Quyết định 50/2010/QĐ-UBND Bình Phước về quản lý môi trường các khu công nghiệp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------
Số: 50/2010/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------
Đồng Xoài, ngày 08 tháng 7 năm 2010
 
 
----------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế;
Căn cứ Thông tư số 08/2009/TT-BTNMT ngày 15 tháng 7 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 365/TTr-STNMT ngày 01 tháng 7 năm 2010,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Các ông (bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trương Tấn Thiệu
 
 
PHỐI HỢP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh)
Chương I
 
1. Quy chế này quy định một số nội dung hoạt động phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế với các cơ quan: Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã đối với công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
2. Quy chế này áp dụng đối với các hoạt động phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong các khu công nghiệp, khu kinh tế giữa các cơ quan: Ban quản lý Khu kinh tế, Công an tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã.
1. Việc phối hợp quản lý nhà nước về môi trường dựa trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chuyên môn, các quy định hiện hành, nhằm đảm bảo sự thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Ban quản lý Khu kinh tế là cơ quan đầu mối có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt hoạt động quản lý nhà nước về môi trường đối với khu công nghiệp, khu kinh tế đúng theo qui định pháp luật.
3. Ban quản lý Khu kinh tế là cơ quan chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác bảo vệ môi trường theo sự ủy quyền của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Nội dung phối hợp công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường (theo ủy quyền) trong khu công nghiệp, khu kinh tế giữa Ban quản lý Khu kinh tế và các cơ quan chuyên môn bao gồm:
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.
2. Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
4. Phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
5. Kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
6. Xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
7. Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và giám sát việc khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường của Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
8. Giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.
9. Giám sát công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và trong giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Chương II
 
Mục I. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
Điều 4. Trách nhiệm của Ban quản lý Khu kinh tế
1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Tham gia xây dựng các văn bản hướng dẫn, quy định về bảo vệ môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế.
3. Tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung và phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh; gửi kết quả thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.
4. Tổ chức cấp Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung và xác nhận đăng ký Đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; gửi kết quả xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung, Đề án bảo vệ môi trường cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế.
5. Tổ chức kiểm tra, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế (trường hợp Ban quản lý Khu kinh tế được ủy quyền).
6. Tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền trước khi đi vào hoạt động chính thức.
7. Giám sát việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và trong giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền.      
8. Tổ chức thực hiện điều tra, thống kê, lưu trữ thông tin và dữ liệu về môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
9. Tổ chức thực hiện quan trắc môi trường chung của Khu công nghiệp, khu kinh tế định kỳ tối thiểu mỗi năm 02 (hai) lần, gửi báo cáo kết quả quan trắc môi trường đến Tổng cục Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và phòng Tài nguyên và Môi trường nơi có khu công nghiệp, khu kinh tế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu trong báo cáo.
10. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; giám sát việc khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và xử lý theo thẩm quyền đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.
11. Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.
12. Khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu công nghiệp, khu kinh tế có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường.
13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ủy quyền.
14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo thẩm quyền hoặc được ủy quyền theo qui định của pháp luật.
1. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung; phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc đối tượng qui định tại khoản 3 Điều 4 của Quy chế này.
2. Tổ chức giám sát công tác bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công và trong giai đoạn hoạt động của các dự án đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế.
3. Tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế trước khi đi vào hoạt động chính thức.
4. Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát việc khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường đối với Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, giám sát việc khắc phục hậu quả về ô nhiễm môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
5. Tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên ngoài Khu công nghiệp, khu kinh tế; phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
6. Tổ chức kiểm tra, xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế (trừ những trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 4 của Quy chế này).
7. Tổ chức thu phí bảo vệ môi trường đối với chất thải của Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo qui định.
8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường của các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế.
9. Phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường cho cá nhân, tổ chức có liên quan.
1. Xác nhận đăng ký Bản cam kết bảo vệ môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường bổ sung cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc đối tượng qui định tại khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.
2. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác nhận các công trình xử lý chất thải cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền.
3. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì (đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
4. Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì (đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền.
1. Xác nhận Đề án bảo vệ môi trường cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế không thuộc đối tượng qui định tại khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.
2. Tổ chức kiểm tra, xác nhận các công trình xử lý chất thải cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền.
3. Chủ trì (đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) hoặc phối hợp thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
4. Chủ trì (đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này) hoặc phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc giữa Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế; các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế với các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế.
5. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân huyện, thị về công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền.
1. Chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế; các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.
2. Đề xuất cơ quan có thẩm quyền tổ chức và tham gia phối hợp thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế, các khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc các doanh nghiệp có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường (hoặc có dấu hiệu tội phạm).
3. Chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm môi trường liên quan đến các hoạt động của Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế.
Mục II. PHỐI HỢP QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG KHU CÔNG NGHIỆP, KHU KINH TẾ
Điều 9. Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung, phê duyệt, xác nhận Đề án bảo vệ môi trường
1. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Ban quản lý Khu kinh tế:
Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp do Ban quản lý Khu kinh tế thành lập.
2. Trường hợp thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường:
Ban quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã hoặc phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã có trách nhiệm cử đại diện tham gia Hội đồng thẩm định, có ý kiến bằng văn bản và tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập.
3. Trường hợp thuộc thẩm quyền của phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã:
Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại doanh nghiệp do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã thành lập.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế; các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế trước khi đi vào hoạt động chính thức.
2. Ban quản lý Khu kinh tế, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập.
1. Ban quản lý Khu kinh tế trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải và xác nhận hoàn thành các nội dung của báo cáo và yêu cầu Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ủy quyền trước khi đi vào hoạt động chính thức.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường do Ban quản lý Khu kinh tế thành lập.
1. Phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế trước khi đi vào hoạt động chính thức theo thẩm quyền. Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường do phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã thành lập.
2. Ban quản lý Khu kinh tế trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, xác nhận kết quả vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ủy quyền trước khi đi vào hoạt động chính thức theo ủy quyền. Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ môi trường do Ban quản lý Khu kinh tế thành lập.
1. Ban quản lý Khu kinh tế trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế (trong trường hợp Ban quản lý Khu kinh tế được ủy quyền). Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra môi trường do Ban quản lý Khu kinh tế thành lập.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và tổ chức kiểm tra xác nhận đủ điều kiện nhập khẩu phế liệu, cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, khu kinh tế (trừ những trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này). Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm cử đại diện tham gia Đoàn kiểm tra môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập.
1. Ban quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ủy quyền. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế thực hiện nhiệm vụ này.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế. Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ này.
3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền. Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã thực hiện nhiệm vụ này.
Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường được thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và không làm cản trở các nhà đầu tư trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh thanh tra, kiểm tra đối với các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế và các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan đến khu công nghiệp, khu kinh tế vi phạm nghiêm trọng Luật Bảo vệ môi trường (hoặc có dấu hiệu tội phạm).
1. Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã tiếp nhận và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường giữa các tổ chức, cá nhân bên ngoài khu công nghiệp, khu kinh tế với công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Ban quản lý Khu kinh tế phải có trách nhiệm phối hợp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo qui định.
2. Ban quản lý Khu kinh tế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về lĩnh vực môi trường giữa các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế theo ủy quyền.
Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã có trách nhiệm phối hợp giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo qui định.
Định kỳ hàng quý, các cơ quan: Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã và phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị có trách nhiệm thông báo, trao đổi thông tin về công tác cấp các loại hồ sơ môi trường, công tác kiểm tra, thanh tra và giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về môi trường của các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường của các Công ty đầu tư và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế chưa ủy quyền cho Ban quản lý Khu kinh tế.
2. Ban quản lý Khu kinh tế chịu trách nhiệm thực hiện báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường đối với các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế đã được ủy quyền .
3. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã chịu trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác quản lý môi trường khu công nghiệp, khu kinh tế theo thẩm quyền.
4. Công ty đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu kinh tế có trách nhiệm báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban quản lý Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Chương III
 
1. Các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thực hiện Quy chế sẽ được khen thưởng theo quy định.
2. Các tổ chức, cá nhân vi phạm Quy chế, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan phối hợp trong quản lý môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Quy chế này, định kỳ 6 tháng và hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Ban quản lý Khu kinh tế để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.
 

thuộc tính Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

Quyết định 50/2010/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về Quy chế phối hợp quản lý môi trường đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình PhướcSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:50/2010/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Trương Tấn Thiệu
Ngày ban hành:08/07/2010Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 50/2010/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi