Danh mục

Văn bản Luật Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật

Có tất cả 1.421 văn bản: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật
41

Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 25/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2022
42

Quyết định 378/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 23/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2022
43

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BYT năm 2022 do Bộ Y tế ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Chính sách;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Xác thực: 16/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/03/2022
44

Quyết định 28/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc bãi bỏ điểm 1 khoản 2 Điều 3 và khoản 4 Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 12/2020/QĐ-UBND ngày 14/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 15/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2022
45

Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 11/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2022
46

Quyết định 48/QĐ-TANDTC-TĐKT của Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
47

Quyết định 458/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2022
48

Công văn 2154/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về việc thông báo kỳ xét chọn Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/03/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/03/2022
49

Quyết định 37/QĐ-TANDTC-TĐKT của Toà án nhân dân tối cao về việc ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân Tòa án nhân dân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 28/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
50

Quyết định 258/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Vụ Thi đua - Khen thưởng

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 24/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2022
51

Quyết định 19/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 23/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
52

Hướng dẫn 20/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;COVID-19 Tải về
Ban hành: 22/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2022
53

Quyết định 08/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc bãi bỏ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 18/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2022
54

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 09/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2022
55

Kế hoạch 30/KH-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc phát động phong trào thi đua năm 2022

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 08/02/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2022
56

Thông tư 13/2022/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định xét, công nhận danh hiệu Giảng viên dạy giỏi, Giáo viên dạy giỏi trong Bộ Quốc phòng

Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 29/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/02/2022
57

Quyết định 275/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc khen thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đạt thành tích cao tại các giải thi đấu Quốc tế và Quốc gia 3 tháng cuối năm 2021

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 20/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/01/2022
58

Quyết định 98/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (các lĩnh vực: Tổ chức - Biên chế; Tổ chức phi chính phủ; Thi đua - khen thưởng)

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
59

Quyết định 99/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2021 được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu (Lĩnh vực Thi đua - khen thưởng)

Lĩnh vực: Hành chính;Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 19/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2022
60

Kế hoạch 123/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phát động Phong trào thi đua của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện Phong trào thi đua ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Lĩnh vực: Thi đua-Khen thưởng-Kỷ luật Tải về
Ban hành: 14/01/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/01/2022
Vui lòng đợi