Thông báo 321/TB-VPCP dự thảo Nghị định giao khu vực biển cho cá nhân khai thác

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

_______________

Số: 321/TB-VPCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình
tiếp thu ý
kiến Thành viên Chính phủ đối vi dự thảo Nghị định quy định
việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử
dụng tài nguyên biển

 

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Sau khi nghe đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

2. Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn theo hướng:

- Đối với các dự án đầu tư nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn...) thì thời hạn giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm).

- Riêng đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TTg, các PTTg;

- Các Bộ: QP, CA, TP, TC, NNPTNT, CT;

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,

Các Vụ: PL, KGVX, CN, TGĐ cổng TTĐT;

- Lưu: VT, NN (02)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

PHÓ CHỦ NHIỆM

 

 

 

Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Thông báo 321/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 321/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/09/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực