Hướng dẫn 29/HD-VKSTC 2019 khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

Số: 29/HD-VKSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG ĐỘT XUẤT TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

Căn cứ Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng;

Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân;

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 28/12/2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-VKSTC ngày 28/02/2019 thực hiện Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn về việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức ý nghĩa của việc khen thưởng đột xuất trên từng lĩnh vực công tác để kịp thời khích lệ, động viên, nêu gương, tạo sự lan tỏa, thi đua trong toàn Ngành theo hướng thực chất, hiệu quả nhằm quảng bá, tuyên truyền về hình ảnh người cán bộ Kiểm sát nhân dân.

- Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nghề nghiệp của công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và của Ngành.

- Nâng cao tỷ lệ khen thưởng đối với tập thể nhỏ và công chức, viên chức, người lao động trực tiếp thực thi nhiệm vụ.

2. Yêu cầu

- Việc khen thưởng đột xuất phải kịp thời, công bằng, công khai và thực chất; bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

- Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực sự lập được thành tích xuất sắc đột xuất có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương trong ngành Kiểm sát nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc đột xuất

Thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác của tập thể, cá nhân là thành tích lập được đối với từng vụ, việc cụ thể ngoài chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhận; thể hiện sự sáng tạo, trách nhiệm cao, vượt qua mọi khó khăn, đem lại hiệu quả cao trong công tác được các cấp lãnh đạo, dư luận xã hội đánh giá cao, tạo được uy tín, ảnh hưởng lớn tại địa phương cũng như trong toàn quốc.

Thành tích đặc biệt xuất sắc đột xuất là thành tích đột xuất đạt được ở mức độ đặc biệt xuất sắc khi dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhân dân, của Nhà nước hoặc trong công tác hoặc lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong các lĩnh vực được khu vực hoặc thế giới ghi nhận.

2. Nguyên tắc đề nghị khen thưởng

- Hình thức, mức hạng đề nghị khen thưởng phải phù hợp với thành tích đạt được. Mỗi thành tích đạt được chỉ đề nghị một hình thức khen thưởng tương ứng với thành tích đó; không đề nghị nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.

- Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng đối với mỗi vụ, việc cụ thể; không cộng dồn thành tích của nhiều vụ, việc ở các thời điểm khác nhau để nâng mức khen thưởng.

3. Căn cứ đề xuất khen thưởng

Đơn vị, tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc, đặc biệt xuất sắc trong việc:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được dư luận xã hội quan tâm, do Ban chỉ đạo Trung ương (hoặc Ban chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) về phòng chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạo; hoặc các vụ án xâm phạm trật tự an toàn xã hội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm.

- Phát hiện, khởi tố điều tra giải quyết các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp có tính chất phức tạp, được dư luận, xã hội đặc biệt quan tâm, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.

- Kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính có tính chất phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

- Tham gia giải quyết các điểm nóng, tranh chấp khiếu kiện đông người, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

- Thực hiện công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thực hiện công tác, hoạt động khác hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đột xuất được lãnh đạo phân công.

4. Hình thức khen thưởng

Căn cứ thành tích đạt được và phạm vi ảnh hưởng để đề nghị tặng hình thức khen thưởng sau:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Giấy khen.

5. Đối tượng khen thưởng

- Khen thưởng cấp nhà nước: Đơn vị cấp Vụ và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh; cá nhân.

- Khen thưởng cấp Ngành, cấp cơ sở: Đơn vị; tập thể nhỏ (phòng, ban, khoa và cấp tương đương của đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện nghiệp vụ và cấp tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; phòng và cấp tương đương của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện); cá nhân.

6. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

- Việc xem xét đề nghị khen thưởng thực hiện ngay sau khi tập thể, cá nhân lập được thành tích xuất sắc đột xuất. Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm:

+ Tờ trình của cấp trình (kèm theo danh sách và trích ngang thành tích đột xuất của các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

+ Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình;

+ Báo cáo thành tích đột xuất của cá nhân, tập thể đề nghị tặng thưởng, có xác nhận của cấp trình (thực hiện theo mẫu số 05 được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao).

- Trường hợp tập thể, cá nhân lập được thành tích, công trạng rõ ràng, khen thưởng phục vụ yêu cầu chính trị, kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành, việc khen thưởng thực hiện theo thủ tục đơn giản quy định tại Điều 48 Thông tư số 01/2019/TT-VKSTC ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gồm:

+ Tờ trình của cấp trình (kèm theo danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng);

+ Bản tóm tắt thành tích của đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng.

Lưu ý: Hồ sơ lập 01 bộ đối với đề nghị tặng Bằng khen của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lập 03 bộ đối với đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Lập 04 bộ đối với đề nghị tặng Huân chương Lao động.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ vào Hướng dẫn này, Thủ trưởng đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, chủ động xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng đối với tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất theo đúng quy định.

- Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân các cấp kịp thời phản ánh, đưa tin, tuyên truyền về những tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất.

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương liên hệ trực tiếp với Vụ Thi đua - Khen thưởng để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các Đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW (để báo cáo);
- Thủ trưởng đơn vị thuộc VKSND tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao;
- VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPTH VKSNDTC;
- Lưu: VT, Vụ 16.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
Bùi Mạnh Cường

 

thuộc tính Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Hướng dẫn 29/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng đột xuất trong ngành Kiểm sát nhân dân
Cơ quan ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối caoSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:29/HD-VKSTCNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Hướng dẫnNgười ký:Bùi Mạnh Cường
Ngày ban hành:14/06/2019Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Hướng dẫn 29/HD-VKSTC

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi