Công văn 7658/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------
Số: 7658/BGDĐT-VP
V/v: Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý, tác nghiệp Thi đua, Khen thưởng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2013

 
 

Kính gửi:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ.

 
Thực hiện ủy quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong tháng 9 năm 2013 trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Thi đua, Khen thưởng với các nội dung: Giới thiệu phần mềm quản lý tác nghiệp thi đua, khen thưởng; Một số vấn đề trọng tâm về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Giáo dục. Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc với sự tham dự của các đại biểu thuộc các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, nghiên cứu và đánh giá về tính thực tiễn, tiện lợi, dễ sử dụng, đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong quản lý cũng như nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của phần mềm.
Với tinh thần đưa công nghệ thông tin trong quản lý và tác nghiệp công tác Thi đua, Khen thưởng đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả cao, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
- Các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ khẩn trương triển khai nhập dữ liệu theo đúng yêu cầu đã được tập huấn gửi về Phòng Thi đua, Khen thưởng, Văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/11/2013. Đây là hành động thiết thực trong công tác Thi đua, Khen thưởng chào mừng 31 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2013).
- Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên tiếp thu ý kiến góp ý nhanh chóng hoàn thiện phần mềm quản lý và tác nghiệp thi đua, khen thưởng để nghiệm thu và đưa vào áp dụng trong toàn Ngành. Có kế hoạch chuyển giao phần mềm tới các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường Đại học, Cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ trước tháng 03/2014.
Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng và đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện và báo cáo đầy đủ về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo yêu cầu trên.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Trường ĐHCNTT&TT (để thực hiện);
- Lưu: VT, PTĐKT.
TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Ngọc Phương

 

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực