Công văn 7014/VPCP-NN dự thảo Chỉ thị tăng cường kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
________

Số: 7014/VPCP-NN
V/v: Dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 26/TTr-BTNMT ngày 14 tháng 7 năm 2020 về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ về đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam đến năm 2020; về căn cứ pháp lý của việc xây dựng Nghị định của Chính phủ về quản lý loài ngoại lai xâm hại. Trên cơ sở kết quả tổng kết, đánh giá việc thực hiện Quyết định số 1896/QĐ-TTg, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan hoàn thiện nội dung dự thảo Chỉ thị đảm bảo tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: NNPTNT, KH&CN, CT, TC, TT&TT, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ KGVX, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Thuộc tính văn bản
Công văn 7014/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7014/VPCP-NN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 24/08/2020 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường
Tải văn bản

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực