Quyết định 1001/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Quyết định 1001/QĐ-UBN

Quyết định 1001/QĐ-UBN của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:1001/QĐ-UBNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Quyết địnhNgười ký:Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành:29/02/2012Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-----------------
Số: 1001/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2012
 
 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012
-------------------------------------
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015;
Căn cứ Quyết định số 68/2009/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành “Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2009-2015”;
Căn cứ Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 6/02/2012 của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 412/TTr-SCT ngày 21/02/2012,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội, các Thành viên Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Công thương (để b/c);
- Đ/c Bí thư thành ủy (để b/c);
- Đ/c Chủ tịch HĐNDTP (để b/c);
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- CT UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND TP;
- Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ TP HN, các đoàn thể;
- CVP, các PVP, TH, XD, GT, CT;
- Lưu: VT, CT (2b)
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu
 
 
 
KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM
VÀ HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2012
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND
 ngày 29/02/2012 của UBND Thành phố Hà Nội)
 
Năng lượng là dạng vật chất có khả năng sinh công (bao gồm nguồn năng lượng sơ cấp: than, dầu, khí đốt… và nguồn năng lượng thứ cấp là nhiệt năng, điện năng được sinh ra thông qua quá trình chuyển hóa năng lượng sơ cấp). Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là sử dụng năng lượng một cách hợp lý, nhằm giảm mức tiêu thụ năng lượng, giảm chi phí năng lượng cho hoạt động của các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng mà vẫn đảm bảo nhu cầu năng lượng cần thiết cho quá trình sản xuất, giao thông, dịch vụ và sinh hoạt.
Nhằm đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, đảm bảo “an ninh năng lượng”, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012, với các nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thông qua việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thúc đẩy sử dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng tái tạo nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải phát chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 theo Chương trình hành động số 10/CTr-UBND của UBND Thành phố ngày 6/2/2012.
2. Tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang hành động của cộng đồng xã hội về sử dụng hiệu quả năng lượng tiết kiệm – hiệu quả nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho đời sống sinh hoạt của nhân dân trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.
II. NỘI DUNG NHIỆM VỤ
1. Tuyên truyền các văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho cơ sở, các hộ sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố.
2. Phổ biến các giải pháp, công nghệ tiên tiến, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất – sinh hoạt.
3. Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu, cụm công nghiệp, làng nghề tập trung, nhóm ngành nhựa và thép tiếp cận với công nghệ cao, công nghệ tiết kiệm năng lượng, tiếp cận với các nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi.
4. Hỗ trợ tư vấn xây dựng hồ sơ cho các tòa nhà trên địa bàn Thành phố; Hướng các đơn vị tham gia vào các cuộc thi do Bộ Công thương và khu vực Asian tổ chức; Triển khai các hoạt động tiết kiệm điện trong chiếu sáng đô thị, trong các cơ sở dịch vụ.
5. Khuyến khích, hỗ trợ các hộ gia đình sử dụng thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, ánh sáng mặt trời và các nguồn năng lượng tái tạo.
6. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hạn chế ùn tắc giao thông, thí điểm khảo sát tình hình sử dụng năng lượng, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải.
III. GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho cộng đồng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Phổ biến văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các đối tượng trong cộng đồng xã hội (tổ chức, cá nhân, hộ sử dụng năng lượng, các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng năng lượng…)
- Tăng cường giáo dục, tuyên truyền phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Tổ chức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (xây dựng các chương trình, phóng sự, thông tin, quảng cáo…); Nâng cao năng lực tuyên truyền tiết kiệm điện trong ngành điện lực; Triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
- Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội năm 2012” (ENTECH HANOI 2012).
- Tiếp tục triển khai cuộc vận động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong mỗi hộ gia đình.
- Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn về tiết kiệm năng lượng trong cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà, các hộ gia đình.
2. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp
- Hướng dẫn các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm thực hiện theo quy định của văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư hiện đại hóa dây chuyền công nghệ, đẩy mạnh sử dụng các thiết bị hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng cho các công trình xây lắp mới hoặc thay thế sửa chữa.
- Thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ các cơ sở sử dụng năng lượng thực hiện tiết kiệm năng lượng (kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đầu tư, phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng, tìm kiếm nguồn vốn…).
- Vận động, hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia cuộc thi “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” năm 2012 do Bộ Công Thương tổ chức.
- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các hộ phụ tải trên địa bàn Thành phố; Xây dựng chương trình, kế hoạch, định mức và lộ trình cụ thể nhằm giảm tổn thất điện năng trong hệ thống phân phối điện.
3. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng và chiếu sáng công cộng
- Thực hiện việc áp dụng các quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với điều kiện tự nhiên của Hà Nội nhằm giảm tiêu thụ năng lượng trong chiếu sáng, thông gió, làm mát, sưởi ấm trong tòa nhà.
- Hỗ trợ các công trình tòa nhà áp dụng, triển khai theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ thông tin về các sản phẩm, vật liệu tiết kiệm năng lượng, các thiết bị đo lường điện nhiệt cho tòa nhà.
- Hỗ trợ các tòa nhà xây dựng hệ thống giám sát, hệ thống đo lường năng lượng (giám sát hệ thống điều hòa, chiếu sáng, đo lường điện, nhiệt…)
- Tập huấn nâng cao năng lực về thiết kế, vận hành, quản lý các công trình tòa nhà đảm bảo sử dụng hiệu quả năng lượng.
- Hỗ trợ, tư vấn các tòa nhà tham dự cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” và “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” năm 2012.
- Tiếp tục nâng cao hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng tiết kiệm điện; vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng phù hợp thời gian theo mùa và điều kiện thực tế của từng khu vực.
4. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải
- Tổ chức phân làn, phân luồng giao thông một cách hợp lý, khoa học; Thực hiện đổi giờ hoạt động của một số phương tiện; Xây dựng cầu vượt nhẹ tại các ngã tư có mật độ giao thông lớn; Hoàn thành đưa một số tuyến đường trọng điểm vào sử dụng nhằm tiết kiệm năng lượng.
- Phối hợp triển khai thí điểm khảo sát tình hình sử dụng năng lượng, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải.
5. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp
- Áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng trong quy hoạch, tổ chức sản xuất nông nghiệp nhằm bảo đảm yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng quy hoạch hệ thống thủy lợi (dòng chảy, hồ chứa, kênh mương, trạm bơm cấp thoát nước của hệ thống thủy lợi) một cách tối ưu; Vận hành, khai thác hợp lý công suất tổ máy bơm trong các trạm bơm cấp, thoát nước của hệ thống thủy lợi trên địa bàn Thành phố.
- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Hỗ trợ các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, ánh sáng mặt trời, khí sinh học, phụ phẩm nông nghiệp và các nguồn năng lượng tái tạo khác trong sản xuất, gia công, chế biến, bảo quản, vận chuyển sản phẩm nông nghiệp và phát triển ngành nghề; Gắn chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với Chương trình xây dựng nông thôn mới.
6. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình
- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tuyên truyền, vận động cơ sở dịch vụ sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo, sử dụng vật liệu cách nhiệt; Xây dựng nhà ở có khả năng tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.
- Quản lý việc thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở hoạt động dịch vụ trên địa bàn Thành phố.
- Khuyến khích các hộ gia đình hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm, tăng cường sử dụng thiết bị hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng, xây nhà tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.
7. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong dự án đầu tư, cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước
- Thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị, cơ quan theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tiết kiệm năng lượng, đưa nội dung trên vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm.
- Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (mục tiêu, biện pháp, định mức và báo cáo tình hình tiêu thụ năng lượng) tại đơn vị; Xây dựng và thực hiện quy chế tiết kiệm năng lượng.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN (PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ TIẾN ĐỘ)
1. Sở Công Thương, Thường trực Chương trình
a) Chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát các hộ sử dụng theo văn bản pháp luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b) Xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012, thực hiện vào quý I/2012.
c) Phối hợp với Tổng cục Năng lượng – Bộ Công Thương chủ trì tham mưu cho UBND Thành phố thực hiện chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012, thực hiện vào quý I/2012.
d) Tổ chức Lễ trao giải cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức và Lễ phát động cuộc vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012, thực hiện quý I/2012.
đ) Thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chương trình tiết kiệm năng lượng (như kiểm toán năng lượng, hỗ trợ đầu tư công nghệ tiêu thụ năng lượng hiệu quả; phổ biến các giải pháp điển hình trong công nghiệp và tòa nhà…). Thực hiện quý II-IV/2012.
e) Tổ chức hội chợ triển lãm quốc tế chuyên ngành “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội năm 2012” (ENTECH HANOI 2012). Thực hiện quý I-II/2012.
f) Tiếp tục triển khai cuộc vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện quý I-IV/2012.
g) Hỗ trợ các dịch vụ tư vấn năng lượng nhằm giúp các doanh nghiệp, đơn vị thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng.
h) Phối hợp với Tổng cục năng lượng – Bộ Công Thương bố trí kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo Kế hoạch Thành phố.
i) Chủ trì đôn đốc các đơn vị có liên quan xây dựng dự toán chi tiết đối với các nhiệm vụ và xây dựng tổng dự toán Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 thuộc nguồn ngân sách Thành phố.
k) Phối hợp với sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố giai đoạn 2012-2015.
l) Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội chủ trì, tham mưu cho UBND Thành phố điều phối các hoạt động để thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012 (có phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả theo quy định.
m) Tham mưu cho UBND Thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Tổng kết năm 2012 có xem xét khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ năm 2012).
2. Sở Xây dựng
a) Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện hỗ trợ các tòa nhà tham dự cuộc thi “Tòa nhà hiệu quả năng lượng” và “Quản lý năng lượng trong công nghiệp và tòa nhà” năm 2012.
b) Đánh giá hiệu quả sử dụng điện trong hệ thống đèn chiếu sáng đô thị Thành phố. Thực hiện lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống tủ điều khiển chiếu sáng tiết kiệm điện.
c) Chỉ đạo việc vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng hợp lý, đảm bảo tiết kiệm điện.
d) Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng của các tòa nhà điển hình sử dụng hiệu quả năng lượng.
e) Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
3. Sở Giao thông vận tải
a) Chủ trì, phối hợp cùng các sở, ngành thực hiện quyết định của Thành phố về đổi giờ học, giờ làm để hạn chế tập trung phương tiện giao thông trong giờ cao điểm, tránh gây ùn, tắc giao thông nhằm giảm nhiên liệu và chi phí lưu thông.
b) Rà soát lịch trình xe buýt, tổ chức lại các tuyến xe cho hợp lý, khoa học nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại, tiết kiệm chi phí vận hành.
c) Xây dựng một số cầu vượt nhẹ ở Trung tâm Thủ đô nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc ở các ngã tư nơi tập trung nhiều phương tiện tham gia lưu thông.
d) Nhân rộng việc phân làn xe trên nhiều tuyến của Thành phố, góp phần lập lại kỷ cương trật tự an toàn, tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông.
đ) Hoàn thành bàn giao tiếp nhận một số tuyến trọng điểm như đường 32; Đường vành đai 3 (giai đoạn 2) giúp cho các phương tiện từ Nam lên Bắc và từ Đông sang Tây không phải đi qua nội đô để tiết kiệm năng lượng.
e) Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
f) Phối hợp với Sở Công Thương triển khai thí điểm khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của phương tiện vận tải trong ngành giao thông.
4. Sở Khoa học và công nghệ
a) Phối hợp với Sở Công Thương vận động các doanh nghiệp tham gia triển lãm quốc tế chuyên ngành “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội năm 2012” (ENTECH HANOI 2012) theo Kế hoạch của Thành phố.
b) Khuyến khích các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; ứng dụng sản phẩm tiết kiệm năng lượng vào thực tiễn đời sống.
5. Sở Tài Nguyên và môi trường
a) Tham gia triển lãm quốc tế chuyên ngành “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội năm 2012” (ENTECH HANOI 2012) theo kế hoạch của Thành phố.
b) Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
6. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
a) Xây dựng kế hoạch chống úng, chống hạn hàng năm trong sản xuất nông nghiệp và phục vụ an toàn dân sinh, trong đó đặc biệt quan tâm đến việc tiêu thoát nước đệm bằng tự chảy trong mùa mưa úng, và giữ nước tưới trong mùa hạn tránh thất thoát nước phải vận hành nhiều trạm bơm.
b) Đối với sản xuất vụ Đông Xuân có kế hoạch sản xuất cụ thể đề xuất phương án xả nước các hồ Sơn La, Hòa Bình với ngành điện nhằm tăng hiệu suất các máy bơm điện.
c) Từng bước đầu tư thay thế hệ thống điện các trạm bơm giảm tổn thất điện khi truyền tải, thay thế các máy bơm cũ vận hành, khai thác đã nhiều năm hiệu suất thấp.
d) Áp dụng, sử dụng các công nghệ hiện đại, tiên tiến trong việc xây dựng, lắp đặt các trạm bơm điện mới hiệu suất cao, và hệ thống chiếu sáng, bảo vệ các công trình thủy lợi.
đ) Nghiên cứu, áp dụng việc sử dụng hiệu quả hệ thống chiếu sáng trong chăn nuôi, trồng trọt.
e) Tiếp tục triển khai dự án khí sinh học ở các huyện ngoại thành.
7. Sở Kế hoạch và đầu tư
a) Tham mưu cho UBND Thành phố cân đối kinh phí cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 vào Quý I/2012.
b) Phối hợp với Sở Công Thương tổng hợp, tham mưu và trình UBND Thành phố ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố giai đoạn 2012-2015.
8. Sở Tài chính
a) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo các quy định về sử dụng vốn ngân sách.
b) Phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan cân đối kinh phí cho các nội dung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2012 vào Quý I/2012. Cân đối nguồn vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố giai đoạn 2012-2015.
c) Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Luật Ngân sách và các quy định hiện hành khác có liên quan.
9. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch
a) Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tuyên truyền các sự kiện: Giờ Trái đất, Hội chợ ENTECH HANOI 2012… thông qua việc treo baner, khẩu hiệu trên đường phố.
b) Thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các công trình văn hóa, thể thao.
10. Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất
Phối hợp với Sở Công Thương hỗ trợ các đơn vị trong khu chế xuất triển khai việc sử dụng năng lượng tiết kiệmvà hiệu quả (tập huấn, kiểm toán năng lượng, báo cáo đầu tư, hỗ trợ tham gia dự thi, xây dựng mô hình quản lý…)
11. UBND các quận, huyện và thị xã
a) Triển khai Kế hoạch năm 2012 theo Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011-2015 đã được UBND quận/huyện, thị xã ban hành.
b) Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm năng lượng trong các tổ chức chính trị - xã hội, các hộ gia đình trên hệ thống phát thanh địa phương ít nhất 1 lần/1 tuần.
c) Phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ, các Hiệp hội nghề, Hiệp hội xã hội và các Tổ chức chính trị, các đoàn thể trên địa bàn triển khai vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
12. Cơ quan truyền thông
a) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin (Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, báo Hà Nội mới, báo Kinh tế và Đô thị…) xây dựng các phóng sự, chuyên mục, tin bài tuyên truyền Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tiết kiệm năng lượng trong công nghiệp, tòa nhà và các hộ gia đình (phát sóng ít nhất 2 lần trong 1 tháng, đưa tin bài ít nhất 2 lần trong 1 tháng).
b) Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
13. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, các Hiệp hội nghề, Hiệp hội xã hội và các Tổ chức chính trị, các đoàn thể khác
UBND Thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội, các đoàn thể khác phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cấp trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố; Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
14. Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội
a) Nâng cao năng lực tuyên truyền tiết kiệm điện trong ngành điện lực.
b) Tham gia triển lãm quốc tế chuyên ngành “Năng lượng hiệu quả - môi trường Hà Nội năm 2012” (ENTECH HANOI 2012) theo kế hoạch của Thành phố.
c) Phối hợp với Sở Công Thương triển khai cuộc vận động hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện kiểm tra, giám sát các hộ sử dụng năng lượng trên địa bàn Thành phố.
d) Nghiên cứu xây dựng kế hoạch cung ứng và tiết giảm điện phù hợp với khả năng cung cấp; thực hiện tiết giảm điện theo quyết định của các cơ quan có thẩm quyền, đáp ứng cao nhất điện năng cho sản xuất, kinh doanh dịch vụ và sinh hoạt.
e) Tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm. Yêu cầu các khách hàng có đăng ký biểu đồ phụ tải phải thực hiện đúng theo biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong Hợp đồng mua bán điện.
f) Thực hiện thống kê các hộ tiêu thụ (cơ sở sản xuất công nghiệp, tòa nhà, hộ gia đình…) sử dụng nhiều điện trên địa bàn Thành phố, báo cáo Sở Công Thương theo quy định.
g) Phối hợp triển khai chiến dịch Giờ trái đất Thành phố Hà Nội năm 2012.
15. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc UBND Thành phố và trên địa bàn
a) UBND các quận, huyện, thị xã; các Sở, ban, ngành; các đơn vị trực thuộc UBND Thành phố có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến văn bản pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
b) Thủ trưởng các cơ quan, công sở trên địa bàn Thành phố xây dựng phương án sử dụng điện, gửi cơ quan chủ quản cấp trên và Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội theo Điều 3 của Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 1/6/2009 của liên Bộ: Tài chính – Công Thương. Cơ quan chủ quản cấp trên khi xét duyệt quyết toán hàng năm có trách nhiệm kiểm tra kiểm soát việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan thuộc phạm vi mình quản lý. Trường hợp có mức tiêu thụ điện cao hơn mức tiêu thụ điện đã đăng ký, cơ quan chủ quản cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm theo điều 5 của Thông tư.
16. Tổ chức triển khai Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của UBND các quận, huyện, thị xã và các Sở, Ngành Thành phố
a) Các Sở, Ban, Ngành, UBND các quận/huyện, thị xã thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố năm 2012 và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/4/2011 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tăng cường, tiết kiệm điện.
b) Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc Thành phố xác định thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo nhằm kiềm chế lạm phát, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, đảm bảo an sinh xã hội theo Chương trình hành động số 10/CTr-UBND ngày 6/2/2012 của UBND Thành phố nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
Trong quá trình thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải tổ chức tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm; khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc; việc thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện là một chỉ tiêu để đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm của đơn vị.
c) Chế độ báo cáo: Các Sở, ban, ngành, UBND các Quận/huyện/thị xã thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, năm và báo cáo theo yêu cầu với UBND Thành phố, đồng thời gửi Sở Công Thương để tổng hợp.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh các đơn vị có báo cáo gửi về cơ quan thường trực là Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo kịp thời.
 
PHỤ LỤC
CHƯƠNG TRÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI THỰC HIỆN NĂM 2012
(Kèm theo Kế hoạch đính kèm Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 29/02/2012  
của UBND Thành phố Hà Nội)
 

TT
Tên nhiệm vụ
Nội dung thực hiện
Thời gian thực hiện
Kinh phí NSNN Thành phố (triệu đồng)
Nghiệp vụ
Chương trình SDNL TK&HQ
Quỹ XTTM
1
Tuyên truyền, tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2012
Tổ chức 2 lớp tập huấn cho các khu công nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Quý I-IV/2012
100
0
0
2
Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình tham gia phong trào hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
In ấn các tài liệu tuyên truyền tiết kiệm năng lượng.
Quý II-IV/2012
0
650
0
3
Tổ chức Hội chợ ENTECH HÀ NỘI 2012
- Ban hành Kế hoạch tổ chức Hội chợ.
- Tổ chức Hội chợ
Quý I-II/2012
0
0
3.134
4
Hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khu công nghiệp Quang Minh
- Kiểm toán năng lượng
- Hội thảo tại doanh nghiệp.
Quý II-IV/2012
0
400
0
5
Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại 2 khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội
- Kiểm toán năng lượng
- Hội thảo tại doanh nghiệp.
Quý II-IV/2012
0
600
0
6
Tuyên truyền và phổ biến các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho cộng đồng
 
Quý II-IV/2012
0
500
0
7
Triển khai thí điểm mô hình siêu tiết kiệm đèn LED tại tòa nhà Sở Công thương Hà Nội
- Đánh giá hiệu quả việc sử dụng đèn LED
- Xây dựng mô hình.
- Phát hành tờ rơi
Quý II-IV/2012
0
600
0
8
Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp ngành Thép trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Đánh giá tình hình sử dụng năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Thép.
- Kiểm toán năng lượng.
- Hội thảo tại doanh nghiệp.
Quý I-IV/2012
0
400
0
9
Hỗ trợ kiểm toán năng lượng và xây dựng mô hình quản lý tại doanh nghiệp thuộc nhóm ngành Nhựa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
- Đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp nhựa.
- Kiểm toán năng lượng.
- Xây dựng mô hình quản lý năng lượng.
- Tuyên truyền mô hình.
Quý I-IV/2012
0
400
0
10
Điều tra, khảo sát và kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc Cụm công nghiệp vừa và nhỏ Ngọc Hồi – Thanh Trì – Hà Nội
- Đánh giá thực trạng công nghệ, tình hình sử dụng năng lượng các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp
- Kiểm toán năng lượng.
Quý I-IV/2012
0
400
0
11
Hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 1 làng nghề mộc xã Liên Hà – huyện Đông Anh
- Điều tra khảo sát.
- Kiểm toán năng lượng.
- Xây dựng mô hình.
- Hướng dẫn vận hành
Quý I-IV/2012
0
300
0
12
Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng cho các doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp Trại Gà Cầu Diễn
- Khảo sát thực trạng tình hình sử dụng năng lượng của doanh nghiệp thuộc khu công nghiệp.
- Kiểm toán năng lượng.
- Tổ chức hội thảo, tập huấn.
Quý I-IV/2012
0
400
0
13
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hồ sơ dự thi các cuộc thi do Bộ Công Thương tổ chức
- Phát động cuộc thi trên website.
- Tư vấn xây dựng hồ sơ dự thi.
Quý I-IV/2012
0
400
0
14
Nâng cao năng lực tuyên truyền tiết kiệm điện trong ngành điện lực
Tổ chức 8 lớp tập huấn cho các tuyên truyền viên Điện lực.
Quý II-IV/2012
0
300
0
15
Khảo sát tình hình sử dụng năng lượng, nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong ngành giao thông vận tải
- Điều tra, khảo sát tình hình sử dụng năng lượng.
- Kiểm toán năng lượng thí điểm tại một cơ sở.
Quý II-IV/2012
0
150
0
Tổng cộng: 8.734 triệu đồng
 
100
5.500
3.134
 
Ghi chú: Đối với Chương trình/dự án đa mục tiêu, trong đó có giải pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng, Thành phố giao trực tiếp cho các đơn vị.
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)
Ghi chú
Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Ghi chú
Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
Ghi chú
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

×
×
×
Vui lòng đợi