Quyết định 04/2021/QĐ-UBND giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn tại bãi rác Khánh Sơn Đà Nẵng

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PH ĐÀ NNG
-------

Số: 04/2021/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đà Nng, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH GIÁ TỐI ĐA DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG BIỆN PHÁP CHÔN LẤP TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN

-----------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 

Căn cLuật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tchức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định s 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định s149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đi, bổ sung một sđiều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đu thầu cung cp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ ngun kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định s 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư s 25/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định phương pháp định giá chung đi với hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Thông tư s 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hưng dẫn thực hiện Nghị định s177/2013/NĐ-CP; Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bsung một sđiều của Thông tư s 56/2014/TT-BTC;

Căn cứ Thông tư s 07/2017/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử chất thải rn sinh hoạt;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nng tại Tờ trình số 01/TTr-STC ngày 05 tháng 01 năm 2021; ý kiến đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn s 4081/STNMT-KHTC ngày 23/10/2020, Công văn s4704/STNMT-KHTC ngày 03/12/2020 và Công ty Cphần Môi trường Đô thị Đà Nng tại Công văn s 718/MTĐT-CNMT ngày 09/10/2020, Công văn s 815/MTĐT-CNMT ngày 24/11/2020; ý kiến thẩm định văn bản của Sở Tư pháp tại Công văn s 3758/STP-XDKTVB ngày 25 tháng 12 năm 2020; trên cơ sở ý kiến của các thành viên UBND thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước để đấu thầu hoặc đặt hàng theo quy định.

Điền 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, đơn vị, tổ chức, thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn.

2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan đến dịch vụ xử thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn.

Điều 3. Mức giá dịch vụ tối đa

Giá tối đa đối với dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn là 64.255 đồng/tấn (Sáu mươi bốn ngàn, hai trăm năm mươi lăm đồng/tấn).

Mức giá dịch vụ đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định.

Điều 4. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ chịu trách nhiệm công khai thông tin và niêm yết giá theo quy định; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và quản lý, sử dụng hóa đơn, chứng từ, chế độ kế toán, tài chính theo đúng quy định của pháp luật.

2. Cục Thuế thành phố Đà Nng có trách nhiệm hướng dẫn cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ nêu trên sử dụng chế độ hóa đơn, chứng từ theo quy định; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật về thuế và pháp luật có liên quan.

3. Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện dịch vụ niêm yết giá theo đúng quy định; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá và các nội dung khác theo thẩm quyền.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và xử lý vi phạm theo lĩnh vực chuyên ngành quản lý. Chủ trì phối hợp đơn vị liên quan căn cứ tình hình thực tế báo cáo điu chỉnh giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2021 và thay thế Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 16/11/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục Thuế thành phố Đà Nẵng; Chủ tịch UBND các quận, huyện, phường, xã; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Vụ pháp chế - Bộ Tài chính;
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- C
ác bộ: TC, XD, TN&MT;
- TT T
U, TT HĐND thành phố;
- UBMTTQVN TPĐN;
- CT, các PCT UBND TPĐN;
- Các s
: TC, XD, TP, TN&MT TPĐN;
- Cục Thuế TP Đà N
ng;
- UBND các quận, huyện, phư
ờng, xã;
- Cổng thông tin
điện tử TPĐN;
- VP;

- Lưu: VT, KT, STC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Kỳ Minh

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 04/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng về việc ban hành giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng biện pháp chôn lấp tại bãi rác Khánh Sơn
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Đà Nẵng Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 04/2021/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Hồ Kỳ Minh
Ngày ban hành: 04/03/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác