Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 7556/VPCP-KGVX
V/v: Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3177/LĐTBXH-NCC ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo vào tháng 9 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c), PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 7556/VPCP-KGVX Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 10/09/2013 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực