thành viên hội đồng quản trị

Lọc bài viết theo:

Thành viên hội đồng quản trị: Điều kiện, đặc điểm và quy trình bổ nhiệm 01/07/2021

Rất nhiều cổ đông công ty cổ phần muốn trở thành thành viên Hội đồng quản trị để tham gia điều hành công ty. Dưới đây là điều kiện, quy trình bổ nhiệm để trở thành một thành viên của Hội đồng quản trị.

Thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không? 13/12/2019

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Vậy, thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?