Danh mục

Văn bản Luật Tài nguyên-Môi trường

Có tất cả 6.048 văn bản: Tài nguyên-Môi trường
5921

Quyết định 33/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc phê duyệt Danh mục Đề tài để tuyển chọn đợt 1 thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 5 năm 2001-2005: "Bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai"

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/02/2016
5922

Quyết định 12/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành "Quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON 83"

Ban hành: 04/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
5923

Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (Pop), 2001

Ban hành: 22/05/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
5924

Quyết định 08/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc ban hành Quy chế xét duyệt và quản lý các dự án GEF (Quỹ môi trường toàn cầu) của Việt Nam

Ban hành: 04/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
5925

Quyết định 528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi Điều 1 Quyết định số 484/QĐ-TTg ngày 19/5/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 02/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5926

Công văn 348/CP-KG của Chính phủ về việc triển khai sử dụng xăng không pha chì từ 01/01/2001 trên toàn Việt Nam

Ban hành: 27/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2005
5927

Quyết định 05/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về Giải thưởng môi trường

Ban hành: 11/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/03/2004
5928

Quyết định 50/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh phạm vi ranh giới và đổi tên khu bảo tồn thiên nhiên Biển Lạc - Núi Ông

Ban hành: 10/04/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
5929

Chỉ thị 04/2001/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 2001

Ban hành: 14/03/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
5930

Thông tư 02/2001/TT-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc hướng dẫn tiêu chuẩn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, sản xuất vật liệu mới..., Các vấn đề liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường, việc nhập khẩu máy móc đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Ban hành: 15/02/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2005
5931

Thông tư liên tịch 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận hành bãi chôn lấp chất thải

Ban hành: 18/01/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
5932

Quyết định 112/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo việc sử dụng tiền và hàng cứu trợ vùng bị lụt, bão

Ban hành: 27/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
5933

Thông tư 10/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các đồ án quy hoạch xây dựng

Ban hành: 08/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
5934

Thông tư liên tịch 15/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng khi đi biển đối với công nhân, viên chức các đơn vị sự nghiệp của ngành địa chất

Ban hành: 04/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2019
5935

Quyết định 529/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cử thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương

Ban hành: 06/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
5936

Chỉ thị 07/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giữ gì trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường tại các địa điểm tham quan du lịch

Ban hành: 30/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2005
5937

Quyết định 22/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ban hành: 21/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
5938

Quyết định 719/1999/QĐ-ĐC của Tổng cục Địa chính về việc ban hành ký hiệu bản đồ địa chính tỉ lệ 1:500, 1:1000, 1:2000 và 1:5000

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/04/2014
5939

Nghị định 179/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thi hành Luật Tài nguyên nước

Ban hành: 30/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2004
5940

Quyết định 1171/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả lũ lụt ở các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà

Ban hành: 15/12/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
Vui lòng đợi