Công văn 7556/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, hải đảo

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 7556/VPCP-KGVX
V/v: Tổ chức Hội nghị biểu dương người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2013

 
 
Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 
Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại văn bản số 3177/LĐTBXH-NCC ngày 26 tháng 8 năm 2013 về việc tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Đồng ý Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tổ chức Hội nghị biểu dương người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong sự nghiệp bảo vệ biên giới, biển đảo vào tháng 9 năm 2013.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c), PTTg Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an;
- UBND tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Nhân dân;
- VPCP: BTCN, các PCN; Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KGVX(3).
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

LuatVietnam đã ra mắt Ứng dụng trên hệ điều hành Android và sẽ sớm có trên iOS. Tra cứu văn bản bằng giọng nói; miễn phí một số tính năng trả phí...

Tải App tại đây tai app luatvietnam

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực