Quyết định 2626/QĐ-UBND Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương TP Hồ Chí Minh

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

Số: 2626/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2020

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030

____________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 4865/STNMT-CTR ngày 19 tháng 6 năm 2020 về trình dự thảo Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các Sở ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPUB: PCVP/ĐT;
- Phòng ĐT, KT, VX, TH;
- Lưu: VT (ĐT-LHT) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

 

 

 

KẾ HOẠCH

Hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ- UBND ngày 27 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thành phố)

___________

 

Nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 về ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn thành phố đến năm 2030 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

a) Tăng cường công tác quản lý và ngăn ngừa việc xả rác thải nhựa từ các nguồn thải trên đất liền và các hoạt động trên biển.

b) Góp phần thực hiện thành công Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018.

c) Đẩy mạnh hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa tại Thành phố Hồ Chí Minh.

d) Nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa đối với môi trường biển, hình thành thói quen giảm sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy trong mọi hoạt động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Đến năm 2025: Giảm thiểu 50% rác thải nhựa trên biển; 50% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom; 80% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; bảo đảm tối thiểu một năm hai lần phát động tổ chức chiến dịch thu gom, làm sạch các bãi tắm biển.

b) Đến năm 2030: Giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên biển; 100% ngư cụ khai thác thủy sản bị mất hoặc bị vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 100% các khu, điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ du lịch khác ven biển không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ứng xử với các sản phẩm nhựa và rác thải nhựa đại dương

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Xây dựng và thực hiện các chương trình truyền thông về tác hại của các sản phẩm sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; các chương trình thu gom, xử lý rác thải nhựa đại dương; cách thức, ý nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị, đồng thời triển khai nhân rộng mô hình tốt trong phong trào thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển.

- Nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả chất thải, rác thải nhựa ra môi trường đối với cộng đồng cư dân ven biển, ngư dân, thủy thủ, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý ở khu vực có biển.

- Tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, cá nhân tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa, thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc xây dựng các nội dung tuyên truyền, truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; cách thức, ý nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn, thay đổi thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy.

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí thành phố tăng cường thời lượng, thông tin chính xác, đầy đủ về các hoạt động, chương trình, tài liệu được xây dựng từng năm, từng giai đoạn; đẩy mạnh các tuyến tin, bài, các chuyên mục tuyên truyền các hoạt động bảo vệ môi trường, lối sống thân thiện với môi trường, các tổ chức, cá nhân điển hình, tiên tiến trong công tác giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền các nội dung qua hệ thống thông tin cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và lồng ghép nội dung về bảo vệ môi trường biển, ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa đổ ra biển và đại dương trong các chương trình giáo dục, đào tạo ở các cấp học với các hình thức và nội dung phù hợp.

- Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên tuyền, thông tin đến các du khách và các tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch ven hoặc trên sông, trên biển thuộc phạm vi địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; không đổ, vứt chất thải, rác thải nhựa xuống biển, sông.

- Sở Công Thương vận động, yêu cầu các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện việc cung cấp, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường để chứa, đựng các sản phẩm, hàng hóa cho khách hàng.

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng, không xả rác thải, rác thải nhựa trong quá trình tham gia chương trình sự kiện, lễ hội được tổ chức ven, trên sông, kênh, rạch.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện: tổ chức tuyên truyền, thông tin đến cộng đồng và xã hội ở địa phương về: tác hại của rác thải nhựa, túi ni lông khó phân hủy đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người; cách thức, ý nghĩa của việc phân loại chất thải tại nguồn; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, thay đổi thói quen của cộng đồng và xã hội về sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy và hành vi xả chất thải, rác thải nhựa ra môi trường.

- Ủy ban nhân dân huyện  Cần Giờ:

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động cư dân ven biển và ngư dân, thủy thủ, khách du lịch và các tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động ven hoặc trên biển: không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy; không vứt bỏ ngư cụ khai thác thủy sản ở ven và trên biển; hạn chế việc làm mất ngư cụ trong quá trình khai thác thủy sản. Việc tổ chức này có thể lồng ghép vào các chương trình, sự kiện về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo diễn ra trên địa bàn huyện  Cần Giờ (như: Ngày Môi trường Thế Giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo,...).

+ Tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, chủ nguồn thải đang sinh sống, hoạt động ven hoặc trên các tuyến sông (nếu có) có dòng chảy đổ trực tiếp ra biển Đông như sông: Soài Rạp, Cái Mép, Lòng Tàu, Đông Tranh,... không đổ, vứt chất thải, rác thải nhựa xuống các tuyến sông này.

+ Nâng cao năng lực, kinh nghiệm quản lý chất thải, rác thải nhựa cho đội ngũ cán bộ quản lý ở khu vực có biển.

+ Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt, các sáng kiến có giá trị trong công tác thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa ở khu vực ven biển, trên biển.

