Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND Quảng Trị điều chỉnh, bổ sung quy hoạch khai thác khoáng sản

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND

Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030
Cơ quan ban hành: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng TrịSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:50/2022/NQ-HĐNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Nghị quyếtNgười ký:Nguyễn Đăng Quang
Ngày ban hành:14/07/2022Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
______

Số: 50/2022/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________

Quảng Trị, ngày 14 tháng 7 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ ĐẾN NĂM 2030

_________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Xét Tờ trình số 120/TTr-UBND ngày 29/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mỏ khoáng sản vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh các khu vực mỏ khoáng sản ra khỏi quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị như sau:
- Điều chỉnh giảm mỏ sét đồi Khe Cáy thuộc thôn Quảng Xá, xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh với diện tích 45,7 ha và mỏ sét đồi Tân Chính thuộc thôn Tân Chính, xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng với diện tích 55,74 ha ra khỏi quy hoạch tại Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
- Điều chỉnh giảm mỏ đất san lấp Tích Tường thuộc Cụm công nghiệp Hải Lệ, thị xã Quảng Trị với diện tích 13,5 ha ra khỏi quy hoạch tại Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
(Có tọa độ các khu vực kèm theo tại Phụ lục 01, 02, 03)
Điều 2. Bổ sung mỏ cát, sỏi lòng sông làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Vạn Đá Nổi thuộc xã Ba Lòng, huyện Đakrông với diện tích 5,67 ha, tài nguyên dự báo 0,264 triệu m3 vào quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản đến năm 2030.
(Có tọa độ khu vực mỏ kèm theo tại Phụ lục 04)
Điều 3. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Tích hợp nội dung điều chỉnh, bổ sung điều chỉnh tại Nghị quyết này vào quy hoạch chung của tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thống nhất thực hiện theo đúng quy định của Luật Quy hoạch ngày 17/11/2010.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2022./.

Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ;
- Bộ TNMT, Bộ Xây dựng;
- TVTU, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP: TU, Đoàn ĐBQH&HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, XD, Công thương;
- TT HĐND, UBND: TXQT, 
Vĩnh Linh, Hải Lăng, Đakrông;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Trang Web và TT Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Quang

PHỤ LỤC
TỌA ĐỘ KHU VỰC CÁC MỎ KHOÁNG SẢN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2022/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị)

PHỤ LỤC 01: TỌA ĐỘ KHU VỰC MỎ SÉT ĐỒI KHE CÁY ĐIỀU CHỈNH RA KHỎI QUY HOẠCH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HĐND TỈNH

Điểm góc

Tọa độ VN2000, KTT 106°15', múi chiếu 3°

X(m)

Y(m)

Diện tích: 45,7 ha

1

1885375

570612

2

1884994

570996

3

1884461

570076

4

1884672

570011

5

1884754

570021

6

1884881

570052

7

1885076

570185

8

1885256

570241

9

1885270

570417

PHỤ LỤC 02: TỌA ĐỘ KHU VỰC MỎ SÉT ĐỒI TÂN CHÍNH ĐIỀU CHỈNH RA KHỎI QUY HOẠCH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 28/2016/NQ-HĐND NGÀY 14/12/2016 CỦA HĐND TỈNH

Điểm góc

Tọa độ VN2000, KTT 106°15', múi chiếu 3°

X(m)

Y(m)

Diện tích: 55,74 ha

1

1843876

605217

2

1843584

604915

3

1842813

605723

4

1843156

606168

PHỤ LỤC 03: TỌA ĐỘ KHU VỰC MỎ ĐẤT TÍCH TƯỜNG THUỘC CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LỆ, THỊ XÃ QUẢNG TRỊ ĐIỀU CHỈNH RA KHỎI QUY HOẠCH TẠI NGHỊ QUYẾT SỐ 97/NQ-HĐND NGÀY 16/7/2021 CỦA HĐND TỈNH

Số hiệu

Hệ VN2000, KTT 106°15' múi chiếu 3°

 

X(m)

Y(m)

Diện tích: 13,5 ha

1

1848301

599071

2

1848289

599085

3

1848260

599111

4

1848238

599120

5

1848206

599128

6

1848160

599125

7

1848141

599120

8

1848114

599102

9

1848066

599078

10

1847986

599066

11

1847928

598936

12

1847902

598907

13

1847836

598895

14

1847763

598837

15

1847714

598853

16

1847653

598769

17

1847844

598582

PHỤ LỤC 04: TỌA ĐỘ KHU VỰC MỎ CÁT, SỎI LÒNG SÔNG THẠCH HÃN TẠI THÔN VẠN ĐÁ NỖI, XÃ BA LÒNG, HUYỆN ĐAKRÔNG BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐẾN NĂM 2030

Điểm

Hệ tọa độ VN2000 KTT 106°15’, MC 3°

X(m)

Y(m)

Diện tích: 5,67 ha

1

1.840.626

581.947

2

1.840.885

582.517

3

1.840.740

582.518

4

1.840.627

582.219

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Quyết định 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích, điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Quyết định 21/2024/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích, điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Tài nguyên-Môi trường

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi