thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Lọc bài viết theo:

Điều kiện thi thăng hạng của viên chức Thông tin và Truyền thông 28/06/2021

Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTTTT ngày 25/6/2021 về thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông.

Điều kiện xét thăng hạng viên chức y tế mới từ 01/7/2021 28/05/2021

Ngày 06/5/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế.