Danh mục

Văn bản Hợp nhất về Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 98 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia

Xác thực: 18/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
02

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định

Xác thực: 05/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
03

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2022 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản và lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản

Xác thực: 05/04/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/05/2022
04

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

Xác thực: 28/03/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2022
05

Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư sửa đổi và bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành, liên tịch ban hành của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
06

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về hồ sơ địa chính

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
07

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bản đồ địa chính

Xác thực: 28/02/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/03/2022
08

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BGTVT năm 2022 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt

Xác thực: 26/01/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2022
09

Văn bản hợp nhất 17/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về công tác phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực đường thủy nội địa

Xác thực: 06/12/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
10

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNN năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
11

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BNNPTNT năm 2021 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành hợp nhất Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Xác thực: 30/11/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/04/2022
12

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xác thực: 30/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
13

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2021 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau

Xác thực: 17/06/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/02/2022
14

Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
15

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Xác thực: 04/05/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2021
16

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BGTVT năm 2021 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển

Xác thực: 02/03/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2021
17

Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Lào Cai

Xác thực: 06/01/2021
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2021
18

Văn bản hợp nhất 61/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
19

Văn bản hợp nhất 63/VBHN-BTC năm 2020 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản tại Quỹ Bảo vệ môi trường

Xác thực: 31/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/01/2021
20

Văn bản hợp nhất 20/VBHN-BGTVT năm 2020 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động hàng không dân dụng

Xác thực: 29/12/2020
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/01/2021
Vui lòng đợi