Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.104 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1041

Quyết định 51/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 16/09/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
1042

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 22/08/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2016
1043

Quyết định 1711/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/09/2016
1044

Quyết định 1435/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa về nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 24/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
1045

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành quy định quản lý hoạt động thoát nước, xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 04/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2016
1046

Quyết định 627/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 03/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/03/2016
1047

Quyết định 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

Ban hành: 13/01/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/01/2016
1048

Quyết định 61/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy trình vận hành, điều tiết hồ chứa nước Tha La, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 28/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2016
1049

Quyết định 6781/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Kế hoạch xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2016
1050

Quyết định 20/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Giá cung cấp nước máy trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 23/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2019
1051

Quyết định 38/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 19/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2013
1052

Quyết định 790/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc công bố Bộ thủ tục hành chính về đất đai được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 24/04/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2016
1053

Quyết định 21/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường tỉnh Gia Lai

Ban hành: 01/09/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2019
1054

Quyết định 12/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành: 26/08/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
1055

Quyết định 04/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước đô thị và khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2016
1056

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 16/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2016
1057

Chỉ thị 13/2004/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sách và vệ sinh môi trường và ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn thành phố (từ ngày 20/04/2004 đến ngày 05/06/2004)

Ban hành: 20/04/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
1058

Quyết định 105/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức phạt đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/06/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
1059

Quyết định 103/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc đơn giá thuê bao quét thu gom rác đường phố trên toàn thành phố

Ban hành: 19/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
1060

Quyết định 94/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt chiến lược quản lý môi trường thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và các chương trình môi trường đến năm 2005

Ban hành: 21/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
Vui lòng đợi