Danh mục

Tra cứu Công văn về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 345 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Kế hoạch 1176/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Toàn ngành Giáo dục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học”

Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
42

Kết luận 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"

Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
43

Công văn 91/CV-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
44

Hướng dẫn 33/HD-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiêu chí thi đua và khen thưởng Phong trào thi đua "Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19"

Ban hành: 12/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2021
45

Kế hoạch 10589/KH-BGTVT của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/10/2021
46

Công văn 10191/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 29/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
47

Kế hoạch 155/KH-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức phong trào thi đua "Cán bộ, nhà giáo và người lao động Ngành Giáo dục Thành phố nỗ lực vượt khó, sáng tạo, thi đua "Dạy tốt, học tốt", quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2021
48

Kế hoạch 1977/KH-TCGDNN của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc phát động phong trào thi đua đặc biệt với chủ đề: "Giáo dục nghề nghiệp đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19"

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
49

Công văn 9289/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc khen thưởng thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 07/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
50

Công văn 1266-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thay thế bản Kế hoạch 57-KH/BTGTW, ngày 20/8/2021

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
51

Thông báo 221/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Ban hành: 23/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2021
52

Công văn 37/TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc đóng góp ý kiến đối với dự thảo Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng trong Tòa án nhân dân năm 2021

Ban hành: 10/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2021
53

Công văn 4357/BTNMT-TTTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2021

Ban hành: 03/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2021
54

Công văn 2764/BTTTT-CBC của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường kỷ luật truyền thông phòng chống dịch, bệnh COVID-19

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
55

Công văn 3063/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Phát triển Văn hóa đọc năm 2021

Ban hành: 21/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
56

Hướng dẫn 27/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 14/06/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2021
57

Công văn 3560/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Bộ Quốc phòng hỗ trợ 02 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh phòng chống dịch COVID-19

Ban hành: 28/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/05/2021
58

Hướng dẫn 1248/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ban hành: 26/05/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2021
59

Công văn 520/TCTDTT-TDTTQC của Tổng cục Thể dục thể thao về việc hướng dẫn khen thưởng 05 năm triển khai Chương trình phối hợp 04/CTPH-BCA-BVHTTDL

Ban hành: 23/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2021
60

Kế hoạch 15/KH-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2021

Ban hành: 22/04/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2021
Vui lòng đợi