Công văn 1544/TCT-TCCB 2024 Ngành thuế thi đua xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023-2030

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1544/TCT-TCCB

Công văn 1544/TCT-TCCB của Tổng cục Thuế về hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua "Ngành thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"
Cơ quan ban hành: Tổng cục ThuếSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1544/TCT-TCCBNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Mai Xuân Thành
Ngày ban hành:12/04/2024Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
__________

Số: 1544/TCT-TCCB

V/v Hướng dẫn khen thưởng
thành tích trong Phong trào thi
đua “Ngành Thuế thi đua xây
dựng xã hội học tập, đẩy mạnh
học tập suốt đời giai đoạn 2023 -
2030”.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Các Cục, Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế.

Thực hiện Quyết định s1315/QĐ-TTg ngày 09/11/2023 ca Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”; Quyết định số 2949/QĐ-BTC ngày 29/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”, Tng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 311/QĐ-TCT ngày 25/3/2024 về kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Tổng cục Thuế, cơ quan thuế các cấp tuyên truyn, tạo mọi điều kiện đ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia học tập và khuyến khích mỗi người xây dựng mục tiêu, kế hoạch tự học, bồi dưỡng kiến thức cho bản thân để góp phần hơn nữa xây dựng ngành và đất nước.

Căn cứ Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội vụ, ngày 27/02/2024, Bộ Tài chính có Công văn số 2014/BTC-TCCB về việc hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Tài chính thi đua xây dựng xã hội học tập, đy mạnh học tập sut đời giai đoạn 2023 - 2030”. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào thi đua “Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” (gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:

1. Đối tượng, nguyên tắc và tiêu chuẩn khen thưởng

- Đối tượng khen thưởng: các tập th, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.

- Nguyên tắc và tiêu chun khen thưởng: các đơn vị thực hiện các nguyên tắc khen thưởng và tiêu chuẩn khen thưởng theo hướng dẫn tại Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội vụ (Đính kèm).

2. Khen thưởng và hình thức khen thưởng

2.1. Khen thưởng hằng năm

Hằng năm, căn cứ kết quả tham gia Phong trào thi đua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục lựa chọn, biểu dương, khen thưởng kịp thời theo thẩm quyền đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động có thành tích trong Phong trào thi đua, phù hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2.2. Khen thưởng sơ kết và tng kết:

2.2.1. Thời gian khen thưởng:

- Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025: vào năm 2025

- Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023 - 2030: vào năm 2030.

2.2.2. Hình thức khen thưởng:

a. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

Khen thưởng sơ kết và tổng kết: Tổng cục Thuế lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua để trình Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

b. Bằng khen Bộ Tài chính:

Căn cứ thành tích trong tham gia Phong trào thi đua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục xem xét, lựa chọn tập thể, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua đ trình Tổng cục đề nghị Bộ xét tặng Bằng khen.

c. Giấy khen Tổng cục Thuế:

Căn cứ thành tích trong tham gia Phong trào thi đua, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục xem xét, lựa chọn tập thể, công chức, viên chức, người lao động có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua để trình Tổng cục xét tặng Giấy khen đảm bảo đúng quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

d. Giấy khen Cục Thuế

Việc xét tặng Giấy khen Cục Thuế cho các tập thể, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục có thành tích trong Phong trào thi đua ở đơn vị thực hiện theo quy định của pháp luật v thi đua, khen thưởng.

3. Tiền thưởng, thủ tục hồ sơ và thời gian đề nghị

3.1. Tiền thưởng: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

3.2. Thủ tục, hồ sơ

3.2.1. Thủ tục:

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng nêu trên, các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục xây dựng tiêu chuẩn cụ th, phù hợp đ bình xét, khen thưởng hàng nàm, khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo thẩm quyền và lựa chọn, đề nghị khen thưởng cấp Tổng cục, cấp Bộ, cấp Nhà nước đối với các tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế có thành tích tiêu biểu xuất sắc, thành tích xuất sắc khi sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua.

- Vụ Tổ chức cán bộ chịu trách nhiệm tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định, tham mưu trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Tổng cục Thuế, trình Tổng cục xét khen thưởng.

3.2.2. Hồ sơ:

- Tờ trình, danh sách đề nghị khen thưởng của đơn vị.

- Biên bản xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đơn vị.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo Mu báo cáo số 08 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ).

- Báo cáo tóm tắt thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng có xác nhận của cấp trình khen.

- Trường hợp có phát minh, sáng chế, sáng kiến được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

3.2.3. Thời gian:

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp trước ngày 30/5/2025.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp trước ngày 30/5/2030.

Trên đây là hướng dẫn khen thưởng đi với các tập th, cá nhân tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Thuế có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Ngành Thuế thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi về Tổng cục Thuế (qua Vụ Tổ chức cán bộ) để tổng hợp trình Tổng cục điều chỉnh và bổ sung hướng dẫn cho phù hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tài chính (Vụ TCCB);

- Lãnh đạo TCT;

- Lưu VT, TCCB (3b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

BỘ NỘI VỤ
__________

Số: 216/HD-BNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2024

HƯỚNG DẪN

Khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng
xã hội học tập,
đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”

________________

Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” (sau đây viết tắt là Phong trào thi đua), để kịp thời động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua, Bộ Nội vụ hướng dẫn khen thưởng như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Cổ vũ, động viên, tuyên truyền, phát hiện, nhân rộng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu tích cực tham gia và có nhiều đóng góp, sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả, sáng tạo, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Kịp thời biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua.

2. Yêu cầu

- Việc khen thưởng phải đảm bảo đúng quy định, kịp thời, công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan gn với kết quả thực hiện Phong trào thi đua.

- Công tác bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Tập thể, cá nhân, hộ gia đình được khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có nhiều đi mới, sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn ngành, lĩnh vực, địa phương và toàn quốc.

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC VÀ TIÊU CHUN KHEN THƯỞNG

1. Đối tượng khen thưởng

Bộ, ban, ngành, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các t chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội, các đoàn thể nhân dân; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây viết tắt là bộ, ngành, tỉnh); các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành; sở, ban, ngành cấp tỉnh; các đơn vị cấp huyện, cấp xã; các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, thôn, làng, ấp,  bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, doanh nghiệp, hộ gia đình, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia Phong trào thi đua.

2. Về thực hiện nguyên tắc khen thưởng

Bảo đảm theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành, cụ thể như sau:

- Hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

- Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quỹ lương hoặc người đứng đầu doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khác có trách nhiệm khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

- Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được.

- Chưa xét tặng hoặc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang trong thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành k luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.

3. Tiêu chuẩn khen thưởng

3.1. Đối với tập thể

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có thành tích xuất sắc tiêu biểu và đạt các tiêu chuẩn sau:

a) Đối với các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương

- Kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoàn thiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Đầu tư có hiệu quả các nguồn lực, bao gồm tài chính, cơ sở vật cht, hạ tầng, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm để đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Triển khai phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập; củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, cập nhật kiến thức trên môi trường công nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Có tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận danh hiệu “Công dân học tập” giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 324/QĐ-KHVN) đạt và vượt mục tiêu theo Quyết định số 677/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình “Xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”

b) Đối với Ủy ban trung ương Mặt trận T quốc Việt Nam và các t chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội

- Tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên, người dân tiên phong thực hiện Phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận, lan tỏa trong xã hội về xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

- Có nhiều nội dung và hình thức tổ chức phong trào thi đua, các cuộc vận động để huy động sự tham gia hưởng ứng tích cực của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

- Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến mô hình học tập hiệu quả, có các giải pháp huy động đoàn viên, hội viên tham gia công tác khuyến học, khuyến tài; tham gia chuyển giao công nghệ, học tập ngoại ngữ, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phổ biến kiến thức cho người dân.

c) Đối với cấp tỉnh

- Xây dựng kế hoạch hằng năm triển khai Đ án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” và triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch.

- Xây dựng, ban hành các chính sách thu hút, khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình vào công tác xây dựng xã hội hc tập; chính sách hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật.

- Có các giải pháp sáng tạo, thiết thực, trin khai có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập và trin khai thực hiện Phong trào thi đua phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương.

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh (sau đây viết tắt là Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT)

d) Đối với các đơn vị thuộc và trực thuộc bộ, ngành

- Tham mưu ban hành có chất lượng cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở bộ, ngành.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong trào thi đua của bộ, ngành.

đ) Đối với các sở, ngành cấp tỉnh

- Tham mưu ban hành có chất lượng cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong trào thi đua của bộ, ngành, địa phương.

- Được công nhận “Đơn vị học tập cấp tỉnh” theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh (sau đây viết tắt là Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT)

e) Đối với cấp huyện

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập do trung ương và tỉnh ban hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong trào thi đua cấp tỉnh; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

g) Đối với cấp xã

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập do cấp tỉnh và cấp huyện ban hành; củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng các Trung tâm học tập cộng đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương, được bình xét trong Phong trào thi đua cấp huyện; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã theo quy định tại Thông tư số 25/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

h) Đối với thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và tổ dân phố

- Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập do tỉnh và huyện, xã ban hành. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập cho nhân dân ở thôn, làng...

- Được công nhận “Cộng đồng học tập” theo theo quy định tại Quyết định số 242/QĐ-KHVN ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Hội Khuyến học Việt Nam ban hành Bộ tiêu chí và Hướng dẫn đánh giá, công nhận các danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” giai đoạn 2021-2030 (sau đây viết tắt là Quyết định số 242/QĐ-KHVN)

i) Đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- ng dụng mạnh mẽ công nghệ số và dạy học trực tuyến trong tổ chức các hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu học tập của xã hội.

- Thực hiện đa dạng các hình thức đào tạo, phương thức đào tạo theo mô hình giáo dục mở; áp dụng có hiệu quả đào tạo từ xa.

- Tham gia xây dựng kho học liệu mở phục vụ việc tự học và học tập suốt đời.

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai Phong trào thi đua được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

- Được công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

k) Đối với các doanh nghiệp

- Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng xã hội học tập và được cấp có thẩm quyền ghi nhận.

- Ban hành quy định cụ th về việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Có chế độ, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho kỹ sư, chuyên gia, nhân viên và công nhân kỹ thuật học tập nâng cao trình độ.

- Đạt và vượt các chỉ tiêu về đào tạo công nhân theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”.

- Có tỷ lệ công nhân lao động tại các doanh nghiệp đạt danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam đạt và vượt mục tiêu theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ

- Được công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện, tỉnh theo quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Đối với hộ gia đình

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt tiêu chuẩn sau:

- Tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua với những việc làm thiết thực, hiệu quả; có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng thôn bn, tổ dân phố trở thành “Cộng đồng học tập” trên địa bàn hành chính cấp xã.

- Đạt danh hiệu “Gia đình học tập” theo theo quy định tại Quyết định số 242/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam

3.3. Đối với cá nhân

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia Phong trào thi đua và đạt các tiêu chun sau:

a) Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị

- Là cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

- nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.

b) Đối với đối tượng khác

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng xã hội học tập.

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam.

III. KHEN THƯỞNG VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Khen thưởng hằng năm

Căn cứ kết quả thực hiện Phong trào thi đua, các bộ, ngành, tỉnh quy định các tiêu chí khen thưởng đối với tập thể, hộ gia đình, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua đ khen thưởng theo thẩm quyền.

2. Khen thưởng sơ kết giai đoạn 2023 - 2025 (vào năm 2025)

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Các bộ, ngành lựa chọn 01 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Mỗi tỉnh lựa chọn từ 01 đến 02 tập th hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

b) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và Giấy khen

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sc ở bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh thực hiện theo thẩm quyền.

3. Khen thưởng tổng kết giai đoạn 2023 - 2030 (vào năm 2030)

a) Huân chương Lao động

Mỗi cụm, khối thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức lựa chọn 01 đơn vị có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong Phong trào thi đua để đề nghị khen thưởng.

b) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

- Các bộ, ngành lựa chọn từ 01 đến 02 tập thể hoặc cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

- Mỗi tỉnh lựa chọn từ 02 đến 03 tập thể hoặc cá nhân hoặc hộ gia đình có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Phong trào thi đua để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

c) Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh và Giấy khen

Việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân, hộ gia đình đạt thành tích xuất sắc ở bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh thực hiện theo thẩm quyền.

IV. TIỀN THƯỞNG, THỦ TỤC HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ

1. Tiền thưởng

Thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng cấp nhà nước

a) Thủ tục

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các bộ, ngành, tỉnh bình xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo tuyến trình đúng với quy định pháp luật hiện hành.

- Bộ Nội vụ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thẩm định hồ sơ khen thưởng cấp Nhà nước; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan cho ý kiến để xét khen thưởng trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Hồ

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, tỉnh.

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng bộ, ngành, tỉnh.

- Báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng (theo Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng chuyên đề).

- Trường hợp có phát minh, sáng chế, sáng kiến được đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về phạm vi ảnh hưởng và tính hiệu quả được áp dụng trong thực tiễn.

3. Thời gian

- Thời gian đề nghị khen thưởng cấp bộ, ngành, tỉnh do các bộ, ngành, tỉnh quy định theo thẩm quyền.

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng sơ kết Phong trào thi đua gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2035

- Hồ sơ đề nghị khen thưởng tổng kết Phong trào thi đua gửi về Bộ Nội vụ đề tổng hợp trước ngày 30 tháng 9 năm 2030.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các bộ, ngành, tỉnh xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng hằng năm, khen thưởng sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua theo thẩm quyền và xem xét, đề nghị khen thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi sơ kết Phong trào thi đua; Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc khi tổng kết Phong trào thi đua

2. Cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan hướng dẫn thủ tục, hồ sơ, tổng hợp danh sách đề nghị khen thưởng.

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Nội vụ để tổng hợp, điều chỉnh và bổ sung Hướng dẫn cho phù hợp./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

- Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (để b/c);

- Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang (để b/c);

- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TW;

- Các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Ban (Phòng) TĐKT các bộ, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể TW, các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Lãnh đạo Ban TĐKTTW;

- Các phòng, đơn vị thuộc Ban TĐKTTW;

- Lưu: VT.

BỘ TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Trà

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi