Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi hiệu lực VB

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

S: 15/VBHN-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2014

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH1

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ, CẤP PHÁT VÀ QUẢN LÝ KINH PHÍ ĐÀO TẠO LƯU HỌC SINH VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Thông tư liên tch s144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ny 05 tháng 12 năm 2007 ca Liên Bi chính, BGiáo dc và Đào to, BNgoi giao hưng dn chế đ, cp pt và quản lý kinh phí đào tạo lưu hc sinh Vit Nam ở nưc ngoài bng ngun vốn Ngân sách nhà ớc, có hiệu lc ktngày 01 tháng 01 năm 2008 đưc sa đổi, bsung bi:

Thông tư liên tch s206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ny 15 tháng 12 năm 2010 ca Liên BTài chính, BGiáo dc và Đào to, BNgoại giao sa đi, bsung Tng tư liên tịch s144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hưng dn chế đ, cp phát và qun lý kinh phí đào to lưu hc sinh Việt Nam ở nưc ngi bng ngun vn Ngân sách nhà nưc, có hiu lc ktngày 01 tháng 02 năm 2011.

Căn cứ:

- Nghđịnh s60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 ca Chính phQuy đnh chi tiết và hưng dn thi nh Lut Ngân sách Nhà nưc;

- Quyết định s322/QĐ-TTg ngày 19 tng 4 m 2000 ca Thtưng Chính phủ về việc phê duyt đán “Đào to n bkhoa hc, kỹ thuật ti các cơ s nưc ngoài bằng ngân ch nhà nưc;

- Quyết định s356/QĐ-TTg ngày 28 tng 4 m 2005 ca Thtưng Chính phủ về vic điu chỉnh đán “Đào to cán bkhoa hc, kỹ thuật ti các cơ snưc ngoài bằng Ngân sách nhà nưc;

- Quyết định s77/2001/QĐ-TTg ngày 14 tng 5 m 2001 ca Thtướng Chính phủ về chi phí cho việc đào to cán bkhoa hc, kthut ti các cơ snưc ngoài bằng Ngân sách nhà nưc;

- Hiệp định hoc thỏa thuận gia Chính phViệt Nam và các nưc về hp tác trong lĩnh vc go dc;

- Hiệp đnh gia Cnh phCng a Xã hi Chnghĩa Vit Nam và Chính phLiên bang Nga về xử lý nợ ca Cng hòa Xã hi Chnghĩa Vit Nam vi Liên bang Nga ký ngày 13 tháng 9 m 2000 và ng văn s3663/VPCP-KG ngày 15 tng 7 năm 2004 ca Văn phòng Chính phđng ý cho BGiáo dc và Đào tạo sdụng kinh phí xlý nợ ca Vit Nam vi Liên bang Nga đđào to cán bViệt Nam ở nưc ngoài;

- Căn cứ ý kiến chđạo ca Thtưng Chính phtại Công văn s4993/TB-VPCP ngày 08 tháng 9 năm 2006 ca n phòng Chính phủ về vic ban hành văn bn sa đi Thông tư liên tịch s88/2001/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 06 tháng 11 m 2001, theo hưng mrộng phạm vi điu chỉnh sang lưu học sinh din Hip định.2

Phn I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phm vi áp dụng

Thông tư y quy đnh việc lập dtoán, quản , cp phát và quyết toán kinh phí đào to lưu hc sinh ở nưc ngoài bng ngun vn Ngân sách nhà nưc.

Đi vi kinh phí cho bmáy quản lý đào tạo lưu hc sinh ở nưc ngi đưc Ngân sách nhà nưc đảm bảo trong dtoán ngân sách cp cho Bộ Giáo dc Đào to hàng năm, không thuc phạm vi điều chnh ca Thông tư y.

2. Đi tưng áp dng

Thông tư y áp dụng đi vi lưu hc sinh đưc tuyển chn theo quy đnh ca Bộ Giáo dc và Đào tạo đi hc trong c trường hp sau đây:

- Theo các Hiệp định (hoc thỏa thun) giữa Chính phVit Nam và các nưc hoặc gia Bộ Giáo dc và Đào to Vit Nam và c nưc vhp tác trong lĩnh vc giáo dục và đào to (sau đây gọi tắt là din Hiệp định);

- Theo Đán Đào tạo cán bti c cơ snưc ngi bng ngân sách nhà nưc” (sau đây gi tt là Đán 322);

- Theo Đán Đào tạo công n Việt Nam ở nưc ngoài bng ngun chuyển đi nvi Liên bang Nga” ca Bộ Giáo dc và Đào to - Phần do Vit Nam qun lý (sau đây gi tt là Đề án chuyển đi nNga).

3. Ni dung các khoản chi

3.1. Chi trong nưc:

a) Chi phí cho cơ sđào to Vit Nam theo hình thc đào to phi hp;

b) Chi phí htr học tập cho lưu hc sinh trong thi gian hc tp tại Việt Nam theo khuôn khĐán đào tạo phối hp;

c) Chi cho cho cơ sđào to vng tác bi dưng cnh tr, tư tưng và nâng cao trình đngoại ngcho lưu hc sinh trưc khi ra nưc ngoài hc tập;

d) Chi phí làm hchiếu, visa ca lưu hc sinh: Thanh tn theo mc quy định ca Nhà nưc đi vi chi phí làm hchiếu và theo hóa đơn l phí visa thc tế ca các nưc nơi lưu hc sinh đưc cđi hc đi vi chi phí làm visa.3

3.2. Chi ở nưc ngoài:

a) Hc phí cho các cơ sđào tạo ở nưc ngi;

b) Sinh hot phí ca u hc sinh;

c) Vé máy bay (hoặc vé tầu) cho lưu hc sinh;

d) Bo hiểm y tế;

đ) Phí đi đưng;

e) Khen thưng cho u hc sinh;

g) Htrợ mt phần ri ro, bt khkháng đi vi lưu hc sinh;

h) Phí chuyển và nhn tin qua Ngân hàng (nếu có).

Phn II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. Những khon chi liên quan đến lưu hc sinh

1. Hc phí và các khon chi liên quan đến hc phí

1.1. Học phí và các khoản lệ phí bắt buộc (nếu có) phải trả cho các cơ sở đào tạo nước ngoài, được các cơ sở đào tạo nước ngoài thông báo trong giấy tiếp nhận (hợp lệ theo quy định hiện hành) đối với lưu học sinh, được chi bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền nước sở tại. Đối với lưu học sinh học tập tại Liên bang Nga thì mức học phí được thỏa thuận trong hợp đồng ký giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với cơ sở đào tạo của Liên bang Nga.

1.2. Chi phí cho các cơ sở đào tạo Việt Nam thực hiện đào tạo tại Việt Nam trong khuôn khổ Đề án đào tạo phối hợp (phần thời gian khóa học thực hiện tại Việt Nam), được chi bằng đồng Việt Nam (VND) với mức chi tối đa tương đương 3.500 USD/năm học (ba ngàn năm trăm) cho một nghiên cứu sinh tiến sĩ; 3.000 USD/năm học (ba ngàn) cho một học viên cao học; 2.500 USD/năm học (hai ngàn năm trăm) cho một sinh viên đại học theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định hàng tháng. Các mức chi nói trên bao gồm cả tiền hỗ trợ học tập tại Việt Nam của lưu học sinh theo quy định tại Khoản 2.5 Mục I Phần II Thông tư này.

2. Sinh hot phí

2.1. Lưu hc sinh bắt đầu nhp hc khóa đu tiên khi làm thtc đi hc ở nưc ngoài đưc cp tạm ng trưc chi phí đi đưng và không quá 3 tháng tin sinh hot phí ti Việt Nam.4

2.2. Sinh hoạt phí ca lưu học sinh đưc cp tngày nhp học đến ngày kết thúc thc tế nhưng không vưt quá thi gian ghi trong quyết định ca BGiáo dục và Đào to. Mức sinh hoạt phí quy định ti Phlc s01 m theo Thông tư y.

2.3. Đối vi lưu hc sinh đi hc theo diện Hiệp đnh, nếu sinh hoạt phí đưc nưc ký kết Hiệp đnh đài ththp hơn mc sinh hot phí Nhà nưc quy định tđưc cp bù phần chênh lệch. Mc cp bù thc hiện theo quy đnh tại Phlục s01 (ct C) m theo Thông tư y.

2.4. Đi vi lưu hc sinh đi hc theo din Đán 322 và Đán chuyển đi nNga, mc sinh hot phí quy đnh ti Phlục 01 (ct B) kèm theo Thông tư y.

2.5. Đi vi lưu học sinh đào tạo theo chương trình đào tạo phối hp thì phần thi gian đào to ti Việt Nam, mc htrhọc tp cho lưu hc sinh quy định tại Phlc s03 m theo Thông tư y.

3. Bo hiểm y tế

3.1. Mức bảo hiểm y tế đối với lưu học sinh được cấp bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại trên cơ sở không vượt quá mức quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này.

3.2. Mức bảo hiểm y tế tối thiểu áp dụng chung cho lưu học sinh nước ngoài của nước sở tại, được thực hiện cụ thể như sau:

a) Bảo hiểm y tế được cấp theo mức quy định tại Phụ lục số 02 kèm theo Thông tư này. Đối với một số nước không liệt kê trong Phụ lục số 02 đính kèm thì Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cụ thể trên cơ sở có sự thỏa thuận của Bộ Tài chính;

b) Trường hợp lưu học sinh vì lý do khác mua bảo hiểm y tế ở mức cao hơn mức quy định tại Thông tư này thì lưu học sinh phải tự bù phần chênh lệch;

c) Riêng đối với lưu học sinh đi học tại Liên bang Nga:

- Bảo hiểm y tế được trả theo năm học (từ tháng 9 năm nay đến hết tháng 8 năm sau) đối với lưu học sinh dự bị và đại học; Theo từng thời hạn 12 tháng kể từ ngày nhập học đối với lưu học sinh sau đại học; Theo thời hạn cụ thể (từ tháng 9 năm nay đến hết tháng 6 năm sau) đối với thực tập sinh và chuyển tiếp sinh tiếng Nga.

- Chi bảo hiểm y tế theo hóa đơn gốc hoặc hợp đồng mua bảo hiểm y tế của từng lưu học sinh.

4. Tiền vé máy bay đi và về (hoc vé tu)

4.1. u hc sinh đưc cấp mt lưt vé tViệt Nam đến nơi hc tp và mt lưt vé tnơi hc tp vVit Nam (trừ trường hp phía Bạn đài thọ vé). Đối với trưng hp lưu hc sinh đã tt nghiệp vnưc nhưng đưc t chuyển tiếp lên trình độ cao hơn cũng đưc cp vé máy bay theo nguyên tắc này.

4.2. Vé máy bay lưt đi đưc cp theo quy đnh tại Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 ca Bộ i chính quy định chế đĐi vi trưng hp lưu hc sinh đã tt nghip vnưc nhưng đưc xét chuyển tiếp n trình đcao hơn cũng đưc cấp vé máy bay theo nguyên tắc này.

4.2. Vé máy bay lưt đi đưc cp theo quy đnh tại Thông tư s 91/2005/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2005 ca Bi chính quy định chế độ công tác phí cho n bộ, công chc Nhà nưc đi công tác ở nưc ngoài do Ngân sách nhà nưc bo đảm kinh phí5.

4.3. Vé máy bay lượt về được thanh toán theo hình thức thông báo vé trả tiền trước (PTA) thông qua cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại, hoặc cấp trực tiếp cho lưu học sinh qua Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hoặc các Hãng hàng không hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp lưu học sinh tự mua vé lượt về thì khi về nước sẽ thanh toán hoàn trả cho lưu học sinh theo hóa đơn thu tiền thực tế (hợp lệ) và cuống vé máy bay (bản chính), nhưng tối đa chỉ bằng mức gửi vé PTA tại Việt Nam cho hạng thường (hạng Economy) do Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam hoặc các Hãng hàng không hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đã thông báo.

5. Chi phí đi đưng (đbù đắp các khon lphí sân bay Việt Nam và thphương tiện tsân bay vi ) đưc cấp mt lần với mc khoán là 100 đôla M/lưu hc sinh/cho sut quá trình hc tp theo quyết đnh (kể cả trưng hp lưu hc sinh đưc cp học bngn phn và u hc sinh đưc xét chuyển tiếp hc lên trình độ cao hơn).

6. Các khoản chi khác

6.1. Chi khen thưng cho lưu hc sinh:

a) u hc sinh hn thành chương trình hc tập vi kết quxuất sắc trưc thi gian quy đnh ghi trong quyết định cđi hc ca Bộ Giáo dc và Đào to có c nhận ca cơ sđào tạo nưc ngoài sđưc hưng 50% stin sinh hot phí ca thi gian hoàn thành tc hn.

Trường hp Bộ Giáo dục và Đào to đã chuyển cho lưu học sinh toàn bstin sinh hoạt phí theo thi gian ghi trong quyết định cử đi hc nưc ngoài thì lưu hc sinh phi có trách nhiệm hoàn trả ngân sách nhà nưc 50% stin sinh hot phí ca thi gian hoàn thành tc kế hoch.

b) u hc sinh đt kết quxut sắc đưc cơ s đào tạo nưc ngi miễn hoặc giảm học phí, có giy o ca cơ sđào tạo nưc ngi sđưc hưng 50% stin đưc miễn hoặc giảm và đưc cp mt ln vào năm đưc min, giảm học phí.

6.2. Chi htrợ mt phần ri ro, bất khkháng xẩy ra vi lưu hc sinh trong thi gian hc tp ở c ngoài như thiên tai, chiến tranh hoặc nhng trưng hp kc không do lỗi ca lưu học sinh, mc h trợ cụ thquy định như sau:

a) Trưng hp tvong: Ngân sách nhà nưc đài th100% cưc phí vận chuyển thi hài hoặc ltro vnưc hoặc htrphn còn thiếu ca cưc phí vn chuyển y sau khi bảo hiểm đã chi tr;

Căn co đnghca gia đình lưu học sinh, Bộ Giáo dc và Đào tạo chịu trách nhiệm kim tra, xem t cthđi vi tng trưng hp và lập phương án htr.

b) Các trưng hợp phải kéo dài thi gian hc tp do nguyên nhân bất khkháng nhưng lưu hc sinh vẫn đảm bảo kết quhc tp, đưc nhà trưng c nhận thì vn đưc cp sinh hoạt phí. Trong trưng hp y, căn cứ o đơn đnghị ca lưu hc sinh, BGiáo dc và Đào to chịu trách nhiệm phối hp vi Đại squán Việt Nam ở nưc ngi kiểm tra, xem xét cụ thđi vi tng trưng hp và cấp phát đúng chế đquy đnh.

6.3. Chi cho các cơ sđào to liên quan tới vic:

a) Bi dưng, ng cao trình đngoi ngtrưc khi lưu hc sinh ra nưc ngoài hc tp đưc thc hin theo quyết định ca Bộ trưng Bộ Giáo dc và Đào tạo;

b) Chi bi dưng chính tr, tư tưng cho u hc sinh trưc khi ra nưc ngoài hc tp.

6.4. Chi phí chuyển và nhn tin qua Ngân hàng (nếu ): Căn c vào c quy định ca Ngân hàng nưc sti, nếu có phát sinh lphí chuyển tiền hoặc nhn tiền qua Ngân hàng thì Ngân sách Nhà nưc sđài thkhon chi này.

II. Ngun tc, trình tự, thủ tục cp phát, quyết toán và bi hoàn kinh phí đào to

1. Nguyên tc cp phát

a) Vic phân bkinh phí đào tạo lưu học sinh Vit Nam ở nưc ngoài (bao gm các ni dung chi ở trong nưc và ở nưc ngoài) đưc thc hiện bng đng Vit Nam; Việc thanh toán chi bng ngoi thoặc bng đồng Vit Nam (y theo nhu cầu sdụng) đưc thc hin theo hình thc t dtoán qua Kho bạc Nhà nưc.

b) BGiáo dục và Đào to chu trách nhim lập dtoán, rút kinh phí ti Kho bạc Nhà nưc, cp phát kinh phí và quyết toán theo quy định hin hành.

2. Lp dự toán và phân bổ chi tiết

2.1. Hàng năm, căn cnhiệm vđào to đưc giao, BGiáo dc và Đào to lập dtoán chi đào tạo lưu hc sinh ở nưc ngi bng kinh phí ngân sách nhà nưc gi Bộ i chính đtổng hp trình c cấp thẩm quyền phê duyt.

2.2. Căn cứ dtoán hàng năm đưc cấp có thẩm quyền phê duyệt cho công tác đào tạo lưu hc sinh ở nưc ngoài và ý kiến thẩm định phân b dtoán ca BTài chính, BGiáo dục và Đào to phân bchi tiết cho tng nhim vchi cth(chi trong nưc và chi ngoài nưc). Đối vi các khoản chi ở ngoài nưc, BGiáo dc và Đào to cn phân bchi tiết cho tng nưc có lưu hc sinh Vit Nam đang theo học theo các nội dung chi cthnhư sau:

a) Hc phí cho các cơ sđào tạo ở nưc ngi;

b) Sinh hot phí ca u hc sinh;

c) Vé máy bay (hoặc vé tầu) cho lưu hc sinh;

d) Bo hiểm y tế;

đ) Phí đi đưng;

e) Khen thưng cho u hc sinh;

g) Htrợ mt phần ri ro, bt khkháng đi vi lưu hc sinh;

h) Phí chuyển và nhn tin qua Ngân hàng (nếu có).

Bảng phân bổ chi tiết này được gửi cho Kho bạc Nhà nước làm căn cứ để cấp phát.

3. Cp phát và chi tr

3.1. Đối với những khoản chi trong nước: Thực hiện theo quy định về kiểm soát thanh toán chi trả hiện hành.

3.2. Đối với những khoản chi ở nước ngoài (thanh toán bằng đồng đôla Mỹ hoặc bằng đồng tiền của nước sở tại): Căn cứ vào Dự toán và đề nghị rút dự toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc thanh toán và cấp phát như sau:

- Học phí cho cơ sở đào tạo ở nước ngoài: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước chuyển kinh phí tương ứng cho cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

- Sinh hoạt phí và phí đi đường của lưu học sinh: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước chuyển kinh phí vào tài khoản của người hưởng tiền hoặc vào tài khoản của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để cơ quan này chi trả tiền cho lưu học sinh.

- Vé máy bay (hoặc vé tàu): Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước chuyển tiền vào tài khoản người hưởng để mua vé máy bay hoặc chuyển tiền trực tiếp vào đơn vị cung cấp dịch vụ vận chuyển.

- Bảo hiểm y tế: Căn cứ vào hồ sơ đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước chuyển tiền vào tài khoản người hưởng.

- Khen thưởng cho lưu học sinh: Ghi rõ danh sách lưu học sinh và mức đề nghị khen thưởng cụ thể cho từng lưu học sinh.

- Hỗ trợ một phần rủi ro, bất khả kháng đối với lưu học sinh: Ghi rõ danh sách lưu học sinh và mức đề nghị hỗ trợ cụ thể phù hợp theo quy định của Thông tư này.

- Phí chuyển và nhận tiền qua Ngân hàng (nếu có): Theo quy định hiện hành.

Riêng tiền tạm ứng chi phí đi đường, phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt phí (không quá 3 tháng tiền sinh hoạt phí) cho lưu học sinh trước khi đi học thực hiện theo phương thức cấp bằng tiền mặt.

- Trường hợp trong thời gian lưu học sinh về công tác hoặc nghỉ hè ở Việt Nam, nếu lưu học sinh có đơn đề nghị xin được cấp tiền sinh hoạt phí bằng tiền mặt theo chế độ được hưởng thì được Bộ Giáo dục và Đào tạo làm thủ tục cấp phát tiền sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Số tiền sinh hoạt phí đã cấp phát tại Việt Nam sẽ được giảm trừ tương ứng trong tổng số kinh phí tiền sinh hoạt phí của lưu học sinh theo chế độ quy định.

Căn cứ vào đơn đề nghị của lưu học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản đề nghị gửi Kho bạc Nhà nước để làm căn cứ chi trả tiền sinh hoạt phí cho lưu học sinh tại Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, quản lý tiền sinh hoạt phí cấp cho lưu học sinh đảm bảo không cấp trùng 2 lần tiền sinh hoạt phí6.

3.3. Đối với tất cả các mục chi nêu tại Khoản 3.2 Mục II Thông tư này:

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của các chứng từ trong bộ hồ sơ gửi đến Kho bạc Nhà nước đề nghị thanh toán;

b) Kho bạc Nhà nước sau khi thanh toán thực hiện ngay việc hạch toán chi ngân sách nhà nước bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá hạch toán do Bộ Tài chính quy định.

4. Quyết toán: Việc quyết toán kinh phí đào tạo lưu học sinh ở nước ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định hiện hành.

5. Bồi hoàn kinh phí đào tạo

5.1. Những lưu học sinh (bao gồm tất cả các bậc học) được Nhà nước cử đi đào tạo ở nước ngoài do Nhà nước đài thọ kinh phí toàn phần hoặc một phần, sau khi kết thúc khóa học mà không về nước; Về nước không đúng thời hạn mà không có lý do chính đáng; Không hoàn thành khóa học theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải bồi hoàn kinh phí đào tạo.

5.2. Việc bồi hoàn kinh phí đào tạo thực hiện theo quy định tại Thông tư số 130/2005/TT-BNV ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 54/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2005 về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức và Thông tư số 89/2006/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo.

Phn III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BỘ VÀ NGHĨA VỤ CỦA LƯU HỌC SINH

1. Bộ Giáo dục và Đào to

1.1. Chịu trách nhiệm tuyển sinh và quản lý lưu học sinh từ khi bắt đầu nhập học cho tới khi kết thúc khóa học theo đúng yêu cầu của Nhà nước và các quy định hiện hành.

1.2. Lập dự toán chi ngân sách hàng năm cho công tác đào tạo lưu học sinh.

1.3. Tổ chức việc cấp phát kinh phí theo các phương thức phù hợp với từng địa bàn và đối tượng lưu học sinh đảm bảo kịp thời và đúng tiêu chuẩn định mức theo quy định tại Thông tư này.

1.4. Hàng năm duyệt báo cáo quyết toán kinh phí cho công tác đào tạo lưu học sinh theo từng nguồn kinh phí (theo Hiệp định, theo Đề án 322 và Đề án chuyển đổi nợ Nga).

1.5. Thu tiền bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với lưu học sinh phải bồi hoàn kinh phí đào tạo và nộp toàn bộ vào Ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

1.6. Phối hợp với Bộ Ngoại giao và Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc:

- Quản lý và bảo vệ quyền lợi chính đáng của lưu học sinh;

- Xem xét, kiến nghị Bộ Tài chính điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho lưu học sinh khi chỉ số giá tiêu dùng tại nước có lưu học sinh đang theo học tăng từ 10% trở lên hoặc khi điều kiện kinh tế, tài chính của Nhà nước cho phép.

1.7. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao tổ chức kiểm tra công tác quản lý, cấp phát kinh phí cho lưu học sinh khi thấy cần thiết.

2. Bộ Ngoi giao

2.1. Chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc:

- Thăm dò, khảo sát các cơ sở đào tạo tại các nước sở tại nhằm tìm ra được những cơ sở đào tạo phù hợp nhất đối với Việt Nam (phù hợp về chuyên ngành về năng lực đào tạo, về chi phí, hoặc phù hợp theo đơn đặt hàng của Bộ Giáo dục và đào tạo) để giới thiệu cho Bộ Giáo dục và đào tạo hoặc cho lưu học sinh.

- Theo dõi và lập danh sách lưu học sinh (đối với diện Hiệp định) gửi về Bộ Giáo dục và đào tạo để thực hiện việc cấp bù sinh hoạt phí.

2.2. Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo giải quyết mọi vấn đề có liên quan đến lưu học sinh (trong đó có cả những trường hợp cấp phát kinh phí cho lưu học sinh ở những nơi đặc thù).

3. Bộ Tài chính

3.1. Đảm bảo nguồn kinh phí theo dự toán được duyệt cho các khoản chi liên quan đến việc đào tạo lưu học sinh ở nước ngoài kịp thời theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo (cả nội và ngoại tệ) theo quy định hiện hành. Kiến nghị những biện pháp xử lý cần thiết đối với các trường hợp chi trả sai đối tượng hoặc vượt quá mức quy định của Thông tư này. Có trách nhiệm thẩm định quyết toán và thông báo quyết toán theo quy định hiện hành.

3.2. Thẩm định phương án phân bổ dự toán ngân sách năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo và chỉ đạo Kho bạc Nhà nước thực hiện thanh toán chi trả và kiểm soát chi theo quy định tại Khoản 3.1 và 3.2 Mục II Phần II của Thông tư này.

3.3. Giải quyết theo thẩm quyền đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh mức sinh hoạt phí cho lưu học sinh.

4. Trách nhiệm của lưu hc sinh

4.1. Chấp hành nghiêm chỉnh quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.2. Chịu sự quản lý của nhà trường, của cơ quan đại diện Việt Nam nơi lưu học sinh đang theo học.

4.3. Hết mỗi học kỳ báo cáo kết quả học tập có xác nhận của nhà trường cho cơ quan đại diện Việt Nam nơi đang theo học và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.4. Nếu vi phạm quyết định cử đi học của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phải bồi hoàn kinh phí theo quy định tại Khoản 5 Mục II Phần II Thông tư này.

Phn VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 7

1. Thông tư y có hiệu lc thi hành tngày 01 tháng 01 năm 2008 và thay thế Thông tư Liên tch s88/2001/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 06/11/2001 ca Liên BTài chính, BGiáo dục và Đào to và Bộ Ngoại Giao hưng dn qun và cp phát nguồn kinh phí ngân sách nhà nưc dành cho Đán Đào tạo cán bkhoa hc, kthuật tại các cơ sđào tạo nưc ngi”.

2. BGiáo dc và đào to, Kho bc nhà c căn cứ vào quy định ca Thông tư y đhưng dn cụ thể, chi tiết phù hp vi quy trình cp phát, qun lý ca cơ quan mình.

3. c doanh nghip nhà nưc, doanh nghiệp có vn đu tư nưc ngoài, công ty trách nhiệm hu hn, công ty tư nhân có thvận nhng quy định ca Thông tư y đtchc vic đào tạo cán bộ, công chc ca đơn vmình.

4. Trong quá trình thực hin, mi vướng mc ca lưu hc sinh đnghphn ánh về Cơ quan đại diện Việt Nam tại nưc sti và BGiáo dục và Đào to. BGiáo dc và Đào to tổng hp, phi hp vi BTài cnh, BNgoi Giao đgii quyết./.

XÁC THỰC VĂN BẢN HỢP NHẤT
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Minh

PHỤ LỤC SỐ 018

MỨC SINH HOẠT PHÍ CỦA LƯU HỌC SINH THEO ĐỀ ÁN 322, CHUYỂN ĐỔI NỢ VÀ THEO DIỆN HIỆP ĐỊNH

Tên nước
(A)

Mức SHP toàn phần (USD; EURO/1LHS/1 tháng)
(B)

Mức cấp bù SHP diện Hiệp định (USD/1LHS/1 tháng)
(C)

Bằng đồng đôla Mỹ

Bằng đồng EURO

n Đ

420

300-420

Trung quc

420

293

Đài Loan (Trung Quốc)

420

Căm-pu-chia, Lào

204

84

Mông Cổ

204

144

Hàn Quốc, Xin-ga-po

600

Hồng-kông (Trung Quốc)

Thái Lan, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a, In-đô-nê-xi-a

360

Ba Lan

480

480

Bun-ga-ri

480

404

Hung-ga-ri

480

143-403

c

480

84

Xlô-va-ki-a

480

112

Ru-ma-ni

480

420

U-crai-na, Bê-la-rút

480

456

Nga

480

420

Cu-ba

204

198

Các nưc Tây Bc Âu

888

Hoa Kỳ, Ca-na-da, Anh, Nhật Bản

1.200

Úc, Niu Di-lân

1.032

Ai Cp

540

480

Ma-rốc, Mô-dăm-bích, Li-bi

250

PHỤ LỤC SỐ 029

MỨC BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH

c hc

USD/LHS/năm

mpuchia, Lào

150

Balan, Bêlarútxia, Ucraina

150

Các nưc Tây âu và Bắc âu

900 EUR

Nhật Bn

410

Úc và New Zealand

300

Mỹ Canada, Anh

1.000

Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc)

300

Mông Cổ

150

Ghi chú: Đi vi mt snưc kng lit kê trong Phlc này sđưc xem t từng trưng hp cththeo quy định.

PHỤ LỤC SỐ 03

MỨC HỖ TRỢ HỌC TP ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TO PHỐI HỢP

(cho thi gian đào to ti Vit Nam)

1. Bậc đào to đi học: 750.000 đồng Việt Nam/1LHS/1 tháng

2. Bậc đào to thạc sĩ: 900.000 đồng Việt Nam/1LHS/1 tháng

3. Bậc đào to tiến sĩ: 1.050.000 đồng Vit Nam/1LHS/1 tháng.


1 Văn bản này được hợp nhất từ 02 Thông tư liên tịch sau:

- Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2008;

- Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Thông tư liên tịch trên.

2 Thông tư liên tịch s206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, BGiáo dục và Đào to, BNgoi giao sa đổi, bổ sung Thông tư liên tch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hưng dn chế độ, cp phát và qun lý kinh phí đào to lưu học sinh Vit Nam ở nưc ngoài bng nguồn vốn Ngân sách nhà nưc có căn cban hành như sau:

Căn cứ Nghị đnh số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy đnh chi tiết và hưng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết đnh số 322/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2000 của Thủ ng Chính phủ vvic phê duyt đề ánĐào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại c cơ sở nưc ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết đnh số 356/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Thủ ng Chính phủ vvic điu chnh đề án "Đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại c cơ sở nưc ngoài bằng ngân sách nhà nước";

Căn cứ Quyết đnh số 77/2001/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ ng Chính phủ về chi phí cho vic đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nưc ngoài bằng ngân sách nhà nước;

Căn cHip đnh hoặc thỏa thuận giữa Chính phủ Vit Nam và các nưc về hp tác trong nh vc giáo dục;

Căn cHip đnh gia Chính phCng hòa Xã hi Chnghĩa Vit Nam và Chính phLiên bang Nga vxlý nca Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Vit Nam vi Liên bang Nga ký ngày 13 tháng 9 năm 2000 và Công văn số 3663/VPCP-KG ngày 15 tháng 7 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ đồng ý cho Bộ Giáo dục và Đào tạo sử dụng kinh phí xlý nợ của Vit Nam với Liên bang Nga để đào tạo cán bộ Vit Nam ở nưc ngoài;

Liên tch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sa đổi, bổ sung Thông tư liên tch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hưng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo u học sinh Vit Nam ở nưc ngoài bằng nguồn vốn ngân sách nhà nưc, như sau:

Liên tch B Tài chính, BGiáo dc và Đào tạo, BNgoi giao hướng dẫn chế độ cp phát và qun lý kinh phí đào tạo lưu hc sinh Vit Nam ở nưc ngoài bằng ngun vn ngân ch nhà nưc như sau:

3 Điểm này được bổ sung theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

4 Khoản này được sa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư liên tch s206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 sa đi, bsung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và qun lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nưc ngoài bng ngun vn Ngân sách nhà nưc, có hiu lc ktngày 01 tng 02 năm 2011.

5 Thông tư này đã được thay thế bằng Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012.

6 Đoạn Riêng tiền tm ứng chi phí đi đưng, phí làm hộ chiếu, visa và sinh hoạt p(không quá 3 tháng tin sinh hoạt phí) cho lưu học sinh trưc khi đi học thực hiện theo phương thức cp bằng tiền mặt.

- Trưng hp trong thi gian lưu học sinh về công tác hoặc nghỉ hè ở Việt Nam, nếu lưu học sinh có đơn đề nghị xin đưc cấp tiền sinh hoạt phí bằng tiền mặt theo chế độ đưc hưng thì đưc Bộ Giáo dục và Đào to làm thủ tục cấp phát tiền sinh hoạt phí cho lưu học sinh. Số tiền sinh hoạt phí đã cấp phát tại Việt Nam sẽ đưc giảm trừ tương ứng trong tổng số kinh phí tiền sinh hoạt phí của lưu học sinh theo chế độ quy định.

Căn cứ vào đơn đề nghị của lưu học sinh, Bộ Giáo dục và Đào to có văn bn đề nghị gửi Kho bạc Nhà nưc để làm căn cứ chi trả tiền sinh hoạt phí cho lưu học sinh tại Việt Nam. Bộ Giáo dc và Đào tạo có trách nhiệm theo dõi, quản lý tiền sinh hoạt phí cấp cho lưu học sinh đảm bo không cp trùng 2 lần tiền sinh hoạt phí” được bổ sung theo quy đnh ti Khon 5 Điu 1 Thông tư liên tịch s206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 sa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC- BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lc kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

7 Điều 2 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011 quy định như sau:

Điều 2. Tổ chc thc hiện:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011. Các quy đnh trưc đây trái vi Thông tư này bị bãi bỏ. Những nội dung khác quy định tại Thông tư s144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 ca Liên tịch BTài cnh - BGiáo dục và Đào tạo, BNgoi giao hưng dn chế đcp pt và quản lý kinh phí đào to lưu học sinh Vit Nam ở nưc ngi bng ngun vốn Ngân sách nhà nưc vẫn có hiu lc thi hành.

Trong quá trình thc hin Thông tư này, mi vưng mc ca lưu hc sinh, đnghphn ánh về Cơ quan đại diện Việt Nam tại nưc sở tại và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ Giáo dục và Đào to tổng hp, phi hp vi BTài cnh, BNgoi giao đxem xét gii quyết.

8 Phụ lục này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

9 Phụ lục này được bổ sung theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư liên tịch số 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 15 tháng 12 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011.

thuộc tính Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC

Văn bản hợp nhất 15/VBHN-BTC năm 2014 do Bộ Tài chính ban hành hợp nhất Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
Số hiệu:15/VBHN-BTCNgày ký xác thực:11/02/2014
Loại văn bản:Văn bản hợp nhấtCơ quan hợp nhất: Bộ Tài chính
Ngày đăng công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Ngày đăng công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Người ký:Nguyễn Thị Minh
Số công báo:
Đã biết

Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Số công báo. Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Ngày hết hiệu lực:Đang cập nhật
TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Hiển thị:
download Văn bản gốc có dấu (PDF)
download Văn bản gốc (Word)

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Vui lòng Đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.

Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Văn bản này chưa có chỉ dẫn thay đổi
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.

Để được giải đáp thắc mắc, vui lòng gọi

19006192

Theo dõi LuatVietnam trên YouTube

TẠI ĐÂY

văn bản cùng lĩnh vực

Vui lòng đợi