Quyết định 46/2015/QĐ-UBND Sóc Trăng về bảo vệ môi trường lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
SÓC TRĂNG
--------
Số: 46/2015/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Sóc Trăng, ngày 31 tháng 12 năm 2015
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Pháp lệnh Thú y;
Căn cNghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định vquy hoạch quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Căn cứ Nghđịnh số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điu của Luật bo vệ môi trường;
Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;
Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BNNPTNT ngày 15/01/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại;
Căn cứ Thông tư số 22/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện nuôi thủy sản;
Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng (Ttrình số 1610/TTr-STNMT ngày 10/12/2015)
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tnh Sóc Trăng.
Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể t ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng vviệc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điu 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Sóc Trăng và Th trưởng các cơ quan đơn vị, tchức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành /.
 

 Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: HC, KT, TH.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Thành Trí
 
 
 
QUY ĐỊNH
VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM
VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
2. Các tchức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động liên quan đến chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.
 
Chương II
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VÀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 
Điu 3. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc tập trung
1. V trí, địa điểm
a) Vị trí xây dựng cơ s chăn nuôi gia súc phải phù hợp quy hoạch, trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép.
b) Khoảng cách từ cơ sở chăn nuôi gia súc đến trường học, bệnh viện, công sở, cơ s Tôn giáo, khu dân cư, chợ, đường giao thông chính như Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện, nguồn nước mặt tối thiểu là 100m.
c) Nơi xây dựng cơ schăn nuôi gia súc phải có nguồn nước sạch và đủ trữ lượng cho chăn nuôi; đảm bảo điu kiện xử lý chất thải theo quy định.
2. Yêu cầu về xử lý chất thải
a) Các cơ s chăn nuôi bt buộc phải có hệ thống xử lý chất thải trong quá trình chăn nuôi.
b) Nền chuồng phải đảm bảo không trơn trượt và phải có rãnh thoát nước đối với chuồng sàn, có độ dốc từ 3 - 5% đối với chuồng nền. Đường thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải phải kín, đảm bảo dễ thoát nước và không trùng với đường thoát nước khác.
c) Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày và xử lý bằng nhiệt, hóa chất hoặc bằng chế phẩm sinh học phù hợp. Chất thải rắn trước khi thải ra môi trường phải được xử lý đảm bảo vệ sinh dịch tễ theo quy định pháp luật thú y hiện hành. Chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ, bảo đảm phòng ngừa và ứng phó dịch bệnh.
d) Xác vật nuôi chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại và vệ sinh phòng bệnh.
đ) Các chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử lý bằng đường thoát riêng. Chất thải lỏng phải được xử lý bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp như hầm ủ, túi ủ biogas, ao sinh học. Nước thải sau khi xử lý, thải ra môi trường phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo QCVN 01-14:2010/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn (heo) an toàn sinh học và QCVN 40:2011/BTNMT - cột B quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
e) Đảm bảo chất lượng không khí xung quanh theo QCVN 05:2013/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Điều 4. Bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia cầm tập trung
1. Vị trí, địa điểm
a) Địa điểm xây dựng cơ sở chăn nuôi gia cầm phải phù hợp quy hoạch, trường hợp chưa có quy hoạch thì phải được các cơ quan quản lý nhà nước có thm quyền cho phép.
b) Cơ sở chăn nuôi gia cầm phải xây dựng cách biệt, cách xa bệnh viện, trường học, chợ, công sở, khu dân cư đông người, đường giao thông chính như Quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện với khoảng cách tối thiu là 100m.
2. Yêu cầu về xử lý chất thải
a) Khu xử lý chất thải phải được bố trí phía cuối trại, ở địa thế thấp nhất của trại chăn nuôi; phải có đủ diện tích và điều kiện để xử lý chất thải rắn, nước thải và gia cầm chết.
b) Có nhà ủ phân, nền được làm bằng nguyên vật liệu chắc chắn, được chia thành các ô; phân gia cầm được thu gom chuyển về nhà chứa phân, phân được đánh đống ủ theo phương pháp nhiệt sinh học hoặc phương pháp tiêu độc khử trùng trước khi sử dụng vào mục đích khác.
c) Rãnh thu gom nước thải chăn nuôi (nếu có) phải có độ dốc rãnh khoảng 3 - 5%, có nắp đậy kín và phải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định trước khi đổ ra bên ngoài.
d) Bố trí lò thiêu xác gia cầm hoặc hầm tiêu hủy gia cầm trong khu xử lý chất thải cách xa tối thiểu 20m đối với giếng nước, nguồn nước mặt và chuồng nuôi.
đ) Tổng diện tích và cơ cấu diện tích giữa các khu phải phù hợp với công sut thiết kế của cơ s, tránh tình trạng quá tải dễ gây nhiễm bẩn và khó khăn trong quá trình sản xut, làm sạch và kiểm tra.
e) Chất thải rắn phải được xử lý các mầm bệnh trước khi sử dụng vào mục đích khác. Chuồng, trại phải được vệ sinh định kỳ, bảo đảm phòng ngừa, ứng phó dịch bệnh.
g) Xác vật nuôi chết do dịch bệnh phải được quản lý theo quy định về quản lý cht thải nguy hại và vệ sinh thú y.
h) Chất thải lỏng từ hoạt động chăn nuôi trước khi thải ra môi trường phải được xử lý, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo QCVN 01-15:2010/BNNPTNT quy chun kỹ thuật quốc gia về điều kiện đảm bo trại chăn nuôi gia cm an toàn sinh học và QCVN 40:2011/BTNMT - cột B quy chuẩn kthuật quc gia về nước thải công nghiệp.
i) Đảm bảo chất lượng không khí xung quanh theo QCVN 05:2013/BTNMT quy chun kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
Điu 5. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung
1. Vtrí, địa điểm
Cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản tập trung phải nằm trong vùng quy hoạch hoặc có văn bản cho phép của cơ quan có thẩm quyền và tuân thủ các quy định về nuôi trồng thủy sản của địa phương.
2. Yêu cầu về xử lý chất thải
a) Nước từ ao xử lý nước thải của cơ snuôi trồng thủy sản chỉ được xả ra môi trường xung quanh khi bảo đảm giá trcủa các thông s quy định tại Bảng 2 - Phụ lục 1 QCVN 02 19:2014/BNNPTNT, Bảng 2 - Phụ lục 1 QCVN 02-20:2014/BNNPTNT và QCVN 40:2011/BTNMT - cột B quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vnước thải công nghiệp.
b) Cơ snuôi trồng thủy sản phải có khu chứa bùn thải đảm bảo xử lý hết lượng bùn thải sau mỗi đợt nuôi, khu chứa bùn thải có bờ ngăn không đ bùn và nước từ bùn thoát ra môi trường xung quanh.
c) Cơ sở, vùng nuôi trồng thủy sản phải có kênh cấp và thoát nước chắc chắn, không rò rỉ; đảm bảo đủ cp và thoát nước theo quy trình và quy chuẩn quy định.
d) Ao xử lý nước thải có diện tích tối thiểu 10% tổng diện tích ao nuôi; bờ ao chắc chn, bảo đảm không bị rò r, sạt lở và xói mòn.
đ) Rác thải trong sinh hoạt, bao bì của các sản phẩm sử dụng trong cơ sở nuôi trồng thủy sản phải được cho vào thùng chứa có nắp đậy và thuê đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyn, xử lý đúng quy định. Trường hợp không có đơn vị thu gom, vận chuyểnxử lý thì cơ sở nuôi trồng thủy sản tự xử lý, đảm bảo vsinh môi trường.
Điều 6. Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung có quy mô chuồng trại từ 1.000 m2trở lên; cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ 10 ha trở lên, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 50 ha trở lên phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
2. Nội dung chính của báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điều 22 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Phụ lục 2.2 và 2.3 ban hành kèm theo Thông tư s27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; hsơ đề nghthẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Điu 6 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
Hồ sơ đề nghị thm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết qucủa Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng để được xem xét, tổ chức thẩm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.
3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để cấp có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
a) Cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với dự án có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
b) Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án không thuộc đối tượng quy định tại các Điểm a, b, c, và d Khoản 2 Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
Điều 7. Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường
1. Dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm có quy mô chuồng trại từ 50 m2đến dưới 1.000 m2; cơ sở nuôi trồng thủy sản có diện tích mặt nước từ 0,5 ha đến dưới 10 ha, riêng các dự án nuôi quảng canh từ 0,5 ha đến dưới 50 ha phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường.
2. Nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 30 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Phụ lục 5.4, 5.5 và 5.6 ban hành kèm theo Thông tư s27/2015/TT-BTNMT; hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường được quy định tại Điều 33 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT.
Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phthuộc tỉnh đxác nhận theo quy định. Trường hợp dự án xây dựng cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trồng thủy sản nằm trên địa bàn từ 02 huyện trở lên (theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 32 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014) thì nộp h sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của S Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sóc Trăng đxác nhận theo quy định.
3. Chủ dự án, chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản chỉ được triển khai thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.
 
Chương III
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG LĨNH VỰC CHĂN NUÔI GIA SÚC,
GIA CẦM, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
 
Điu 8. Trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của y ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph
1. y ban nhân dân tỉnh thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm
a) Tham mưu, đề xuất y ban nhân dân tỉnh các chủ trương, giải pháp về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
b) Tchức thm định và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt báo cáo định giá tác động môi trường; xác nhận hoàn thành các công trình xử lý môi trường, hướng dẫn và tchức kiểm tra, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ s chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản theo quy định.
c) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trồng thủy sản thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
d) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phtrên địa bàn tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật vbảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
3. S Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm
a) Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trồng thủy sn, trình y ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định các dự án xây dựng cơ s chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trng thủy sản, đảm bảo phù hợp với quy hoạch phát trin chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản của tỉnh.
c) Tchức nghiên cứu, triển khai ứng dụng mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn sinh học và nuôi trồng thủy sản bền vững theo điều kiện cụ thể của địa phương.
d) Phối hợp y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành liên quan kim tra, đôn đốc các địa phương, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện Quy định này.
4. Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tuyên truyền, ph biến các văn bản pháp luật vbảo vệ sức khỏe nhân dân; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản và lây nhiễm qua người đối với các cơ sở chăn nuôi và cộng đồng dân cư.
5. Công an tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sóc Trăng có trách nhiệm phối hợp các sở, ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường; xây dựng các chuyên mục bảo vệ môi trường; phát hiện và nêu gương các tchức, hộ gia đình, cá nhân điển hình tích cực có các mô hình tốt trong công tác bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản; đồng thời, phê phán các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
7. Đề nghị y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể thực hiện tuyên truyền, vận động các thành viên của tổ chức và nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và giám sát việc thực hiện Quy định này.
8. y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm
a) Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
b) Công bố công khai quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại địa phương, nơi có quy hoạch vùng phát trin chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
c) Xác nhận, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các chủ cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản theo quy định.
d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản thuộc thm quyn theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo và quy định của pháp luật có liên quan.
đ) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và y ban nhân dân cấp xã tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong việc chấp hành Quy định này; xử phạt vi phạm hành chính vbảo vệ môi trường theo thm quyn.
e) Chỉ đạo y ban nhân dân cấp xã
- Giám sát, kiểm tra, xây dựng, phát triển cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
- Quản lý các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thuộc vùng quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản.
- Tăng cường kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn, không cho phép xây dựng các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản ở các vùng không quy hoạch phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
- Công bố, công khai quy hoạch vùng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản tại địa phương.
- Hòa giải các tranh chấp về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản phát sinh trên địa bàn theo quy định của pháp luật về hòa giải.
 
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai và hướng dn Quy định này đến các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh.
2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản phải chấp hành nghiêm Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cm và nuôi trng thủy sản.
Điều 10. Điều khoản thi hành
1. Trong quá trình thực hiện, nếu các Bộ, ngành Trung ương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia mới thay thế Quy chun kỹ thuật quốc gia được quy định tại các Điểm đ và e Khoản 2 Điều 3, Đim h và i Khoản 2 Điều 4, Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quy định này thì áp dụng Quy chuẩn kthuật quốc gia hiện hành.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan, y ban nhân dân các cấp phản ảnh vSở Tài nguyên và Môi trường đtổng hợp, nghiên cứu và có ý kiến đề xut, trình y ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp./.
 
PHỤ LỤC 1
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN (HEO) THEO QCVN 01-14:2010/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐIỀU KIỆN TRẠI CHĂN NUÔI LỢN (HEO) AN TOÀN SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định s 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Tên chỉ tiêu
Đơn vị tính
Giới hạn tối đa
Phương pháp thử
1
Coliform tổng số
MPN/100ml
5000
TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990)
2
Coli phân
MPN/100ml
500
TCVN 6187-1996 (ISO 9308-1990)
3
Salmonella
MPN/50ml
Không phát hiện
SMEWW 9260B
 
 
PHỤ LỤC 2
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI GIA CẦM THEO QCVN 01-15:2010/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐIỀU KIỆN TRẠI CHĂN NUÔI GIA CẦM AN TOÀN SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Tên chỉ tiêu
Đơn vị tính
Giới hạn tối đa
Phương pháp thử
1
Coliform tổng số
MPN/100ml
5000
TCVN 6187-1996
(ISO 9308-1990)
2
Coli phân
MPN/100ml
500
TCVN 6187-1996
(ISO 9308-1990)
3
Salmonella
MPN/50ml
Không phát hiện
SMEWW 9260B
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 3
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI TỪ AO NUÔI CÁ TRA THEO QCVN 02-20:2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ NUÔI CÁ TRA TRONG AO - ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH THÚ Y, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN SINH HỌC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND
ngày 31/12/2015 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị cho phép
1
pH
 
5,5 - 9
2
BOD5(20°C)
mg/l
50
3
COD
mg/l
150
4
Chất rắn lơ lửng
mg/l
100
5
Coliform
MPN/100ml
5.000
 
 
PHỤ LỤC 4
YÊU CẦU ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI TỪ AO XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA AO NUÔI TÔM THEO QCVN 02-19:2014/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CƠ SỞ NUÔI TÔM NƯỚC LỢ - ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỆ SINH THÚ Y, BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Thông số
Đơn vị
Giá trị cho phép
1
pH
-
5,5 - 9
2
BOD5(20°C)
mg/l
≤ 50
3
COD
mg/l
≤ 150
4
Chất rắn lơ lửng
mg/l
≤ 100
5
Coliform
MPN/100ml
≤ 5.000
 
 
PHỤ LỤC 5
QCVN 05:2013/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ XUNG QUANH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 
Đơn vị: Microgam trên mét khối (μg/m3)

TT
Thông số
Trung bình 1 giờ
Trung bình 8 giờ
Trung bình 24 giờ
Trung bình năm
1
SO2
350
-
125
50
2
CO
30.000
10.000
-
-
3
NO2
200
-
100
40
4
O3
200
120
-
-
5
Tổng bụi lơ lửng (TSP)
300
-
200
100
6
Bụi PM10
-
-
150
50
7
Bụi PM2,5
-
-
50
25
8
Pb
-
-
1,5
0,5
Ghi chú: (-) không quy định
 
PHỤ LỤC 6
QCVN 26:2010/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TIẾNG ỒN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Khu vực
Từ 6 giờ - 21 giờ
Từ 21 giờ - 6 giờ
1
Khu vực đặc biệt
55
45
2
Khu vực thông thường
70
55
Ghi chú:
- Khu vực đặc biệt: Những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa,...
- Khu vực thông thường: Bao gồm khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC 7
QCVN 40:2011/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VNƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
(Ban
hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015
 của y ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng)
 

TT
Thông số
Đơn v
Giá trị C
A
B
1
Nhiệt độ
°C
40
40
2
Màu
Pt/Co
50
150
3
pH
-
6 đến 9
5,5 đến 9
4
BOD5 (20°C)
Mg/l
30
50
5
COD
Mg/l
75
150
6
Chất rn lơ lửng
Mg/l
50
100
7
Asen
Mg/l
0,05
0,1
8
Thủy ngân
Mg/l
0,005
0,01
9
Chì
Mg/l
0,1
0,5
10
Cadimi
Mg/l
0,05
0,1
11
Crom (VI)
mg/l
0,05
0,1
12
Crom (III)
mg/l
0,2
1
13
Đồng
mg/l
2
2
14
Kẽm
mg/l
3
3
15
Niken
mg/l
0,2
0,5
16
Mangan
mg/l
0,5
1
17
Sắt
mg/l
1
5
18
Tổng xianua
mg/l
0,07
0,1
19
Tổng phenol
mg/l
0,1
0,5
20
Tổng dầu mỡ khoáng
mg/l
5
10
21
Sunfua
mg/l
0,2
0,5
22
Florua
mg/l
5
10
23
Amoni (tính theo N)
mg/l
5
10
24
Tổng nitơ
mg/l
20
40
25
Tổng pht pho (tính theo P)
mg/l
4
6
26
Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ)
mg/l
500
1000
27
Clo dư
mg/l
1
2
28
Tổnga chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
mg/l
0,05
0,1
29
Tổnga chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
mg/l
0,3
1
30
Tổng PCB
mg/l
0,003
0,01
31
Coliform
Vi khun/100ml
3000
5000
32
Tổng hoạt độ phóng xạ α
Bq/l
0,1
0,1
33
Tổng hoạt độ phóng xạ β
Bq/l
1,0
1,0
Trong đó:
- Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
- Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.
- Mục đích sử dụng của nguồn tiếp nhận nước thải được xác định tại khu vực tiếp nhận nước thải./.
 

thuộc tính Quyết định 46/2015/QĐ-UBND

Quyết định 46/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc ban hành Quy định về bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc TrăngSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:46/2015/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Lê Thành Trí
Ngày ban hành:31/12/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp

tải Quyết định 46/2015/QĐ-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đợi