Quyết định 7209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------------------
Số: 7209/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2013
 
 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG TẠI
CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2014 – 2015
--------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15/07/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;
Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;
Căn cứ Chương trình số 07-Ctr/TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường giai đoạn 2011-2015;
Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc Quản lý ô nhiễm môi trường công nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2015;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 4978/TTr-SCT ngày 27/11/2013 về việc phê duyệt đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014 - 2015 với các nội dung chính sau:
1. Tên đề án: Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2015.
2. Cơ quan lập Đề án: Sở Công Thương Hà Nội.
3. Mục tiêu chính của Đề án
- Tiếp tục thực hiện Chương trình số 07/CTr-TU ngày 18/10/2011 của Thành ủy Hà Nội; Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 22/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội nhằm giải quyết tồn tại trong công tác xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (QCVN40:2011/BTNMT) ban hành kèm theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28/12/2011 của Bộ Tài nguyên & Môi trường.
- Thực hiện đến hết năm 2015 có trên 50% cụm công nghiệp (bao gồm cả cụm TTCN) đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung.
4. Kế hoạch thực hiện Đề án
Trong năm 2014- 2015: Thực hiện đầu tư 16 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động ổn định được đầu tư xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.
a) Năm 2014. Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 07 cụm công nghiệp, (có biểu chi tiết 01 kèm theo)
b) Năm 2015. Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung tại 09 cụm công nghiệp, (có biểu chi tiết 02 kèm theo)
5. Vốn đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung
a) Ngân sách thành phố hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt gồm các hạng mục: Hệ thống thu gom, bể chứa, lắng, lọc, nhà vận hành và hàng rào bảo vệ trạm xử lý nước thải.
b) Chủ đầu tư cụm công nghiệp thực hiện đầu tư: Thiết bị, công nghệ, nguyên vật liệu đảm bảo vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn (QCVN40:2011/BTNMT).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Sở Công Thương có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư cụm công nghiệp thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2014-­2015 theo tiến độ đề án. Định kỳ báo cáo kết quả với UBND thành phố.
2. Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tài chính bố trí nguồn ngân sách hỗ trợ đề án xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2014- 2015 cho các đơn vị thực hiện; đưa vào kế hoạch hàng năm trình UBND thành phố phê duyệt.
3. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã có các cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 2014-2015 chỉ đạo, triển khai đạt kế hoạch theo đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Khoa học & Công nghệ, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Chủ tịch UBND các Quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy; (để b/c)
- Thường trực HĐND TP; (để b/c)
- Chủ tịch UBND TP; (để b/c)
- Các Đ/c PCT UBND TP;
- Các PCVP UBND thành phố;
- Các phòng: TH, NC, QHXDGT, KT;
- Lưu: VT, CT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

thuộc tính Quyết định 7209/QĐ-UBND

Quyết định 7209/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung tại các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:7209/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:02/12/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi