Văn bản Hợp nhât về Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

02

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

03

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên, môi trường biển đảo

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

04

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu địa chất, khoáng sản

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

05

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTC năm 2019 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

Xác thực: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2019

06

Văn bản hợp nhất 26/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khí tượng thủy văn

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

07

Văn bản hợp nhất 32/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Đa dạng sinh học

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

08

Văn bản hợp nhất 33/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2019

09

Văn bản hợp nhất 51/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Dầu khí

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

10

Văn bản hợp nhất 22/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên nước

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

11

Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Bảo vệ môi trường

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

12

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-VPQH năm 2018 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Khoáng sản

Xác thực: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2019

13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý cây xanh đô thị

Xác thực: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2018

14

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về điều kiện kinh doanh than

Xác thực: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

15

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu than

Xác thực: 23/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

16

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BCT năm 2018 do Bộ Công Thương ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xuất khẩu khoáng sản

Xác thực: 17/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

17

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Xác thực: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

18

Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BGTVT năm 2017 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư Quy định về quản lý các nhiệm vụ môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Giao thông Vận tải quản lý

Xác thực: 30/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

19

Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BNNPTNT năm 2017 do Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Xác thực: 06/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2017

20

Văn bản hợp nhất 06/VBHN-VPQH năm 2017 do Văn phòng Quốc hội ban hành hợp nhất Luật Tài nguyên nước

Xác thực: 04/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2017