Công văn 4341/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện công tác khen thưởng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
--------------------
Số: 4341/BHXH-TĐKT
V/v: Thực hiện công tác khen thưởng.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2011
 
 

Kính gửi:
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.
 
Để thực hiện đúng Quy chế Thi đua, Khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 5/8/2011 và Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội” ban hành kèm theo Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 28/8/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là BHXH tỉnh), các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam một số nội dung cụ thể như sau:
1. Nghiên cứu, quán triệt các quy định và hướng dẫn mới của BHXH Việt Nam về công tác thi đua, khen thưởng, trong đó đặc biệt chú ý:
1.1. Tổng kết phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác hàng năm, phát hiện những nhân tố mới, những điển hình tiêu biểu trong rèn luyện, phấn đấu, cụ thể là các tập thể, cá nhân đi đầu trong việc khắc phục những mặt còn yếu, còn tồn tại của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh.
1.2. Chấp hành đúng các điều kiện và tỷ lệ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; bảo đảm việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng chặt chẽ, đúng quy định, đúng đối tượng; quan tâm khen thưởng viên chức trực tiếp tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ khen thưởng những người thật sự có thành tích, tránh việc khen thưởng tràn lan, làm giảm ý nghĩa của phong trào thi đua.
2. Xét tặng “Cờ thi đua của Bảo hiểm xã hội Việt Nam”:
2.1. Theo Quy chế Thi đua, Khen thưởng, bắt đầu từ năm 2011 “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” được bình xét theo Cụm thi đua trước khi gửi về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Ngành. Mỗi Cụm thi đua tại địa phương được xét tặng 01 cờ thi đua cho BHXH cấp tỉnh và 05 cờ thi đua cho BHXH cấp huyện; mỗi Cụm thi đua tại các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam được xét tặng 01 cờ thi đua. Để thực hiện yêu cầu này, năm 2011 BHXH Việt Nam chỉ định các đơn vị đảm nhận nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2011 như sau:
- Cụm I: BHXH thành phố Hải Phòng;
- Cụm II: BHXH tỉnh Sơn La;
- Cụm III: BHXH thành phố Hà Nội;
- Cụm IV: BHXH tỉnh Hà Tĩnh;
- Cụm V: BHXH tỉnh Khánh Hòa;
- Cụm VI: BHXH thành phố Hồ Chí Minh;
- Cụm VII: BHXH thành phố Cần Thơ;
- Cụm VIII: Văn phòng BHXH Việt Nam;
- Cụm IX: Viện Khoa học BHXH.
2.2. Nhiệm vụ của Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2011:
- Tiếp nhận báo cáo tổng kết công tác thi đua và văn bản đề xuất xét tặng “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” cho các tập thể năm 2011 của các đơn vị trong Cụm thi đua.
- Xây dựng báo cáo chung về kết quả thực hiện phong trào thi đua và việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác của các đơn vị trong Cụm thi đua năm 2011; tổng hợp đề nghị xét tặng “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” năm 2011 của các tập thể trong Cụm thi đua.
- Chủ trì hội nghị với lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua sau khi kết thúc năm công tác 2011 (trước 05/01/2012) để thực hiện các nội dung sau:
+ Thông qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2011 của Cụm thi đua;
+ Bình chọn các tập thể tiêu biểu, xuất sắc trong Cụm thi đua, đề nghị Tổng Giám đốc tặng “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” năm 2011 cho các tập thể trong Cụm thi đua;
+ Bầu Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2012.
+ Gửi báo cáo thi đua, kết quả bình chọn Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2012 và kết quả bình chọn tập thể đề nghị tặng “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” về Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành chậm nhất trước ngày 10/01/2012.
2.3. Nhiệm vụ của các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua:
- Kết thúc năm công tác 2011, lập báo cáo đánh giá, tổng kết phong trào thi đua, đề xuất việc xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng gửi BHXH Việt Nam, đồng thời gửi Cụm trưởng Cụm thi đua mà đơn vị mình là thành viên. Riêng việc đề xuất xét tặng danh hiệu thi đua, đơn vị chỉ gửi cho Cụm trưởng Cụm thi đua đề xuất tặng “Cờ thi đua của BHXH Việt Nam” cho tập thể người lao động thuộc đơn vị;
- Dự hội nghị tổng kết thi đua của Cụm; bình chọn tập thể đề nghị BHXH Việt Nam tặng Cờ thi đua; bầu chọn Cụm trưởng, Phó Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2012… theo giấy mời của Cụm trưởng Cụm thi đua năm 2011.
(Nội dung hoạt động và tổ chức phong trào thi đua của các Cụm thi đua năm 2012 và các năm tiếp theo, BHXH Việt Nam sẽ có văn bản hướng dẫn riêng).
3. Việc đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Bảo hiểm xã hội”:
3.1. Đối với công chức, viên chức trong Ngành: theo quy định mới, thời gian công tác trong Ngành để được xét tặng Kỷ niệm chương là 15 năm, giảm 5 năm so với quy định cũ, vì vậy năm 2011 số lượng công chức, viên chức trong Ngành đề nghị tặng Kỷ niệm chương có thể sẽ tăng nhiều hơn so với các năm trước, vì vậy các đơn vị cần sớm rà soát, lên danh sách, thẩm định và lập hồ sơ công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn gửi BHXH Việt Nam đúng thời hạn theo quy định để việc xét tặng Kỷ niệm chương được kịp thời. Đối với công chức, viên chức chưa đủ 15 năm công tác trong Ngành, nhưng năm sau đủ điều kiện nghỉ hưu theo chế độ, đơn vị cũng lập danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương ngay dịp cuối năm 2011.
3.2. Đối với công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác BHXH, BHYT tại các cơ quan, đơn vị ngoài ngành: căn cứ các quy định tại Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương của ngành, BHXH tỉnh cần có văn bản thông báo đến các sở, ban, ngành tại địa phương về việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp BHXH”, sau đó tổ chức tiếp nhận đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương từ các cơ quan, đơn vị ngoài ngành, thực hiện việc kiểm tra, thẩm định, lập danh sách và chịu trách nhiệm về tính chính xác của những người được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương khi đề nghị Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xét tặng.
3.3. Đối với các đồng chí lãnh đạo thuộc các cơ quan TW và địa phương có nhiều đóng góp trong công tác chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT: các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh nghiên cứu, trao đổi với các cơ quan, đơn vị chủ quản của người dự kiến được đề nghị tặng Kỷ niệm chương để có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị này làm cơ sở báo cáo Tổng Giám đốc, việc đề xuất người được xét tặng Kỷ niệm chương cần trình rõ các yêu cầu cụ thể sau:
- Là người thật sự hoặc trực tiếp có đóng góp cho yêu cầu phát triển sự nghiệp BHXH, BHYT;
- Số năm đảm nhận chức vụ liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
4. Về khen thưởng cho các tập thể và cá nhân ngoài ngành thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT: số lượng các tập thể và cá nhân ngoài ngành được đề nghị khen thưởng đã quy định rõ trong Quy chế Thi đua, Khen thưởng của ngành, trong tổ chức thực hiện BHXH tỉnh cần chú ý 2 điểm sau:
- Đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện BHYT học sinh, sinh viên được tính vào số lượng khen thưởng theo quy định đối với các tập thể, cá nhân ngoài ngành BHXH.
- Do BHYT học sinh, sinh viên thuộc nhóm có trách nhiệm tham gia BHYT theo Luật, không còn là BHYT tự nguyện, vì vậy chỉ xem xét, đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân của những đơn vị có tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.
5. Về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng của UBND tỉnh tặng cho các tập thể và cá nhân thuộc BHXH tỉnh: để đảm bảo chất lượng của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng được trao tặng trong bối cảnh công tác thi đua, khen thưởng của BHXH tỉnh vừa gắn với TW vừa gắn với địa phương, BHXH Việt Nam quy định như sau:
5.1. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng do UBND tỉnh và do BHXH Việt Nam trao tặng cho các tập thể, cá nhân có giá trị như nhau khi xét tặng các hình thức khen thưởng cao hơn hoặc khi xét nâng bậc lương trước thời hạn cho công chức, viên chức…;
5.2. Tiêu chuẩn của danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân do BHXH tỉnh đề nghị UBND tỉnh khen thưởng, phải bảo đảm đủ điều kiện và tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng quy định tại Quy chế Thi đua, Khen thưởng của BHXH Việt Nam và của UBND tỉnh. Sau khi UBND tỉnh có quyết định khen thưởng, BHXH tỉnh gửi quyết định khen thưởng (bản sao) báo cáo BHXH Việt Nam.
5.3. Không đề nghị BHXH Việt Nam và UBND tỉnh khen thưởng cho một tập thể hoặc một cá nhân cùng một thành tích, cùng một thời điểm. Nếu có tình trạng trên BHXH Việt Nam sẽ thu hồi quyết định khen thưởng của BHXH Việt Nam và xử lý trách nhiệm những người thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
6. Về công tác quản lý khen thưởng: yêu cầu quản lý hồ sơ khen thưởng là sự cần thiết khách quan, nhằm phục vụ cho công tác tra cứu và cung cấp chính xác tài liệu làm cơ sở cho việc xem xét, đề xuất các hình thức khen thuởng ở mức cao hơn cho tập thể, cá nhân thuộc hệ thống BHXH Việt Nam, vì vậy bắt đầu từ năm 2011, sau khi Giám đốc BHXH tỉnh ban hành các quyết định khen thưởng thuộc thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân thuộc đơn vị, yêu cầu gửi 01 bản Quyết định khen thưởng thay báo cáo về BHXH Việt Nam (Ban Thi đua - Khen thưởng). Đối với các hồ sơ khen thưởng từ các năm 2010 trở về trước, BHXH tỉnh kiểm tra, sắp xếp và lưu trữ cẩn thận để khi cần có thể cung cấp được ngay cho BHXH Việt Nam.
Nhận được văn bản này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết./.
 

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, TĐKT (6b).
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

thuộc tính Công văn 4341/BHXH-TĐKT

Công văn 4341/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện công tác khen thưởng
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:4341/BHXH-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:18/10/2011Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi