Quyết định 29/2018/QĐ-UBND Hà Nội thực hiện hỗ trợ đối với người dân trong khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Văn bản tiếng việt
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:29/2018/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành:21/12/2018Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

tải Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 29/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND THÀNH PHỐ HÀ NỘI QUY ĐỊNH MỨC HỖ TRỢ BẰNG TIỀN ĐỐI VỚI NGƯỜI DÂN TRONG PHẠM VI VÙNG ẢNH HƯỞNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC XUNG QUANH CÁC KHU XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHÔN LẤP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố về Quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lp trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 9720/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19/11/2018 về việc ban hành Quyết định triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố và số 9721/TTr-STNMT-CCBVMT ngày 19/11/2018 về việc đề nghị bãi bỏ các Quyết định của UBND Thành phố liên quan đến nội dung ban hành quy định mức htrợ ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải trên địa bàn thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội được thực hiện theo Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm thực hiện công tác quản lý nhà nước tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm cân đối nguồn kinh phí hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong dự toán chi ngân sách huyện, thị xã báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra giám sát kết quả thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường tại các khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố; đánh giá mức độ ảnh hưởng môi trường hàng năm và báo cáo UBND thành phố theo quy định; cập nhật các chính sách để chủ trì nghiên cứu đề xuất điều chỉnh mức hỗ trợ cho người dân trong vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định.

4. UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm:

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thuộc vùng ảnh hưởng môi trường thực hiện điều tra, thống kê cá nhân và diện tích đất canh tác thuộc đối tượng hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường làm căn cứ lập dự toán kinh phí hỗ trợ.

Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán thu - chi ngân sách, tiến hành lập dự toán kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường trên địa bàn, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách huyện, thị xã, gửi Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét, phê duyệt.

Chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng được hưởng chính sách theo đúng quy định.

Quản lý, tổng hợp báo cáo công tác chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường hàng năm và thực hiện quyết toán theo đúng chế độ quản lý tài chính hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2018. Các Quyết định sau đây của UBND Thành phố hết hiệu lực thi hành, gồm:

1. Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011 của UBND Thành phố ban hành quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

2. Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND Thành phố về việc ban hành mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000m tính từ hàng rào Khu xử lý chất thải rắn Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

3. Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 của UBND Thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính từ trên 500m đến 1.000m quy định tại Quyết định số 836/QĐ-UBND ngày 07/02/2014 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Lao động thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thường trực T
U, HĐND TP (để b/cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Cục Kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP
UBTP: CVP, các PCVP UBND Thành phố;
- TH, ĐT
thực, bảo, tịnh, TKBT, TT THCB;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Kế hoạch 2210/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Nghị quyết 32/NQ-CP ngày 20/3/2024 của Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 686/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 và Nghị quyết 51/2017/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

×
×
×
Vui lòng đợi