- Ủy ban nhân dân các quận - huyện: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 12, Bình Thạnh, Thủ Đức, Nhà Bè, Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ,... tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, chủ nguồn thải đang sinh sống, hoạt động ven hoặc trên các tuyên sông, kênh, rạch thuộc phạm vi địa bàn của quận - huyện (theo Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về phân cấp cho các Sở và Ủy ban nhân dân quận - huyện quản lý, khai thác các tuyến sông, kênh, rạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh) có dòng chảy đổ trực tiếp hoặc gián tiếp vào các tuyến sông lớn như sông Soài Rạp, sông Cái Mép, sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh,... không đổ, vứt chất thải, rác thải nhựa xuống các tuyến sông, kênh, rạch này.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

2. Thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và xử lý chất thải, rác thải nhựa từ các hoạt động ở khu vực ven biển và trên biển

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào, chiến dịch thu gom, làm sạch bãi biển tối thiểu 02 lần/năm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; việc tổ chức này có thể lồng ghép vào các chương trình, sự kiện về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo diễn ra trên địa bàn huyện Cần Giờ (như: Ngày Môi trường Thế Giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo,...).

- Bố trí các thiết bị lưu chứa và các điểm tập kết chất thải, rác thải nhựa phù hợp, an toàn, thuận lợi, bảo đảm mỹ quan và vệ sinh môi trường.

- Huy động sự tham gia của người dân trong thu gom, phân loại rác thải nhựa đại dương và phối hợp xây dựng cơ sở thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa đại dương thống nhất, phù hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải.

- Tạo điều kiện, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển, tái chế, tái sử dụng chất thải nhựa ở các lưu vực sông, khu vực các hệ sinh thái ven biển, rừng ngập mặn, các bãi tắm, vùng nước ven biển.

b) Trách nhiệm thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ

- Cơ quan phối hợp: Các Sở ngành và cơ quan, đơn vị có liên quan.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

3. Kiểm soát rác thải nhựa từ nguồn

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển; thực hiện tốt mô hình phân loại chất thải, rác thải nhựa tại nguồn; xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu gom, phân loại, vận chuyển, xử lý rác thải nhựa tại các khu công nghiệp, đô thị, khu du lịch, khu dân cư tập trung ven biển, ven sông, cảng biển theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Tăng cường kiểm soát, quản lý việc xả thải vào nguồn nước và có biện pháp xử lý vi nhựa từ nước thải khu đô thị và khu công nghiệp.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom và xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động kinh tế thuần biển, bao gồm: du lịch và dịch vụ biến, kinh tế hàng hải và các tài nguyên khoáng sản biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản,...

- Ngăn ngừa, giảm thiểu việc thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thủy sản đi đôi với thực hiện nghiêm các chế tài, công cụ xử phạt vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý thường xuyên và đột xuất các trường hợp vi phạm về xả thải trên biển.

b) Trách nhiệm và thời gian thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển làm cơ sở để đánh giá việc thực hiện các mục tiêu cụ thể đã đề ra.

- Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về thu gom, xử lý chất thải nhựa phát sinh từ các hoạt động kinh tế thuần biển theo chức năng và nhiệm vụ, bao gồm các hoạt động: du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải và các tài nguyên khoáng sản biển, nuôi trồng và khai thác thủy sản,...

- Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân quận - huyện chủ trì, phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh, vớt rác thải, rác thải nhựa trôi nổi hoặc tồn đọng lâu ngày trên các tuyến sông, kênh, rạch theo phân cấp quản lý được quy định tại Quyết định số 40/2019/QĐ- UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì nghiên cứu công nghệ xử lý vi nhựa từ nước thải khu đô thị và khu công nghiệp; chuyển giao công nghệ và hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận - huyện thực hiện.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm soát chặt chẽ rác thải nhựa phát sinh từ cộng đồng ngư dân ven biển.

- Sở Công Thương nghiên cứu việc khuyến khích tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất sản phẩm nhựa dùng một lần triển khai việc thu hồi sản phẩm nhựa sau sử dụng để tái chế hoặc xử lý theo quy định.

- Sở Du lịch và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ phối hợp thực hiện quản lý, giảm thiểu, tiến tới không sử dụng sản phẩm nhựa một lần, túi ni lông khó phân hủy tại khu du lịch ven biển và trong khu bảo tồn thiên nhiên.

- Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao hướng dẫn, đề nghị các chủ nguồn thải thực hiện phân loại rác thải nhựa tại nguồn chuyến giao cho đơn vị có chức năng để tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý rác thải theo quy định; tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa; tăng cường kiểm soát, quản lý việc xả thải vào nguồn nước của các chủ nguồn thải.

- Ủy ban nhân dân quận - huyện chủ trì tổ chức triển khai phân loại, thu gom, vận chuyển rác thải nhựa phát sinh từ các hộ gia đình, chủ nguồn thải trên địa bàn (trên đất liền và trên biển) gắn với thực hiện Chương trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo quy định; tăng cường tái chế, tái sử dụng rác thải nhựa; tăng cường kiểm soát, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bỏ rác thải nhựa không đúng quy định.

- Ủy ban nhân dân huyện  Cần Giờ chủ trì nghiên cứu và có giải pháp ngăn ngừa, giảm thiểu cũng như có biện pháp xử lý đối với các hành vi thải bỏ, làm thất lạc ngư cụ khai thác thủy sản ở trên biển không đúng quy định.

c) Thời gian thực hiện: từ năm 2020 đến năm 2030.

4. Hợp tác quốc tế, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, phát triển, chuyển giao công nghệ về xử lý rác thải nhựa đại dương

a) Nội dung nhiệm vụ, giải pháp

- Tham gia có trách nhiệm cùng cộng đồng quốc tế giải quyết vấn đề chất thải nhựa đại dương; đẩy mạnh nghiên cứu, trao đổi chuyên sâu, chia sẻ thông tin, dữ liệu với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, trên thế giới về rác thải nhựa đại dương.

- Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế về biển; chủ động ký kết và thực hiện các điều ước quốc tế; phối hợp trong việc kiểm soát, quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Huy động nguồn lực quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư kiểm soát rác thải nhựa đại dương; tiếp nhận các mô hình quản lý, công nghệ sản xuất các sản phẩm thay thế, tái chế chất thải nhựa và chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh.

- Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; khuyến khích nghiên cứu, phát triển hệ thống thu gom và xử lý rác thải nhựa đại dương trên cơ sở có điều chỉnh, thích ứng với điều kiện thực tiễn của Thành phố Hồ Chí Minh.

- Xây dựng và thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học, cơ sở thực tiễn về rác thải nhựa đại dương; đánh giá các nguy cơ, rủi ro ô nhiễm và các tác động của rác thải nhựa, đặc biệt là vi nhựa đối với biển và đại dương, các hệ sinh thái biển, môi trường và sức khỏe con người.

- Xây dựng hệ thống giám sát rác thải nhựa đại dương dựa trên công nghệ viễn thám, giải đoán hình ảnh và hệ thống thông tin địa lý kết hợp với trí tuệ nhân tạo và tri thức bản địa.

b) Trách nhiệm và thời gian thực hiện

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng, vận hành mạng lưới quan trắc chất lượng nước biển ven bờ, định kỳ đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại khu vực ven biển; phối hợp Sở Ngoại vụ trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của Thành phố Hồ Chí Minh với cộng đồng quốc tế về quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Sở Ngoại vụ phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế, triển khai các sáng kiến của thành phố với cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có quản lý rác thải nhựa đại dương; rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tham gia, thực hiện các thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có quản lý rác thải nhựa đại dương.

- Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, phát triển, ứng dụng, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương và trong công tác xử lý vi nhựa trong nước thải.

c) Thời gian thực hiện: Từ năm 2020 đến năm 2025.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận - huyện được giao là cơ quan chủ trì tại Mục II Kế hoạch này chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả; gửi kế hoạch của cơ quan, đơn vị đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp. Định kỳ vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân quận - huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan huy động nguồn lực từ cộng đồng doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý để vận động, khuyến khích doanh nghiệp tích cực hưởng ứng phong trào giảm thiếu rác thải nhựa đại dương.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công nêu trên của các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân quận - huyện và cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ.

4. Sở Tài chính bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030 theo quy định hiện hành.

Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách được phê duyệt và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Ngoại vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan vận động sự hỗ trợ của quốc tế đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu của thành phố; tham mưu thành phố tham gia và thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận hợp tác quốc tế cấp địa phương về ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có quản lý rác thải nhựa đại dương.

6. Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn, hội thảo khoa học nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia trong và ngài nước trong công tác quản lý môi trường biển, trọng tâm là rác thải đại dương.

7. Ủy ban nhân dân quận - huyện: tổ chức kiểm soát và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến quản lý rác thải nhựa đại dương; phối hợp các đơn vị có liên quan lập dự toán khối lượng thực hiện hàng năm đối với nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp chủ động xây dựng chương trình, nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch, có thể lồng ghép với các chương trình, sự kiến khác về bảo vệ môi trường, biển và hải đảo; thông tin về kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30 tháng 11 hàng năm để tổng hợp.

Liên đoàn Lao động thành phố, Thành Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục phát huy vai trò xung kích, chủ động sáng tạo, tích cực triển khai các phong trào, hoạt động sâu rộng, tiến đến nói không với rác thải nhựa, cùng gia đình, cộng đồng và toàn xã hội thực hiện hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách giảm thiểu rác thải nhựa đại dương./.

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Văn Hoan

thuộc tính Quyết định 2626/QĐ-UBND

Quyết định 2626/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch hành động về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCMSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:2626/QĐ-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Võ Văn Hoan
Ngày ban hành:27/07/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi