Công văn 807/BTNMT-VP 2023 chương trình công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Công văn 807/BTNMT-VP

Công văn 807/BTNMT-VP của Bộ Tài nguyên và Môi trường về chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trườngSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:807/BTNMT-VPNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Trần Hồng Hà
Ngày ban hành:16/02/2023Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

__________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 807/BTNMT-VP
V/v Chương trình công tác năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2023

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Trên cơ sở triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; Chương trình công tác năm 2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ, Bộ ban hành Chương trình công tác năm 2023 thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ căn cứ Chương trình công tác năm 2023 của Bộ, Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ để xây dựng Chương trình công tác năm 2023 của đơn vị.

Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện Chương trình công tác của Bộ. Các đơn vị tập trung triển khai, xây dựng ngay các đề án, văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm hoàn thành đúng hạn đã đăng ký, định kỳ trước ngày 20 hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Thứ trưởng Bộ TN&MT;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ; VPĐU, VPBCSĐ, Công đoàn Bộ, Đoàn TNCSHCM, Hội cựu chiến binh cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, VP (TH).

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

PHỤ LỤC 01:

DANH MỤC CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 807/BTNMT-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

A. CÁC ĐỀ ÁN, VĂN BẢN TRÌNH CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

STT

Tên đề án, VBQPPL

Đơn vị chủ trì trình

Đơn vị phối hợp và thẩm định

Thời gian trình

Ghi chú

Trình Bộ trưởng

Trình CP/TTgCP

I. Lĩnh vực đất đai

1

Dự án Luật đất đai (sửa đổi)

- Vụ Đất đai;

- Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất;

- Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin đất đai.

Vụ Pháp chế

Tháng 02

Tháng 3

2

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 12

3

Nghị định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi

Cục Quy hoạch và Phát triển tài nguyên đất

Vụ Pháp chế

Tháng 12

4

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Vụ Đất đai

Vụ Pháp chế

Tháng 12

II. Lĩnh vực môi trường

5

Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5

Tháng 6

Chuyển từ CTCT năm 2022 sang năm 2023

6

Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành môi trường đến năm 2030

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

7

Chương trình quốc gia về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

8

Kế hoạch hành động quốc gia về thực hiện kinh tế tuần hoàn

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

IV. Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản

9

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết Luật Khoáng sản

Cục khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 5

Tháng 6

10

Luật Địa chất và Khoáng sản

Cục khoáng sản Việt Nam

Vụ Pháp chế

Tháng 9

Tháng 10

V. Tổng cục Khí tượng thủy văn

11

Đề án hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn đến năm 2025

Tổng cục Khí tượng thủy văn

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Tháng 2

Tháng 3

Chuyển từ CTCT năm 2022 sang năm 2023

12

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tổng cục Khí tượng thủy văn

Vụ Kế hoạch- Tài chính

Tháng 2

Tháng 3

Chuyển từ CTCT năm 2022 sang năm 2023

13

Nghị định thay thế Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

Tổng cục Khí tượng thủy văn

Vụ Pháp chế

Tháng 10

Tháng 11

Lĩnh vực biển và hải đảo

14

Quy hoạch tổng thể khai thác sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 5

Tháng 6

Chuyển từ CTCT năm 2022 sang năm 2023

15

Quy hoạch không gian biển quốc gia

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 11

Tháng 12

Chuyển từ CTCT năm 2022 sang năm 2023

VI. Lĩnh vực tài nguyên nước

16

Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Pháp chế

Tháng 01

Tháng 01

17

Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Mã thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Trung tâm Quy hoạch, Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tháng 8

Tháng 9

18

Quy hoạch tổng hợp các lưu vực sông Hương thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Cục Quản lý tài nguyên nước

Tháng 9

Tháng 10

19

Xây dựng Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Đồng Nai thời kỳ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Cục Quản lý tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Tháng 10

Tháng 11

VII. Lĩnh vực Biến đổi khí hậu

20

Đề án tổ chức Phiên họp lần thứ 8 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Hà Lan về thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý nước.

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 4

Tháng 5

21

Đề án triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP)

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Hợp tác quốc tế

Tháng 5

Tháng 6

Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của CP

22

Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia về quản lý, loại trừ các chất làm suy giảm tầng ô-dôn, chất gây hiệu ứng nhà kính được kiểm soát.

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 9

Tháng 10

23

Quyết định ban hành Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (cập nhật).

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 10

Tháng 11

24

Quyết định của Bộ trưởng Bộ TNMT về việc ban hành kế hoạch giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực chất thải

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Tháng 11

B. CÁC VĂN BẢN, NHIỆM VỤ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA BỘ TRƯỞNG

TT

Tên văn bản

Đơn vị chủ trì soạn thảo

Đơn vị thẩm định

Thời gian

Thẩm định

Trình Bộ trưởng

Ban hành

I

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

1

Thông tư quy định về ủy quyền cho Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế thực hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường

Vụ Môi trường

Vụ Pháp chế

Trước 01/7/2023

Trước 15/8/2023

Trước 30/8/2023

II

LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

1

Thông tư thay thế Thông tư số 30/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật về quan trắc và cung cấp thông tin dữ liệu KTTV đối với trạm KTTV chuyên dùng

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/4/2023

Trước 15/5/2023

Trước 30/5/2023

2

Thông tư thay thế Thông tư số 45/2017/TT-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra khảo sát khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/5/2023

Trước 15/6/2023

Trước 30/6/2023

3

Thông tư thay thế Thông tư số 70/2015/TT-BTNMT ngày 23/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/10/2023

Trước 15/11/2023

Trước 30/11/2023

4

Thông tư thay thế Thông tư số 40/2016/TT-BTNMT ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường

Tổng cục Khí tượng thủy văn

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/11/2023

Trước 15/12/2023

Trước 30/12/2023

III

LĨNH VỰC BIỂN VÀ HẢI ĐẢO

1

Thông tư hướng dẫn điều tra, đánh giá, xác định thiệt hại và lập hồ sơ bồi thường thiệt hại về môi trường do dầu tràn

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Pháp chế

Trước 01/11/2023

Trước 15/12/2023

Trước 30/12/2023

IV

LĨNH VỰC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

1

Thông tư hướng dẫn lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chiến lược, quy hoạch

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Trước 01/6/2023

Trước 15/7/2023

Trước 30/7/2023

2

Thông tư thay thế Thông tư số 17/2015/TT-BTNMT ngày 06/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xây dựng và thực hiện dự án theo Cơ chế tín chỉ chung trong khuôn khổ hợp tác về tăng trưởng các-bon thấp giữa Việt Nam và Nhật Bản

Cục Biến đổi khí hậu

Vụ Pháp chế

Trước 01/6/2023

Trước 15/8/2023

Trước 30/8/2023

3

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát theo Nghị định thư Montreal

Cục Biến đổi khí hậu

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/9/2023

Trước 15/10/2023

Trước 30/10/2023

4

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm kê khí nhà kính; đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lĩnh vực chất thải

Cục Biến đổi khí hậu

- Vụ Kế hoạch - Tài chính;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/10/2023

Trước 15/11/2023

Trước 30/11/2023

V

LĨNH VỰC ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

1

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/5/2023

Trước 15/6/2023

Trước 30/6/2023

2

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, :10.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/6/2023

Trước 15/7/2023

Trước 30/7/2023

3

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:250.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/8/2023

Trước 15/9/2023

Trước 30/9/2023

4

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:500.000, 1:1.000.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/9/2023

Trước 15/10/2023

Trước 30/10/2023

5

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:250.000, 1:500.000, 1:1000.000

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/10/2023

Trước 15/11/2023

Trước 30/11/2023

VI

LĨNH VỰC VIỄN THÁM

1

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát ngập lụt bằng công nghệ viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/8/2023

Trước 15/9/2023

Trước 30/9/2023

2

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát tình hình khai thác khoáng sản bằng công nghệ viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/8/2023

Trước 15/9/2023

Trước 30/9/2023

3

Thông tư quy định kỹ thuật giám sát mực nước lưu vực sông ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/9/2023

Trước 15/10/2023

Trước 30/10/2023

4

Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia xây dựng bộ dữ liệu tính toán phát thải các-bon sử dụng tư liệu viễn thám

Cục Viễn thám quốc gia

- Vụ Khoa học và Công nghệ;

- Vụ Pháp chế.

Trước 01/9/2023

Trước 15/10/2023

Trước 30/10/2023

VII

LĨNH VỰC KHÁC

1

Thông tư quy định công tác thi đua khen thưởng của ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

Vụ Pháp chế

Trước 01/8/2023

Trước 15/9/2023

Trước 30/9/2023

2

Thông tư quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

Vụ Pháp chế

Trước 01/11/2023

Trước 15/11/2023

Trước 30/11/2023

PHỤ LỤC 02:

DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2023
(Kèm theo Công văn số 807/BTNMT-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023)

STT

Lĩnh vực/ đối tượng

Tên gọi QCVN

Tổ chức biên soạn

Thời gian thực hiện

Bắt đầu

Kết thúc

1

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2023

2024

2

Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thành lập bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000 từ cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia

Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2023

2024

3

Bản đồ hành chính

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ hành chính

Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2023

2024

4

Khí tượng Thủy văn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đánh giá chất lượng dự báo khí tượng thủy văn

Vụ Quản lý dự báo khí tượng thủy văn, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2023

2024

PHỤ LỤC 03:

DANH MỤC CÁC ĐỀ TÀI KẾT THÚC, NGHIỆM THU NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 807/BTNMT-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023)

Số TT

Mã số, tên chương trình, đề tài, dự án

Cơ quan chủ quản

Tổ chức chủ trì

Thời gian thực hiện

1

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

1.1

TNMT.01.28. Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật về dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý nhà nước.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ

2022-2023

1.2

TNMT.01.29 Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất hoàn thiện chế định giám sát biến đổi khí hậu phục vụ sửa đổi, bổ sung Luật Khí tượng Thủy văn năm 2015.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Văn phòng Tổng cục

2022-2023

1.3

TNMT.2022.02.16. Nghiên cứu công nghệ dự báo dòng chảy lũ hạn ngắn theo mô hình dự báo mưa số trị và số liệu radar thời tiết. Áp dụng thử nghiệm dự báo lũ hạn ngắn cho lưu vực Sông Mã

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia

2022-2023

1.4

TNMT.2022.02.17. Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo mưa hạn nội mùa từ một số mô hình toàn cầu kết hợp với mô hình thủy văn để phục vụ quản lý nguồn nước, điều tiết hồ chứa cho khu vực Bắc Trung Bộ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ

2022-2023

1.5

TNMT.2022.04.12. Nghiên cứu công nghệ LORA để thiết kế xây dựng mạng diện rộng công suất thấp (LPWAN) mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn cho khu vực Tây nguyên

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đài Khí tượng cao không

2022-2023

1.6

TNMT.2022.06.02. Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo định lượng mưa do bão, áp thấp nhiệt đới bằng mô hình số trị phân giải cao kết hợp đồng hóa số liệu radar, vệ tinh, quan trắc bề mặt và quan trắc cao không.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

2022-2023

1.7

TNMT.2022.06.03. Xây dựng công nghệ dự báo tác động và cảnh báo rủi ro do bão, áp thấp nhiệt đới và lũ tại các tỉnh thuộc khu vực Trung Bộ

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ

2022-2023

1.8

TNMT.2022.06.04. Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo sóng biển, nước dâng do bão thời hạn 24 giờ bằng kỹ thuật xử lý dữ liệu lớn và học máy

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

2022-2023

1.9

TNMT.2022.06.05. Nghiên cứu xây dựng công nghệ dự báo, cảnh báo mực nước biển dâng cao bất thường cho vùng ven biển Việt Nam.

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ

2022-2023

1.10

TNMT.2021.04.06: Nghiên cứu thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin - cảnh báo sớm trượt lở đất đá, lũ quét khu vực miền núi, trung du Việt Nam

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

2022-2023

1.11

TNMT.2020.996.02. Nghiên cứu, xây dựng hệ thống quản lý về công tác kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo trong lĩnh vực khí tượng thủy văn

Tổng cục Khí tượng Thủy văn

2021-2023

2

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

2.1

TNMT.2019.06.02: Nghiên cứu, đặc điểm khoáng vật, địa hóa và dự báo tiềm năng khoáng sản rắn biển sâu Nam Trung Bộ Việt Nam phục vụ định hướng điều tra khoáng sản rắn biển sâu

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Trung tâm QH&ĐT TNMT biển phía Bắc

2022-2023

3

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

3.1

TNMT.2022.04.07. Nghiên cứu xây dựng công nghệ xác thực dữ liệu số tài nguyên và môi trường có thu phí.

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học

Trung tâm Thông tin và Dữ liệu môi trường

2022-2023

4

Cục Địa chất Việt Nam

4.1

ĐTĐL.2021.06: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đánh giá hiện trạng môi trường phóng xạ trong nước biển và trầm tích bề mặt đáy biển

Cục Địa chất Việt Nam

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

2021-2023

4.2

TNMT.2022.03.10. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo giàn khoan biển tự nâng để phục vụ thi công khoan biển ở độ sâu đến 30m nước

Cục Địa chất Việt Nam

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

2022-2023

4.3

TNMT.2022.01.32: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động điều tra, đánh giá và lập bản đồ địa chất công trình, địa chất thủy văn, địa chất dầu khí

Cục Địa chất Việt Nam

Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

2022-2023

4.4

TNMT.2022.01.34: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp quản lý thông tin, dữ liệu, sản phẩm công tác điều tra cơ bản tài nguyên địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành

Cục Địa chất Việt Nam

Trung tâm Thông tin, lưu trữ và tạp chí địa chất

2022-2023

4.5

NCCB.2021.562.02: Nghiên cứu dự báo tiềm năng khoáng sản thori ở Việt Nam và đề xuất kế hoạch điều tra, đánh giá tiếp theo

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm

2021-2023

5

Cục quản lý Tài nguyên nước

5.1

TNMT.2022.01.43. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế xác lập hệ thống tiêu chí, chỉ số đánh giá, giám sát an ninh nguồn nước quốc gia

Cục quản lý Tài nguyên nước

Văn phòng Cục

2022-2023

6

Cục Biến đổi khí hậu

6.1

TNMT.2022.01.44: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn đề xuất cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu, phục vụ mục tiêu dán nhãn sản phẩm thân thiện khí hậu

Cục Biến đổi khí hậu

Trung tâm Ứng phó biến đổi khí hậu

2022-2023

7

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

7.1

TNMT.2022.04.01. Nghiên cứu xây dựng công nghệ log ứng dụng học máy cho giám sát an toàn thông tin mạng tại Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

2022-2023

7.2

TNMT.2022.04.02. Nghiên cứu đề xuất mô hình điện toán đám mây cho chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Trung tâm Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin

2022-2023

7.3

TNMT.2022.04.03. Nghiên cứu xây dựng công nghệ nền tảng trí tuệ nhân tạo phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Trung tâm Công nghệ phần mềm và GIS

2022-2023

7.4

TNMT.2022.04.05. Nghiên cứu xây dựng kiến trúc dữ liệu lớn cho chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

Trung tâm Thông tin lưu trữ và Thư viện TNMT QG

2022-2023

8

Cục Viễn thám Quốc gia

8.1

TNMT.2022.02.22.Nghiên cứu, xây dựng công nghệ trích xuất tự động thông tin bề mặt vùng ảnh hưởng của bão, ngập lụt, trượt lở đất đá, lũ bùn đá và lũ quét từ dữ liệu viễn thám phục vụ dự báo, cảnh báo thiên tai.

Cục Viễn thám Quốc gia

Trung tâm Giám sát tài nguyên môi trường và Biến đổi khí hậu

2022-2023

8.2

TNMT.2022.04.08. Nghiên cứu sử dụng Dữ liệu lớn (bigdata) và Học máy (Machine Learning) để xây dựng phương pháp tự động phân loại lớp phủ mặt đất phục vụ kiểm kê phát thải khí nhà kính quốc gia

Cục Viễn thám Quốc gia

Trung tâm Kiểm định chất lượng sản phẩm viễn thám

2022-2023

9

Văn phòng Bộ

9.1

TNMT.2021.01.18. Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất giải pháp thực hiện tín dụng xanh theo quy định của Luật bảo vệ môi trường

Trường Đại học Kinh tế quốc dân

2021-2023

9.2

TNMT.2021.01.19. Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư đến di sản thiên nhiên và đề xuất các quy định quản lý

Viện Phát triển Tài nguyên và Môi trường

2021-2023

9.3

TNMT.2021.05.01. Nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý, xử lý pin năng lượng mặt trời thải

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2021-2023

9.4

TNMT.2021.562.07: Nghiên cứu, đánh giá hệ sinh thái đất ngập nước ven biển vườn quốc gia Côn Đảo, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững

Đại học Quốc gia Hà Nội

Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển

01/2021-06/2023

9.5

TNMT.2021.562.08: Nghiên cứu đánh giá xói lở, bồi tụ, tạo đảo và đề xuất giải pháp tổng thể nhằm ổn định vùng cửa sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam.

Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Viện Địa lý

2021-2023

9.6

TNMT.2021.562.09: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định kỹ thuật đánh giá tác động tích lũy đến môi trường trầm tích, nước và hệ sinh thái môi trường vùng biển ven bờ có các khu công nghiệp.

Đại học Quốc gia Hà Nội

Phòng thí nghiệm Trọng điểm Địa môi trường và Ứng phó BĐKH, trường Đại học KHTN

2021-2023

9.7

TNMT.2021.996.01. Nghiên cứu chế tạo Hệ thống chuẩn phục vụ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị đo bụi trong môi trường không khí.

Viện HL KHCN VN

Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ

01/2021-12/2023

9.8

TNMT.2022.01.26: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn Việt Nam để xác định các phương pháp nghiên cứu Xã hội học Môi trường phục vụ quản lý và bảo vệ môi trường

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

2022-2023

9.9

TNMT.2022.01.48: Nghiên cứu mối liên hệ của các chất gây ô nhiễm môi trường, tác động trực tiếp có nguy cơ gây bệnh hô hấp trên cho con người và đề xuất hướng dẫn về nhận diện các yếu tố nguy cơ thông qua các biểu hiện bệnh lý, đánh giá, cảnh báo, phòng ngừa, kiểm soát

Trường Đại học Y

2022-2023

9.10

TNMT.2022.02.13. Nghiên cứu phân vùng chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước dựa trên giá trị lợi ích kinh tế và bảo vệ môi trường nước mặt.

Trường Đại học Thủy lợi

Viện Thủy văn, Môi trường và Biến đổi khí hậu

2022-2023

9.11

TNMT.2022.02.20. Nghiên cứu đổi mới công nghệ phân tích tài liệu từ, trọng lực (vệ tinh/hàng không/mặt đất) để xác định các cấu trúc địa chất bị vùi lấp phục vụ điều tra đánh giá tài nguyên khoáng sản ẩn sâu ở Việt Nam

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2022-2023

9.12

TNMT.2022.03.07. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo thiết bị lặn dưới nước không người lái phục vụ công tác quan trắc, đo đạc một số chỉ tiêu hóa lý của môi trường nước ven biển.

Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Viện Cơ học

2022-2023

9.13

TNMT.2022.03.11. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo khung cẩu chữ A linh hoạt phục vụ kéo thả thiết bị nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên môi trường biển

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Viện Công nghệ

2022-2023

9.14

TNMT.2022.03.14: Chế tạo vật liệu tổ hợp graphene/ZnO/Fe3O4 ứng dụng quang xúc tác xử lý nước thải chứa hóa chất và các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước phục vụ xử lý môi trường

Học viện Quân Y

2022-2023

9.15

TNMT.2022.04.09: Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo xây dựng hệ thống cảnh báo thiên tai, lũ lụt cho các vùng ven biển Việt Nam có sự tham gia tương tác của cộng đồng, thử nghiệm tại 1 tỉnh thuộc khu vực ven biển miền Trung.

Trường Đại học Mỏ - Địa chất

2022-2023

9.16

TNMT.2022.04.10. Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu địa chính “2,5D” đối với thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với thửa đất.

Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường miền Nam

2022-2023

9.17

TNMT.2022.05.04. Nghiên cứu xây dựng công nghệ xử lý rác thải nhựa thành nhiên liệu lỏng và vật liệu các bon hoạt tính

Viện Hóa học-Vật liệu

2022-2023

9.18

TNMT.2022.05.07 Nghiên cứu xác định thành phần loài trà hoa vàng và đề xuất giải pháp bảo tồn, khai thác, sử dụng bền vững tại vùng Bắc Trung Bộ

Trung tâm Môi trường và Tài nguyên Sinh học

2022-2023

10

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

10.1

TNMT.2022.01.41: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xác lập mô hình quản trị tài nguyên thông minh, phát triển tài nguyên nước phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Liên đoàn Điều tra và quy hoạch tài nguyên nước miền Bắc

2022-2023

10.2

TNMT.2022.02.12 Nghiên cứu xây dựng công nghệ lưu giữ nước ngọt trong các tầng chứa nước ngầm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Áp dụng thử nghiệm tại bán đảo Cà Mau

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Văn phòng Trung tâm

2022-2023

11

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

11.1

TNMT.2022.01.27. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất hoàn thiện các quy định pháp luật nhằm xác lập đầy đủ quyền của tổ chức, cá nhân đối với tài sản là quyền khai thác, sử dụng tài nguyên đất, nước và khoáng sản trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

2022-2023

11.2

TNMT.2022.01.37: Nghiên cứu cơ sở khoa học xác lập giá trị tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, quy định đấu giá, chuyển nhượng và thế chấp quyền khai thác sử dụng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

2022-2023

11.3

TNMT.2022.01.38: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất phân công, phân cấp, trách nhiệm trung ương, địa phương trong quản lý tài nguyên nước và tài nguyên địa chất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Vụ Tổ chức cán bộ

2022-2023

11.4

TNMT.2022.01.39: Nghiên cứu đề xuất chính sách thúc đẩy xã hội hóa trong bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

2022-2023

11.5

TNMT.2022.01.40: Nghiên cứu đề xuất quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ tài nguyên địa chất, quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điều tra điều tra cơ bản tài nguyên địa chất và điều tra địa chất chuyên ngành

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

2022-2023

11.6

TNMT.2022.04.04. Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích, đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách TNMT

2022-2023

12

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

12.1

TNMT.2021.04.07. Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống dữ liệu lớn dùng chung thống nhất liên ngành phục vụ công tác cảnh báo sớm trượt, sạt lở đất đá, lũ bùn đá, lũ ống, lũ quét theo thời gian thực khu vực miền núi, trung du Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

2021-2023

12.2

TNMT.2022.01.31 Nghiên cứu, đề xuất định hướng phát triển ngành địa chất trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 gắn với phát triển bền vững

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

2022-2023

12.3

TNMT.2022.01.33: Nghiên cứu cơ sở khoa học đề xuất quy định quản lý hoạt động điều tra, quan trắc, cảnh báo địa chất tai biến, địa chất môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

2022-2023

12.4

TNMT.2022.01.35: Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về công tác điều tra, đánh giá và quản lý di sản địa chất, công viên địa chất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

2022-2023

12.5

TNMT.2022.02.19 Nghiên cứu lựa chọn, đề xuất một số địa điểm lưu giữ, chôn cất chất thải phóng xạ ở Việt Nam theo hướng dẫn của Tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản

2022-2023

13

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

13.1

TNMT.2022.02.18. Nghiên cứu đổi mới phương pháp đánh giá quản lý đất đai bền vững theo hướng dẫn của tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.2

TNMT.2022.02.21. Nghiên cứu giải pháp công nghệ hỗ trợ tự động hóa thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ lớn theo kỹ thuật chụp ảnh số quang học và quét LiDAR

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.3

TNMT.2022.03.03. Nghiên cứu chế tạo xe chuyên dụng tự hành gắn tổ hợp thiết bị thu nhận dữ liệu địa không gian để phục vụ việc thành lập, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.4

TNMT.2022.03.04. Nghiên cứu thiết kế, chế tạo xuồng chuyên dụng tự hành lấy mẫu môi trường nước mặt, chất đáy phục vụ nghiên cứu, điều tra và khảo sát tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.5

TNMT.2022.03.05. Nghiên cứu thiết kế, lắp đặt bộ máy đo Radar xuyên đất gắn trên thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.6

TNMT.2022.04.06. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho dự báo, cảnh báo chất lượng môi trường không khí theo số liệu viễn thám, các trạm quan trắc môi trường mặt đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

13.7

TNMT.2022.04.11. Nghiên cứu đề xuất mô hình, giải pháp cập nhật dữ liệu địa lý dựa trên nền tảng WebGIS và khai thác thông tin địa lý từ cộng đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ

2022-2023

14

Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và BĐKH

14.1

TNMT.2022.02.15 Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo khí hậu nông nghiệp. Áp dụng cho dự báo điều kiện khí hậu nông nghiệp và tác động đến sản xuất lúa ở khu vực đồng bằng sông Hồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2022-2023

14.2

TNMT.2022.06.08. Nghiên cứu đổi mới công nghệ dự báo các đợt rét đậm, rét hại, mưa lớn trong mùa đông ở khu vực phía Bắc Việt Nam hạn đến 10 ngày dựa trên quy luật hoạt động của dòng xiết cận nhiệt đới

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

2022-2023

15

Viện Khoa học Tài nguyên nước

15.1

TNMT.2022.01.36: Nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách hợp tác trong điều tra, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, tài nguyên địa chất, khoáng sản liên quốc gia của Việt Nam.

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

2022-2023

15.2

TNMT.2022.01.42: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn đề xuất quy định pháp luật về sử dụng tiết kiệm, tái sử dụng, tuần hoàn tài nguyên nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

2022-2023

15.3

TNMT.2022.02.14. Nghiên cứu xây dựng quy định kỹ thuật về định giá tài nguyên nước trên lưu vực sông theo hướng dẫn của Liên hợp quốc (UN WWDR 2021)

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Viện Khoa học Tài nguyên nước

2022-2023

16

Trường Đại học TN&MT Hà Nội

16.1

TNMT.2021.02.01. Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán và dự báo lan truyền ô nhiễm biển phục vụ hỗ trợ ra quyết định quản lý

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2021-2023

16.2

TNMT.2021.02.04: Nghiên cứu xác định mối liên hệ nhiệt độ, độ cao tầng đối lưu với tổng lượng nước mặt theo số liệu vệ tinh GNSS và dữ liệu viễn thám

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2021-2023

16.3

TNMT.2021.03.01: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý rác thải nhựa thân thiện với môi trường cho các khu bảo tồn biển phù hợp với điều kiện Việt Nam. Thử nghiệm áp dụng tại quần đảo Cát Bà, Hải Phòng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2021-2023

16.4

TNMT.2021.04.05. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để diễn toán dòng chảy phục vụ phân bổ nguồn nước trên lưu vực sông, thử nghiệm ở lưu vực sông Hồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2021-2023

16.5

TNMT.2022.01.24: Nghiên cứu ứng dụng một số phương pháp và kỹ thuật tiên tiến trong kiểm toán môi trường lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, giao thông vận tải, giáo dục, y tế tại Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2022-2023

16.6

TNMT.2022.01.25: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn ứng dụng các phương pháp tính giá trị một số tài nguyên thiên nhiên và kỹ thuật bảo tồn, phục hồi trong quản lý đa dạng sinh học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT Hà Nội

2022-2023

17

Trường Đại học TNMT TP Hồ Chí Minh

17.1

TNMT.2022.05.03. Nghiên cứu xây dựng công nghệ tái chế bùn thải nhà máy giấy thành cellulose vi khuẩn sử dụng cho sản xuất giấy

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đại học TNMT TP Hồ Chí Minh

2022-2023

18

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

18.1

TNMT.2019.10.02. Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế phục vụ xây dựng chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, cán bộ khoa học và công nghệ ngành tài nguyên và môi trường

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường

2021-2023

19

Viện Khoa học Môi trường

19.1

TNMT.2022.01.30. Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về áp dụng, công nhận kỹ thuật hiện có tốt nhất đối với từng loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường đã được áp dụng tại Nhóm các nước công nghiệp phát triển được phép áp dụng tại Việt Nam.

Tổng cục Môi trường

Viện Khoa học môi trường

2022-2023

20

Trung tâm Hải văn

20.1

TNMT.2021.03.02. Nghiên cứu, thiết kế chế tạo phao trôi thu thập dữ liệu biển

Trung tâm Hải văn

2021-2023

20.2

TNMT.2021.02.02. Nghiên cứu ứng dụng số liệu radar biển và mô hình số trị dự báo, cảnh báo vết dầu loang trên vùng biển Việt Nam, thử nghiệm tại khu vực Vịnh Bắc Bộ

Trung tâm Hải văn

2021-2023

20.3

TNMT.2022.03.06. Nghiên cứu làm chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo, cải tiến một số bộ phận chuyên dụng của trạm ra đa biển

Trung tâm Hải văn

2022-2023

PHỤ LỤC 04:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 807/BTNMT-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023)

STT

Tên dự án

Địa điểm xây dựng

Chủ đầu tư

Thời gian khởi công và hoàn thành

I

Nhiệm vụ quy hoạch

1

Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Toàn quốc

Tổng cục Khí tượng thủy văn

2021-2023

II

Ngành vốn tài nguyên

1

Xây dựng cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường vật lý và phân loại lưu giữ, bảo quản mẫu phóng xạ, Liên đoàn Vật lý địa chất

Hòa Bình

Tổng cục Địa chất và KSVN

2023-2026

2

Dự án "Đầu tư hạ tầng xây dựng cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia phục vụ xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia và Chính phủ điện tử"

Các tỉnh

Cục Đo đạc Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2020-2023

3

Xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết bị cho Liên đoàn Bản đồ Địa chất miền Bắc và Liên đoàn Địa chất và Khoáng sản biển

Hà Nội

Liên đoàn Bản đồ, địa chất miền Bắc (thuộc Cục Địa chất Việt Nam)

2021-2023

4

Tăng cường cơ sở vật chất Trạm KTHV Phú Quý thuộc Đài KTTV khu vực Nam Trung Bộ

Bình Thuận

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ

2021-2023

5

Đầu tư đồng bộ trạm Khí tượng Hải văn Ba Lạt; trạm Thủy văn Thượng Cát và trạm Thủy văn môi trường Hà Nội thuộc Đài KTTV khu vực Đồng bằng Bắc Bộ

Thái Bình, Hà Nội

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ

2021-2023

6

Đầu tư cấp bách trạm Khí tượng Hải văn Bạch Long Vỹ thuộc Đài KTTV khu vực Đông Bắc

Hải Phòng

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Đông Bắc

2021-2023

7

Dự án "Xây mới 66 điểm quan trắc tài nguyên nước dưới đất thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Các tỉnh miền trung

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2021-2023

8

Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật Liên đoàn địa chất Xạ - Hiếm

Hà Nội

Liên đoàn Địa chất Xạ - Hiếm (thuộc Cục Địa chất Việt Nam)

2021-2024

9

Xây dựng nhà điều hành quan trắc, dự báo cảnh báo, cảnh báo thiên tai và giám sát biến đổi khí hậu khu vực Việt Bắc

Phú Thọ

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc

2022-2024

10

Xây dựng Trung tâm điều hành KTTV khu vực Tây Nguyên phục vụ dự báo cảnh báo thiên tai

Gia Lai

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên

2022-2024

11

“Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển”

Các tỉnh

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2022-2025

12

Dự án “Tăng cường cơ sở vật chất các đơn vị phía Bắc thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia”

Hà Nội

Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

2022-2023

13

Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất Trung tâm điều hành và các trạm KTTV khu vực Trung Trung Bộ

Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

2023-2025

III

Ngành vốn môi trường

1

Đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp, xử lý thông tin, dữ liệu và điều hành mạng lưới Quan trắc môi trường quốc gia

Hà Nội

Trung tâm Quan trắc Môi trường miền Bắc (thuộc Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường)

2020-2023

2

Dự án “Đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí (giai đoạn I)”

Các tỉnh

Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường

2021-2023

3

Tiểu Dự án 4: “Đầu tư trung tâm dữ liệu vùng Đồng bằng Sông Cửu Long tích hợp dữ liệu tài nguyên và môi trường của khu vực phục vụ phân tích, đánh giá hỗ trợ ra quyết định về phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu

Cần Thơ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng

2018-2022 Chuyển tiếp

4

Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG)

Các tỉnh

Cục Đăng ký và Dữ liệu thông tin Đất đai

2017-2023

5

Xây dựng hệ thống quan trắc giám sát việc vận hành của các hồ chứa thủy điện và hệ thống hỗ trợ ra quyết định vận hành hồ chứa thủy điện trên lưu vực song Hồng - Thái Bình (ODA Italya)

Khu vực sông Hồng-Thái Bình

Cục Quản lý tài nguyên nước

2023-2026

IV

Ngành vốn Giáo dục và đào tạo và Giáo dục nghề nghiệp

1

Tăng cường năng lực cơ sở vật chất Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TN&MT

Hà Nội

Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ TN&MT

2021-2024

V

Ngành vốn hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội

1

Đầu tư khu liên cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc Bộ

Hà Nội

Văn phòng Bộ

2020-2024

2

Sửa chữa, nâng cấp công trình trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường tại số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội

Hà Nội

Văn phòng Bộ

2021-2023

VI

Ngành vốn công nghệ thông tin

1

Dự án chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường (giai đoạn 1)

Hà Nội

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường

2022-2025

PHỤ LỤC 05:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN SỰ NGHIỆP KINH TẾ KẾT THÚC NĂM 2023 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 807/BTNMT-VP ngày 16 tháng 02 năm 2023)

STT

Tên dự án

Đơn vị chủ trì

Đơn vị thẩm định

Thời gian hoàn thành

I

Nhiệm vụ Chính phủ

I. 1.

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Điều tra tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước

Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

I. 2.

Lĩnh vực biển và hải đảo

2

Điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường các bãi bồi ven biển phục vụ phát triển kinh tế biển và bảo vệ an ninh quốc phòng

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

3

Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

I. 3.

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

4

Điều tra, đánh giá đặc điểm cấu trúc địa chất, địa chất công trình, đề xuất các giải pháp khai thác, sử dụng lãnh thổ phục vụ xây dựng và phát triển hạ tầng dải ven bờ biển Việt Nam

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5

Điều tra tổng thể về khoáng sản và hoàn thiện bản đồ địa chất tỷ lệ 1/50.000 vùng Tây Bắc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5.1

Lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 nhóm tờ Mường Nhé

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5.2

Điều tra, đánh giá vàng và các khoáng sản đi kèm thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5.3

Điều tra, đánh giá quặng thiếc - wolfram Pia Oắc và khoáng sản đi kèm khu vực phía Đông Bắc đứt gãy Sông Hồng

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5.4

Điều tra, đánh giá quặng thiếc- volfram trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

5.5

Điều tra, đánh giá tổng thể khoáng sản sắt, mangan vùng Tây Bắc

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

II

Nhiệm vụ chuyên môn cấp Bộ

II.1

Lĩnh vực tài nguyên nước

1

Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành

Cục Quản lý Tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

2

Đánh giá tình hình thực thi, công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định về khai thác, sử dụng nước; bảo vệ tài nguyên nước; phòng chống tác tại do nước gây ra; hiệu quả sử dụng nước, đề xuất các biện pháp, cơ chế, chính sách tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên nước

Cục Quản lý Tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

3

Điều tra, đánh giá sơ bộ tài nguyên nước tỷ lệ 1: 50.000 vành đai kinh tế ven biển Vịnh Bắc Bộ

Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

4

Rà soát, đề xuất điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

Viện Khoa học Tài nguyên nước

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

II.2

Lĩnh vực địa chất và khoáng sản

5

Điều tra, đánh giá tiềm năng khoáng sản cát trắng trên địa bàn các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Nam.

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

6

Đánh giá tiềm năng các diện tích có triển vọng nhất vùng quặng thiếc Lâm Đồng - Khánh Hòa

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

7

Điều tra, đánh giá tổng thể tiềm năng magnesit, dolomit và wolastonit vùng Tây Sơ Ró, huyện Kon Chro, tỉnh Gia Lai

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

8

Đánh giá tổng thể tiềm năng đá hoa trắng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Yên Bái, Tuyên Quang

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

9

Điều tra địa chất khoáng sản, tai biến địa chất, môi trường địa chất tỷ lệ 1/100.000 vùng biển 0-30m nước từ Hải Phòng đến Nga Sơn (Thanh Hóa)

Cục địa chất Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

II.3

Lĩnh vực biển và hải đảo

10

Xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm, đường 03 và 06 hải lý tại các đảo/ cụm đảo lớn của Việt Nam phục vụ công tác quản lý nhà nước về biển, hải đảo

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

11

Điều tra, khảo sát, đánh giá phục vụ việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về tài nguyên, môi trường biển và hải đảo: Các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (Nghị định số 40/2016/NĐ-CP, Nghị định số 41/2016/NĐ-CP,...); những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn (quy định về lấn biển, giá trị quyền sử dụng khu vực biển...)

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

12

Điều tra, thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu hiện trạng sử dụng biển

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

13

Điều tra, khảo sát, xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về tăng cường nguồn lực đầu tư cho công tác điều tra cơ bản và quản lý tổng hợp và thống nhất về biển, hải đảo phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

14

Dự án "Điều tra địa chất khoáng sản tỷ lệ 1/100.000-1/50.000 dải ven biển Nga Sơn - Quảng Thái từ 0-30m nước"

Cục Biển và Hải đảo Việt Nam

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

II.4

Lĩnh vực Viễn thám

15

Xây dựng Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Cục Viễn thám quốc gia

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

II.5

Lĩnh vực khác

16

Xây dựng hệ thống thông tin tham vấn, giải đáp và đánh giá thực thi chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

17

Kết nối liên thông, tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường với Cổng dịch vụ công quốc gia

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

18

Kết nối cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo ngành tài nguyên và môi trường với Thanh tra Chính phủ

Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu TNMT

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

19

Phổ biến, tập huấn pháp luật chuyên ngành nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Trung tâm truyền thông tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

20

Xây dựng Đề án xây dựng mô hình kinh tế xanh lam hướng tới phát triển bền vững kinh tế biển thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

21

Điều tra, đánh giá, đề xuất các quy định, xác định rõ trách nhiệm của các bên tham gia mô hình kinh tế chia sẻ trong việc thực hiện các yêu cầu về sử dụng, khai thác hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

22

Điều tra, đánh giá và đề xuất các quy định về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tiếp cận thị trường phục vụ sửa đổi Luật đất đai và Luật khoáng sản

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

23

Điều tra đánh giá đưa ra giải pháp tổng thể giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai ở Việt Nam

Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường

Vụ Kế hoạch - Tài chính

2023

Ghi chú
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

văn bản mới nhất

×
×
×
Vui lòng đợi