Công văn 1222/BNN-KHCN 2020 hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------

Số: 1222/BNN-KHCN

V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;

- Các Viện, trường Đại học và Cao đẳng trực thuộc Bộ;

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh.

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường và hướng dẫn xây dựng, đề xuất các dự án, nhiệm vụ sử dụng kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường như sau:

1. Căn cứ đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên cơ sở:

- Nhiệm vụ chi của ngân sách trung ương quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước;

- Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch hành động ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện Chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 ban hành kèm theo Quyết định số 1166/QĐ-BNN-KHCN ngày 28/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 29/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác kiểm soát, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong hoạt động sản xuất, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và Chỉ thị số 9729/CT-BNN-KHCN ngày 17/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới;

- Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2050 ban hành kèm theo Quyết định 819/QĐ-BNN-KHCN ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết định số 1250/QĐ-TTg ngày 31/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ;

- Các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu, sông Đồng Nai, sông Nhuệ - sông Đáy (Quyết định số 174/2006/QĐ-TTg ngày 28/7/2006, Quyết định số 187/2007/QĐ-TTg ngày 03/12/2007; Quyết định số 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và Quyết định số 1435/QĐ-TTg ngày 18/8/2014);

- Quyết định số 985a/QĐ-TTg ngày 01/6/2016 phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

- Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 về chủ động ứng phó Biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường;

- Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Chính phủ Phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;

- Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương tình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030;

- Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

- Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18/06/2019 của Chính phủ về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20/5/2019;

- Nghị quyết số 944-NQ/BCSĐ ngày 25/11/2019 của Ban cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện Nghị quyết số 36- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045;

- Yêu cầu bảo vệ môi trường trong thực tiễn sản xuất và phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Định hướng đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường

Các nhiệm vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường và tập trung vào những nội dung sau:

- Xây dựng quy trình kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế kỹ thuật, tiêu chuẩn môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường;

- Các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp từ khâu nuôi, trồng, khai thác đến khâu thu hoạch, bảo quản và sơ chế nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Các biện pháp phục hồi và cải thiện môi trường các khu vực bị ảnh hưởng trong sản xuất nông nghiệp;

- Các biện pháp thu gom, công nghệ tái sử dụng và xử lý phụ phẩm nông nghiệp làm nhiên liệu sinh học, phân bón hữu cơ, thức ăn cho gia súc, nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tạo thu nhập khác nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong sản xuất nông nghiệp;

- Giải pháp công nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu;

- Giải pháp kiểm soát sinh vật ngoại lai, sinh vật biến đổi gen, phục hồi các hệ sinh thái đặc thù đã bị suy thoái nghiêm trọng.

Mẫu đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo Biểu mẫu gửi kèm theo.

3. Thời hạn

Đề xuất nhiệm vụ bảo vệ môi trường đề nghị gửi về Bộ (qua Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, địa chỉ số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; gửi kèm bản điện tử qua địa chỉ mail: mt.khcn@mard.gov.vn) trước ngày 15/3/2020. Chi tiết liên hệ ông Nguyễn Xuân Khôi, điện thoại cơ quan 08044691.

Để thuận tiện cho việc tổng hợp, đề nghị tham khảo Công văn hướng dẫn và biểu mẫu trên trang thông tin điện tử của Bộ: www.mard.gov.vn và trang thông tin của Vụ KHCN &MT: www.vnast.gov.vn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, KHCN (NXK, 60b)

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Lê Quốc Doanh

 

 

 

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 1222/BNN-KHCN ngày 18/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

--------------

 

Biểu mẫu

 

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-----------------

Tên đơn vị đề xuất ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------

Hà Nội, ngày   tháng   năm 202...

 

 

PHIẾU ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

TT

Tên nhiệm vụ

Cơ sở

pháp lý

Sự cần thiết

Mục

tiêu

Nội dung

chủ yếu

Sản

phẩm chính

Đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

Tổng kinh phí

Kinh phí dự kiến năm 2021

1

Nhiệm vụ 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhiệm vụ 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     …, ngày ... tháng ... năm 202…    

TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên, chữ ký và đóng dấu)

 

thuộc tính Công văn 1222/BNN-KHCN

Công văn 1222/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường năm 2021
Cơ quan ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônSố công báo:Đang cập nhật
Số hiệu:1222/BNN-KHCNNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Công vănNgười ký:Lê Quốc Doanh
Ngày ban hành:18/02/2020Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi