Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------------------
Số: 18/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY,
CHỮA CHÁY RỪNG MÙA KHÔ NĂM 2013 - 2014 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.
 
 
Để chủ động chỉ đạo, thực hiện công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2013 - 2014 có hiệu quả, góp phần bảo vệ sản xuất nông lâm nghiệp và môi trường, UBND Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có rừng, Giám đốc các Sở, ngành, các cơ quan, đơn vị, các tổ chức xã hội thực hiện tốt nhiệm vụ sau:
1. UBND các huyện, thị xã có rừng:
- Tuyên truyền kiến thức pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho nhân dân tại địa phương.
- Chỉ đạo, thực hiện Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố về "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội". Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và chuẩn bị các phương tiện chuyên môn ứng cứu tại chỗ. Khi xảy ra cháy rừng, phải huy động lực lượng và phương tiện dập tắt ngay lửa rừng, nhằm giảm thiểu tác hại do cháy rừng gây ra.
- Giao nhiệm vụ cụ thể cho UBND các xã có rừng, các đơn vị quản lý rừng và các chủ rừng: xây dựng, thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo Phương châm 4 tại chỗ. Tăng cường tuần tra, canh gác lửa rừng. Ở những địa điểm rừng có nguy cơ cháy cao, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ trong các tháng mùa khô năm 2013 - 2014 tại địa phương.
- Bố trí kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng theo quy định của Nhà nước và hướng dẫn của Sở Tài chính.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng thành phố Hà Nội, giai đoạn 2011 - 2020):
- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các huyện, thị xã có rừng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND Thành phố về "Quy định phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội" (Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011).
- Xây dựng và thực hiện Phương án huy động lực lượng liên ngành tại địa phương có rừng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm: "Phòng cháy rừng là chính; chữa cháy rừng phải khẩn trương, kịp thời, triệt để, an toàn và hiệu quả".
- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc UBND các huyện, thị xã có rừng: tập huấn, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho các chủ rừng, các đơn vị quân đội, các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn và tổ chức tuần tra, canh gác bảo vệ rừng tại những vị trí trọng điểm hay xảy ra cháy rừng trong suốt các tháng mùa khô.
- Đánh giá, rút kinh nghiệm và biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi chặt phá rừng và để xảy ra cháy rừng theo quy định của pháp luật.
3. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội:
Chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND Thành phố về "Quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội".
4. Công an Thành phố:
Xây dựng và thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng trực thuộc phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Hà Nội tiếp nhận Hồ sơ các vụ cháy rừng nghiêm trọng, phức tạp để điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
5. Bộ Tư lệnh Thủ đô:
Chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, đóng quân trên địa bàn các huyện, thị xã có rừng thuộc thành phố Hà Nội, xây dựng và tổ chức thực hiện Phương án bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại chỗ, đặc biệt là những đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn các huyện Sóc Sơn, Ba Vì, nhằm bảo vệ có hiệu quả kho tàng, phương tiện và trang thiết bị quốc phòng. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và lực lượng liên quan khác cùng tham gia chữa cháy rừng tại địa phương, khi có cháy rừng xảy ra.
6. Sở Tài chính:
- Cân đối, bố trí đủ kinh phí phục vụ công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định của Nhà nước.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thị xã có rừng sử dụng kinh phí phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy theo đúng quy định của Nhà nước và tình hình thực tế tại địa phương.
7. Các Sở, ngành liên quan:
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã có rừng tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội có hiệu quả.
UBND Thành phố giao các Sở, ngành liên quan, các đơn vị, các tổ chức xã hội, UBND các huyện, thị xã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, những khó khăn vướng mắc, thường xuyên báo cáo UBND Thành phố./.
 

 Nơi nhận:
- Các Bộ: NN và PTNT, Quốc phòng, Công an; (để báo cáo)
- TT Thành ủy, TT HĐND TP; (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ngành Thành phố;
- UBND các huyện, thị xã;
- Vườn quốc gia Ba Vì, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội;
- Đài PT và TH HN, Báo HN mới, Báo KT và ĐT;
- VPUB: CVP, các PVP, NN (Túy, Hùng), TH;
- Lưu VT.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt

thuộc tính Chỉ thị 18/CT-UBND

Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy mạnh công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013 - 2014 trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà NộiSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:18/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Trần Xuân Việt
Ngày ban hành:13/09/2013Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường , Nông nghiệp-Lâm nghiệp
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nhấp vào nút dưới đây:

*Lưu ý: Chỉ hỗ trợ dịch thuật cho tài khoản gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi