Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 59 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn về thuế tài nguyên

Xác thực: 11/02/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2020
02

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia

Xác thực: 06/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2020
03

Văn bản hợp nhất 21/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô

Xác thực: 03/12/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/12/2019
04

Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
05

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
06

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý chất thải và phế liệu

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
07

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 25/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2019
08

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2019 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng

Xác thực: 11/10/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2019
09

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BTNMT năm 2019 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ

Xác thực: 12/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2019
10

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
11

Văn bản hợp nhất 43/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
12

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-VPQH năm 2019 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 04/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2019
13

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Xác thực: 17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
14

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
15

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
16

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
17

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
18

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
19

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đa dạng sinh học

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
20

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên nước

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
Vui lòng đợi