Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu
Sắp xếp theo: rss
01

Dự thảo Nghị định quy định về quản lý cát, sỏi lòng sông lần 2

Ngày cập nhật: 07/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

02

Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo lũ lần 1

Ngày cập nhật: 10/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2019

03

Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc ban hành kèm theo Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

04

Dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước lần 1

Ngày cập nhật: 17/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

05

Dự thảo Thông tư quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

Ngày cập nhật: 10/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

06

Dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Ngày cập nhật: 06/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2019

07

Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

08

Dự thảo Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ

Ngày cập nhật: 10/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2019

09

Dự thảo Thông tư ban hành Quy trình kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hành hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Ngày cập nhật: 07/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

10

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành Điều 7, Điều 8 Nghị định 105/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Cảnh sát môi trường lần 2

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019

11

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2017/NĐ-CP ngày 14/09/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Phòng, chống thiên tai; Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Đê điều

Ngày cập nhật: 21/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

12

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 38/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thuỷ văn lần 1

Ngày cập nhật: 07/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

13

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ngày cập nhật: 19/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2019

14

Dự thảo Thông tư quy định công tác nghiệm thu kết quả thi công các đề án, báo cáo thuộc lĩnh vực địa chất, khoáng sản

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

15

Dự thảo Quyết định quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông trên phạm vi cả nước

Ngày cập nhật: 22/04/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2019

16

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai; Luật thủy lợi và Luật Đê điều lần 1

Ngày cập nhật: 07/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2019

17

Dự thảo Quyết định quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ngày cập nhật: 07/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

18

Dự thảo Quyết định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam lần 2

Ngày cập nhật: 15/05/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

19

Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật công tác thăm dò và đánh giá trữ lượng khoáng sản đá ốp lát và đá cảnh

Ngày cập nhật: 05/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2019

20

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 203/2013/NĐ-CP ngày 28/11/2013 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản lần 2

Ngày cập nhật: 03/06/2019
Trạng thái: Chưa thông qua

Ban hành:

Áp dụng: Đang cập nhật

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2019