Quyết định 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
---------------------
Số: 936/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước
giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
--------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chương trình hành động số 13-CtrHĐ/TU ngày 16 tháng 3 năm 2011 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015;
Căn cứ Chỉ thị số 16/2011/CT-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức thực hiện các Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX;
Căn cứ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015;
Xét đề nghị của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố tại Tờ trình số 83/TTr-TTCN ngày 07 tháng 02 năm 2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, thiết thực để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa bàn, phạm vi phụ trách.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố, Thủ trưởng các Sở - ban - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
                                                                                                                          
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                              Nguyễn Hữu Tín
 
 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-----------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
 
 
KẾ HOẠCH CHI TIẾT
Thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 936/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
----------------------------
 
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh gồm các nội dung sau đây:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Đảm bảo chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành được xuyên suốt, đồng bộ, liên ngành, liên lĩnh vực. Có sự liên thông, kết nối, kế thừa giữa các chương trình, kế hoạch, quy hoạch của thành phố với Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015.
2. Phân công trách nhiệm cụ thể về nhiệm vụ, thời gian thực hiện, thời gian hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị; các sở - ban - ngành Thành phố và Ủy ban nhân dân các cấp phải tập trung huy động cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ.
3. Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước và công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội để tạo bước đột phá trong tổ chức thực hiện chương trình.
4. Các giải pháp thực hiện phải hiệu quả, mang tính đồng bộ, vừa đảm bảo phát huy hiệu quả lâu dài, vừa xác định bước đi có trọng điểm, ưu tiên trong giai đoạn hiện nay phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, phù hợp với đặc thù của thành phố Hồ Chí Minh.
1. Nâng cao chất lượng quy hoạch, hiệu quả quản lý quy hoạch, xây dựng:
1.1.Nâng cao chất lượng quy hoạch:
Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
Trên cơ sở các quy hoạch Chính phủ phê duyệt, gắn kết với kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của Thành phố và kết quả nghiên cứu của các tổ chức khoa học trong, ngoài nước, rà soát, bổ sung điều chỉnh quy hoạch theo hướng quy hoạch tích hợp để giảm thiểu nguy cơ ngập, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng, nâng cao hiệu quả quản lý công tác chống ngập trên địa bàn thành phố.
Xây dựng Đề án tăng cường quản lý các quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch phục vụ tiêu thoát nước và chống ngập; quản lý chặt quỹ đất nông nghiệp, bố trí cây xanh… hình thành 3 tuyến vành đai sinh thái dọc hai bên bờ sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Nhà Bè.
1.2. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng:
- Giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc:
Xây dựng đề án quản lý việc san lắp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm hồ công cộng bảo đảm diện tích các khu đất ngập nước tại những nơi có địa hình thấp, diện tích sông rạch và tạo cảnh quan đô thị;
Tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2010. Hoàn thành quy hoạch xây dựng 1/2000 trên địa bàn thành phố.
- Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
Xác định mép bờ cao, hàng lang bảo vệ sông, kênh, rạch để phục vụ cho công tác giải tỏa lấn chiếm kênh rạch làm cơ sở cho việc định hướng đầu tư ưu tiên trong từng giai đoạn.
Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện tăng cường quản lý việc san lấp và xây dựng công trình trên sông, kênh, rạch, đầm hồ công cộng; bảo đảm diện tích các khu đất ngập nước tại những nơi có địa hình thấp, diện tích sông rạch và tạo cảnh quan đô thị; tăng cường công tác quản lý đô thị, xây dựng những quy định phù hợp về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp và ngăn chặn việc gia tăng hệ số chảy tràn và quy định các biện pháp chế tài mạnh để bảo vệ có hiệu quả hệ thống cống thoát nước, kênh rạch, vùng đệm, vùng điều tiết nước.
Phối hợp Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện xây dựng những quy định cụ thể về vị trí cần xây dựng tuyến đê, đê kết hợp giao thông trong chỉ giới đường sông theo quy định của Luật Đê điều, Quyết định số 150/2004/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2004; bảo đảm thuận lợi khi xây dựng, gia cố, sửa chữa; đồng thời hạn chế tình trạng lấn chiếm; bảo vệ an toàn cho tuyến đê và tăng dung tích chứa khi có mưa, triều, lũ.
- Giao Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ di dời, tái định cư cho người dân tại các dự án, công trình đê bao, nạo vét kênh rạch phục vụ tiêu thoát nước; đồng thời kiên quyết di dời các trường hợp lấn chiếm xây cất trên kênh rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước. Phấn đấu đến cuối năm 2014 thực hiện cơ bản chương trình giải tỏa các khu nhà lụp xụp trên kênh rạch làm cơ sở cho nhiệm vụ nạo vét, thông thoáng kênh, rạch thoát nước, giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước.
- Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố chủ trì phối hợp với các Sở - ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận - huyện: Xây dựng Quy hoạch tổng thể hệ thống các hồ điều tiết tại khu vực phù hợp. Lập thiết kế, xây dựng một số hồ điều tiết tại Khu Thủ Thiêm (quận 2), đô thị Tây Bắc (Củ Chi), Bình Chánh, quận 12 để rút kinh nghiệm về kỹ thuật; Lập quy hoạch tích hợp để giảm thiểu nguy cơ ngập một cách bền vững.
1.3.Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đáp ứng yêu cầu công tác xóa, giảm ngập nước:
- Giao Sở Nội vụ:
Thực hiện đánh giá thực trạng thủ tục hành chính về quản lý nhà nước trong lĩnh vực thoát nước, chống ngập; kết nối Chương trình cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị giai đoạn 2011 - 2015 để đảm bảo thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ chương trình;
Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng xây dựng đề án tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu, góp phần tạo bước đột phá trong công tác chỉ đạo, điều hành chống ngập trên địa bàn.
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tập trung, ưu tiên nguồn vốn ODA cho đầu tư, phát triển hệ thống thoát nước, thu gom nước thải, các công trình hồ điều tiết, đê bao và các cống kiểm soát triều; có kế hoạch bảo đảm để phát triển hệ thống thoát nước, hệ thống kiểm soát triều.
- Giao Viện Nghiên cứu phát triển: Xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích, huy động các nguồn vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước xây dựng hệ thống thoát nước, đặc biệt là các nhà máy xử lý nước thải.
2. Nâng cao hiệu quả thực hiện các giải pháp giảm ngập nước, từng bước xóa ngập trên địa bàn:
2.1. Thực hiện biện pháp xử lý các điểm ngập:
Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp với các Sở ngành, Ủy ban nhân dân quận/huyện, các Ban Quản lý dự án, các đơn vị chức năng: Tập trung chỉ đạo xử lý có hiệu quả các điểm ngập nước hiện hữu; thực hiện các giải pháp kỹ thuật thoát nước cấp bách, nạo vét thông thoáng dòng chảy tại các cửa xả, kênh rạch bị lấn chiếm nhằm kéo giảm mức độ ngập.
Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đưa vào sử dụng các dự án thoát nước mưa, kiểm soát triều, đê bao…
2.2. Đẩy mạnh cácbiện pháp kiểm soát, khống chế tình trạng phát sinh khu vực ngập mới:
- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải:
Khi thẩm định hồ sơ liên quan đến các dự án phát triển đô thị, xây dựng khu dân cư mới phải được quy hoạch cốt nền phù hợp, xây dựng hệ thống thoát nước đầy đủ, kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước của khu vực.
Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; khắc phục tình trạng xâm hại gây ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước hiện hữu và gây ngập do thi công các công trình.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước cũ tại khu vực trung tâm để kết nối đồng bộ với hệ thống mới; bít, hủy các tuyến cống không còn phát huy tác dụng để khắc phục tình trạng xuống cấp gây lún sụp và tái ngập nước. Xây mới hệ thống thoát nước tại 5 vùng thoát nước còn lại và các khu đô thị mới, xử lý nghiêm các trường hợp san lấp, lấn chiếm kênh rạch, cửa xả, hệ thống thoát nước bảo đảm diện tích mặt phủ thấm nước và dung tích chứa nước mưa.
Nghiên cứu, xây dựng các quy định về bù đắp diện tích mặt nước bị san lấp và ngăn chặn việc gia tăng hệ số chảy tràn; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các không gian điều tiết nước trong các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng vật liệu lát vỉa hè, công viên phù hợp để tránh bê tông hóa. Rà soát, bổ sung các giải pháp công nghệ quản lý nước mưa đô thị.
Trong quá trình triển khai thi công các công trình ngầm, phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị quản lý và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật có phần ngầm trong quá trình thi công (Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, Tổng công ty Điện lực thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông…) để hạn chế lãng phí đào đường, tái lập mặt đường, thi công riêng lẻ nhiều lần, gây ảnh hưởng rất lớn đến cơ sở hạ tầng, sinh hoạt của nhân dân, mỹ quan đô thị và ảnh hưởng ùn tắc giao thông kéo dài.
- Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện:
Nghiên cứu ứng dụng các công nghệ mới trong thi công các công trình thoát nước, bảo vệ bờ sông, kênh, rạch như đê, kè, v.v… bảo đảm tính bền vững, hiệu quả kinh tế cao và mỹ quan đô thị; nghiên cứu khả năng ứng dụng thực tiễn để đề xuất các công trình đê bao sử dụng cừ vách nhựa uPVC, xác định nhu cầu, đề án sản xuất cừ uPVC;  
Xây dựng kế hoạch cải tạo, nâng cấp các tuyến cống thoát nước để giải quyết tình trạng ngập cho các khu vực đô thị hóa (quận 5, 6, 11, 12, Bình Tân, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Bình Chánh), tiến tới hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cống thoát nước khu vực trung tâm, Tây và Bắc thành phố.
3. Bảo đảm tiến độ thực hiện các chương trình, dự án chống ngập trên địa bàn thành phố:
3.1. Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống thoát nước giai đoạn 2011 - 2015 (theo Phụ lục 2A - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố):
- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, cân đối, bố trí đủ vốn theo kế hoạch hàng năm (dự án chuyển tiếp, chuẩn bị đầu tư, khởi công mới), trong đó có tính đến yếu tố trượt giá, khả năng điều chỉnh danh mục dự án, kế hoạch bố trí vốn đầu tư hàng năm của Ủy ban nhân dân thành phố; trong đó ưu tiên các công trình, dự án phát huy hiệu quả xóa, giảm ngập cấp bách theo đề xuất của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố. Các dự án trước khi triển khai phải có ý kiến của cơ quan chuyên ngành quản lý để được kết nối đồng bộ với hệ thống thoát nước hiện hữu, tính toán để giải quyết thoát nước theo lưu vực.
Đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố giao cho các đơn vị quản lý, theo hướng:
(1) Dự án có trong danh sách các dự án giao thông vận tải giai đoạn 2011 - 2015 (Phụ lục 1 - Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX về Chương trình giảm ùn tắc giao thông giai đoạn 2011 - 2015 tầm nhìn đến năm 2020): Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì thực hiện kết hợp công trình giao thông với xây dựng hệ thống thoát nước.
(2) Những công trình, dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới trục chính hệ thống thoát nước của thành phố: giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước làm chủ đầu tư; ưu tiên giao cho đơn vị thi công ứng dụng công nghệ mới trong thi công cải tạo cống thoát nước cũ để hạn chế thấp nhất khi thi công phải đào đường ảnh hưởng đến giao thông.
(3) Những công trình, dự án cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới hệ thống thoát nước ở những tuyến đường do quận/huyện quản lý: giao Ủy ban nhân dân quận/huyện làm chủ đầu tư.
- Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung, ưu tiên giải quyết các hồ sơ dự án, khẩn trương thẩm định thiết kế cơ sở và thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư về thoát nước trong thời hạn quy định để đáp ứng yêu cầu tiến độ cấp bách của các công trình giải quyết ngập.
3.2. Đối với hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải (theo phụ lục 2B - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố):
Chủ đầu tư các dự án tập trung chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thoát nước, chống ngập theo bảng Tiến độ thực hiện hệ thống thu gom và nhà máy xử lý nước thải được ban hành kèm theo Kế hoạch này.
3.3. Đối với nhóm các dự án thuộc Quyết định số 1547/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (theo phụ lục 2C - Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố):
Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp với các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động giải quyết những vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tập trung vốn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư và tổ chức thực hiện các dự án đê bao và cống kiểm soát triều, nạo vét các kênh rạch thoát nước quan trọng; đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án theo bảng Tiến độ thực hiện các dự án thuộc Quyết định số 1547/2010/QĐ-TTg được ban hành kèm theo văn bản này (16 dự án).
3.4. Đối với các công trình, dự án nạo vét các kênh rạch (theo phụ lục 2D - Quyết định 26/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố) và danh mục bổ sung kênh rạch cần nạo vét:
- Đối với các kênh rạch đang thi công và đã có dự án đầu tư: các chủ đầu tư phối hợp Ủy ban nhân dân các quận/huyện trong công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ hoàn thành các dự án theo bảng Tiến độ thực hiện công trình, dự án nạo vét các kênh, rạch được ban hành kèm theo Kế hoạch này.
- Đối với các kênh, rạch chưa có dự án đầu tư:
Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước tổ chức nạo vét theo hiện trạng trong năm 2012 để tăng cường khả năng thoát nước bằng nguồn vốn ngân sách. Đồng thời rà soát các kênh, rạch phục vụ thoát nước cho các khu dân cư mới phát triển để bổ sung thực hiện nâng cấp, cải tạo đảm bảo thoát nước.
Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành xác định mép bờ cao, hành lang bảo vệ sông, kênh, rạch để làm cơ sở xác định quy mô giải tỏa; các địa phương lên phương án trình Ủy ban nhân dân thành phố chính sách và lộ trình giải tỏa lấn chiếm trong năm 2012.
4. Tăng cường liên kết, hợp tác khoa học - công nghệ phục vụ công tác xóa, giảm ngập nước:
4.1. Hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực:
- Giao Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện cơ chế trao đổi hợp tác nghiên cứu giữa Sở và các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế nhằm tăng cường hợp tác khoa học - công nghệ.
- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước nghiên cứu, mở rộng các chuyên ngành đào tạo tại các trường dạy nghề để đào tạo đội ngũ công nhân chuyên ngành phục vụ yêu cầu quản lý, vận hành, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, các nhà máy xử lý nước thải.
- Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước:
Phối hợp Sở Nội vụ tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho ngành thoát nước, xử lý nước thải, thủy lợi chống ngập úng tại Thành phố Hồ Chí Minh; nhất là những lĩnh vực chủ yếu như quản lý quy hoạch thoát nước, xử lý nước thải đô thị; thủy văn; quản lý nước thải đô thị (lĩnh vực thoát nước: quy chuẩn, tiêu chuẩn, công nghệ, tác động môi trường,…); năng lực quản lý dự án, tài chính cho thoát nước đô thị;…
Tập trung thực hiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Dự án chống ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh” do Chính phủ Hà Lan tài trợ để đào tạo nâng cao về quản lý mô hình và thông tin ứng dụng cho lĩnh vực quản lý nước, môi trường và những vấn đề thích nghi với biến đổi khí hậu.
- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đội ngũ cán bộ khoa học nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến của thế giới để thực hiện công tác chống ngập.
4.2. Hợp tác, nghiên cứu biến đổi khí hậu tác động kinh tế - xã hội; tăng cường năng lực; khả năng ứng phó và vai trò của cộng đồng:
- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố) rà soát, lồng ghép chương trình hành động ứng phó biến đổi khí hậu kế hoạch triển khai hợp tác nghiên cứu các đề tài khoa học để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó biến đổi khí hậu;
Phối hợp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án Nghiên cứu các khả năng ứng phó với các biến cố mưa vượt tần suất thiết kế do biến đổi khí hậu đối với các hệ thống thoát nước đô thị;
Phối hợp với các Sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện liên quan để nghiên cứu, đánh giá tác động kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu; xây dựng chiến lược tích hợp để nâng cao khả năng thích nghi và ứng phó ngập lụt; nâng cao năng lực quan trắc, dự báo ngập lụt;
- Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Viện Địa lý - Tài nguyên thành phố thực hiện dự án triển khai lắp đặt mạng lưới quan trắc và cảnh báo ngập lụt cho toàn thành phố;
Phối hợp Viện Khoa học - Công nghệ, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án Giải pháp tích hợp viễn thám và GIS phục vụ nhiệm vụ thoát nước, chống ngập của thành phố Hồ chí Minh;
Chủ động hợp tác với Hiệp hội Thủy lực thế giới xây dựng bản đồ cảnh báo rủi ro ngập lụt khu vực thành phố Hồ Chí Minh;
Thực hiện dự án Nghiên cứu khả thi về giảm thiểu tác động môi trường trong công tác quản lý nước thải tại thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn tài trợ của Chính phủ Tây Ban Nha.
