Công văn 2305/VPCP-NN 2020 đề xuất cả nước hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất 2020

Thuộc tính Nội dung VB gốc Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_________

Số: 2305/VPCP-NN
V/v: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2020

 

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1330/BTNMT-BĐKH ngày 16 tháng 03 năm 2020 đề xuất Thủ tưng Chính phủ có thư ngỏ gửi các cơ quan, tổ chức, đồng bào cả nước hưởng ứng Chương trình Giờ Trái đất năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan, theo chức năng quản lý nhà nước được phân công, xem xét, thực hiện các hoạt động cụ thể về tăng cường ứng phó vi biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tiễn, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: KHĐT, CT, GTVT, XD, NN&PTNT;
- VCCI;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: CN, KTTH, KGVX; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3).Thanh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM


 
Nguyễn Cao Lục

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực