Công văn 499/VPCP-KSTT 2020 đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về đồng bằng sông Cửu Long

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

------------------

Số: 499/VPCP-KSTT

V/v: Đề án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

                                                                       

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 87/TTr-BTNMT ngày 22 tháng 11 năm 2019 về phê duyệt Đề án “Xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long phục vụ phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu”, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

1. Rà soát, xác định các nhiệm vụ tại Đề án bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, tránh chồng chéo với các Đề án, nhiệm vụ đã, đang được giao thực hiện.

2. Làm rõ các nhiệm vụ về triển khai các ứng dụng, giải pháp công nghệ phục vụ phát triển bền vững và thích ứng biến đổi khí hậu dựa trên cơ sở dữ liệu liên ngành về đồng bằng sông Cửu Long cho người dân, doanh nghiệp; tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Bộ, cơ quan đã đóng góp, hoàn thiện Đề án gửi Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- TTgCP, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

- VPCP: BTCN, các Vụ, đơn vị: NN, KTTH, PL, TTTH, TTĐT;

- Lưu: VT, KSTT(2). VTA.6

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

 

 

 

 

Mai Tiến Dũng

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực