Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Cần Thơ sửa đổi quy định quản lý hoạt động khoáng sản

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------
Số: 16/2016/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------
Cần Thơ, ngày 13 tháng 06 năm 2016

 
 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2014/QĐ-UBND NGÀY 01 THÁNG 4 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
------------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Sửa đổi một số điều Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:
1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3:
2. Trong quá trình khai thác nếu xảy ra các tình huống tạo sự cố về môi trường, sạt lở thì Ủy ban nhân dân thành phố quyết định điều chỉnh công suất, diện tích, thời hạn khai thác của giấy phép hoặc thu hồi giấy phép theo thẩm quyền.”
2. Sửa đổi Điều 5:
Sản lượng kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản được tính theo công suất của Giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp và được chia ra theo từng tháng để nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ
môi trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24 tháng 6 năm 2016, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất kể từ ngày 17 tháng 6 năm 2016.
Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 
 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Quyết định 16/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc sửa đổi Quy định quản lý hoạt động khoáng sản ban hành kèm theo Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 01/04/2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Cần Thơ Số công báo: Đã biết
Số hiệu: 16/2016/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Thành Thống
Ngày ban hành: 13/06/2016 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực