Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.263 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5941

Thông tư liên tịch 80/2007/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2006 - 2010

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2007
5942

Nghị định 117/2007/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch

Ban hành: 11/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
5943

Chỉ thị 08/CT-BCN của Bộ Công nghiệp về việc áp dụng sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2007
5944

Quyết định 90/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/01/2013
5945

Nghị quyết 08/2007/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về mức thu phí thẩm định hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất

Ban hành: 05/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/03/2017
5946

Thông tư 07/2007/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn phân loại và quyết định danh mục cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần phải xử lý

Ban hành: 03/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2007
5947

Quyết định 69/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: Phường Hoàng Văn Thụ, Thịnh Liệt, Yên Sở - Quận Hoàng Mai - Hà Nội

Ban hành: 21/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
5948

Quyết định 65/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Trũng Kênh, tỷ lệ 1/500. Địa điểm: phường Thịnh Liệt, phường Hoàng Liệt - quận Hoàng Mai - Hà Nội

Ban hành: 20/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2008
5949

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 15/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2015
5950

Công văn 747/TTg-KG của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng" và một số đề xuất, kiến nghị thực hiện Kế hoạch trong thời gian tới

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/06/2007
5951

Quyết định 79/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch hành động quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 thực hiện Công ước Đa dạng sinh học và Nghị định thư Cartagena về An toàn sinh học”

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2007
5952

Nghị định 88/2007/NĐ-CP của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp

Ban hành: 28/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
5953

Nghị định 81/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định tổ chức, bộ phận chuyên môn về bảo vệ môi trường tại cơ quan nhà nước và doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 23/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2007
5954

Công văn 1950/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc chi phí bảo vệ môi trường

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2007
5955

Quyết định 08/2007/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Quy định áp dụng chuẩn thông tin địa lý cơ sở quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 06/2007/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 14/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/06/2007
5956

Quyết định 47/2007/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc Ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội

Ban hành: 25/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
5957

Quyết định 14/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị"

Ban hành: 23/04/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/05/2007
5958

Quyết định 13/2007/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành "Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị"

Ban hành: 23/04/2007
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/05/2007
5959

Thông báo 81/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị toàn quốc kiểm điểm công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Ban hành: 19/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2007
5960

Chỉ thị 28/2007/CT-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy mạnh thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn và phòng chống ô nhiễm môi trường làng nghề

Ban hành: 18/04/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
Vui lòng đợi