thành viên hội đồng quản trị

Lọc bài viết theo:

Thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không? 13/12/2019

Kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán. Vậy, thành viên hội đồng quản trị có được làm kế toán trưởng không?