Quyết định 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 49/2015/QĐ-UBND

Quyết định 49/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:49/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Phan Ngọc Thọ
Ngày ban hành:08/10/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

Số: 49/2015/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-----------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ;

Căn cứ Thông tư số 15/2010/TT-BKHCN ngày 14 tháng 9 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp giấy phép;

Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Căn cứ Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế;

Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 112/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn cơ chế phối hp và xử lý trong việc kiểm tra, phát hiện chất phóng xạ tại các cửa khẩu;

Căn cứ Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 1029/TTr-SKHCN ngày 25 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cng Thông tin Điện tử tỉnh;
- VP: CVP PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, DL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

QUY ĐỊNH

QUẢN LÝ AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(
Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quy định này quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm:
a) Khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ.
b) Kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế và kiểm xạ khu vực làm việc.
c) Hoạt động của Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương.
d) Xây dựng, thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
đ) Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
e) Thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.
g) Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.
2. Các nội dung liên quan khác về đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ không quy định tại Quyết định này được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực bức xạ.
2. Các tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến bức xạ và phát sinh chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ
Mục 1. KHAI BÁO, CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ VÀ CẤP CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ
Điều 3. Quy định đối với việc cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ quy định tại Khoản 2 Điều 1 của Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép trước khi tiến hành công việc.
2. Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ mà sau 01 tháng chưa đưa vào sử dụng hoặc chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép lưu giữ chất phóng xạ.
3. Tổ chức, cá nhân sau khi hoàn thành việc xây dựng, thay đổi quy mô và phạm vi hoạt động cơ sở bức xạ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trước khi đưa cơ sở vào vận hành.
4. Tổ chức, cá nhân có nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trong công việc bức xạ đã được cấp giấy phép, mỗi khi tự xử lý, lưu giữ phải làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép xử lý, lưu giữ nguồn phóng xạ đã qua sử dụng. Quy định này không áp dụng đối với kho lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, cơ sở làm dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
5. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng nhiều thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế có thể được cấp một giấy phép chung.
Điều 4. Yêu cầu chung đối với thủ tục khai báo, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép hoặc xuất trình bản chính để kiểm tra, đối chiếu hoặc có chứng thực.
Điều 5. Điều kiện được miễn trừ khai báo, cấp giấy phép
1. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với thiết bị bức xạ
a) Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, bảo đảm rằng trong điều kiện làm việc bình thường không gây ra suất liều tương đương môi trường vượt quá 1 mSv/h ở khoảng cách 10 cm từ mọi bề mặt có thể tiếp cận của thiết bị;
b) Thiết bị bức xạ không chứa nguồn phóng xạ, phát ra bức xạ có năng lượng cực đại không lớn hơn 5 keV.
2. Điều kiện miễn trừ khai báo, cấp giấy phép đối với chất phóng xạ: theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5:2010/BKHCN về An toàn bức xạ - Miễn trừ khai báo, cấp phép.
Điều 6. Quy định đối với việc khai báo
1. Tổ chức, cá nhân trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, thiết bị bức xạ không thuộc diện được miễn trừ hoặc vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể như sau:
a) Tổ chức, cá nhân có chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân và thiết bị bức xạ trừ các thiết bị quy định tại điểm b và điểm c Khoản 1 Điều này khai báo với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
b) Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sử dụng di động trên địa bàn từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên (sau đây gọi là tỉnh) khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt trụ sở chính.
c) Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế không thuộc loại quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này khai báo với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ trong thời hạn nêu tại Khoản 1 Điều này thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo.
3. Tổ chức, cá nhân vận hành kho xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ quốc gia, cơ sở dịch vụ xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng, mỗi khi tiếp nhận chất thải phóng xạ hoặc nguồn phóng xạ đã qua sử dụng phải khai báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 7. Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
1. Tổ chức, cá nhân phải thực hiện việc khai báo cho từng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (nếu không thuộc diện được miễn trừ) với Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Thủ tục khai báo: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại mục I Phụ lục A đính kèm Quy định này.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp giấy xác nhận khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
Điều 8. Cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung và thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
1. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Điều kiện
- Nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này;
- Nộp phí thẩm định an toàn bức xạ, lệ phí cấp giấy phép theo quy định tại Điều 10 của Quy định này;
- Có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng nguyên tử;
- Nhân viên bức xạ có chứng nhận đã được đào tạo về an toàn bức xạ.
b) Thành phần hồ sơ: theo mục II Phụ lục A đính kèm Quy định này.
c) Trong thời hạn 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp giấy phép hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.
d) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh, thành phố khác nhưng được lắp đặt, sử dụng cố định tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X- quang đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế.
đ) Giấy phép có thời hạn 03 năm.
2. Gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Tổ chức, cá nhân tiếp tục tiến hành công việc bức xạ sau thời hạn ghi trong giấy phép phải làm thủ tục gia hạn giấy phép gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Sau thời điểm này, tổ chức, cá nhân phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như đề nghị cấp giấy phép mới.
b) Thành phần hồ sơ: theo mục III Phụ lục A đính kèm Quy định này.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.
d) Giấy phép có thời hạn 03 năm tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ.
3. Sửa đổi, bổ sung giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các trường hợp sau:
- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax.
- Sau khi giảm bớt số lượng thiết bị bức xạ đã được cấp giấy phép do chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc bị mất.
b) Thành phần hồ sơ: theo mục IV Phụ lục A đính kèm Quy định này.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.
d) Giấy phép sửa đổi, bổ sung có thời hạn như giấy phép cũ.
4. Cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Tổ chức, cá nhân được đề nghị cấp lại giấy phép khi bị rách, nát, mất
Trường hợp mất giấy phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp lại.
b) Thành phần hồ sơ: theo mục V Phụ lục A đính kèm Quy định này.
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp lại giấy phép hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.
d) Giấy phép cấp lại có thời hạn như giấy phép cũ.
5. Thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
a) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trong các trường hợp sau đây:
- Vi phạm nghiêm trọng điều kiện về an toàn, an ninh;
- Vi phạm điều kiện về an toàn, an ninh mà không khắc phục được trong thời hạn do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định;
- Bị xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về an toàn, an ninh lần thứ hai trong khoảng thời gian mười hai tháng;
- Bị buộc phải chấm dứt hoạt động tiến hành công việc bức xạ theo quy định của pháp luật;
- Xin chấm dứt tiến hành công việc bức xạ.
b) Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép do vi phạm quy định về an toàn, an ninh chỉ được xem xét cấp lại giấy phép sau hai mươi bốn tháng, kể từ ngày bị thu hồi giấy phép.
c) Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế là cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán y tế do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp.
Điều 9. Cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế
1. Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ
a) Điều kiện
- Nộp đủ hồ sơ theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều này;
- Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định tại Điều 10 của Quy định này;
- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn và kiến thức về an toàn phù hợp.
b) Thành phần hồ sơ: theo mục VI Phụ lục A đính kèm Quy định này.
c) Thẩm quyền cấp chứng chỉ
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X - quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh:
Trường hợp thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế của tổ chức, cá nhân có trụ sở chính ở tỉnh, thành phố khác nhưng được lắp đặt, sử dụng tại tỉnh Thừa Thiên Huế thì Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.
Trường hợp thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế di động được sử dụng tại các tỉnh, thành phố khác nhau thì Sở Khoa học và Công nghệ của tỉnh, thành phố nơi tổ chức, cá nhân sở hữu thiết bị X- quang đặt trụ sở chính cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.
- Trường hợp cơ sở y tế tiến hành nhiều công việc bức xạ, trong đó có sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế đồng thời với sử dụng chất phóng xạ (y học hạt nhân) hoặc vận hành thiết bị chiếu xạ (xạ trị) thì có thể đề nghị Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn.
- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Bộ Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, trừ các trường hợp đã quy định tại điểm c Khoản 1 Điều này.
d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm cấp chứng chỉ hoặc từ chối bằng văn bản có nêu rõ lý do.
Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ được nộp kèm theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, thời hạn thẩm định hồ sơ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ sẽ theo thời hạn xử lý hồ sơ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
đ) Chứng chỉ nhân viên bức xạ có thời hạn 05 năm.
2. Cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ
a) Nhân viên bức xạ phải làm thủ tục cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ khi chứng chỉ hết hạn hoặc bị rách, nát, mất;
b) Hồ sơ đề nghị, thủ tục cấp lại và thời hạn của chứng chỉ nhân viên bức xạ trong trường hợp cấp lại thực hiện như đối với cấp mới.
Điều 10. Quy định nộp phí, lệ phí Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn, sửa đổi, bổ sung cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ phải nộp phí và lệ phí theo quy định tại Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.
Mục 2. KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ X - QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ VÀ KIỂM XẠ KHU VỰC LÀM VIỆC
Điều 11. Kiểm định thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế
1. Cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị X - quang đưa vào sử dụng tại cơ sở mình như sau:
a) Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên;
b) Kiểm định định kỳ đối với từng loại thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế theo quy định tại Phụ lục B đính kèm Quy định này;
c) Sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị.
2. Việc kiểm định thiết bị X- quang phải được thực hiện bởi tổ chức, cá nhân được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ kiểm định thiết bị X-quang.
Điều 12. Kiểm xạ khu vực làm việc
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện kiểm xạ khu vực làm việc.
2. Việc kiểm xạ khu vực làm việc phải được thực hiện một cách thường xuyên, có hệ thống, tương xứng với mức độ, khả năng gây chiếu xạ của công việc bức xạ và bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Phải tuân theo các đại lượng đo, phương pháp, quy trình đo, vị trí, thời điểm đo, tần suất kiểm xạ đã được xác định trước;
b) Mức điều tra cho các vị trí đo quy định tại điểm a Khoản này phải được thiết lập dựa trên các số liệu đánh giá thực tế của cơ sở hoặc kinh nghiệm tốt ở các cơ sở khác có công việc bức xạ tương tự;
c) Tần suất kiểm xạ khu vực làm việc phải phù hợp với mức độ nguy hiểm của công việc bức xạ được thực hiện tại khu vực đó và không được ít hơn một lần trong một năm;
d) Thiết bị kiểm xạ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu chuẩn quốc tế phải được bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn định kỳ.
3. Yêu cầu kiểm xạ theo quy định tại Khoản 2 Điều này phải được lập thành chương trình quan trắc và nộp theo hồ sơ xin cấp giấy phép và lưu trong hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc.
4. Kết quả kiểm xạ khu vực làm việc phải thông báo cho nhân viên bức xạ và người quản lý trực tiếp của họ.
Mục 3. HOẠT ĐỘNG TRẠM QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG ĐỊA PHƯƠNG
Điều 13. Xây dựng, quản lý Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương
1. Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường địa phương (sau đây gọi là Trạm địa phương) tại tỉnh Thừa Thiên Huế được phê duyệt trong mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ quốc gia được đặt tại tỉnh Thừa Thiên Huế và được kết nối trực tuyến với các Trạm vùng.
2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập Trạm địa phương trên cơ sở quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia; quản lý trực tiếp hoạt động của Trạm địa phương trên địa bàn.
Điều 14. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc
1. Suất liều bức xạ gamma trong không khí - quan trắc liên tục;
2. Liều tích lũy - ba tháng đo một lần;
3. Đồng vị phóng xạ trong không khí - quan trắc liên tục;
4. Tổng hoạt độ beta trong mẫu rơi lắng khô, rơi lắng ướt và nước mưa - mỗi tháng đo một lần;
5. Hàm lượng radon và tổng hoạt độ phóng xạ beta trong nước (nước sinh hoạt, nước mặt, nước ngầm và nước thải) - ba tháng đo một lần;
6. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong môi trường đất (đất bề mặt, trầm tích) - sáu tháng đo một lần;
7. Hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong thực vật, lương thực và thực phẩm - sáu tháng đo một lần;
8. Các thông số khí tượng liên quan - quan trắc liên tục.
Điều 15. Chức năng, nhiệm vụ của trạm địa phương
1. Trạm địa phương có chức năng thực hiện quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế; phục vụ điều hành ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
2. Trạm địa phương có các nhiệm vụ chủ yếu sau:
a) Thực hiện quan trắc các chỉ tiêu phóng xạ môi trường tại địa phương theo tần suất quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 8 Điều 14 của Quy định này;
b) Thu thập và gửi về trạm vùng các mẫu môi trường theo quy định tại các Khoản 4, 5, 6 và 7 Điều 14 của Quy định này và theo yêu cầu của Trạm vùng;
c) Tập hợp dữ liệu, phân tích đánh giá và gửi báo cáo kết quả quan trắc tới Trạm vùng, Sở Khoa học và Công nghệ định kỳ mỗi tháng một lần, báo cáo ngay khi có hiện tượng bất thường về phóng xạ hoặc khi Trạm vùng và Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu.
Mục 4. XÂY DỰNG, THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
Điều 16. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố
1. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
a) Đối với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố có nội dung chính như sau:
- Quy định và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh xảy ra các sự cố sau:
+ Để người không có phận sự ở trong phòng đặt thiết bị khi máy đang phát tia;
+ Nhân viên vận hành đặt nhầm chế độ chiếu, chụp, thực hiện chiếu chụp sai so với chỉ định của bác sỹ, chiếu chụp nhầm người bệnh;
+ Thiết bị hỏng gây ra chiếu xạ không đúng với dự định và phải chiếu chụp lại.
- Quy định về việc điều tra đánh giá liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng sức khỏe đối với người bệnh chụp X - quang can thiệp khi xảy ra sự cố chiếu quá liều đáng kể so với mức liều dự kiến theo chỉ định; điều tra đánh giá liều chiếu xạ và theo dõi tình trạng sức khỏe đối với nhân viên bức xạ y tế trong các tình huống bị chiếu xạ vượt quá mức giới hạn liều quy định;
- Quy định về trách nhiệm, phương pháp đánh giá liều và theo dõi tình trạng sức khỏe của cá nhân bị chiếu xạ quá liều:
+ Trách nhiệm tổ chức việc đánh giá liều và theo dõi tình trạng sức khỏe của cá nhân bị chiếu xạ quá liều;
+ Phương pháp đánh giá liều (liều kế cá nhân, thông số máy phát và thời gian chiếu, vị trí bị chiếu xạ);
+ Biện pháp theo dõi sức khỏe cá nhân bị chiếu xạ quá liều.
- Quy định về trách nhiệm báo cáo khi nhân viên bức xạ, bệnh nhân; các cá nhân khác bị chiếu quá liều và khi xảy ra các sự cố.
- Quy định nội dung bản báo cáo sự cố.
- Quy định về lập và lưu giữ hồ sơ đối với các trường hợp sự cố xảy ra.
b) Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố đối với cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế.
c) Đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc bức xạ còn lại phải xây dựng kế hoạch ứng phó sự có theo quy định hiện hành gửi Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xem xét, phê duyệt. Sau khi phê duyệt, gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế 01 bản sao để theo dõi, quản lý theo quy định của pháp luật.
Bổ sung
2. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh
a) Ủy ban nhân dân tỉnh lập kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 29, Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.
b) Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh gửi Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét phê duyệt.
c) Những nội dung chính của kế hoạch ứng phó sự cố
- Phân tích nguy cơ gây ra sự cố trên địa bàn tỉnh.
- Cơ cấu tổ chức và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố.
- Công tác chuẩn bị và sẵn sàng ứng phó sự cố.
- Hoạt động ứng phó sự cố:
+ Áp dụng các nguyên tắc ứng phó sự cố theo quy định;
+ Xây dựng cơ chế điều hành trong quá trình ứng phó sự cố theo quy định;
+ Xây dựng phương án huy động nhân lực và trang thiết bị ứng phó phù hợp với mức báo động, đáp ứng được quy định;
+ Thiết lập các giai đoạn ứng phó tương ứng với quy định;
+ Xây dựng cách thức, nội dung thông báo các thông tin liên quan tới tiến trình ứng phó sự cố cho tổ chức tham gia ứng phó sự cố, phương tiện thông tin đại chúng trong quá trình ứng phó sự cố;
+ Xây dựng quy định về thông báo, trợ giúp và yêu cầu trợ giúp tới các địa phương khác có liên quan trong ứng phó sự cố.
3. Đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động ứng phó sự cố.
Mục 5. QUẢN LÝ CHẤT THẢI PHÓNG XẠ, NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG
Điều 17. Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng
1. Đối với các thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế và các lĩnh vực khác sau khi thanh lý phải báo cáo với Sở Khoa học và Công nghệ và xử lý rác thải theo các quy định của pháp luật.
2. Đối với nguồn phóng xạ đã qua sử dụng (là nguồn phóng xạ kín mà tổ chức, cá nhân sở hữu không còn sử dụng trong công việc bức xạ được cấp giấy phép và không có ý định tiếp tục sử dụng vào bất kỳ một mục đích nào khác hoặc không được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép cho phép sử dụng tiếp) phải đảm bảo các yêu cầu và quy định của pháp luật đối với việc lưu giữ hoặc chuyển giao cho người sử dụng khác; chuyển giao cho cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ hoặc chuyển trả cho nhà sản xuất, nhà cung cấp nước ngoài theo quy định của pháp luật.
Nguồn phóng xạ đã qua sử dụng bị rò rỉ phóng xạ phải được điều kiện hóa đảm bảo an toàn theo các quy định của pháp luật.
3. Đối với chất thải phóng xạ sau khi thu gom phải được lưu giữ, xử lý, điều kiện hóa, thải ra môi trường hoặc chuyển giao theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8 và 9 của Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
4. Đối với chất thải phóng xạ sinh học phải được xử lý tiệt trùng bằng hơi, bằng bức xạ, khử khuẩn bằng hóa chất, xử lý nhiệt khô trước khi áp dụng các biện pháp xử lý chất thải phóng xạ khác theo quy định của pháp luật.
Mục 6. THANH TRA, KIỂM TRA VỀ BẢO ĐẢM AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
Điều 18. Công tác kiểm tra, giám sát
1. Sở Khoa học và Công nghệ
a) Phối hợp với Cục Quân y - Bộ Quốc phòng kiểm tra đối với việc sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế tại các cơ sở quân y trên địa bàn quản lý.
b) Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc thực hiện theo thẩm quyền việc kiểm tra trong các hoạt động quản lý nguồn phóng xạ trên địa bàn quản lý.
c) Phối hợp với Công an tỉnh theo dõi, giám sát các nguồn phóng xạ sử dụng di động từ địa phương khác đến hoạt động bức xạ trên địa bàn từ khi vào đến khi ra.
2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ của các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý.
Điều 19. Công tác thanh tra
Sở Khoa học và Công nghệ:
1. Thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế đối với các cơ sở y tế hoạt động trên địa bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm.
2. Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ tại các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn phóng xạ và xử lý đối với các vi phạm.
3. Phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về bảo đảm an toàn, an ninh nguồn phóng xạ tại các tổ chức, cá nhân sử dụng nguồn phóng xạ.
4. Tổ chức thanh tra và phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thanh tra việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trên địa bàn quản lý và xử lý đối với các vi phạm.
5. Phối hợp với Cục Quân y - Bộ Quốc phòng thanh tra đối với việc sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế tại các cơ sở quân y trên địa bàn quản lý.
Mục 7. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH NGUỒN PHÓNG XẠ
Điều 20. Trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan
1. Sở Khoa học và Công nghệ:
a) Nghiên cứu, đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quy định, chương trình, kế hoạch cụ thể hóa chủ trương, chính sách và pháp luật của Nhà nước về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương;
b) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực an toàn bức xạ; phối hợp với các cơ quan có chức năng đào tạo an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo về an toàn bức xạ cho các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ;
c) Tổ chức thẩm định an toàn, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế), chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo phân cấp;
d) Quản lý các hoạt động quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn, chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong hoạt động này;
đ) Xây dựng, cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong toàn tỉnh xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cáp cơ sở; thẩm định, phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở theo thẩm quyền;
e) Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch và tổ chức tổng kiểm kê các nguồn phóng xạ được sử dụng và lưu giữ trên địa bàn theo quy định.
g) Làm việc với Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử - Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật cơ sở dữ liệu X - quang trên nền GISHue.
h) Xây dựng và vận hành hệ thống quản lý, giám sát nguồn phóng xạ thông qua vệ tinh GPS.
i) Thực thi vai trò thường trực Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân: triển khai thường kỳ công tác chuẩn bị ứng phó sự cố, chủ động khởi động kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh, công bố kết thúc ứng phó sự cố, xây dựng kế hoạch khắc phục dài hạn, lập hồ sơ ứng phó và báo cáo tình hình, kết quả ứng phó sự cố với Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn theo quy định;
k) Tham mưu UBND tỉnh huy động nhân lực, phương tiện ở địa phương tham gia ứng phó sự cố theo điều động của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp quốc gia;
l) Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động trên địa bàn quản lý về biện pháp quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng;
m) Tham mưu việc đầu tư trang thiết bị máy móc cần thiết phục vụ công tác quản lý và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân và quản lý thiết bị, máy móc;
n) Tổ chức và phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thu gom chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ được phát hiện trên địa bàn quản lý mà không xác định được chủ.
2. Công an tỉnh
a) Phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của phát luật về vận chuyển chất phóng xạ, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị bức xạ và thiết bị hạt nhân trên địa bàn;
b) Chủ trì, phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác minh thông tin, tham gia tìm kiếm và thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh - trật tự khi nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân nằm ngoài sự kiểm soát; đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân sự cố cũng như các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân, đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật;
c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. Khi sự có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy, có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia bảo vệ hiện trường, điều tra vụ việc, cứu hộ, cứu nạn.
3. Sở Y tế
a) Đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các quy định bảo đảm an toàn bức xạ của các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; tham gia phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác thanh tra việc chấp hành các quy định an toàn bức xạ đối với các cơ sở y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;
b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy, có trách nhiệm chỉ đạo, huy động nhân lực, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn;
c) Chỉ được cấp giấy phép hoạt động cho các cơ sở y tế có phạm vi hoạt động chuyên môn liên quan đến việc sử dụng thiết bị chiếu, chụp X- quang, thiết bị chứa nguồn phóng xạ chụp chẩn đoán, thiết bị xạ trị, nguồn phóng xạ kín, nguồn phóng xạ hở để khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực y tế sau khi các cơ sở này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân hoặc Sở Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ.
4. Cục Hải quan tỉnh
5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
a) Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tiếp xúc với công việc bức xạ thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật;
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra các tổ chức để xảy ra tai nạn lao động có liên quan đến bức xạ.
6. Sở Tài nguyên và Môi trường
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khảo sát, xác định địa điểm có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ có khả năng gây hại cho con người và đánh giá khả năng gây hại theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên;
b) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn bức xạ và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong khu vực có mức chiếu xạ tự nhiên, khoáng sản phóng xạ; các cơ sở sa khoáng hoạt động trên địa bàn tỉnh có khả năng gây hại cho con người;
c) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của ban chỉ huy thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hỗ trợ theo quy định trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.
7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế
a) Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân tiến hành các công việc liên quan đến bức xạ tại địa phương thực hiện nghiêm chỉnh những quy định của pháp luật về an toàn bức xạ;
b) Cử cán bộ tham gia Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. Khi có sự cố xảy ra, căn cứ vào sự điều động, phân công của Ban chỉ huy thực hiện các biện pháp ứng phó đã được lập kế hoạch theo quy định, tạo mọi điều kiện thuận lợi trong việc huy động nhân lực, vật lực trên địa bàn tham gia khắc phục sự cố.
8. Các cơ quan báo chí, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế, Đài truyền thanh các huyện, thị xã và thành phố Huế.
a) Tuyên truyền các quy định về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ tới tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh;
b) Cung cấp kịp thời thông tin trung thực về sự cố bức xạ và hạt nhân có ảnh hưởng đối với khu vực xung quanh nơi xảy ra sự cố và các khuyến cáo cần thiết cho người dân trong khu vực theo sự chỉ đạo của Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh.
Điều 21. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
1. Thực hiện khai báo và xin cấp giấy phép, cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo đúng quy định của pháp luật và phải thực hiện đầy đủ các điều kiện được ghi trong giấy phép;
2. Thường xuyên cập nhật và tổ chức thực hiện các văn bản quy định của pháp luật có liên quan đến công tác an toàn bức xạ;
3. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, các chỉ dẫn về an toàn, an ninh; bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi liều chiếu xạ đối với nhân viên bức xạ; cung cấp bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ;
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ; cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;
5. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy trình, tiêu chuẩn và chỉ tiêu kỹ thuật trong quá trình vận hành thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ. Việc thiết kế, lắp đặt thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ phải thực hiện theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền ban hành;
6. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thường xuyên kiểm soát chiếu xạ do công việc bức xạ gây ra được quy định tại Điều 21 của Luật Năng lượng nguyên tử; kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị định kỳ theo quy định; thực hiện thường xuyên và có hệ thống việc kiểm xạ khu vực làm việc, đo đạc các thông số cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá an toàn tại cơ sở;
7. Lập, theo dõi, cập nhật và lưu trữ các hồ sơ liên quan đến công tác an toàn bức xạ theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08 tháng 11 năm 2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng (Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN). Định kỳ hàng năm trước ngày 30 tháng 11, hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý lập báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
8. Tổ chức, cá nhân sử dụng, lưu trữ, vận chuyển nguồn phóng xạ có trách nhiệm đảm bảo an ninh nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ và Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ;
9. Xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 của Quy định này;
10. Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố cấp cơ sở theo quy định của pháp luật;
11. Phải lắp đặt thiết bị định vị nguồn phóng xạ theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015;
12. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ thuộc mức an ninh A, B, C và D phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ ion hóa theo quy định tại Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015;
13. Đối với nguồn phóng xạ thuộc mức an ninh A, B và C, tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải gắn dấu hiệu cảnh báo bức xạ bổ sung theo quy định Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015.
Điều 22. Trách nhiệm của cơ sở lưu giữ chất thải phóng xạ; tổ chức, cá nhân vận chuyển và chủ nguồn chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 12, 13, 14 và 15 Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã qua sử dụng.
Điều 23. Trách nhiệm của người đứng đầu, người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ
1. Người đứng đầu
a) Thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 26 của Luật Năng lượng nguyên tử;
b) Bố trí người phụ trách an toàn và ban hành quyết định bằng văn bản bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ của cơ sở để thực hiện những nhiệm vụ quy định tại Khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử. Người phụ trách an toàn phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
c) Bảo đảm để người phụ trách an toàn, các nhân viên bức xạ được đào tạo an toàn bức xạ và chỉ sử dụng người phụ trách an toàn, nhân viên bức xạ để tiến hành công việc bức xạ khi đã được đào tạo an toàn bức xạ theo quy định.
2. Người phụ trách an toàn
a) Người phụ trách an toàn có trách nhiệm giúp người đứng đầu cơ sở thực hiện quy định pháp luật và các yêu cầu dưới đây về đảm bảo an toàn bức xạ tại quy định này:
- Triển khai áp dụng các biện pháp kỹ thuật và kiểm soát hành chính nhằm bảo đảm điều kiện làm việc an toàn cho nhân viên và an toàn cho công chúng phù hợp với công việc bức xạ đang tiến hành của cơ sở;
- Thực hiện yêu cầu về khai báo, cấp giấy phép và gia hạn giấy phép theo quy định của pháp luật;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở;
- Chịu trách nhiệm trước người đứng đầu cơ sở và cùng người đứng đầu cơ sở chịu trách nhiệm pháp luật khi để xảy ra sự cố bức xạ hoặc vi phạm các quy định của pháp luật;
- Kiến nghị với người đứng đầu cơ sở để bố trí công việc khác phù hợp, không liên quan đến bức xạ cho nhân viên bức xạ nữ có thai khi nhận được thông báo bằng văn bản.
b) Người phụ trách an toàn được quyền dừng công việc bức xạ đang tiến hành khi phát hiện có dấu hiệu hoặc nguy cơ gây mất an toàn, đồng thời báo cáo với người đứng đầu cơ sở để khởi động kế hoạch ứng phó thích hợp.
3. Nhân viên bức xạ
a) Tham gia huấn luyện, đào tạo về an toàn bức xạ theo yêu cầu của người phụ trách an toàn;
b) Chỉ tham gia tiến hành công việc bức xạ hoặc làm các công việc có nguy cơ bị chiếu xạ khi đã được đào tạo, huấn luyện nắm vững các yêu cầu, quy định pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ, các biện pháp bảo vệ bức xạ;
c) Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình làm việc, chỉ dẫn an toàn bức xạ của cơ sở;
d) Sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, liều kế cá nhân, thiết bị kiểm tra bức xạ, trang thiết bị thao tác với nguồn phóng xạ theo đúng hướng dẫn;
đ) Phối hợp, cộng tác với người phụ trách an toàn để thực hiện nghiêm các quy định về khám sức khỏe định kỳ hằng năm, đo đánh giá liều cá nhân theo quy định;
e) Báo cáo ngay cho người phụ trách an toàn hoặc người đứng đầu cơ sở các hiện tượng bất thường về an toàn, an ninh trong việc tiến hành công việc bức xạ và tham gia khắc phục sự cố bức xạ khi được yêu cầu;
g) Thông báo ngay lập tức cho người quản lý cơ sở hoặc phụ trách an toàn nếu phát hiện mất nguồn phóng xạ, khả năng có thể xảy ra sự cố bức xạ. Trong phạm vi trách nhiệm của mình phải tham gia khắc phục sự cố bức xạ;
h) Sử dụng các phương tiện bảo đảm an toàn bức xạ thích hợp với công việc;
i) Nhân viên bức xạ được bảo đảm điều kiện làm việc an toàn và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động; được trang bị liều kế cá nhân và phải được đọc liều theo thời gian quy định và có quyền từ chối làm việc khi điều kiện an toàn bức xạ không được bảo đảm, trừ trường hợp tham gia khắc phục sự cố bức xạ và hạt nhân;
k) Nhân viên bức xạ nữ khi có thai phải thông báo bằng văn bản cho người phụ trách an toàn, người đứng đầu cơ sở để được bố trí công việc khác không liên quan đến bức xạ.
Điều 24. Trách nhiệm của tổ chức kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
1. Tiến hành kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán y tế theo đúng quy trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành;
2. Thiết bị kiểm định thiết bị X-quang phải được kiểm định định kỳ theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ;
3. Lập biên bản kết quả kiểm định thành 02 bản, một bản trả cho khách hàng và một bản lưu hồ sơ;
4. Lưu giữ hồ sơ kết quả kiểm định trong thời hạn ít nhất là 05 năm;
5. Định kỳ hàng năm, lập và gửi báo cáo (trước ngày 30 tháng 11) về hoạt động kiểm định thiết bị X- quang y tế đã thực hiện trong năm cho Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Y tế địa phương nơi có thiết bị được kiểm định, theo quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nói trên;
6. Chịu sự kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đối với hoạt động kiểm định thiết bị X- quang chẩn đoán y tế theo quy định hiện hành;
7. Chịu trách nhiệm về kết quả kiểm định, hiệu chuẩn;
8. Thực hiện quy định tại Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 25. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trong việc kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải bảo đảm liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng không vượt quá giới hạn liều được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật và hành chính quy định tại Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN để hạn chế mức liều bức xạ cá nhân đối với nhân viên bức xạ và công chúng đến mức thấp nhất có thể đạt được một cách hợp lý.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 26. Khen thưởng và xử lý vi phạm
1. Tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong lĩnh vực an toàn bức xạ được khen thưởng theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động liên quan đến an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế vi phạm các nội dung đã được quy định trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật
Điều 27. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương liên quan hướng dẫn, triển khai thực hiện Quy định này.
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan liên quan phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung./.

PHỤ LỤC A

THỦ TỤC KHAI BÁO, THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP, GIA HẠN, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ VÀ CẤP , CẤP LẠI CHỨNG CHỈ NHÂN VIÊN BỨC XẠ CHO NGƯỜI PHỤ TRÁCH AN TOÀN TẠI CƠ SỞ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

I. Thủ tục khai báo theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm:

Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp Chứng chỉ Nhân viên bức xạ (Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN).

II. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN gm:

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ theo mẫu 01- II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

2. Phiếu khai báo nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn theo mẫu 01-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

3. Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 06-I/ATBXHN quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

4. Báo cáo đánh giá an toàn đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo mẫu 02-III/ATBXHN quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

5. Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy tờ này bị tht lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký hành nghề;

6. Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

7. Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân;

8. Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường hp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định tại Mục VI của. Phụ lục này cùng hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

9. Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài.

III. Hồ sơ gia hạn giấy phép theo quy định tại Điều 26 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm:

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép theo mẫu 06-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

2. Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước;

3. Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ theo mẫu tương ứng quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

4. Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.

IV. Hồ sơ sửa đổi, bổ sung giấy phép theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm:

1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép theo mẫu 07-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

2. Bản gốc giấy phép cần sửa đổi;

3. Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax;

4. Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng thiết bị bức xạ đo chuyển nhượng.

V. Hồ sơ cấp lại giấy phép theo quy định tại Điều 28 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp lại giấy phép theo mẫu 08-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

2. Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất;

3. Bản gốc giấy phép khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát.

VI. Hồ sơ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN, gồm:

1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh theo mẫu 05-II/ATBXHN quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN;

2. Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo;

3. Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm;

4. Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ;

5. 03 ảnh cỡ 3 X 4.

PHỤ LỤC B

DANH MỤC CÁC THIẾT BỊ X-QUANG CHẨN ĐOÁN TRONG Y TẾ PHẢI KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT

Thiết bị X-quang chn đoán trong y tế

Thời hn kiểm định

1

Thiết bị X - quang chụp răng (thiết bị chụp răng toàn cảnh, thiết bị chụp sọ, thiết bị chụp răng sử dụng phim đt sau huyt ổ răng)

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

2

Thiết bị X - quang chụp vú

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

3

Thiết bị X - quang di động

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

4

Thiết bị X - quang đo mật độ xương

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

5

Thiết bị chiếu, chụp X - quang tổng hợp

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

6

Thiết bị X - quang chụp can thiệp và chụp mch

Định kỳ hai năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

7

Thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình

Định kỳ một năm một lần kể từ ngày đưa vào sử dụng

8

Thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner

Định kỳ một năm một ln kể từ ngày đưa vào sử dụng

(Ghi chú: Danh mục thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế và thời hạn kim định nêu trên căn cứ vào quy định của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế)

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Nâng cao để xem Nội dung MIX.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi