Công văn 1144/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 1144/BHXH-TĐKT

Công văn 1144/BHXH-TĐKT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt NamSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1144/BHXH-TĐKTNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Nguyễn Đình Khương
Ngày ban hành:28/03/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

tải Công văn 1144/BHXH-TĐKT

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM

________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________

Số: 1144/BHXH-TĐKT
V/v thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi:

- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam.

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐTĐKT ngày 23/02/2013 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương về Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/6/1948 - 11/6/2013), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động đợt học tập cao điểm trong năm 2013 với chủ đề "Tư tưởng Hồ Chí Minh thi đua yêu nước" trong toàn ngành BHXH với các nội dung:

1. Mục đích, ý nghĩa

- Thông qua đợt học tập nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các đoàn thể quần chúng và của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Ngành về vai trò, tác dụng của thi đua, khen thưởng theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội.

- Phát huy truyền thống yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trên mọi mặt công tác, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua thường xuyên cũng như các đợt thi đua được Tổng Giám đốc phát động với mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ; tích cực hưởng ứng, tham gia có hiệu quả phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động, góp phần cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước năm 2013 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Các hoạt động học tập, thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc của các đơn vị trong ngành phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, gắn với việc tiếp tục "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

2. Nội dung

2.1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; Kết luận số 83-KL/TW ngày 30/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện thị số 39-CT/TW; Chỉ thị số 725/CT-TTg ngày 17/5/2011 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011 và kế hoạch 5 năm 2011-2015 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, từ đó tổ chức và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tác dụng to lớn của phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng.

2.2. Tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua do BHXH Việt Nam và các cấp, các ngành phát động đi đôi với thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cụ thể:

- Tập trung thực hiện tốt phong trào thi đua với chủ đề “Bám sát nhiệm vụ chính trị, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, đổi mới phương pháp làm việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013” do Tổng Giám đốc phát động, cụ thể:

+ Căn cứ các chỉ tiêu, kế hoạch trong Chương trình hành động của BHXH Việt Nam thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, các đơn vị bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, cụ thể hóa thành chương trình hành động, gắn chặt với phong trào thi đua của đơn vị để phấn đấu thực hiện;

+ Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc để phục vụ nhân dân; thực hiện tốt Quy định “Chuẩn mực đạo đức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành Bảo hiểm xã hội” trong từng công việc hàng ngày để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định;

+ Chủ động tổ chức, phát động phong trào thi đua với các hình thức phong phú, phù hợp với mục tiêu phấn đấu của từng đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đơn vị, cùng toàn Ngành hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2013.

- Tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cụ thể hóa các tiêu chí về nông thôn mới phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ngành thành các mục tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện, tích cực tham gia bằng các việc làm thiết thực để góp phần xây dựng các huyện, xã tại địa bàn công tác đạt chuẩn nông thôn mới.

2.3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương "Người tốt, việc tốt" trong các phong trào thi đua yêu nước, trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và trong "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

3. Tổ chức thực hiện

3.1. Các đơn vị trong Ngành:

- Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của các đơn vị, tổ chức quán triệt đến toàn thể CC, VC, người lao động trong đơn vị về mục đích, ý nghĩa của đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

- Tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các nội dung thi đua với nhiều hình thức sáng tạo, phong phú đạt hiệu quả cao, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

- Tổ chức việc sơ kết, tổng kết đợt học tập gắn với nội dung sơ kết, tổng kết năm công tác; kịp thời phát hiện các tập thể, cá nhân tích cực học tập, thực hiện tốt lời dạy của Bác hăng hái thi đua lập nhiều thành tích trong công tác để biểu dương, nhân rộng tại đơn vị và trong Ngành.

3.2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng BHXH Việt Nam:

- Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, theo dõi, đôn đốc thực hiện các nội dung đã đề ra.

- Giới thiệu những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để tuyên truyền nêu gương trên các phương tiện thông tin của Ngành.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Ngành và Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương sau khi kết thúc đợt học tập.

3.3. Ban Tuyên truyền, Báo BHXH, Tạp chí BHXH:

- Đẩy mạnh việc tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước.

- Chủ động phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng và các đơn vị trong Ngành kịp thời đưa tin, bài phản ánh phong trào thi đua yêu nước và kết quả hoạt động của các đơn vị trong toàn Ngành.

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện tốt đợt học tập này. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các đơn vị thông tin kịp thời về BHXH Việt Nam để được giải đáp./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban TĐ-KT TW (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, TĐKT (2).

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Khương

 

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi