Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT khen thưởng thành tích trong phòng, chống Covid-19

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

BỘ NỘI VỤ
BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1248/HD-BTĐKT

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2021

 

 

 

HƯỚNG DẪN

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

____________

 

Trong thời gian qua, biến chủng mới của vi-rút SARS-CoV2 làm dịch bệnh bùng phát mạnh, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát hơn, nhất là đã xâm nhập sâu vào một số khu công nghiệp ở Bắc Giang, Bắc Ninh. Các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và của Bộ Y tế, các cấp, các ngành với quyết tâm cao nhằm đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời phải phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Đến nay, cả nước vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh; nhưng dự báo nguy cơ bùng phát dịch trên phạm vi cả nước là rất cao;

Thực hiện Thông báo số 121/TB-VPCP ngày 25/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương hướng dẫn công tác khen thưởng thành tích phòng, chống dịch Covid - 19 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Đánh giá, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

2. Cổ vũ, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh thời gian qua.

3. Thực hiện đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC VÀ TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng:

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

Tập trung khen thưởng:

- Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham gia phòng chống dịch tại tuyến đầu;

- Tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tham gia hỗ trợ, giúp đỡ công tác phòng, chống dịch;

- Tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, sáng tạo tham gia cổ vũ, động viên, trợ giúp công tác phòng, chống dịch.

2. Hình thức khen thưởng:

- Huân chương Lao động;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng:

- Huân chương Lao động: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch, có phạm vi ảnh hưởng và nêu gương, lan tỏa trong toàn quốc trên các lĩnh vực: y tế, quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, tài chính, công thương, giao thông vận tải, nông nghiệp, khoa học, công nghệ, thông tin, truyền thông, hợp tác quốc tế, an sinh xã hội..., hoặc có đóng góp lớn về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được cấp có thẩm quyền ghi nhận, đánh giá cao.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch hoặc có nhiều đóng góp về vật chất, phương tiện, trang thiết bị cần thiết; có ý tưởng sáng tạo; tham gia tuyên truyền, cổ vũ, góp phần tích cực vào công tác phòng, chống dịch bệnh, được nêu gương trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị.

- Bằng khen cấp Bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương: Để tặng thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19, được Bộ, ngành, địa phương ghi nhận.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ

1. Thủ tục:

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xét chọn, đề nghị khen thưởng theo nguyên tắc “Cấp nào quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương thì cấp đó có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý”.

- Việc đề nghị khen thưởng thực hiện theo trình tự thủ tục đơn giản (quy định tại Điều 55 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ).

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản gôm 03 bộ (bản chính), gồm có:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Bộ trưởng hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (kèm theo danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng)

- Bản tóm tắt thành tích của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp, trong đó ghi rõ hành động, thành tích, công trạng để đề nghị khen thưởng.

3. Thời gian: Hồ sơ gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương từ ngày 01/6/2021.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Hướng dẫn này, các Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và mức độ đóng góp, tham gia của các tập thể, cá nhân vào công tác phòng, chống dịch Covid - 19 để xét chọn, khen thưởng theo thẩm quyền (Bằng khen cấp bộ, cấp tỉnh) và đề nghị cấp trên khen thưởng. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch có thành tích tiêu biểu xuất sắc.

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trên đây là hướng dẫn khen thưởng trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương để điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Hội đồng TĐKT Trung ương (để báo cáo);
- Bộ trương Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Các Bộ, ban, ngành, đoàn thể T\V;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ, Phòng, Ban TĐKT các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc TW.
- Lưu: VT, Vụ II.

TRƯỞNG BAN


 Phạm Huy Giang

 

 

Thuộc tính văn bản
Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
Cơ quan ban hành: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 1248/HD-BTĐKT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Phạm Huy Giang
Ngày ban hành: 26/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe , Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật , COVID-19
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!