Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn

Thuộc tính Toàn văn dự thảo Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam
Thuộc tính Dự thảo
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước
  • Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
  • Loại dự thảo: Thông tư
  • Cơ quan chủ trì soạn thảo: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  • Trạng thái: Đã biết

Phạm vi điều chỉnh

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

-----

Số:        /2020/TT-BTNMT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

                 Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020

 

 

 

THÔNG TƯ

Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu

hải văn, môi trường không khí và nước

 

Căn cứ Luật khí tượng thủy văn ngày 23 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sđiều của Luật khí tượng thủy văn;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Vụ trưởng Vụ Pháp chế;

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

Điều 1. Ban hành kèm theoThông tư này Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày     tháng     năm 2020.

Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
-Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Trung ương Đảng;

- Toà án Nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ TN&MT;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố

trực thuộc Trung ương;

- Công báo; Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Các đơn vị trực thuộc Bộ TN&MT;

- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Lưu: VT, Vụ PC, Vụ KHCN, TCKTTV. (200).

    KT. BỘ TRƯỞNG

   THỨ TRƯỞNG 

 

  

 

 

 

  Lê Công Thành

 
Văn bản này có file đính kèm, tải Văn bản về để xem toàn bộ nội dung
Dự thảo tiếng việt
* Lưu ý: Để đọc được Dự thảo tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm