Công văn 2027/VPCP-NN 2019 danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

Số: 2027/VPCP-NN
V/v: Phê duyệt danh sách Ủy viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Về đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 11/TTr- BTNMT ngày 04 tháng 3 năm 2019 về việc trình phê duyệt danh sách y viên Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước có ý kiến như sau:

Giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước phê duyệt danh sách cụ thể y viên Hội đồng theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Tr
nh Đình Dũng;
- Các Bộ: NN&PTNT, CT, XD, GTVT, KHCN, Y tế, TC, KHĐT, VHTTDL, NG, CA, QP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Cao Lục, các Vụ: KGVX, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Cao Lục

 

 

 

 

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản cùng lĩnh vực