Chỉ thị 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Tải văn bản
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------
Số: 05/2009/CT-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2009
 
 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THĂM DÒ, KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN NƯỚC, XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 
Trong những năm gần đây, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh còn những mặt hạn chế và chưa được quan tâm đúng mức; việc quản lý hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước còn thiếu chặt chẽ; tình trạng vi phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác, xả nước thải vào nguồn nước, sử dụng tài nguyên nước đã tác động xấu đến môi trường và đời sống nhân dân.
Để chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hoạt động tài nguyên nước, kiểm soát các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất, nhằm đảm bảo khai thác lâu dài, sử dụng bền vững nguồn tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Các tổ chức, cá nhân
- Tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất, khai thác, sử dụng nước mặt và xả nước thải vào nguồn nước phải tuân theo Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998, các văn bản hướng dẫn thi hành luật và Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Hành nghề khoan nước dưới đất phải có giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền cấp và phải thực hiện đúng quy định trong giấy phép;
- Mọi trường hợp đang khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có giấy phép theo quy định của pháp luật, phải làm thủ tục cấp phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường (trừ trường hợp không phải xin cấp giấy phép theo quy định tại Điều 10 của Quyết định số 84/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh);
Nghiêm cấm các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trái pháp luật; trường hợp vi phạm các quy định trên đây, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
2. Các sở, ban, ngành liên quan thuộc tỉnh: nghiêm túc thực hiện Luật Tài nguyên nước, các Nghị định của Chính phủ, thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm
- Xây dựng quy hoạch và kế hoạch khai thác, phát triển tài nguyên nước trong đó xác định tiềm năng các nguồn nước, nhu cầu sử dụng nước của các ngành, trước mắt xác định khu vực hạn chế khai thác, chiều sâu cho phép khai thác nước dưới đất, xác định vùng bảo hộ vệ sinh phục vụ công tác cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước nhằm phát triển bền vững nguồn tài nguyên nước và vệ sinh môi trường;
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế tổ chức kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; tổ chức kiểm tra đột xuất và định kỳ hàng năm các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm, đình chỉ các hoạt động không có giấy phép;
- Khẩn trương triển khai thực hiện các đề án: Dự án điều tra khảo sát nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế “giai đoạn II”; kiểm tra, xử lý, trám lấp các giếng không sử dụng; quan trắc động thái và chất lượng nước vùng ven biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước cho tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước.
4. Sở Xây dựng
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thỏa thuận địa điểm các dự án khai thác nguồn nước;
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiện đang khai thác nước, kinh doanh nước sạch trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác theo đúng với quy định cấp phép hiện hành.
5. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Trong quá trình thẩm định các dự án cần lưu ý các nội dung về phương án cấp nước, thoát nước, xả nước thải vào nguồn nước.
6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế xây dựng quy định về cấp giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi và xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;
- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường tỉnh; xây dựng kế hoạch hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường hàng năm”, động viên phong trào “Toàn dân tham gia vào sự nghiệp nước sạch và vệ sinh môi trường”, đảm bảo nguồn nước sạch nhằm tăng cường sức khỏe cộng đồng dân cư, hạn chế dịch bệnh;
Tổ chức rà soát hoạt động bảo vệ tài nguyên nước trong các dự án nuôi trồng thủy sản do các doanh nghiệp, đơn vị, hộ gia đình đang thực hiện; hướng dẫn, chỉ đạo và giám sát các cơ sở nuôi trồng thủy sản thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước;
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng nguồn nước nuôi trồng thủy sản;
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hiện đang khai thác nước, sử dụng nước (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Quản lý Khai thác Công trình Thủy Lợi Thừa Thiên Huế…) hoàn thiện hồ sơ xin phép khai thác tài nguyên nước, xả thải vào nguồn nước đúng với quy định cấp phép hiện hành.
7. Sở Khoa học và Công nghệ
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ban, ngành phổ biến quy định các tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng nước sử dụng cho từng mục đích, nước thải xả vào nguồn nước, phối hợp kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn đó.
8. Sở Y tế
- Có trách nhiệm kiểm tra định kỳ chất lượng nước khai thác cho mục đích sinh hoạt, đặc biệt đối với các đơn vị kinh doanh nước sạch với lưu lượng lớn; trong trường hợp chất lượng nước không đạt tiêu chuẩn, yêu cầu các chủ thể khai thác khắc phục ngay; đồng thời, báo cáo, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh để xử lý;
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật, lưu trữ kết quả kiểm tra chất lượng nước của các tổ chức, cá nhân theo kế hoạch được giao và báo cáo tình hình lên Ủy ban nhân dân tỉnh (định kỳ 06 tháng/1 lần);
9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Huế; xã, phường, thị trấn
- Tổ chức kiểm tra, rà soát ngay các tổ chức, cá nhân đang hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn do địa phương quản lý;
- Phân loại các đơn vị hoạt động có giấy phép, không giấy phép, sai giấy phép, xử lý theo thẩm quyền và tổng hợp báo cáo, đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên nước;
- Điều tra, thống kê và phân loại giếng phải trám lấp trên địa bàn, báo cáo để Sở Tài nguyên và Môi trường lập kế hoạch trám lấp;
- Bố trí cán bộ chuyên trách quản lý tài nguyên nước ở cấp huyện và đảm bảo kinh phí đủ hoạt động;
- Giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn;
- Sáu (06) tháng một lần, có kế hoạch thanh kiểm tra đối với các tổ chức cá nhân có hoạt động tài nguyên nước trên địa bàn; xử lý theo thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo và đề xuất biện pháp quản lý với Sở Tài nguyên và Môi trường.
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ sáu (06) tháng tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 

Nơi nhận:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- TVTU, TT.HĐND tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQP – Bộ Tư pháp;
- UB MT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đoàn ĐB Quốc hội tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh;
- UBND các huyện và thành phố Huế;
- VP: LĐ và các CV;
- Lưu VT, ND.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện
 

thuộc tính Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác quản lý thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên HuếSố công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Số hiệu:05/2009/CT-UBNDNgày đăng công báo:Đang cập nhật
Loại văn bản:Chỉ thịNgười ký:Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành:15/01/2009Ngày hết hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày hết hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Áp dụng:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản để xem Ngày áp dụng. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Tình trạng hiệu lực:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Tình trạng hiệu lực. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Lĩnh vực:Tài nguyên-Môi trường

tải Chỉ thị 05/2009/CT-UBND

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản đã hết hiệu lực. Quý khách vui lòng tham khảo Văn bản thay thế tại mục Hiệu lực và Lược đồ.
văn bản TIẾNG ANH
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi