Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 58 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Văn bản hợp nhất 42/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Xác thực: 16/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2019
02

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế Bảo vệ môi trường

Xác thực: 17/06/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2019
03

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
04

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
05

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2019
06

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đa dạng sinh học

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2019
07

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên nước

Xác thực: 10/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2019
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

Xác thực: 13/09/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2018
09

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 17/01/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
10

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 30/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
11

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Xác thực: 30/11/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2018
12

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BQP năm 2017 do Bộ Quốc phòng ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Xác thực: 05/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
13

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Xác thực: 24/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
14

Văn bản hợp nhất 10/VBHN-BTC năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên

Xác thực: 26/05/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/09/2017
15

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2014 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Xác thực: 30/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2017
16

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 67/2011/NĐ-CP ngày 08/08/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 14/07/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2017
17

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Thông tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý rừng ban hành kèm theo Quyết định 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
18

Văn bản hợp nhất 24/VBHN-BNNPTNT năm 2014 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý rừng

Xác thực: 06/05/2014
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2017
19

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-VPQH năm 2013 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dầu khí

Xác thực: 18/12/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2017
20

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTC năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế bảo vệ môi trường

Xác thực: 20/09/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2017
Vui lòng đợi