Công văn 6709/BTNMT-TNN 2019 vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

------------

Số: 6709/BTNMT-TNN

V/v: Vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

 

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

 

Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận dược Văn bản số 6726/EVN-KTSX ngày 10 tháng 12 năm 2019 của EVN về việc đảm bảo nước gieo cấy lúa vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ. Sau khi nghiên cứu kiến nghị của EVN và trên cơ sở hiện trạng nguồn nước các hồ chứa lớn, quan trọng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Trước mắt, trong khoảng thời gian từ nay đến khi kết thúc các đợt xả nước gia tăng (ngày 24/02/2020 theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 8859/TB-BNN-TCTL), Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với phương án điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ chứa Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà và Tuyên Quang như đề xuất của EVN tại Văn bản nêu trên. Đối với thời gian còn lại của mùa cạn, sau khi kết thúc các đợt xả nước gia tăng, tùy thuộc vào diễn biến thời tiết, lưu lượng về hồ, mực nước các hồ chứa Hòa Bình, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, dòng chảy trên các sông, các yêu cầu về cấp nước cho hạ du và bảo đảm an ninh năng lượng, việc điều chỉnh chế độ xả của các hồ sẽ được xem xét, điều chỉnh sau

Đồng thời, Bộ Tài nguyên vả Môi trường đề nghị EVN tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác có liên quan tại Văn bản số 5798/BTNMT-TNN ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng những tháng cuối năm 2019 và đầu năm 2020.

Trong quá trình vận hành nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phán ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời xử lý./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTTg. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

- Các Bộ NN&PTTT, CT;

- UBND các tỉnh, thành phố trong QTLHC LVS Hồng;

- Tổng cục Khí tượng Thủy văn;

- Viện Khoa học tài nguyên nước;

- Cục Điều tiết điện lực;

- Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp;

- Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia;

- Các chủ hồ chứa trong QTVHLHC;

- Cổng TTĐT Bộ TN&MT;

- Lưu: VT, TNN.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Lê Công Thành

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực