Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 15 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
01

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-VKSNDTC năm 2021 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát nhân dân

Xác thực: 17/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2021
02

Văn bản hợp nhất 3/VBHN-BNV năm 2021 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

Xác thực: 06/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2021
03

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không

Xác thực: 14/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2020
04

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BKHCN năm 2019 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Nghị định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

Xác thực: 10/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
05

Văn bản hợp nhất 606/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
06

Văn bản hợp nhất 608/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
07

Văn bản hợp nhất 607/VBHN-BVHTTDL năm 2019 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”

Xác thực: 21/02/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2019
08

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNV năm 2018 do Bộ Nội vụ ban hành hợp nhất Nghị định quy định mẫu huân chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu bảng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen thưởng

Xác thực: 09/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2018
09

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BCA năm 2015 do Bộ Công an ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xác thực: 14/07/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/08/2017
10

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Thông tư quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Xác thực: 27/02/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
11

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng

Xác thực: 13/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
12

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Công Thương Việt Nam"

Xác thực: 15/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2013 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường"

Xác thực: 15/10/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2017
14

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Pháp lệnh Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"

Xác thực: 29/10/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-VPQH năm 2012 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng

Xác thực: 13/09/2012
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
Vui lòng đợi