Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Tóm tắt
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Kế hoạch 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân Thành phố Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:114/KH-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Kế hoạchNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:22/05/2015Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------
Số: 114/KH-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2015
 
 
KẾ HOẠCH
TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
 
 
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH; Nghị định số 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai; thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai ban hành kèm theo Quyết định số 1061/QĐ-TTg ngày 01/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố Hà Nội với các nội dung sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
a) Mục đích:
- Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai, đảm bảo kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
- Tổ chức phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai đến các tầng lớp Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong phạm vi Thành phố; làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai.
- Kiện toàn tổ chức các đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các ngành, quận, huyện, thị xã; xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống thiên tai để triển khai thi hành có hiệu quả pháp luật về phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
b) Yêu cầu:
- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.
2. Nội dung:
- Phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai;
- Kiện toàn cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của Thành phố, các ngành, các quận, huyện, thị xã;
- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai;
- Xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và diễn tập theo phương án;
- Triển khai thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai Thành phố;
- Rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành và địa phương thuộc phạm vi quản lý;
- Bố trí kinh phí triển khai thi hành Luật Phòng, chống thiên tai từ ngân sách nhà nước và Quỹ Phòng, chống thiên tai Thành phố theo quy định.
3. Tổ chức thực hiện
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai Thành phố có trách nhiệm giúp UBND Thành phố theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này;
- Ủy ban nhân dân cấp huyện đôn đốc Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và chủ động thực hiện các nội dung nêu trên.
- Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai; xây dựng, phê duyệt phương án ứng phó với các loại hình thiên tai trên địa bàn; tổ chức chuẩn bị các điều kiện cần thiết và diễn tập theo phương án duyệt; rà soát, bổ sung, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển của các ngành thuộc phạm vi quản lý. Trong đó cần chú trọng bám sát các nội dung nêu tại Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/3/2015 của UBND Thành phố về công tác phòng, chống thiên tai năm 2015.
- Đối với công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai:
+ Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy biên soạn tài liệu phục vụ công tác phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai.
+ Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của Thanh phố phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai.
+ Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phổ biến Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các sở, ban ngành liên quan tham mưu thành lập và triển khai hoạt động Quỹ Phòng chống thiên tai Thành phố.
- Sở Nông nghiệp và PTNT, cơ quan Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình UBND Thành phố phê duyệt dự toán ngân sách (trên cơ sở dự toán kinh phí của các sở, ngành, địa phương), đảm bảo nguồn kinh phí để triển khai Kế hoạch trên địa bàn Thành phố.
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ quy định của Luật Phòng, chống thiên tai, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và nội dung của Kế hoạch này để chỉ đạo, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; định kỳ báo cáo UBND Thành phố (qua Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai Thành phố).
(Chi tiết nội dung thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ cụ thể có trong phụ lục kèm theo)./.

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT,
- Ủy ban Quốc gia TKCN,
- TT TU, TT HĐND TP,
- Chủ tịch UBND Thành phố
(để báo cáo);
- Các PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VP BCH PCTT Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP, các phòng CV;
- Lưu: VT, SNN.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt
 
 
PHỤ LỤC
NỘI DUNG, NHIỆM VỤ CỤ THỂ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THI HÀNH
LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 22/5/2015 của UBND Thành phố)
 
 

STT
NỘI DUNG
CƠ QUAN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN
CƠ QUAN PHỐI HỢP THỰC HIỆN
THỜI GIAN THỰC HIỆN
GHI CHÚ
1
Kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN cấp huyện, cấp xã
UBND cấp huyện, cấp xã
Các phòng, ban liên quan
Hoàn thành trong tháng 5/2015
Thực hiện theo CV số 1643/UBND-NNNT ngày 11/3/2015 của UBND TP
2
Xây dựng, trình UBND Thành phố phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai của Thành phố
Ban Chỉ huy PCTT Thành phố;
Ban Chỉ huy TKCN Thành phố, các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan
Hoàn thành trong tháng 5/2015
Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP
3
Xây dựng, trình UBND cấp huyện phê duyệt Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp huyện
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện, cấp xã
Các phòng, ban liên quan
Hoàn thành trong tháng 5/2015
Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP
4
Xây dựng, trình UBND các cấp phê duyệt phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão của Thành phố, địa phương và các sở, ngành.
- Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng phương án của TP
- Ban Chỉ huy PCTT và TKCN cấp huyện xây dựng phương án cấp huyện.
- Các sở, ban, ngành chủ động xây dựng và phê duyệt phương án của đơn vị
Các quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành liên quan
Hoàn thành trong tháng 5/2015
Thực hiện theo Nghị định 66/2014/NĐ-CP ngày 04/7/2014 của CP
5
Triển khai xây dựng trình UBND Thành phố thành lập và tổ chức quản lý, thực hiện Quỹ phòng, chống thiên tai.
Sở Nông nghiệp và PTNT
Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các sở, ban, ngành liên quan và các quận, huyện, thị xã
Hoàn thành trong tháng 5/2015
Thực hiện theo CV số 8560/UBND-NNNT ngày 04/11/2014 của UBND TP
6
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai
Sở Thông tin và Truyền thông
Ban Tuyên giáo; Sở Nông nghiệp và PTNT; các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã
Triển khai ngay sau khi có kế hoạch
 
Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi