Danh mục

Văn bản UBND lĩnh vực Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 2.031 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
01

Quyết định 2635/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới/bãi bỏ trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp/Ủy ban nhân dân cấp huyện/Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Thanh Hóa

Lĩnh vực: Công nghiệp;Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/08/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
02

Quyết định 40/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 94/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định Giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 28/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2022
03

Quyết định 38/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
04

Quyết định 1029/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2022
05

Quyết định 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2022
06

Quyết định 2583/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt, bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 25/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
07

Quyết định 21/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết định 26/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Công nghiệp;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
08

Quyết định 22/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
09

Nghị quyết 30/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 03/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2022
10

Nghị quyết 14/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 20/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
11

Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định chi tiết nội dung chi, mức chi Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 18/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
12

Quyết định 1978/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất và khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/07/2022
13

Nghị quyết 38/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La về việc sửa đổi một số nội dung của Nghị quyết 43/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định hỗ trợ mức chi đối với hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn tỉnh Sơn La

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường;Văn hóa-Thể thao-Du lịch Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2022
14

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc bãi bỏ Quyết định 02/2021/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
15

Nghị quyết 50/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 14/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2022
16

Quyết định 23/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định một số nội dung có liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bản tỉnh Hòa Bình

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/07/2022
17

Quyết định 25/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2022
18

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 12/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
19

Quyết định 18/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 11/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2022
20

Quyết định 2114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/07/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/07/2022
Vui lòng đợi