Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 1.883 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
1841

Thông tư 196/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

Ban hành: 08/11/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2016
1842

Thông tư 86/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro, bồi thường thiệt hại về môi trường theo quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường

Ban hành: 20/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2016
1843

Quyết định 657/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 30/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2016
1844

Quyết định 637/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Ban hành: 29/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/04/2016
1845

Quyết định 257/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình

Ban hành: 18/02/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/02/2016
1846

Thông tư 46/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về chế độ báo cáo trong hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành: 30/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2015
1847

Quyết định 46/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai

Ban hành: 15/08/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2014
1848

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính

Ban hành: 19/05/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2014
1849

Thông tư 36/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Lào Cai

Ban hành: 30/10/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2013
1850

Thông tư liên tịch 27/2013/TTLT-BTNMT-BNNPTNT của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tiêu chí xác định loài ngoại lai xâm hại và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại

Ban hành: 26/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/2013
1851

Thông tư 16/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia"

Ban hành: 30/07/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2013
1852

Thông tư 25/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng

Ban hành: 28/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2013
1853

Nghị định 124/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/07/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Ban hành: 28/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/12/2011
1854

Thông tư 14/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2010/TT-BTNMT ngày 08/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành: 15/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2011
1855

Thông tư 24/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc tổ chức triển khai đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn vùng liên tỉnh

Ban hành: 24/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2011
1856

Thông tư 32/2010/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Ban hành: 08/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2010
1857

Thông tư liên tịch 70/2008/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của tổ chức, bộ phận chuyên môn, cán bộ phụ trách về bảo vệ môi trường và kinh phí thực hiện hợp đồng lao động theo Nghị định số81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 24/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
1858

Thông tư liên tịch 12/2007/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 27/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2008
1859

Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Ban hành: 03/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
1860

Quyết định 10/2006/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt để theo quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 21/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
Vui lòng đợi