Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 6.982 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
6121

Quyết định 6486/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy định phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất công nghiệp (serpentin, barit, grafit, fluorit, bentonit, diatomit và talc) đến năm 2015, có xét đến 2025

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6122

Quyết định 6485/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6123

Quyết định 6719/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng giai đoạn 2

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6124

Quyết định 103/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về điều chỉnh giá nước sạch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6125

Công văn 9122/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt kết quả đàm phán "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thông vùng miền Trung" vay vốn Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6126

Nghị định 115/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 48/2000/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Dầu khí và Quy chế đấu thầu dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ban hành kèm theo Nghị định số 34/2001/NĐ-CP

Lĩnh vực: Đấu thầu-Cạnh tranh, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6127

Công văn 9077/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thăm dò đá vôi phục vụ nguyên liệu cho dự án sản xuất alumin tỉnh Bình Phước

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
6128

Quyết định 97/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6129

Thông tư 28/2009/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan Thanh tra Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Cán bộ-Công chức-Viên chức, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6130

Quyết định 119/2009/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành giá bán nước sạch sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6131

Thông tư 238/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 82/2009/NĐ-CP ngày 12/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 63/2008/NĐ-CP ngày 13/05/2008 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6132

Công văn 9047/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về báo cáo tình hình thực hiện một số nhiệm vụ về bôxit

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6133

Quyết định 2154/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xuất thiết bị tìm kiếm cứu nạn dự trữ quốc gia hỗ trợ các tỉnh: Bình Định, Phú Yên khắc phục hậu quả của bão,lũ

Lĩnh vực: Chính sách, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6134

Quyết định 2149/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050

Lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6135

Công văn 8956/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc xuất khẩu một số loại khoáng sản năm 2009

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6136

Thông báo 353/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu

Lĩnh vực: Hành chính, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6137

Quyết định 6171/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng, thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6138

Quyết định 6170/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng vàng, đồng, niken, molipđen Việt Nam đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6139

Thông tư 230/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn ưu đãi về thuế đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí, Tài nguyên-Môi trường Tải về
6140

Quyết định 6172/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng nhóm khoáng chất nguyên liệu đá vôi trắng (đá hoa), felspat, cao lanh và magnezit đến năm 2015, có xét đến năm 2025

Lĩnh vực: Công nghiệp, Tài nguyên-Môi trường Tải về