Văn bản Hợp nhất về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 85 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
03

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
04

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
05

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
06

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
07

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Xác thực: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
08

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen

Xác thực: 24/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2021
09

Văn bản hợp nhất 34/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên nước

Xác thực: 07/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2021
10

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn trong hoạt động đường sắt

Xác thực: 19/11/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/11/2020
11

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Xác thực: 26/10/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
12

Văn bản hợp nhất 64/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
13

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hoạt động kinh doanh than

Xác thực: 28/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
14

Văn bản hợp nhất 59/VBHN-BCT năm 2020 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 21/08/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2020
15

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
16

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
17

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-VPQH năm 2020 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Phòng, chống thiên tai

Xác thực: 15/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2020
18

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn

Xác thực: 09/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2020
19

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNNPTNT năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai

Xác thực: 01/07/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2020
20

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Xác thực: 11/05/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2020
Vui lòng đợi