Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.983 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1901

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép sử dụng nguồn nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
1902

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
1903

Quyết định 11/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận quy định về chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 07/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2015
1904

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và Đề án một cửa liên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ban hành: 02/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2015
1905

Quyết định 19/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc kiểm kê bắt buộc hiện trạng đất đai và tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

Ban hành: 25/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2015
1906

Quyết định 139/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh Quyết định số 190/2004/QĐ-UB, ngày 30 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn thành phố

Ban hành: 20/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2008
1907

Quyết định 135/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ chức năng và chỉ tiêu sử dụng đất một số lô đất thuộc Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Xã Mễ Trì-huyện Từ Liêm-Hà Nội (Các lô đất ký hiệu:HH1, HH2+CT3, HH3+CT4, CCTP và ĐX)

Ban hành: 19/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
1908

Quyết định 133/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát trên các sông thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 15/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
1909

Quyết định 117/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1910

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu Lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1911

Quyết định 111/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí vệ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1912

Quyết định 109/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1913

Quyết định 107/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1914

Quyết định 108/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1915

Quyết định 110/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; khai thác, sử dụng nước mặt; xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1916

Quyết định 122/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, công trình thuỷ lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1917

Quyết định 101/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành "Quy định quản lý kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội"

Ban hành: 18/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
1918

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh dại ở động vật trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ban hành: 07/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
1919

Quyết định 98/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, chế biến, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 30/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2008
1920

Quyết định 17/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành Quy định tạm thời về bảo vệ môi trường trong chăn nuôi gia súc, gia cầm

Ban hành: 13/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2017
Vui lòng đợi