Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.042 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
41

Quyết định 20/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang

Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2022
42

Quyết định 1604/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực Tổng hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 15/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2022
43

Quyết định 714/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn thời gian thực hiện Dự án “Môi trường bền vững các thành phố duyên hải” - Tiểu dự án Nha Trang, vay vốn WB

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
44

Quyết định 1257/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 13/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
45

Văn bản hợp nhất 16/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 09/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
46

Quyết định 1250/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý Nhà nước

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 09/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
47

Quyết định 29/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc bãi bỏ khoản 4 Điều 1 Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/6/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ủy quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 08/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2022
48

Quyết định 1537/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 07/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
49

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTNMT năm 2022 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành hợp nhất Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Xác thực: 07/06/2022
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
50

Kế hoạch 157/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 06/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2022
51

Thông tư 04/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng trên cao, ra đa thời tiết, ô-dôn và bức xạ cực tím

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 03/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2022
52

Quyết định 1838/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Khoáng sản, Tài nguyên nước, Khí tượng thủy văn, Đo đạc, bản đồ và viễn thám thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội và liên thông với Bộ Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
53

Chỉ thị 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 01/06/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2022
54

Nghị quyết 92/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
55

Nghị quyết 93/2022/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh quy định tại Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Lĩnh vực: Thuế-Phí-Lệ phí;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2022
56

Quyết định 1151/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn được kiểm soát trong khuôn khổ Nghị định thư Montreal

Lĩnh vực: Xuất nhập khẩu;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 31/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2022
57

Quyết định 1785/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2022
58

Quyết định 645/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia ứng phó thảm họa động đất, sóng thần

Lĩnh vực: Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 27/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2022
59

Công văn 3256/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về hội đồng thẩm định Quy hoạch không gian biển quốc gia và Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ

Lĩnh vực: Xây dựng;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2022
60

Quyết định 973/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực Biển, Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Lĩnh vực: Hành chính;Tài nguyên-Môi trường Tải về
Ban hành: 26/05/2022
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2022
Vui lòng đợi