5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với hệ thống hạ tầng thoát nước, xử lý nước thải đô thị:
5.1. Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng nghiên cứu lập đề án nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hệ thống thoát nước, xử lý nước thải và các công trình kiểm soát triều để quản lý ngập do biến đổi khí hậu theo hướng tập trung đầu mối, thống nhất tổ chức quản lý trên địa bàn thành phố.
Đồng thời, trên cơ sở đề án; để tăng cường công tác xử lý đối với hành vi xâm hại hệ thống thoát nước, tham mưu theo hướng Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố lập biên bản xác nhận tình trạng vi phạm tại hiện trường và chuyển hồ sơ qua cơ quan chức năng có thẩm quyền (Thanh tra chuyên ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện tùy theo thẩm quyền và phân cấp quản lý) để lập hồ sơ và xử lý vi phạm thuộc chuyên ngành thoát nước, chống ngập úng đô thịtheo quy định.
5.2. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu của mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý theo hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu làm cơ sở để lập chiến lược quản lý, vận hành, bảo vệ, xây dựng mới hệ thống thoát nước; ứng dụng công nghệ quản lý kênh rạch, hệ thống thoát nước, công cụ quản lý quy hoạch và xây dựng. Giao Sở Khoa học và Công nghệ:
Phối hợp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Viện Địa lý và Tài nguyên Thành phố Hồ Chí Minhxây dựng hệ thống quan trắc ngập tự động (SCADA) thử nghiệm cho lưu vực Tân Hóa - Lò Gốm;
Phối hợp Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước, Viện Nghiên cứu khoa học thủy lợi Miền Nam nghiên cứu thử nghiệm quy trình vận hành tự động hóa cho cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
- Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu mạng lưới thoát nước trên nền số hóa và xây dựng mô hình quản lý hệ thống thoát nước.
6. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân và giám sát thực hiện chiến lược quản lý ngập lụt trên địa bàn:
Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố xây dựng nội dung tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân để gửi Sở Thông tin và Truyền thông vào quý IV hàng năm; trên cơ sở đó, Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông, truyền hình tổ chức công tác tuyên truyền một cách hiệu quả.
Giao Ủy ban nhân dân quận - huyện căn cứ nội dung tuyên truyền đã được thống nhất giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước thành phố để tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, vệ sinh đường phố, bảo vệ kênh rạch, hệ thống thoát nước tại khu dân cư; thực hiện vai trò giám sát cộng đồng tại địa phương. 
Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận 1 xây dựng đề án thí điểm công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, bảo vệ hệ thống thoát nước ở khu dân cư trên địa bàn quận 1 trong năm 2012, tổng kết đợt thí điểm, đánh giá rút kinh nghiệm, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kế hoạch nhân rộng chương trình đến các quận - huyện trong những năm tiếp theo.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc các Sở - ban - ngành, các cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dânthành phố và các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện Kế hoạch chi tiết (đính kèm các bảng Phụ lục tiến độ thực hiện) để triển khai có hiệu quả Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 theoNghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX; chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện của các cấp, các ngành. Định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân thành phố.
2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính cân đối trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét bố trí nguồn kinh phí để thực hiện kế hoạch này. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho công tác xóa, giảm ngập nước trên địa bàn thành phố.
3. Giao Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước là cơ quan đầu mối, thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch, kịp thời tổng hợp tình hình, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; định kỳ 03 tháng tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố.
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc cần thiết điều chỉnh, bổ sung, Thủ trưởng các sở - ban - ngành và địa phương chủ động phối hợp với Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước để xem xét đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố quyết định./.                           
 
                                                                                                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN             
                                                                                                                KT. CHỦ TỊCH
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH
                                                                                                              Nguyễn Hữu Tín
 
                                                                                            
 

thuộc tính Quyết định 936/QĐ-UBND

Quyết định 936/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:936/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Hữu Tín
Ngày ban hành:25/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 936/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi