Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN 2022 Quyết định Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

 • Thuộc tính
 • Nội dung
 • VB gốc
 • Tiếng Anh
 • Hiệu lực
 • VB liên quan
 • Lược đồ
 • Nội dung MIX

  - Tổng hợp lại tất cả các quy định pháp luật còn hiệu lực áp dụng từ văn bản gốc và các văn bản sửa đổi, bổ sung, đính chính…

  - Khách hàng chỉ cần xem Nội dung MIX, có thể nắm bắt toàn bộ quy định pháp luật hiện hành còn áp dụng, cho dù văn bản gốc đã qua nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung.

 • Tải về
Mục lục
Tìm từ trong trang
Lưu
Theo dõi văn bản

Đây là tiện ích dành cho thành viên đăng ký phần mềm.

Quý khách vui lòng Đăng nhập tài khoản LuatVietnam và đăng ký sử dụng Phần mềm tra cứu văn bản.

Báo lỗi
Ghi chú

thuộc tính Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-NHNN năm 2022 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành hợp nhất Quyết định ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng
Số hiệu:04/VBHN-NHNNNgày ký xác thực:21/01/2022
Loại văn bản:Văn bản hợp nhấtCơ quan hợp nhất: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Ngày đăng công báo:Đang cập nhậtNgười ký:Đoàn Thái Sơn
Số công báo:Đang cập nhậtNgày hết hiệu lực:Đang cập nhật

TÓM TẮT VĂN BẢN

Nội dung tóm tắt đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!

LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam.
Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Ghi chú
Ghi chú: Thêm ghi chú cá nhân cho văn bản bạn đang xem.
Hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng

 

Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 4 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2007, được sửa đổi, bổ sung bởi:

1. Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chc tín dụng ban hành kèm theo Quyết định s 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015.

2. Thông tư s 22/2017/TT-NHNN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2018.

3. Thông tư số 27/2021/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 và Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, có hiu lực kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2022.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Lut Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng năm 1997 và Lut sửa đổi, bổ sung mt số điều của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2004

Căn cứ Lut Kế toán năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Được sự chấp thun của Bộ Tài chính tại văn bản số 1547/BTC-CĐKT ngày 29/01/2007,

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính1,2,3,

QUYT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng”.

Điều 2.4, 5, 6 Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo (bắt đầu áp dụng cho Báo cáo tài chính Quý II/2007) và thay thế cho Quyết định số 1145/2002/QĐ-NHNN ngày 18/10/2002 về việc ban hành Chế độ Báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, Quyết định số 1407/2004/QĐ-NHNN ngày 01/11/2004 ban hành Quy định về công b công khai báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần, Quyết định số 09/2006/QĐ-NHNN ngày 20/02/2006 về sửa đổi Quy định về công bố công khai báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế toán - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHẾ ĐỘ

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thng đốc Ngân hàng Nhà nước)

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

1.7 Chế độ này quy định về nội dung, phương pháp lập, trình bày và các nội dung khác có liên quan đến Báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, trừ qu tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Báo cáo tài chính của các tổ chức tín dụng (sau đây gọi tắt là báo cáo tài chính) là các báo cáo được lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán và các quy định của pháp luật liên quan để phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu của tổ chức tín dụng. Hệ thống báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính8, Báo cáo kết quả hoạt động9, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

2. Chế độ báo cáo tài chính này cũng quy định về việc lập và gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín dụng.

3. Các báo cáo nghiệp vụ, báo cáo thống kê và báo cáo khác phục vụ cho quản trị và điều hành các mặt hoạt động của TCTD (kể cả báo cáo kế toán quản trị) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Chế độ này.

4.10 Chế độ báo cáo tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) hướng dẫn tại một văn bản khác trên cơ sở vận dụng các quy đnh của Chế độ báo cáo tài chính này phù hợp với đặc thù hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.

Điều 2. Giải thích từ ngữ 11

Trong Chế độ này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, TCTD phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là TCTD).

2. Đơn vị TCTD: Là các đơn vị trực thuộc TCTD, bao gồm: Trụ sở chính/Trụ sở (sau đây gọi chung là Trụ sở chính), Sở giao dịch trong thời gian chưa chuyển đổi thành chi nhánh theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.

3. Công ty mẹ: Là TCTD có một hay nhiều công ty con.

4. Công ty con: Là công ty thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 30 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

5. Công ty liên kết của TCTD: Là công ty theo quy định tại Khoản 29 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng.

6. Tập đoàn TCTD bao gồm công ty mẹ là TCTD và (các) công ty con.

7. Báo cáo tài chính của TCTD: Là báo cáo tài chính được TCTD lập trên cơ sở tổng hợp s liệu trong toàn hệ thống TCTD (bao gm: Trụ sở chính, Sở giao dịch, các chi nhánh và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc) đ phản ánh thông tin kinh tế, tài chính của TCTD.

8. Báo cáo tài chính hợp nhất: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD và báo cáo tài chính của (các) công ty con để phản ánh thông tin kinh tế, tài chính của tập đoàn TCTD.

9. Báo cáo tài chính tng hợp: Là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu của các đơn vị kế toán trong cùng loại hình/cùng nhóm TCTD hoạt động và hạch toán độc lập với nhau đ phản ánh các thông tin kinh tế, tài chính tng hợp của tt cả các đơn vị thành viên trong cùng một loại hình/một nhóm TCTD đó.

10. Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét: Là báo cáo tài chính giữa niên độ của TCTD, báo cáo tài chính giữa niên độ hợp nhất/báo cáo tài chính giữa niên độ tng hợp được TCTD lập vào quý II của năm tài chính và được soát xét bi tổ chức kim toán độc lập được chấp thuận.

11. Báo cáo điện tử: Là báo cáo th hiện dưới dạng tệp (file) dữ liệu điện tử được truyền qua mạng máy tính. Báo cáo điện tử phải có đầy đủ chữ ký điện tử của người đại diện theo pháp luật của TCTD và theo đúng ký hiệu, mã truyền tin, cấu trúc file theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính và đồng tiền sử dụng để lập Báo cáo tài chính 12

1. Việc lập và trình y báo cáo tài chính phải tuân thủ các ngun tắc quy định tại Chuẩn mực kế toán Vit Nam về trình bày o cáo tài chính bao gồm: Hoạt động liên tục, cơ sở dồn tích, nhất quán, trọng yếu và tập hợp, bù trừ, có thể so sánh và các quy định bổ sung tại Chun mực kế toán Việt Nam về trình bày bổ sung báo cáo tài cnh của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự và các quy định của pháp luật liên quan.

2. Đồng tiền sdụng đlập Báo cáo tài chính khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan chức năng qun lý Nhà nước tại Việt Nam

TCTD sử dụng ngoại tệ làm đơn vị tiền t trong kế toán thì đồng thời với việc lập Báo cáo tài chính theo đơn vị tiền tệ trong kế toán (ngoại tệ) còn phải chuyển đổi Báo cáo tài chính ra đồng Việt Nam khi công bố ra công chúng và nộp các cơ quan quản lý Nhà nước tại Việt Nam.

3. Nguyên tắc lập Báo cáo tài chính khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán

a) Khi thay đổi đơn vtiền tệ kế toán, kế toán thực hiện chuyển đổi số dư skế toán sang đơn vị tiền ttrong kế toán mới theo nguyên tc sau:

(i) Đối với TCTD được cấp phép kinh doanh ngoại hối: sử dụng tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản TCTD tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

(ii) Đối với TCTD không được cấp phép kinh doanh ngoại hối: sử dụng tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản của Ngân hàng thương mại mà tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch nhiều nhất trong kỳ kế toán tại ngày thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

b) Tỷ giá áp dụng đối với thông tin so sánh trên Báo cáo tình hình tài chính13, Báo cáo kết quả hoạt động14 và Báo cáo lưu chuyển tin tệ:

Khi trình bày thông tin kỳ so sánh (cột “năm trước” trên Báo cáo tình hình tài chính15 năm, Báo cáo kết quả hoạt động16, Báo cáo u chuyn tin tệ; cột “đầu năm” trên Báo cáo tình hình tài chính17 giữa niên độ), TCTD áp dụng tỷ giá tương ứng của kỳ so sánh.

c) Khi thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán, TCTD phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính lý do thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán và những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc thay đổi đơn vị tiền tệ trong kế toán.

“Điều 3a. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam18

1. Đối với TCTD được cấp phép kinh doanh ngoại hi:

a) Tài sn và nợ phải trả được quy đổi ra đồng Việt Nam:

Tài sản và nợ phải trả được quy đổi ra đồng Việt Nam là tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay tại thời điểm cui ngày làm việc cui cùng của kỳ lập báo cáo tài chính nếu tỷ giá này chênh lệch nhỏ hơn 1% so với tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cuối cùng của kỳ lập báo cáo tài chính.

Trường hợp tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ lập báo cáo tài chính chênh lệch so với tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cui cùng của kỳ lập báo cáo tài chính lớn hơn hoặc bằng 1% thì TCTD sử dụng tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán của ngày làm việc cuối cùng của kỳ lập báo cáo tài chính để chuyển đổi.

Tỷ giá bình quân gia quyền mua và bán được tính theo quy định tại điểm 8.6 Mục I- Những quy định chung, Hệ thống tài khoản kế toán đối với các tổ chức tín dụng.

b) Vốn điều lệ bằng ngoại tệ (vốn được cấp, vốn góp, vốn được tăng theo quy định của pháp luật) được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của TCTD tại thời điểm nhận vn góp hoặc tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản của TCTD tính theo tt cả các ln thay đổi tỷ giá tại ngày nhận vốn góp;

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh sau thời điểm đầu tư được quy đổi ra đồng Việt Nam bằng cách tính toán theo các khoản mục của Báo cáo kết quả hoạt động19;

d) Lợi nhuận, cổ tức đã trả được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của TCTD tại ngày trả lợi tức, ctức;

đ) Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động20 và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của TCTD tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Trường hợp tỷ giá bình quân kỳ kế toán tại TCTD xấp xỉ với tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của TCTD tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh (chênh lệch không vượt quá 3%) thì TCTD có thể lựa chọn áp dụng theo tỷ giá bình quân kỳ kế toán.

e) Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam được ghi nhận trên chỉ tiêu "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" thuộc khoản mục vốn chủ sở hữu của Báo cáo tình hình tài chính21, không được ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động22.

2. Đi với TCTD không được cấp phép kinh doanh ngoại hối:

a) Tài sản và nợ phải trả được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay tại thời điểm cuối ngày làm việc cuối cùng của kỳ lập báo cáo tài chính của Ngân hàng thương mại mà tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch nhiều nhất trong kỳ kế toán.

b) Vốn điều lệ bằng ngoại tệ (vốn được cấp, vốn góp, vốn được tăng theo quy định của pháp luật) được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của Ngân hàng thương mại mà tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch nhiều nhất trong kỳ kế toán tại ngày nhận vốn góp.

c) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối phát sinh sau thời điểm đầu tư được quy đổi ra đồng Việt Nam bằng cách tính toán theo các khoản mục của Báo cáo kết quả hoạt động23;

d) Lợi nhuận, cổ tức đã trả được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của Ngân hàng thương mại mà tổ chức tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch nhiều nhất trong kỳ kế toán tại ngày trả lợi tức, cổ tức;

đ) Các khoản mục thuộc Báo cáo kết quả hoạt động24 và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá bình quân mua và bán chuyển khoản giao ngay của Ngân hàng thương mại mà tổ chức tổ chức tín dụng thực hiện giao dịch nhiều nhất trong kỳ kế toán tại ngày phát sinh nghiệp vụ.

e) Chênh lệch tỷ giá phát sinh khi chuyển đổi Báo cáo tài chính được lập bằng ngoại tệ ra đồng Việt Nam được ghi nhận trên chỉ tiêu "Chênh lệch tỷ giá hối đoái" thuộc khoản mục vốn chủ sở hữu của Báo cáo tình hình tài chính25, không đưc ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động26.

3. Nguyên tắc chuyển đổi Báo cáo tài chính các kỳ kế toán trong năm có chính sách thay đổi tỷ giá

a) Tỷ giá áp dụng đối với thông tin so sánh trên Báo cáo tình hình tài chính27, Báo cáo kết quả hoạt động28 và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ:

Khi trình bày thông tin kỳ so sánh (cột “năm trước” trên Báo cáo tình hình tài chính29 năm, Báo cáo kết quả hoạt động30, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; cột “đầu năm” trên Bảng cân đối kế toán giữa niên độ), TCTD áp dụng tỷ giá tương ứng của kỳ so sánh.

b) TCTD phải trình bày rõ trên Bản thuyết minh báo cáo tài chính những ảnh hưởng (nếu có) đối với Báo cáo tài chính do việc thay đổi chính sách tỷ giá.

Điều 4. Mục đích của Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của một TCTD, đáp ứng yêu cầu quản lý của lãnh đạo TCTD, cơ quan quản lý nhà nước và nhu cầu hữu ích của những người sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh tế. Báo cáo tài chính phải cung cấp những thông tin của một TCTD về:

1. Tài sản;

2. Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

3. Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác;

4. Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh;

5. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước;

6. Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán;

7. Các luồng tiền.

Ngoài những thông tin này, TCTD còn phải cung cấp các thông tin có liên quan khác trong bản “Thuyết minh báo cáo tài chính” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các báo cáo tài chính và các chính sách kế toán đã áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, lập và trình bày báo cáo tài chính và giải trình thêm về mức độ các loại rủi ro tài chính chủ yếu.

Điều 5. Kỳ lập báo cáo tài chính

1. Kỳ lập Báo cáo tài chính năm

Các TCTD phải lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo quy định hiện hành của pháp luật. Trường hợp đặc biệt, TCTD được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.

2. Kỳ lập Báo cáo tài chính giữa niên độ

Kỳ lập báo cáo tài chính giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).

3. Kỳ lập Báo cáo tài chính khác

a) Các TCTD có thể lập báo cáo tài chính theo kỳ kế toán khác theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.

b) Các TCTD bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.

Điều 6. Đơn vị lập báo cáo tài chính

1. Báo cáo tài chính năm

a) TCTD lập các mẫu báo cáo tài chính để phản ánh các thông tin kinh tế - tài chính của pháp nhân TCTD theo mu quy định tại Mục 1 - Báo cáo tài chính - Chương II. Chế độ này.

b)31 Trường hợp các chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 89 Luật các tổ chức tín dụng thì chi nhánh đầu mối của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (chi nhánh có Tng giám đốc (Giám đốc đưc ngân hàng nước ngoài ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về mi hoat động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam) phải tng hp số liệu các chi nhánh hoạt động tại Việt Nam để lập báo cáo tài chính tổng hợp theo quy định tại Mục 3 Chương II Chế độ này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo tài chính tổng hp.

c) Trường hợp TCTD có một hay nhiều công ty con: Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ lập báo cáo tài chính quy định tại điểm a, khoản 1, Điều này còn phải thực hiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn quy định tại Mục 2 - Báo cáo tài chính hợp nhất, Chương II, Chế độ này.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

a) TCTD lập các mẫu báo cáo tài chính theo các quy định tại Mục 4 - Báo cáo tài chính giữa niên độ, Chương II, Chế độ này.

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được chỉ định làm đầu mối có trách nhiệm tổng hợp số liệu các chi nhánh, lập báo cáo tài chính tổng hợp theo các quy định tại Mục 4 - Báo cáo tài chính giữa niên độ, Chương II, Chế độ này.

c) Trường hợp TCTD có một hay nhiều công ty con: Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ lập báo cáo tài chính quy định tại điểm a, khoản 2, Điều này còn phải thực hiện lập Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của tập đoàn TCTD quy định tại Mục 4 - Báo cáo tài chính giữa niên độ, Chương II, Chế độ này.

Điều 7. Thời hạn nộp báo cáo tài chính 32

1. Báo cáo tài chính năm

a) Báo cáo tài chính năm chưa kim toán

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm của TCTD chưa kiểm toán chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính;

- Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm hợp nhất chưa kiểm toán chậm nhất là 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán

TCTD phải gửi Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán kèm theo kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập (bao gồm: Báo cáo kiểm toán; thư quản lý và các tài liệu liên quan) chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

a) Thời hạn nộp báo cáo tài chính giữa niên độ chậm nhất là ngày 30 tháng đầu tiên của quý kế tiếp;

b) Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

Ngoài các Báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định tại điểm a Khoản này, TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải nộp:

- Báo cáo tài chính bán niên của TCTD đã được soát xét kèm theo toàn bộ Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính chậm nhất là 45 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính;

- Báo cáo tài chính bán niên hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp đã được soát xét kèm theo toàn bộ Báo cáo soát xét và Báo cáo tài chính bán niên của TCTD là 60 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm tài chính trong trường hợp TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải lập Báo cáo tài chính bán niên hp nht hoặc Báo cáo tài chính bán niên tổng hợp.

3. Báo cáo tài chính có kỳ lập khác

Trường hợp TCTD phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Chế độ này thì TCTD phải nộp báo cáo tài chính theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước theo từng trường hợp.

4. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo tài chính là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp báo cáo tài chính là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

Điều 8. Nơi nhận báo cáo tài chính 33

Loại Báo cáo tài chính

Nơi nhận Báo cáo tài chính

Ngân hàng Nhà nước

Cơ quan tài chính

Cơ quan thuế

Cơ quan thống kê

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ

2. Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét

 

 

 

3. Báo cáo tài chính năm

 

 

 

 

a) Báo cáo tài chính năm chưa kiểm toán

 

 

 

b) Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán

4. Báo cáo tài chính có kỳ lập khác

 

 

 

Điều 9. Lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán 34

1. Bảng cân đối tài khoản kế toán là báo cáo kế toán phản ánh chi tiết tình hình tài chính và hoạt động của TCTD và/ hoặc đơn vị TCTD (Mẫu A01/TCTD).

2. Yêu cầu khi lập Bảng cân đối tài khoản kế toán

a) Trường hợp phát sinh các khoản thu nhập và chi phí từ các giao dịch giữa các đơn vị TCTD trong cùng hệ thống, TCTD cần phải gửi kèm bản thuyết minh về các khoản thu nhập và chi phí này khi lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán;

b) Riêng Bảng cân đối tài khoản kế toán tháng 12 (hoặc tháng cuối cùng của kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật), các TCTD và các đơn vị TCTD lập và gửi báo cáo khi chưa kết chuyn thu nhập, chi phí đ xác định kết quả kinh doanh nhưng sau khi đã xử lý số dư các tài khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái, vàng bạc đá quý, chênh lệch đánh giá lại tài sản cuối năm tài chính theo chế độ hiện hành;

c) Trường hợp TCTD là công ty mẹ: Ngoài việc lập và gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD, khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước còn phải nộp kèm Bảng cân đối tài khoản kế toán của các công ty con;

d) Bảng cân đối tài khoản kế toán được nộp về Ngân hàng Nhà nước bằng báo cáo điện tử.

3. Thời hạn lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán

Định kỳ hàng tháng, các TCTD và các đơn vị TCTD phải lập và nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán vào ngày 07 tháng kế tiếp.

Nếu ngày cuối cùng của thời hạn nộp Bảng cân đi tài khoản kế toán là ngày lễ, ngày Tết hoặc ngày nghỉ cuối tuần thì ngày nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán là ngày làm việc tiếp theo ngay sau ngày đó.

4. Quy trình gửi Bảng cân đối tài khoản kế toán về Ngân hàng Nhà nước được thực hiện theo quy trình gửi Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán quy định tại Điều 10 Chế độ này.

Điều 10. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán 35

1. Quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử cho Ngân hàng Nhà nước

a) Ngân hàng và TCTD phi ngân hàng

a.1. Trụ sở chính TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Bắc, Ngân hàng hợp tác xã (từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra) phải nối mạng truyền tin với Cục Công nghệ tin học; các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Nam (từ thành phố Đà Nng trở vào) phải nối mạng truyền tin với Chi cục Công nghệ tin học tại thành phố Hồ Chí Minh để nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của Trụ sở chính; Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD; Báo cáo tài chính;

a.2. Trụ sở chính các TCTD không thuộc đối tượng quy định tại điểm a.1 Khoản này phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) để nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của Trụ sở chính; Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính;

a.3. Sở giao dịch, Chi nhánh, đơn vị trực thuộc TCTD hạch toán phụ thuộc phải nối mạng máy tính với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp Bảng cân đi tài khoản kế toán của đơn vị TCTD;

b) Chi nhánh ngân hàng nước ngoài

b.1. Chi nhánh đầu mối của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của chi nhánh đầu mối và Báo cáo tài chính.

Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài có chi nhánh đu mối nhưng không phải là chi nhánh đầu mối phải nối mạng máy tính với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính.

b.2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài không thuộc đối tượng theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Chế độ này phải nối mạng truyền tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nơi đóng trụ sở) đ nộp các báo cáo: Bảng cân đối tài khoản kế toán của TCTD và Báo cáo tài chính.

2. Quy trình nộp Báo cáo tài chính bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước

a) Các TCTD nộp Báo cáo tài chính năm chưa kim toán và Báo cáo tài chính giữa niên độ bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 01 bản);

b) Các TCTD nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và kết quả của tổ chức kiểm toán độc lập; Báo cáo tài chính bán niên đã soát xét (đối với TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn) và Báo cáo tài chính có kỳ lập khác (nếu có) bằng văn bản về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: mỗi loại 02 bản, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi TCTD đóng trụ sở chính: mỗi loại 01 bản).

3. Việc nộp báo cáo tài chính cho Cơ quan tài chính, Cơ quan thuế, Cơ quan thống kê được thực hiện theo quy định pháp luật khác có liên quan và theo hướng dẫn của các cơ quan đó.

4. Quy trình nộp báo cáo trong nội bộ TCTD do TCTD hướng dẫn.

5. Trường hợp Ngân hàng Nhà nước thay đổi hệ thống mạng truyền tin làm thay đi quy trình gửi và nhận báo cáo điện tử quy định tại Khoản 1 Điều này, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn quy trình nộp Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử phù hợp với s thay đi của hệ thống mạng truyền tin.

Điền 11. Trách nhiệm của TCTD 36

1. Người đại diện theo pháp luật của TCTD chịu trách nhiệm tổ chức lập và trình bày Báo cáo tài chính đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và trung thực về các thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán của đơn vị mình.

2. TCTD, đơn vị TCTD có trách nhiệm:

a) Lập và gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán theo đúng quy định của Chế độ này;

b) Ký, đóng dấu của đơn vị báo cáo đối với Báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định của pháp luật;

c) Thực hiện bảo mật khi xử lý truyền qua mạng máy tính Báo cáo tài chính, Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử được mã hóa theo đúng quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về truyền, nhận thông tin, báo cáo qua mạng;

d) TCTD, đơn vị TCTD nhận được tra soát Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán có sai sót của đơn vị nhận báo cáo, phải rà soát, kiểm tra lại và nếu có sai sót thì phải điều chỉnh lại ngay bằng cách hủy bỏ báo cáo có sai sót và lập báo cáo đúng để gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo; hoặc TCTD, đơn vị TCTD tự phát hiện báo cáo của mình có sai sót phải chủ động điều chỉnh kịp thời và gửi lại cho đơn vị nhận báo cáo.

Khi gửi lại báo cáo đã điều chỉnh sai sót phải gửi kèm bản giải trình sai sót cần điều chỉnh (bằng file đối với bảng cân đối tài khoản kế toán, bằng văn bản và file đối với báo cáo tài chính) cho đơn vị nhận báo cáo.

3. Chi nhánh đầu mối theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 6 Chế độ này phải thông báo cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về việc được ủy quyền là chi nhánh đầu mối.

Điều 12. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 37

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử theo quy định tại điểm a.2, điểm a.3 và điểm b Khoản 1 Điều 10 Chế độ này; kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các báo cáo; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị gửi báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và xử lý truyền tiếp về Cục Công nghệ tin học;

b) Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính bằng văn bản theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 10 Chế độ này;

c) Đôn đốc các TCTD, đơn vị TCTD theo quy định tại điểm a.2, điểm a.3, điểm b Khoản 1 và điểm b Khoản 2 Điều 10 Chế độ này gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán;

d) Khai thác số liệu và thông tin trên Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán; quản lý và lưu trữ các báo cáo theo quy định pháp luật;

đ) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

2. Chi cục Công nghệ tin học

Là đầu mối tiếp nhận Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán bằng báo cáo điện tử của các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đặt tại các tỉnh phía Nam theo quy định tại điểm a.1 Khoản 1 Điều 10 Chế độ này; kiểm tra tính chính xác về mặt số học của các báo cáo; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị gửi báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và xử lý truyền tiếp về Cục Công nghệ tin học.

3. Cục Công nghệ tin học

a) Là đầu mối tổ chức, tiếp nhận các Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán do các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục Công nghệ tin học truyền qua mạng truyền tin;

b) Kiểm tra tính chính xác về mặt số học trên các báo cáo điện tử; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo đ chỉnh sửa, gửi lại và thông báo cho các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan;

c) Tổng hợp các chỉ tiêu trên các báo cáo theo nhu cầu khai thác và sử dụng của các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước;

d) Hướng dẫn các TCTD, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước thực hiện việc truyền, nhận và khai thác dữ liệu báo cáo qua mạng truyền tin theo quy định;

đ) Đảm bảo truyền dẫn thông tin thông suốt, kịp thời, chính xác, an toàn và bảo mật; tổ chức lưu tr dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật.

4. Vụ Tài chính- Kế toán

Chịu trách nhiệm hướng dẫn triển khai thực hiện Chế độ này.

5. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

a) Là đu mối tổ chức, tiếp nhận các Báo cáo tài chính bằng văn bản do các TCTD gửi; chia sẻ thông tin với các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ;

b) Kiểm tra tính chính xác về mặt số học trên Báo cáo tài chính bằng văn bản; khi phát hiện sai sót, phải thông báo kịp thời cho đơn vị báo cáo để chỉnh sửa, gửi lại và thông báo cho các Vụ, Cục, đơn vị có liên quan; tổ chức lưu trữ dữ liệu các báo cáo an toàn và bảo mật;

c) Đôn đốc các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ theo quy định tại điểm a.1 Khoản 1 Điều 10 Chế độ này gửi đầy đủ, kịp thời Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán;

d) Thanh tra, giám sát việc thực hiện Chế độ này và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

6. Các Vụ, Cục và các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định đăng ký bằng văn bản với Cục Công nghệ tin học, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng để khai thác các báo cáo của TCTD theo nhu cầu cụ thể và chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và bảo mật thông tin về báo cáo trong nội bộ đơn vị mình theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Kiểm toán báo cáo tài chính

Việc kim toán báo cáo tài chính các TCTD được thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Công khai báo cáo tài chính 38

1. Đối tượng công khai

a) Tất cả các TCTD phải công khai báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán của tổ chức kim toán độc lập;

b) Các TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn phải công khai báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ theo quy định của pháp luật. Các TCTD khác tự nguyện công khai báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn mẫu báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược đ công khai.

2. Hình thức, nội dung và thời gian công khai báo cáo tài chính

a) Hình thức công khai

- Đối với báo cáo tài chính năm: Được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD và đăng trên 01 số báo có phạm vi phát hành trong toàn quốc;

- Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính bán niên: Được đăng trên trang thông tin điện tử (website) hoặc tại nơi đặt trụ sở chính, chi nhánh của TCTD.

Khuyến khích các TCTD công khai báo cáo tài chính dưới các hình thức như phát hành ấn phẩm (báo cáo thường niên) của TCTD; và các hình thức công khai khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

b) Nội dung công khai

TCTD phải công khai tối thiểu các nội dung sau: Báo cáo tài chính đã kiểm toán bao gồm Báo cáo tình hình tài chính39, Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm; Báo cáo tình hình tài chính40, Báo cáo kết quả kinh doanh đối với Báo cáo tài chính giữa niên độ. Các TCTD là công ty mẹ phải thực hiện công khai các biểu mẫu báo cáo tài chính hợp nhất;

Khuyến khích các TCTD công khai đầy đủ các biu mẫu báo cáo tài chính bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính41, Báo cáo kết quả hoạt động42, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

c) Thời gian công khai

- Thời gian công khai báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn, và chậm nhất là 120 ngày đối với các TCTD còn lại tính từ ngày kết thúc năm tài chính của TCTD.

- Thời gian công khai báo cáo tài chính giữa niên độ đối với các TCTD là tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn thực hiện theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, và chậm nhất là 45 ngày đối với TCTD còn lại kể từ ngày kết thúc quý.

d) Ngoài việc thực hiện công khai theo quy định tại điểm a, b, c Khoản này, TCTD là tổ chức phát hành, công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, công ty đại chúng có quy mô lớn, TCTD mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vn điều lệ còn phải thực hiện công khai báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật liên quan.

3. TCTD có trách nhiệm trả lời chất vấn khi có yêu cầu của đối tượng sử dụng báo cáo tài chính (cơ quan quản lý nhà nước, c đông, khách hàng và các đối tượng khác) theo quy định của pháp luật.

4. Các trường hợp ảnh hưởng đến việc công khai báo cáo tài chính như hoãn công khai thông tin, không công khai một phần hoặc toàn bộ thông tin trên báo cáo tài chính, hoặc trường hợp khác phải được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định.

5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày công khai báo cáo tài chính theo các quy định tại Chế độ này, TCTD phải gửi bản xác nhận/Thông báo về việc đã công khai Báo cáo tài chính về Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).

Điều 15. Lưu trữ Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán

Báo cáo tài chính và Bảng cân đối tài khoản kế toán phải được lưu trữ, bảo qun theo Chế độ lưu tr tài liệu kế toán hiện hành.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1 - Báo cáo tài chính của TCTD

Điều 16. Đối tượng lập báo cáo tài chính 43

Tất cả các TCTD đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính.

Điều 17. Hệ thống báo cáo tài chính đối với TCTD

1. Báo cáo tài chính của TCTD là báo cáo tài chính được lập trên cơ sở số liệu của toàn hệ thng TCTD (loại trừ các giao dịch nội bộ hệ thống TCTD), bao gồm: Trụ sở chính, Sở giao dịch, các chi nhánh và các đơn vị kế toán trực thuc hạch toán phụ thuộc (nếu có) của TCTD.

2. Hệ thống báo cáo tài chính đối với các TCTD bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính44: Mu s B 02/TCTD

- Báo cáo kết quả hoạt động45: Mu s B 03/TCTD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mu s B 04/TCTD

- Thuyết minh báo cáo tài chính: Mu s B 05/TCTD

MỤC 2 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Điều 18. Báo cáo tài chính hợp nhất

1. Báo cáo tài chính hợp nhất là báo cáo tài chính của một tập đoàn TCTD được trình bày như báo cáo tài chính của một TCTD. Báo cáo này được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo của công ty mẹ và các công ty con theo quy định tại Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS) số 25 - Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con.

2. Hệ thống báo cáo tài chính hợp nhất đối với các TCTD bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính46 hợp nhất: Mu số B 02/TCTD-HN

- Báo cáo kết quả hoạt động47 hợp nhất: Mu số B 03/TCTD-HN

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất: Mu số B 04/TCTD-HN

- Thuyết minh háo cáo tài chính hợp nhất: Mu s B 05/TCTD-HN

Điều 19. Đối tượng lập báo cáo tài chính hợp nhất

1. Tất cả các TCTD có một hoặc nhiều công ty con đều phải lập báo cáo tài chính hợp nhất, ngoại trừ các trường hợp quy định tại đoạn 05 của Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25.

2. Các TCTD là công ty mẹ khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải hợp nhất các báo cáo tài chính của tất cả các công ty con ở trong và ngoài nước, ngoại trừ các trường hợp được loại trừ khỏi việc hợp nhất theo quy định tại đoạn 10 của Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 25.

Điều 20. Nguyên tắc lập báo cáo tài chính hợp nhất

1. Báo cáo tài chính hợp nhất phải tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 3 Chế độ này.

2. Ngoài các nguyên tắc quy định tại khoản 1, Điều này, việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

a) Các Báo cáo tài chính của các đơn vị kế toán trong cùng một tập đoàn được sử dụng để hợp nhất Báo cáo tài chính phải được lập cho cùng một kỳ kế toán. Trường hợp ngày kết thúc kỳ kế toán là khác nhau thì các công ty con phải lập thêm một báo cáo tài chính cho mục đích hợp nhất cùng với kỳ kế toán của tập đoàn. Trong bất kỳ trường hợp nào, sự khác biệt về ngày kết thúc kỳ kế toán không được vượt quá 3 tháng.

b) Báo cáo tài chính hợp nhất phải được lập dựa trên một chính sách kế toán áp dụng thống nhất trong cùng một tập đoàn. Trường hợp, chính sách kế toán áp dụng có sự khác biệt, TCTD cần thực hiện giải trình theo quy định tại khoản 2, Điều 22, Chế độ này.

Điều 21. Trình tự hợp nhất báo cáo tài chính

1. Khi hợp nhất báo cáo tài chính, báo cáo tài chính của Công ty mẹ và các công ty con sẽ được hợp nhất theo từng khoản mục bằng cách cộng các khoản mục tương ứng của tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu/thu nhập và chi phí. Đồng thời, để báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp được đầy đủ các thông tin tài chính về toàn bộ tập đoàn như đối với một doanh nghiệp độc lập, TCTD cần thực hiện như sau:

a) Giá trị ghi sổ khoản đầu tư của công ty mẹ trong từng công ty con và phần vốn của công ty mẹ trong vốn chủ sở hữu của công ty con phải được loại trừ.

b) Số dư các tài khoản trên Báo cáo tình hình tài chính48 giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn, các giao dịch nội bộ, các khoản thu nhập/chi phí nội bộ, luồng tiền phát sinh từ các giao dịch này phải được loại trừ hoàn toàn.

c) Lợi ích của cổ đông không kiểm soát49 trong thu nhập thuần của công ty con được hợp nhất trong kỳ báo cáo được xác định và loại trừ ra khỏi thu nhập của tập đoàn để tính lãi, hoặc lỗ thuần có thể được xác định cho những đối tượng sở hữu công ty mẹ.

d) Lợi ích của cổ đông không kiểm soát50 trong tài sản thuần của công ty con được hợp nhất được xác định và trình bày trên Báo cáo tình hình tài chính51 hợp nhất thành một chỉ tiêu riêng biệt tách khỏi phần nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu của cổ đông của công ty mẹ.

2. Các khoản đầu tư vào công ty liên kết, công ty liên doanh (cơ sở kinh doanh đồng kiểm soát) khi lập báo cáo tài chính hợp nhất phải được thực hiện theo phương pháp vốn chủ sở hữu quy định tại Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 07 - Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết và 08 - Thông tin về những khoản góp vốn liên doanh. Theo đó, khoản vốn góp ban đầu được ghi nhận và phản ánh trên báo cáo tài chính theo giá gốc, sau đó được điều chỉnh trên báo cáo tài chính hợp nhất theo những thay đổi của phần sở hữu của bên góp vốn trong tổng tài sản thuần của công ty liên kết, công ty liên doanh.

Điều 22. Yêu cầu thuyết minh bổ sung về Báo cáo tài chính hợp nhất

Các TCTD khi lập báo cáo tài chính hợp nhất cần thực hiện giải trình bổ sung một số thông tin sau trong phần thuyết minh báo cáo tài chính:

1. Các TCTD là công ty mẹ nhưng không phải lập báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Chế độ này cần phải trình bày rõ tên và địa điểm trụ sở chính công ty mẹ đã lập và phát hành báo cáo tài chính hợp nhất trên báo cáo của mình.

2. Khi chính sách kế toán giữa công ty mẹ và công ty con không thống nhất, công ty mẹ cần giải trình vấn đề này cùng với các khoản mục đã được hạch toán theo các chính sách kế toán khác nhau trong báo cáo tài chính hợp nhất.

3. Danh sách các công ty con quan trọng, bao gồm: Tên công ty, địa điểm, tỷ lệ sở hữu của công ty mẹ (Trường hợp tỷ lệ sở hữu khác với tỷ lệ biểu quyết hoặc tỷ lệ lợi ích thì phải giải trình tất cả các tỷ lệ này).

4. Lý do không hợp nhất báo cáo tài chính của công ty con (các trường hợp loại trừ thực hiện theo khoản 2, Điều 19 Chế độ này) và các trường hợp công ty mẹ nắm giữ trên 50% quyền biểu quyết nhưng không có quyền kiểm soát để hình thành công ty con.

5. Ảnh hưởng của việc mua và bán các công ty con đến tình hình tài chính của tập đoàn TCTD tại ngày lập báo cáo, kết quả của kỳ báo cáo và ảnh hưởng tới các số liệu tương ứng của kỳ trước.

MỤC 3 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CỦA TCTD

Điều 23. Đối tượng lập Báo cáo tài chính tổng hợp

Các TCTD là đơn vị kế toán đầu mối hoặc được chỉ định là đại diện cho một loại hình/một nhóm TCTD hoạt động và hạch toán độc lập với nhau phải lập báo cáo tài chính tổng hợp để phản ánh các thông tin kinh tế - tài chính tổng hợp của tất cả các đơn vị thành viên trong cùng một loại hình/một nhóm.

Điều 24. Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp và phương pháp lập

1. Hệ thống báo cáo tài chính tổng hợp tương tự như các mẫu biểu của báo cáo tài chính quy định tại Mục 1, Chương II, Chế độ này.

2. Báo cáo tài chính tổng hợp được lập bằng cách hợp cộng các báo cáo tài chính hoặc lập trực tiếp từ bảng cân đối tài khoản kế toán tổng hợp của các đơn vị kế toán trong cùng loại hình/cùng nhóm.

MỤC 4 - BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ CỦA TCTD

Điều 25. Báo cáo tài chính giữa niên độ

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ là báo cáo tài chính gồm các báo cáo tài chính đầy đủ (báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ) hoặc báo cáo tài chính tóm lược (báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược) được lập cho một kỳ kế toán giữa niên độ.

2. Các quy định về báo cáo tài chính giữa niên độ quy định tại Chế độ này cũng được áp dụng đối với các TCTD lập và công khai Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp (Báo cáo tài chính hợp nhất/tổng hợp giữa niên độ).

Điều 26. Đối tượng lập Báo cáo tài chính giữa niên độ

1. Tất cả các TCTD phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và nộp cho các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy định tại các Điều 5, 6, 7, 8, 9 Chế độ này.

2. Các TCTD không bắt buộc phải công khai báo cáo tài chính giữa niên độ được lựa chọn hình thức báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ hoặc dạng tóm lược để phục vụ cho việc công khai báo cáo tài chính giữa niên độ theo quy định tại Điều 14, Chế độ này.

Điều 27. Các hình thức và nội dung báo cáo tài chính giữa niên độ

1. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính52 dạng đầy đủ: Mẫu số B 02a/TCTD

- Báo cáo kết quả hoạt động53 dạng đầy đủ:  Mẫu số B 03a/TCTD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ: Mẫu số B 04a/TCTD

- Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 05a/TCTD

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm lược bao gồm:

- Báo cáo tình hình tài chính54 dạng tóm lược: Mẫu số B 02b/TCTD

- Báo cáo kết quả hoạt động55 dạng tóm lược:  Mẫu số B 03b/TCTD

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng tóm lược:  Mẫu số B 04b/TCTD

- Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B 05a/TCTD

Điều 28. Yêu cầu thuyết minh bổ sung Báo cáo tài chính giữa niên độ

TCTD cần trình bày bổ sung một số nội dung sau trong phần Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: 

1. Tuyên bố về sự tuân thủ việc lập và trình bày báo cáo tài chính giữa niên độ theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 27 - Báo cáo tài chính giữa niên độ cũng như các chuẩn mực kế toán khác và chế độ kế toán hiện hành.

2. Công bố việc áp dụng nhất quán chính sách kế toán cho kỳ lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Trường hợp có sự thay đổi, TCTD cần trình bày và nêu ảnh hưởng đến báo cáo tài chính (nếu có).

3. Những sự kiện phát sinh trọng yếu sau ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ chưa được phản ánh trong các báo cáo tài chính giữa niên độ đó.

Chương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Gia hạn hiệu lực từng phần

1. Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của các TCTD quy định tại Mục 4 - Báo cáo tài chính giữa niên độ, Chương II, Chế độ này được thực hiện từ năm 2008.

2. Các quy định tại điểm 47.1 - Rủi ro lãi suất và điểm 47.3 - Rủi ro thanh khoản thuộc Mục IX - Quản lý rủi ro tài chính của Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu B05/TCTD) được thực hiện từ năm 2008.

3. Từ quý I/2009, các TCTD thực hiện lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.

Điều 30. Xử lý vi phạm

Các hành vi vi phạm các quy định tại Chế độ này, tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT

Tên báo cáo

Mã số

BCTC

BCTC Hợp nhất

1

Báo cáo tình hình tài chính56

B02/TCTD

B02/TCTD-HN

2

Báo cáo kết quả hoạt động57

B03/TCTD

B03/TCTD-HN

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

B04/TCTD

B04/TCTD-HN

4

Thuyết minh báo cáo tài chính

B05/TCTD

B05/TCTD-HN

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Dạng đầy đủ)

STT

Tên báo cáo

Mã số

BCTC

BCTC Hp nhất

1

Báo cáo tình hình tài chính58 dạng đầy đủ

B02a/TCTD

B02a/TCTD-HN

2

Báo cáo kết quả hoạt động59 dạng đy đủ

B03a/TCTD

B03a/TCTD-HN

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dạng đầy đủ

B04a/TCTD

B04a/TCTD-HN

4

Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc

B05a/TCTD

B05a/TCTD-HN

 

HỆ THỐNG BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

(Dạng tóm lược)

STT

Tên báo cáo

Mã số

BCTC

BCTC Hợp nhất

1

Báo cáo nh hình tài chính60 Dạng tóm lược

B02b/TCTD

B02b/TCTD-HN

2

Báo cáo kết quả hoạt động61 Dạng tóm lược

B03b/TCTD

B03b/TCTD-HN

3

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Dạng tóm lược

B04b/TCTD

B04b/TCTD-HN

4

Thuyết minh báo cáo tài chính Chọn lọc

B05a/TCTD

B05a/TCTD-HN

 

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: .........................

Mẫu số: - A01/TCTD 62

 

BÁO CÁO KẾ TOÁN

STT

Tên báo cáo

Mã số

1

Bảng cân đối tài khoản kế toán

A01/TCTD

 

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN K TOÁN

Tháng ... năm .......

A - CÁC TÀI KHOẢN TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)

Tên tài khoản

Số hiệu tài khoản

Số dư đầu kỳ

S phát sinh

Số dư cuối kỳ

Nợ

Nợ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cng

 

 

 

 

 

 

 

 

B - CÁC TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị: Đồng Việt Nam (VND)

Tên tài khoản

Số hiệu tài khoản

S dư đầu kỳ

S phát sinh

Số dư cuối kỳ

Nợ

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Trưởng phòng kế toán/
Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Yêu cầu của phần các tài khoản nội bảng là:

+ Tổng dư Nợ đầu kỳ

= Tổng dư Có đầu kỳ.

+ Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ

= Tổng số phát sinh Có trong kỳ.

+ Tổng dư N cuối kỳ

= Tổng dư Có cuối kỳ.

 

Đơn vị báo cáo: ...............

Địa chỉ: .........................

Mẫu số:- B02/TCTD: đối với BCTC 63

- B02/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất64

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ... tháng ... năm ...

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho Báo cáo THTC65)

Cách lấy số liệu đối với Báo cáo THTC66 hợp nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

A

Tài sản

 

 

 

 

 

I

Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

V.01

 

 

Dư Nợ (DN) tài khoản (TK) 101, 103, 104, 105

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC67

II

Tiền gửi tại NHNN

V.02

 

 

DN TK 111, 112

Như trên

III

Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

V.03

 

 

 

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC68

1

Tiền gửi tại các TCTD khác

 

 

 

DN TK 131 → 136

2

Cho vay các TCTD khác

 

 

 

DN TK 201, 202, 203, 205

3

Dự phòng rủi ro (*)

 

(xxx)

(xxx)

Dư Có (DC) TK 139, DC TK 209

IV

Chứng khoán kinh doanh

V.04

 

 

 

Như trên

1

Chứng khoán kinh doanh (1)

 

 

 

Chênh lệch (DN-DC) TK 141, 142, 148, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

2

Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 129 (phần tương ứng với giá trị 121, 122, 123 xếp vào khoản mục chứng khoán kinh doanh), DC TK 149

V

Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

V.05

 

 

Chênh lệch (DN-DC) TK 486 (nếu DN > DC)

Như trên

VI

Cho vay khách hàng

V.06

 

 

 

Như trên

1

Cho vay khách hàng

V.06.1

 

 

DN các TK:
211 → 216; 221, 222; 231, 232; 241, 242; 251 → 256; 261 → 268; 271, 272, 273, 275; 281 → 285; 291 → 293

2

Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng (*)

V.06.2

(xxx)

(xxx)

DC TK 219, 229, 239, 249, 259, 269, 279, 289, 299

VII

Hoạt động mua nợ

V.07

 

 

 

 

1

Mua nợ

 

 

 

DN TK 371, 372

Như trên

2

Dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 379

Như trên

VIII

Chứng khoán đầu tư

V.08

 

 

 

Như trên

1

Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán (2)

 

 

 

Chênh lệch (DN-DC) TK 151 → 157, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

2

Chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

 

 

 

Chênh lệch (DN-DC) TK 161 → 164, có thể bao gồm DN TK 121, 122, 123

3

Dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 129 (phần tương ứng với giá trị TK 121, 122, 123 xếp vào khoản mục chứng khoán đầu tư), 159, 169

IX

Góp vốn, đầu tư dài hạn

V.09

 

 

 

 

1

Đầu tư vào công ty con

 

 

 

DN TK 341, 345

Không thể hiện trên Báo cáo THTC69 hợp nhất.

2

Vốn góp liên doanh

 

 

 

DN TK 342, 346

- Giá trị ghi sổ của khoản vốn góp được điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của bên góp vốn:

(i) trong lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế TNDN của công ty LD, LK;

(ii) khi vốn chủ sở hữu của công ty LD, LK thay đổi nhưng chưa được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty LD, LK (như đánh giá lại TSCĐ và các khoản đầu tư, chênh lệch tỷ giá quy đi ngoại tệ);

(iii) khi công ty LD, LK áp dụng các chính sách kế toán khác với bên góp vốn.

- Lấy số liệu từ hệ thống sổ kế toán phục vụ cho hợp nhất.

3

Đầu tư vào công ty liên kết

 

 

 

DN TK 343, 347

4

Đầu tư dài hạn khác

 

 

 

DN TK 344, 348

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC70

5

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 349

Như trên

X

Tài sản cố định

 

 

 

 

 

1

Tài sản cố định hữu hình

V.10

 

 

 

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC71

a

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

DN TK 301

b

Hao mòn TSCĐ (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 3051

2

Tài sản cố định thuê tài chính

V.11

 

 

 

Như trên

a

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

DN TK 303

b

Hao mòn TSCĐ (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 3053

3

Tài sản cố định vô hình

V.12

 

 

 

Như trên

a

Nguyên giá TSCĐ

 

 

 

DN TK 302

b

Hao mòn TSCĐ (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 3052

XI

Bất động sản đầu tư

V.13

 

 

Khoản mục này không thể hiện trên Báo cáo THTC72 của TCTD, nhưng được thể hiện trên Báo cáo THTC73 của các Công ty con của TCTD (áp dụng hệ thng TKKT các TCTD đ hạch toán) có chức năng kinh doanh bất động sản.

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC74.

a

Nguyên giá BĐSĐT

 

 

 

DN TK 304

b

Hao mòn BĐSĐT (*)

 

(xxx)

(xxx)

DC TK 3054

XII

Tài sản Có khác

V.14

 

 

 

- Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC75.

1

Các khoản phải thu

V.14.2

 

 

DN TK 32, 351, 352, 353(a) (trừ TK 3535), 355, 3591, 3592, 36 (trừ TK 366(b)), 453 (Nếu DN)

2

Các khoản lãi, phí phải thu

 

 

 

DN TK 391, 392, 394, 395, 396, 397

3

Tài sản thuế TNDN hoãn lại

V.22.1

 

 

DN TK 3535

4

Tài sản Có khác

V.14

 

 

Chênh lệch (DN-DC) 31, DN TK 38 (trừ 386), 458 (nếu DN), Chênh lệch (DN-DC) TK 50, 51, 52, 56 (nếu DN > DC)

Trên Báo cáo THTC76 hợp nhất của tập đoàn, giá trị của khoản Li thế thương mại được và được xác định theo CMKT Việt Nam số 11- Hợp nhất kinh doanh

 

- Trong đó: Lợi thế thương mại

V.15

 

 

 

5

Các khoản dự phòng rủi ro cho các tài sản Có nội bảng khác (*)

V.14.3

(xxx)

(xxx)

DC TK 3597, 3598, 3599, 386, 4892, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp)

 

 

Tổng tài sản Có

 

 

 

 

 

B

Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

I

Các khoản nợ Chính phủ và NHNN77

V.16

 

 

 

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC78

1

Tiền gửi và vay Chính phủ, NHNN

 

 

 

DC TK 401, 402, 403, 404

 

2

Giao dịch bán và mua lại trái phiếu Chính phủ với Kho bạc Nhà nước

 

 

 

DC TK 405

 

II

Tiền gửi và vay các TCTD khác

V.17

 

 

 

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC79

1

Tiền gửi của các TCTD khác

 

 

 

DC TK 411 → 414

2

Vay các TCTD khác

 

 

 

DC TK 415 → 419

III

Tiền gửi của khách hàng

V.18

 

 

DC TK 42

Như trên

IV

Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

V.05

 

 

Chênh lệch (DC-DN) TK 486 (nếu DC > DN)

Như trên

V

Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

V.19

 

 

DC TK 441, 442

Như trên

VI

Phát hành giấy tờ có giá

V.20

 

 

Chênh lệch (DC-DN) TK 43

Như trên

VII

Các khoản nợ khác

V.22

 

 

 

 

1

Các khoản lãi, phí phải trả80

 

 

 

DC TK 491, 492, 493, 494, 496, 497

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC81.

2

Thuế TNDN hoãn lại phải trả

V.22.2

 

 

DC TK 4535

Như trên

3

Các khoản phải trả và công nợ khác

V.21

 

 

DC TK 45(c) (trừ TK 4535), 46 (trừ TK 466(d)), DC TK 481 485, 487, 488, Chênh lệch (DC-DN) TK 50, 51, 52, 56 (Nếu DC > DN)

4

Dự phòng rủi ro khác (Dự phòng cho công n tiềm n)

V.21

 

 

DC TK 4891, 4895, 4896, 4899 (nếu nội dung kinh tế phù hợp)

Tổng nợ phải trả

 

 

 

 

 

VIII

Vốn chủ s hữu

V.23

 

 

 

Tng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC82.

1

Vốn của TCTD

 

 

 

 

a

Vốn điều lệ

 

 

 

DC TK 601

b

Vốn đầu tư XDCB, mua sắm tài sản cố định

 

 

 

DC TK 602

c

Thng dư vốn cổ phần

 

 

 

DC TK 603 (nếu DN ghi bằng số âm)

d

Cổ phiếu quỹ (*)

 

(xxx)

(xxx)

DN TK 604

e

Cổ phiếu ưu đãi

 

 

 

DC TK 65

g

Vốn khác

 

 

 

DC TK 609

2

Quỹ của TCTD

 

 

 

DC TK 61

Như trên

3

Chênh lệch tỷ giá hối đoái (3)

 

 

 

Chênh lệch (DC - DN) TK 63 (nếu DN ghi bằng s âm)

Bao gồm giá trị khoản mục này trên Báo cáo THTC83 của công ty mẹ, công ty con và giá trị của khoản điều chỉnh tương ng với phần s hữu của công ty mẹ trong công ty LD, LK (theo phương pháp vốn chủ sở hữu) khi vốn CSH (phần chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản) của công ty LD, LK thay đổi nhưng chưa được phản ánh trên Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty LD, LK.

4

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

 

 

 

Chênh lệch (DC - DN) TK 64 (nếu DN ghi bng số âm)

5

Lợi nhuận chưa phân phối/Lỗ lũy kế (3)

 

 

 

Chênh lệch (DC - DN) TK 69 (nếu DN ghi bằng số âm)

Bao gồm:

- Giá trị của khoản mục này trên Báo cáo THTC84 của công ty mẹ, công ty con;

- Loại trừ các khoản lãi/lỗ chưa thực hiện phát sinh từ các giao dịch nội bộ tập đoàn; và

- Giá trị của khoản điều chỉnh tương ứng với phần sở hữu của Công ty mẹ theo phương pháp vốn chủ sở hữu:

(i) trong li nhuận hoặc l sau thuế TNDN của công ty LD, LK;

(ii) khi công ty LD, LK áp dụng các chính sách kế toán khác với công ty mẹ.

6

Li ích của cổ đông không kiểm soát85

 

 

 

Không thể hiện trên Báo cáo THTC86

Việc xác định và ghi nhận lợi ích của cổ đông không kiểm soát87 thực hiện theo CMKT số 25- Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đu tư vào công ty con.

Tổng nợ phải trả và vốn chủ sở hữu

 

 

 

 

 

 

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 88

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT (áp dụng cho Báo cáo TTHC) (4)

Cách lấy số liệu đối với Báo cáo THTC hợp nhất

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Bảo lãnh vay vốn

VIII.39

 

 

TK921

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo TTHC

2

Cam kết giao dịch hối đoái

TK923

Cam kết mua ngoại tệ

TK 9231, 9233, 9236

Cam kết bán ngoại tệ

TK 9232, 9234, 9237

Cam kết giao dịch hoán đổi

TK 9235

Cam kết giao dịch tương lai

TK 9238

3

Cam kết cho vay không hủy ngang

TK 924

4

Cam kết trong nghiệp vụ L/C

TK 925

5

Bảo lãnh khác

TK 922, 926, 927, 928

6

Các cam kết khác

TK 929

7

Lãi cho vay và phí phải thu chưa thu được

VIII.40a

 

 

TK 94

8

Nợ khó đòi đã xử lý

VIII.40b

 

 

TK 97

9

Tài sản và chứng từ khác

VIII.40c

 

 

TK 991, 992, 993, 995, 999

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo THTC loại trừ tài sản, chứng từ phát sinh từ giao dịch nội bộ, giữa các đơn vị trong cùng Tập đoàn (nếu có)

 


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

….., ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

- Các chỉ tiêu có đánh dấu (*) là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (xxx).

- Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu để lập báo cáo tài chính, các TCTD không đưa các nội dung này khi lập và trình bày báo cáo tài chính.

 

Đơn vị báo cáo: .............

Địa chỉ: ..........................

Mẫu số: - B03/TCTD: đối với BCTC 89

- B03/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất90

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày ... tháng ... năm ......

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu từ BCĐTKKT

(áp dụng cho Báo cáo KQHĐ91)

Cách lấy số liệu đối với Báo cáo KQHĐ92 hợp nhất

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

1

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự

VI.24

 

 

DC TK 701, 702, 703, 704, 705, 706, 709

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo KQHĐ93. Loại trừ thu nhập, chi phí, lãi phát sinh từ các giao dịch nội bộ, giữa các đơn vị trong cùng tập đoàn (nếu có).

2

Chi phí lãi và các chi phí tương tự

VI.25

 

 

DN TK 801, 802, 803, 805, 809

I

Thu nhập lãi thuần

 

 

 

1-2

3

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ

 

 

 

DC TK 71

Như trên

4

Chi phí hoạt động dịch vụ

 

 

 

DN TK 81

II

Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ

VI.26

 

 

3-4

III

Lãi/lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối

VI.27

 

 

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 72 và TK 82.

Như trên

IV

Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh

VI.28

 

 

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 741 và TK 841 (phần của chứng khoán kinh doanh) trừ (-) tăng (giảm) dự phòng rủi ro chứng khoán tương ứng trong kỳ.

Như trên

V

Lãi/ lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư

VI.29

 

 

Chênh lệch thu chi giữa số dư TK 741 và TK 841 (phần của chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn) trừ (-) [tăng (giảm) dự phòng rủi ro chứng khoán tương ứng trong kỳ không bao gồm chi phí dự phòng rủi ro trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành trong kỳ].

Như trên

5

Thu nhập từ hoạt động khác

 

 

 

DC TK 742, 748, 749, 79 (không bao gồm phần hoàn nhập dự phòng rủi ro hạch toán vào thu nhập khác).

Như trên

6

Chi phí hoạt động khác

 

 

 

DN TK 842, 843, 848, 849, 89

 

Vl

Lãi/ lỗ thuần từ hoạt động khác

VI.31

 

 

5-6

 

VII

Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần94

VI.30

 

 

DC TK 78

Bao gồm cổ tức, lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư ra ngoài tập đoàn không vượt quá 11% vốn điều lệ hoặc 11% vốn cổ phần có quyền biểu quyết tại công ty nhận vốn góp.

Thể hiện phần được sở hữu trong tổng lợi nhuận hoặc lỗ của các công ty liên doanh, liên kết được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu. Kể cả các điều chỉnh do áp dụng các chính sách kế toán khác nhau.

VIII

Chi phí hoạt động

VI.32

 

 

DN TK 831, 832, 85, 86, 87, 883; và {chênh lệch giữa DN TK 882 [(8822, 8827, 8829) phần chi phí dự phòng không thuộc rủi ro tín dụng, 8821, 8824, 8825, 8826] trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng tương ứng đã hạch toán vào thu nhập khác}.

Tổng các khoản mục tương ứng trên Báo cáo KQHĐ95.

IX

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

 

 

 

I+II+III+IV+V+VI+VII-VIII

 

X

Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng

 

 

 

Chênh lệch {[DN các TK (8822, 8827, 8829) phần dự phòng rủi ro tín dụng không bao gồm dự phòng rủi ro tín dụng cho chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư] cộng (+) chi phí dự phòng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành trong kỳ trừ (-) phần hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng tương ứng hạch toán vào thu nhập khác}.

Như trên

XI

Tổng lợi nhuận trước thuế

 

 

 

IX-X

 

7

Chi phí thuế TNDN hiện hành

 

 

 

DN TK 8331

Như trên

8

Chi phí thuế TNDN hoãn lại

 

 

 

Số dư TK 8332 (nếu DC ghi bằng số âm).

 

XII

Chi phí thuế TNDN

VI.33

 

 

7+8

 

XIII

Lợi nhuận sau thuế

 

 

 

XI-XII

 

XIV

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát96

 

 

 

 

 

XV

Lãi cơ bản trên cổ phiếu

 

 

 

Chỉ tiêu này được tính theo Chuẩn mực số 30- Lãi trên cổ phiếu.

 

 

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm .......
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu).

Ghi chú:

- Cách lấy số liệu để lập Báo cáo kết quả kinh doanh (số dư Có/ Nợ các tài khoản Thu nhập/ Chi phí) là số dư của các tài khoản trên Bảng cân đối tài khoản kế toán sau khi đã xử lý chênh lệch tỷ giá hối đoái, chênh lệch đánh giá lại tài sản vào các tài khoản thu nhập, chi phí phù hợp nhưng chưa kết chuyển thu nhập, chi phí vào tài khoản xác định kết quả kinh doanh.

 - Các cột 5, 6 là các cột hướng dẫn lấy số liệu, TCTD không đưa các nội dung này khi lập và trình bày báo cáo tài chính.

 

Đơn vị báo cáo ……….

Địa chỉ: ............................

Mẫu số: - B04/TCTD: đối với BCTC 97

- B04/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất98

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)

(Theo phương pháp trực tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày...... tháng ....... năm ........

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

01

Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được

 

 

 

Lãi dự thu đầu kỳ cộng (+) thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự trong kỳ trừ (-) Lãi dự thu cuối kỳ.

02

Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả (*)

 

 

 

Lãi dự trả đầu kỳ cộng (+) Chi trả lãi và các khoản chi phí tương tự trong kỳ trừ (-) Lãi dự trả cuối kỳ.

03

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được

 

 

 

[Phí dự thu đầu kỳ cộng (+) thu nhập phí trong kỳ trừ (-) phí dự thu cuối kỳ] - [phí dự trả đầu kỳ cộng (+) Chi trả phí trong kỳ trừ (-) phí dự trả cuối kỳ].

04

Chênh lệch số tiền thực thu/thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán)

 

 

 

Lãi/ (lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối cộng (+) Lãi/ (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán cộng (+) Lãi/ (lỗ) thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư.

05

Thu nhập khác

 

 

 

các khoản thu nhập khác trừ(-) chi phí khác đã thu/ đã chi trong kỳ (ngoại trừ chỉ tiêu 06 - Mục I).

06

Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro

 

 

 

Số tiền thu được từ các khoản nợ đã được xoá, bù đắp bằng nguồn rủi ro đang theo dõi ngoại bảng được hạch toán vào thu nhập.

07

Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ (*)

 

 

 

Phải trả cho nhân viên đầu kỳ cộng (+) Chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ trong kỳ trừ(-) Phải trả cho nhân viên cuối kỳ.

08

Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (*)

 

 

 

Số thuế thu nhập thực nộp trong kỳ (bao gồm cả thuế còn nợ kỳ trước đã nộp kỳ này và số thuế nộp trước).

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động

 

 

 

Σ (01-08)

Những thay đổi về tài sản hoạt động

 

 

 

 

09

(Tăng)/giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của khoản mục tiền gửi, cho vay các TCTD khác, trên Báo cáo THTC99 (Trừ các khoản mục tiền gửi có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền).

10

(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này với số dư nợ kỳ trước của TK tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN,TK Chứng khoán kinh doanh, TK chứng khoán sẵn sàng để bán, TK chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn trên Báo cáo THTC100 (Trừ các giấy tờ có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền và các giao dịch không liên quan đến luồng tiền- nếu có).

11

(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Báo cáo THTC101.

12

(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này và số dư nợ kỳ trước của các TK cho vay khách hàng trên Báo cáo THTC102 (không bao gồm các khoản dự phòng).

13

Giảm nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất103 các khoản

 

 

 

Số dự phòng sử dụng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất104 trong năm.

14

(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của hai chỉ tiêu “Các khoản phải thu”; “Tài sản có khác”... trên Báo cáo THTC105; điều chỉnh các khoản lãi/ (lỗ) do chênh lệch tỷ giá lũy kế không kết chuyển vào thu nhập/ chi phí; điều chỉnh các khoản lãi/ (lỗ) do đánh giá lại tài sản (không bao gồm các khoản lãi và phí phải thu).

Những thay đổi về công nợ hoạt động

 

 

 

 

15

Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu Các khoản nợ chính phủ và NHNN trên Báo cáo THTC106.

16

Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi, tiền vay các TCTD khác trên Báo cáo THTC107.

17

Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng108

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng109 trên Báo cáo THTC110.

18

Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ giấy tờ có giá phát hành được tính vào hoạt động tài chính)

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Phát hành giấy tờ có giá” trên Báo cáo THTC111 trừ (-) giấy tờ có giá dài hạn được tính vào hoạt động tài chính.

19

Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay trên Báo cáo THTC112.

20

Tăng/ (Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Báo cáo THTC113.

21

Tăng/ (Giảm) khác về công nợ hoạt động

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các khoản phải trả”; “Các khoản nợ khác”... trên Báo cáo THTC114 (không bao gồm các khoản phải trả cho nhân viên, lãi và phí phải trả).

22

Chi từ các quỹ của TCTD (*)

 

 

 

Căn cứ vào số tiền chi ra từ các quỹ trong kỳ báo cáo (Tùy vào tính chất chi của từng quỹ TCTD đưa vào luồng tiền thích hợp).

I

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

Σ (01 ÷ 22)

 

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

01

Mua sắm tài sản cố định (*)

 

 

 

Số tiền đã chi ra mua sắm TSCĐ theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

02

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

 

 

 

Số tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

03

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)

 

 

 

Số tiền chi ra từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết (bao gồm cả chi phí bù đắp cho giá trị còn lại).

04

Mua sắm bất động sản đầu tư (*)

 

 

 

Số tiền đã chi ra mua bất động sản đầu tư theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

05

Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư

 

 

 

Số tiền thu được từ bán, thanh lý, tài sản trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

06

Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)

 

 

 

Số tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư cộng (+) giá trị còn lại bất động sản đầu tư.

07

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)

 

 

 

Số tiền chi ra trong kỳ để đầu tư vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác).

08

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)

 

 

 

Số tiền thu hồi về trong kỳ từ đầu tư vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác).

09

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn

 

 

 

Số tiền thực thu phản ánh tiền cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia do đầu tư, góp vốn dài hạn.

II

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

 

 

 

Σ(01÷09)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

01

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/hoặc phát hành cổ phiếu

 

 

 

Tiền thu góp vốn của CSH, vốn nhà nước cấp trong kỳ, tiền thực thu về việc phát hành cổ phiếu.

02

Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có hoặc các khoản vay dài hạn khác.

03

Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có hoặc các khoản vay dài hạn khác.

04

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)

 

 

 

Số tiền chi cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận đã chia trong năm.

05

Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ.

06

Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc bán cổ phiếu quỹ.

III

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

 

 

 

Σ(01÷06)

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

 

 

 

(I+II+III) và bằng số chênh lệch giữa (VII-VI-V)

V

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ

 

 

 

Chỉ tiêu “tiền và tương đương tiền cuối kỳ” của Báo báo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.

VI

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá

 

 

 

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của các khoản mục.

VII

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ

 

 

 

Số kỳ này của các chỉ tiêu “Tiền mặt tại quỹ”; “Tiền gửi tại NHNN”; cộng thêm Tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN, Chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua; Tiền gửi tại các TCTD khác không kỳ hạn và đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi.

 

Lập bảng
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

  , ngày   tháng   năm  
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Đơn vị báo cáo: .............

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số: - B04/TCTD: đối với BCTC 115

- B04/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất116

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (HỢP NHẤT)
(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày...... tháng ....... năm ........

Đơn vị tính: triệu đồng VN

STT

Chỉ tiêu

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

Cách lấy số liệu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

 

01

Lợi nhuận trước thuế

 

 

 

Lấy từ Báo cáo kết quả kinh doanh.

Điều chỉnh cho các khoản:

 

 

 

 

02

Khấu hao TSCĐ, bất động sản đầu tư

 

 

 

Số dư trong năm của TK 871.

03

Dự phòng rủi ro tín dụng, giảm giá, đầu tư tăng thêm/ (hoàn nhập) trong năm

 

 

 

Số dư trong năm của TK 882; Số dự phòng rủi ro hoàn nhập trong năm được hạch toán vào thu nhập.

04

Lãi và phí phải thu trong kỳ (thực tế chưa thu)(*)

 

 

 

Lãi và phí phải thu hạch toán vào thu nhập trong kỳ trừ (-) phần thoái thu lãi và phí phải thu hạch toán vào chi phí.

05

Lãi và phí phải trả trong kỳ (thực tế chưa trả)

 

 

 

Lãi và phí phải trả hạch toán vào chi phí trong kỳ trừ (-) phần thoái chi lãi và phí phải chi.

06

(Lãi)/ lỗ do thanh lý TSCĐ

 

 

 

Chênh lệch số tiền thu được do bán thanh lý TSCĐ trừ (-) chi phí thanh lý trừ (-) giá trị còn lại đã ghi nhận vào Báo cáo kết quả hoạt động117.

07

(Lãi)/ lỗ do bán, thanh lý bất động sản đầu tư

 

 

 

Chênh lệch số tiền thu được do bán, thanh lý bất động sản đầu tư trừ (-) chi phí thanh lý trừ (-) phần giá trị còn lại của bất động sản đầu tư.

08

(Lãi)/ lỗ do thanh lý những khoản đầu tư, góp vốn dài hạn vào đơn vị khác, lãi, cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia từ HĐ đầu tư, góp vốn dài hạn

 

 

 

Chênh lệch giữa số tiền thu được khi bán khoản đầu tư vào đơn vị khác với giá trị ghi sổ kế toán; cổ tức nhận được từ hoạt động đầu tư.

09

Chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

 

 

 

Số kết chuyển vào kết quả kinh doanh cuối của kỳ báo cáo TK 63.

10

Các điều chỉnh khác

 

 

 

Dùng để điều chỉnh các khoản khác không thuộc hoạt động kinh doanh.

Những thay đổi về tài sản và công nợ hoạt động

 

 

 

 

 

Những thay đổi về tài sản hoạt động

 

 

 

 

11

(Tăng)/ Giảm các khoản tiền gửi và cho vay các TCTD khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của TK tiền gửi và cho vay các TCTD khác trên Báo cáo THTC118 (Trừ các khoản mục tiền gửi có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền).

12

(Tăng)/ Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này với số dư nợ kỳ trước của khoản mục tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ điều kiện tái chiết khấu với NHNN, TK chứng khoán kinh doanh, TK chứng khoán sẵn sàng để bán, TK chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn trên Báo cáo THTC119 (Trừ các giấy tờ có đủ tiêu chuẩn tính vào tiền, tương đương tiền và các giao dịch không liên quan đến luồng tiền- nếu có).

13

(Tăng)/ Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư kỳ này và số dư kỳ trước của chỉ tiêu các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác trên Báo cáo THTC120.

14

(Tăng)/ Giảm các khoản cho vay khách hàng

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư nợ kỳ này và số dư nợ kỳ trước của các TK cho vay khách hàng trên Báo cáo THTC121 (không bao gồm khoản dự phòng).

15

(Tăng)/ Giảm lãi, phí phải thu

 

 

 

Chênh lệch giữa số dư kỳ này và số dư kỳ trước của chỉ tiêu các khoản lãi, phí phải thu trên Báo cáo THTC122 cộng (+) chỉ tiêu 04 - Mục I.

16

(Giảm)/ Tăng nguồn dự phòng để xử lý rủi ro, xử lý, bù đắp tổn thất 123 các khoản

 

 

 

Chênh lệch số dư kỳ này và số dư kỳ trước các TK dự phòng trừ (-) chỉ tiêu 03- Mục I.

17

(Tăng)/ Giảm khác về tài sản hoạt động

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này với số kỳ trước của 2 chỉ tiêu “Các khoản phải thu”; “Tài sản có khác” trên Báo cáo THTC124 và các chỉ tiêu đã điều chỉnh ở khoản mục khác; điều chỉnh các khoản (lãi)/ lỗ do chênh lệch tỷ giá lũy kế không kết chuyển vào thu nhập/chi phí; điều chỉnh các khoản (lãi)/ lỗ do đánh giá lại tài sản.

 

Những thay đổi về công nợ hoạt động

 

 

 

 

18

Tăng/ (Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu các khoản nợ Chính phủ và NHNN trên Báo cáo THTC125.

19

Tăng/ (Giảm) các khoản tiền gửi và vay các TCTD

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi, tiền vay các TCTD khác trên Báo cáo THTC126.

20

Tăng/ (Giảm) tiền gửi của khách hàng127

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng128 trên Báo cáo THTC129.

21

Tăng/ (Giảm) các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các công cụ TC phái sinh và các khoản nợ tài chính khác” trên Báo cáo THTC130.

22

Tăng/ (Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD phải chịu rủi ro

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu vốn tài trợ ủy thác đầu tư, cho vay trên Báo cáo THTC131.

23

Tăng/ (Giảm) phát hành giấy tờ có giá (ngoại trừ GTCG được tính vào hoạt động tài chính)

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Phát hành giấy tờ có giá” trên Báo cáo THTC132 trừ (-) giấy tờ có giá dài hạn được tính vào hoạt động tài chính.

24

Tăng/ (Giảm) lãi, phí phải trả

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu các khoản lãi và phí phải trả trên Báo cáo THTC133 trừ (-) chỉ tiêu 05 - Mục I.

25

Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động

 

 

 

Chênh lệch giữa số kỳ này và số kỳ trước của chỉ tiêu “Các khoản phải trả”; “Các khoản nợ khác” trên báo cáo THTC134 và các chỉ tiêu đã điều chỉnh ở khoản mục khác.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước thuế thu nhập

 

 

 

Σ (01÷ 25)

26

Thuế TNDN đã nộp (*)

 

 

 

Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp trong kỳ báo cáo.

27

Chi từ các quỹ của TCTD (*)

 

 

 

Căn cứ vào số tiền chi ra từ các quỹ trong kỳ báo cáo (Tùy vào tính chất chi của từng quỹ, TCTD đưa vào luồng tiền thích hợp).

I

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

 

 

 

Σ (01÷ 27)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

 

 

01

Mua sắm TSCĐ (*)

 

 

 

Số tiền đã chi ra mua sắm TSCĐ theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

02

Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ

 

 

 

Số tiền thu được từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ.

03

Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (*)

 

 

 

Số tiền chi ra từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ (bao gồm cả chi phí bù đắp cho giá trị còn lại).

04

Mua sắm bất động sản đầu tư (*)

 

 

 

Số tiền đã chi ra mua bất động sản đầu tư theo nguyên giá trong kỳ báo cáo tăng.

05

Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư

 

 

 

Số tiền thu được từ bán, thanh lý, tài sản trong kỳ trên Bảng CĐTK và sổ kế toán chi tiết.

06

Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư (*)

 

 

 

Số tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư cộng(+) giá trị còn lại bất động sản đầu tư.

07

Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác) (*)

 

 

 

Số tiền chi ra trong kỳ để đầu tư vào các Đơn vị khác (Chi đầu tư mua công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, và các khoản đầu tư dài hạn khác).

08

Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác)

 

 

 

Số tiền thu hồi về trong kỳ từ đầu tư vào các Đơn vị khác (Thu bán, thanh lý công ty con, góp vốn liên doanh, liên kết, các khoản đầu tư dài hạn khác).

09

Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn

 

 

 

Số tiền thực thu phản ánh tiền cổ tức nhận được, lợi nhuận được chia do đầu tư, góp vốn dài hạn.

II

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư

 

 

 

Σ(01÷ 09)

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

 

01

Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và/ hoặc phát hành cổ phiếu

 

 

 

Tiền thu góp vốn của Chủ sở hữu, vốn nhà nước cấp trong kỳ, tiền thực thu về việc phát hành cổ phiếu.

02

Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có; các khoản vay dài hạn khác.

03

Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác (*)

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc phát hành các giấy tờ có giá dài hạn đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vay dài hạn khác.

04

Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia (*)

 

 

 

Số tiền chi cổ tức cho cổ đông, lợi nhuận đã chia trong năm.

05

Tiền chi ra mua cổ phiếu quỹ (*)

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế bỏ ra để mua cổ phiếu quỹ.

06

Tiền thu được do bán cổ phiếu quỹ

 

 

 

Số tiền ngân hàng thực tế nhận được từ việc bán cổ phiếu quỹ.

III

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính

 

 

 

Σ(01÷06)

IV

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

 

 

 

(I+II+III) và bằng số chênh lệch giữa (VII-VI-V)

V

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm đầu kỳ

 

 

 

Chỉ tiêu “tiền và tương đương tiền cuối kỳ” của báo báo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước.

VI

Điều chỉnh ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá

 

 

 

ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá của các khoản mục.

VII

Tiền và các khoản tương đương tiền tại thời điểm cuối kỳ

 

 

 

Số kỳ này của các chỉ tiêu “tiền mặt tại quỹ”; “tiền gửi tại NHNN” ; cộng thêm tín phiếu Chính phủ và các GTCG ngắn hạn khác đủ ĐK tái chiết khấu NHNN, Chứng khoán có thời hạn thu hồi hoặc đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày mua; tiền gửi tại các TCTD khác không kỳ hạn và đáo hạn không quá 3 tháng kể từ ngày gửi.

 


Lập bảng
(Ký, họ tên)


Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

, ngày   tháng    năm   
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

1. Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

- Cột 5 là cột hướng dẫn cách lấy số liệu chung nhất và không đưa nội dung cột này khi lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

- Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp, phương pháp lấy số liệu để lập báo cáo có thể thay thế bằng cách lấy số liệu thu/ chi trên các tài khoản tiền và tương đương tiền.

- Chỉ tiêu (*) /() trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ là các chỉ tiêu được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn(xxx).

- Các chỉ tiêu (4), (5), (6) của phần lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư về mua sắm, thu/ chi thanh lý, nhượng bán bất động sản đầu tư không có trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ của TCTD nhưng có trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của các Công ty con của TCTD (áp dụng hệ thống tài khoản kế toán các TCTD để hạch toán) có chức năng kinh doanh bất động sản.

2. Đối với Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất:

- Các TCTD lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất tương tự như việc lập và trình bày Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bổ sung thêm một số nguyên tắc kế toán hợp nhất sau:

* Các hoạt động mua và thanh lý công ty con: khi một công ty con thêm vào hay bớt đi khỏi một tập đoàn trong năm tài chính, báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất phải bao gồm cả luồng tiền của các công ty con này thực hiện trong giai đoạn mà báo cáo kết quả kinh doanh bao gồm cả kết quả kinh doanh của các công ty con này. Tổng luồng tiền phát sinh từ mua hay thanh lý công ty con được phải được trình bày riêng biệt.

* Loại bỏ các giao dịch nội bộ tập đoàn

* Ảnh hưởng của tỷ giá.

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp trực tiếp được lập trên cơ sở hợp nhất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty mẹ và của các công ty con (Các báo cáo này cũng được lập thống nhất theo phương pháp trực tiếp) bằng cách cộng các khoản mục tương đương và loại ra các tác động của các lưu chuyển tiền tệ trong nội bộ tập đoàn.

 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất được được lập theo phương pháp gián tiếp căn cứ vào Báo cáo tình hình tài chính135 toán hợp nhất và các tài liệu liên quan đến hợp nhất báo cáo.

 

Đơn vị báo cáo: .............

Địa chỉ: ...........................

Mẫu số: - B05/TCTD: đối với BCTC 136

- B05/TCTD-HN: đối với BCTC hợp nhất137

(Ban hành theo Thông tư số 49/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014)

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (HỢP NHẤT)

Cho năm tài chính kết thúc ngày..... tháng ..... năm ........ (hoặc Quý ...... năm .........)

I- Đặc điểm hoạt động của TCTD

1. Giấy phép thành lập và hoạt động, thời hạn có giá trị

2. Hình thức sở hữu vốn

3. Thành phần Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên (Tên, chức danh từng người)

4. Thành phần Ban Tổng giám đốc/Ban Giám đốc (Tên, chức danh từng người)

5. Trụ sở chính.........; Số chi nhánh:.......... Số công ty con:............

6. Công ty con: Tên, giấy phép thành lập và hoạt động, tỷ lệ góp vốn vào Công ty con

7. Tổng số cán bộ, công nhân viên

II- Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

1. Kỳ kế toán năm (bắt đầu từ ngày..../....../....... kết thúc vào ngày...../..../.......)

2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

III- Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

- Báo cáo về tuân thủ các chuẩn mực kế toán Việt Nam hoặc các chuẩn mực kế toán quốc tế, trong đó nêu rõ các chuẩn mực áp dụng, các chính sách kế toán được xây dựng trong trường hợp không có hướng dẫn cụ thể trong hệ thống chuẩn mực vận dụng, những trường hợp không tuân thủ chuẩn mực và lý do.

- Chế độ và hình thức kế toán áp dụng.

- Các cơ sở đánh giá được sử dụng trong quá trình lập báo cáo tài chính và các ước tính kế toán quan trọng.

- Hợp nhất báo cáo (nếu có): Các đối tượng hợp nhất báo cáo tài chính.

- Cơ sở điều chỉnh các sai sót.

IV- Chính sách kế toán áp dụng tại TCTD

1. Chuyển đổi tiền tệ: nguyên tắc ghi nhận các khoản tiền, phương pháp chuyển đổi các đồng tiền và ghi nhận chênh lệch tỷ giá phát sinh.

2. Nguyên tắc thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính

3. Công cụ tài chính phái sinh và kế toán phòng ngừa rủi ro (nếu có)

Các TCTD 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế liên quan đến công cụ tài chính đối với việc hạch toán kế toán các giao dịch ngoại hối và các hợp đồng phái sinh phải thuyết minh nội dung khác biệt giữa chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực kế toán Việt Nam và ảnh hưởng của sự khác biệt đó đến thông tin trên báo cáo tài chính.

4. Kế toán thu nhập lãi, chi phí lãi và ngừng dự thu lãi

5. Kế toán các khoản thu từ phí và hoa hồng

6. Kế toán đối với cho vay khách hàng, hoạt động mua nợ

6.1. Kế toán đối với cho vay khách hàng

- Nguyên tắc ghi nhận khoản vay

- Các nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro tín dụng

- Cơ sở trích lập dự phòng rủi ro và xóa sổ các khoản cho vay không có khả năng thu hồi.

6.2. Kế toán hoạt động mua nợ

- Nguyên tắc ghi nhận khoản mua nợ

- Các nguyên tắc phân loại nợ và đánh giá rủi ro khoản nợ mua

- Cơ sở trích lập dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ

7. Kế toán các nghiệp vụ kinh doanh và đầu tư chứng khoán

7.1. Nguyên tắc phân loại chứng khoán kinh doanh, chứng khoán sẵn sàng để bán, chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

7.2. Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán

- Nguyên tắc ghi nhận giá trị chứng khoán kinh doanh.

- Nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ rủi ro và trích lập dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh.

7.3. Nghiệp vụ đầu tư chứng khoán

- Nguyên tắc ghi nhận giá trị chứng khoán đầu tư (chứng khoán sẵn sàng để bán và chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn).

- Nguyên tắc và phương pháp đánh giá mức độ rủi ro và trích lập dự phòng rủi ro chứng khoán đầu tư.

8. Kế toán TSCĐ vô hình

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản cố định vô hình

- Phương pháp và thời gian khấu hao TSCĐ vô hình

9. Kế toán lợi thế thương mại

- Nguyên tắc ghi nhận lợi thế thương mại

- Phương pháp và thời gian phân bổ lợi thế thương mại

10. Kế toán TSCĐ hữu hình

- Nguyên tắc xác định nguyên giá TSCĐ hữu hình;

- Phương pháp khấu hao, thời gian sử dụng hữu ích, hoặc tỷ lệ khấu hao TSCĐ hữu hình.

11. Kế toán các giao dịch thuê tài sản

- Nguyên tắc ghi nhận tài sản trong các giao dịch:

* Thuê hoạt động: khi TCTD là người đi thuê và khi là người cho thuê

* Thuê tài chính: khi TCTD là người đi thuê và khi là người cho thuê

- Phương pháp tính khấu hao tài sản đi thuê tài chính và phân bổ tiền thuê đối với tài sản thuê hoạt động.

12. Bất động sản đầu tư (đối với báo cáo tài chính hợp nhất)

- Nguyên tắc ghi nhận BĐS đầu tư

- Phương pháp khấu hao BĐS đầu tư.

13. Tiền và các khoản tương đương tiền (khái niệm tiền và tương đương tiền)

14. Dự phòng, công nợ tiềm ẩn và tài sản chưa xác định

15. Kế toán các khoản nghĩa vụ đối với nhân viên

16. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp và chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

- Chi phí thuế thu nhập hiện hành và thuế thu nhập hoãn lại

17. Kế toán các khoản vốn vay, phát hành chứng khoán nợ, công cụ vốn

- Nguyên tắc ghi nhận chi phí đi vay: Vốn vay; kỳ phiếu, trái phiếu phát hành; cổ phiếu ưu đãi; mua lại giấy tờ có giá do chính mình phát hành.

18. Vốn chủ sở hữu

- Phát hành cổ phiếu: chi phí phát sinh, thặng dư cổ phần (nếu có)...

- Cổ tức trả trên cổ phiếu thường

- Cổ phiếu quỹ

- Trích lập và sử dụng các quỹ từ lợi nhuận sau thuế

19. Các hoạt động ủy thác chịu rủi ro của TCTD

20. Các điều chỉnh số liệu kế toán kỳ trước (Việc điều chỉnh vào các số liệu kỳ trước để đảm bảo khả năng so sánh trong trường hợp có những thay đổi trong ước tính kế toán hoặc chính sách kế toán áp dụng)

V- Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính138

Ngoài các thông tin yêu cầu trong mục này, các TCTD có thể trình bày bổ sung các thông tin khác phù hợp với tình hình thực tế hoạt động tại đơn vị.

1. Tiền mặt, vàng bạc, đá quý

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Tiền mặt bằng VND

....

 

....

Tiền mặt bằng ngoại tệ

....

 

....

Chứng từ có giá trị ngoại tệ

....

 

....

Vàng tiền tệ

....

 

....

Vàng phi tiền tệ

....

 

....

Kim loại quý, đá quý khác

....

 

....

Tổng

....

 

....

- TCTD trình bày về dự phòng giảm giá trích lập đối với vàng phi tiền tệ, kim loại quý, đá quý (số dự phòng; cơ sở trích lập).

2. Tiền gửi tại NHNN

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Tiền gửi thanh toán tại NHNN

...

 

...

- Bằng VND

...

 

...

- Bằng ngoại tệ

...

 

...

Tiền gửi phong toả (nếu có)

...

 

...

Tiền gửi khác

...

 

...

Tổng

...

 

...

3. Tiền gửi và cho vay các TCTD khác

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

3.1. Tiền gửi tại các TCTD khác

 

 

 

Tiền gửi không kỳ hạn:

 

- Bằng VND

 

- Bằng ngoại hối

 

Tiền gửi có kỳ hạn:

 

- Bằng VND

 

- Bằng ngoại hối

 

- Dự phòng rủi ro

(…)

 

(…)

Tổng

 

 3.2. Cho vay các TCTD khác

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Bằng VND

 

Trong đó: chiết khấu, tái chiết khấu

 

- Bằng ngoại hối

 

Trong đó: chiết khấu, tái chiết khấu

 

- Dự phòng rủi ro

(…)

 

(…)

Tổng

 

Tổng tiền gửi và cho vay các TCTD khác

 

Phân tích chất lượng dư nợ cho vay, tiền gửi các TCTD khác:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Nợ đủ tiêu chuẩn

 

- Nợ cần chú ý

 

- Nợ dưới tiêu chuẩn

 

- Nợ nghi ngờ

 

- Nợ có khả năng mất vốn

 

Tổng

 

3.3. Cho vay các quỹ tín dụng nhân dân (áp dụng riêng đối với Ngân hàng Hợp tác xã)

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Bằng VND

 

- Mở rộng tín dụng

 

- Hỗ trợ khả năng chi trả

 

- Hỗ trợ khó khăn về tài chính

 

- Cho vay đặc biệt

 

- Dự phòng rủi ro

(…)

 

(…)

Trong đó: - Dự phòng chung

(…)

 

(…)

- Dự phòng cụ thể

(…)

 

(…)

Tổng

 

Phân tích chất lượng dư nợ cho vay đối với các QTDND:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Nợ đủ tiêu chuẩn

 

- Nợ cần chú ý

 

- Nợ dưới tiêu chuẩn

 

- Nợ nghi ngờ

 

- Nợ có khả năng mất vốn

 

Tổng

 

4. Chứng khoán kinh doanh139

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

4.1. Chứng khoán Nợ

 

 

 

- Chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương

 

- Chứng khoán do các TCTD khác trong nước phát hành

 

- Chứng khoán do các TCKT trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Nợ nước ngoài

 

Tổng

...

 

...

4.2. Chứng khoán Vốn(5)

 

 

 

- Chứng khoán Vốn do các TCTD khác phát hành

 

- Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Vốn nước ngoài

 

4.3. Chứng khoán kinh doanh khác

 

 

 

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

4.4. Phân tích chất lượng dư nợ chứng khoán kinh doanh được phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng

 

 

 

- Nợ đủ tiêu chuẩn

 

- Nợ cần chú ý

 

- Nợ dưới tiêu chuẩn

 

- Nợ nghi ngờ

 

- Nợ có khả năng mất vốn

 

 

 

Tổng

 

4.5. Dự phòng rủi ro chứng khoán kinh doanh

(...)

 

(...)

Trong đó: - Dự phòng giảm giá

(…)

 

(…)

- Dự phòng chung

(…)

 

(…)

- Dự phòng cụ thể

(…)

 

(…)

4.6. Thuyết minh về tình trạng niêm yết của các chứng khoán kinh doanh

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Chứng khoán Nợ:

 

 

 

+ Đã niêm yết

 

+ Chưa niêm yết

 

Chứng khoán Vốn:

 

 

 

+ Đã niêm yết

 

+ Chưa niêm yết

 

Chứng khoán kinh doanh khác:

 

 

 

+ Đã niêm yết

 

+ Chưa niêm yết

 

4.7. Thuyết minh về việc phân loại lại

Chứng khoán kinh doanh phân loại ra khỏi nhóm khi không còn nắm giữ với mục đích bán lại trong thời gian ngắn.

TCTD phải trình bày nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân loại lại trong tổng tài sản, công nợ và nguồn vốn cũng như thu nhập và chi phí của TCTD.

5. Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác

 

Tổng giá trị của hợp đồng (theo tỷ giá ngày hiệu lực HĐ)

Tổng giá trị ghi sổ kế toán (theo tỷ giá tại ngày lập báo cáo)

Tài sản

Công nợ

 

Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

1

Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

 

 

 

 

- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

 

 

 

 

- Giao dịch hoán đổi tiền tệ

 

 

 

 

- Mua Quyền chọn tiền tệ

 

...

 

 

 + Mua quyền chọn mua

 

 

 

 

 + Mua quyền chọn bán

 

 

 

 

- Bán Quyền chọn tiền tệ

 

 

 + Bán quyền chọn mua

 

 

 

 

 + Bán quyền chọn bán

 

 

 

 

- Giao dịch tương lai tiền tệ

 

 

 

2

Công cụ tài chính phái sinh khác

 

 

 

 

(TCTD phải liệt kê chi tiết theo bản chất từng công cụ tài chính phái sinh)

 

 

 

 

Tại ngày đầu kỳ

 

 

 

1

Công cụ tài chính phái sinh tiền tệ

 

 

 

 

- Giao dịch kỳ hạn tiền tệ

 

...

...

 

- Giao dịch hoán đổi tiền tệ

 

...

...

 

- Mua Quyền chọn tiền tệ

 

...

...

 

 + Mua quyền chọn mua

 

 

 

 

 + Mua quyền chọn bán

 

 

 

 

- Bán Quyền chọn tiền tệ

 

 

 + Bán quyền chọn mua

 

 

 

 

 + Bán quyền chọn bán

 

 

 

 

- Giao dịch tương lai tiền tệ

 

...

...

2

Công cụ tài chính phái sinh khác

 

 

 

 

(TCTD phải liệt kê chi tiết theo bản chất từng công cụ tài chính phái sinh)

 

 

 

6. Cho vay khách hàng

6.1. Cho vay khách hàng

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước

...

 

...

Cho vay chiết khấu công cụ chuyển nhượng và các giấy tờ có giá

...

 

...

Cho thuê tài chính

...

 

...

Các khoản trả thay khách hàng

...

 

...

Cho vay bằng vốn tài trợ, ủy thác đầu tư

...

 

...

Cho vay đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài

...

 

...

Cho vay theo chỉ định của Chính phủ

...

 

...

Nợ cho vay được khoanh và nợ chờ xử lý

...

 

...

Tổng

...

 

...

- Phân tích chất lượng nợ cho vay:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Nợ đủ tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ cần chú ý

...

 

...

Nợ dưới tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ nghi ngờ

...

 

...

Nợ có khả năng mất vốn

...

 

...

Tổng

...

 

...

- Phân tích dư nợ theo thời gian:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Nợ ngắn hạn

...

 

...

Nợ trung hạn

...

 

...

Nợ dài hạn

...

 

...

Tổng

...

 

...

- Phân tích dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng và theo loại hình doanh nghiệp:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Cho vay các TCKT

...

 

...

(Trình bày chi tiết theo loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê quy định)

 

 

 

Cho vay cá nhân

...

 

...

Cho vay khác

...

 

...

Tổng

...

 

...

- Phân tích dư nợ cho vay theo ngành: Các TCTD phân tích dư nợ cho vay theo chỉ tiêu ngành kinh tế do Tổng cục thống kê quy định.

6.2. Sự thay đổi (tăng/giảm) của Dự phòng rủi ro tín dụng đối với dư nợ cho vay khách hàng

 

Dự phòng chung

 

Dự phòng cụ thể

Kỳ này

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

...

 

...

- Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)

...

 

...

- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ

(...)

 

(...)

- Số dư cuối kỳ

...

 

...

Kỳ trước

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

...

 

...

 - Dự phòng rủi ro trích lập trong kỳ/ (Hoàn nhập dự phòng trong kỳ)

...

 

...

- Sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ

(...)

 

(...)

- Số dư cuối kỳ

...

 

...

7. Hoạt động mua nợ 140

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Mua nợ bằng VND

 

- Mua nợ bằng ngoại tệ

 

- Dự phòng rủi ro

(…)

 

(…)

Tổng

 

TCTD thuyết minh giá trị nợ gốc, lãi của khoản nợ đã mua như sau:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Nợ gốc đã mua

 

- Lãi của khoản nợ đã mua

 

Tổng

 

Phân tích chất lượng dư nợ của hoạt động mua nợ:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Nợ đủ tiêu chuẩn

...

 

...

- Nợ cần chú ý

...

 

...

- Nợ dưới tiêu chuẩn

...

 

...

- Nợ nghi ngờ

...

 

...

- Nợ có khả năng mất vốn

...

 

...

Tổng

 

Trường hợp TCTD mua lại khoản nợ thuộc các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 thì tổ chức tín dụng phải thuyết minh nguyên nhân mua lại và ảnh hưởng của việc mua lại các khoản nợ này trong thu nhập, chi phí của TCTD.

8. Chứng khoán đầu tư

8.1. Chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

a. Chứng khoán Nợ

 

 

 

- Chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương

 

- Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Nợ do các TCKT trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Nợ nước ngoài

 

b. Chứng khoán Vốn

 

 

 

- Chứng khoán Vốn do các TCTD khác trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Vốn do các TCKT trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Vốn nước ngoài

 

c. Dự phòng rủi ro chứng khoán sẵn sàng để bán

(...)

 

(...)

Trong đó: - Dự phòng giảm giá

(…)

 

(…)

 - Dự phòng chung

(…)

 

(…)

 - Dự phòng cụ thể

(…)

 

(…)

Tổng

 

8.2. Thuyết minh về việc phân loại lại chứng khoán sẵn sàng để bán

TCTD phải trình bày nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân loại lại trong tổng tài sản, công nợ và nguồn vốn cũng như thu nhập và chi phí của TCTD.

8.3. Chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn (không bao gồm trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành)

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Chứng khoán Chính phủ, chính quyền địa phương

 

- Chứng khoán Nợ do các TCTD khác trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Nợ do các TCKT trong nước phát hành

 

- Chứng khoán Nợ nước ngoài

 

- Dự phòng rủi ro chứng khoán giữ đến ngày đáo hạn

(...)

 

(...)

Trong đó: - Dự phòng giảm giá

(…)

 

(…)

 - Dự phòng chung

(…)

 

(…)

 - Dự phòng cụ thể

(…)

 

(…)

Tổng

 

8.4. Thuyết minh về việc phân loại lại chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn

TCTD phải trình bày nguyên nhân và ảnh hưởng của việc phân loại lại trong tổng tài sản, công nợ và nguồn vốn cũng như thu nhập và chi phí của TCTD.

8.5. Trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

- Mệnh giá trái phiếu đặc biệt

 

- Dự phòng trái phiếu đặc biệt

(…)

 

(…)

Tổng

 

8.6. Phân tích chất lượng chứng khoán được phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Nợ đủ tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ cần chú ý

...

 

...

Nợ dưới tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ nghi ngờ

...

 

...

Nợ có khả năng mất vốn

...

 

...

Tổng

...

 

...

9. Góp vốn, đầu tư dài hạn:

- Phân tích giá trị đầu tư theo loại hình đầu tư:

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Đầu tư vào công ty con (*)

...

 

...

Các khoản đầu tư vào công ty liên doanh

...

 

...

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết

...

 

...

Các khoản đầu tư dài hạn khác

...

 

...

Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn

(...)

 

(...)

Tổng

...

 

...

(*) Giá trị này bằng 0 đối với Báo cáo tài chính hợp nhất.

 - Danh sách các công ty liên kết, liên doanh:

Tên

Kỳ này

Kỳ trước

Giá gốc

Giá trị hiện tại (*)

tỷ phần nắm giữ (%)

Giá gốc

Giá trị hiện tại (*)

tỷ phần nắm giữ (%)

Đầu tư vào các TCTD

 

 

 

 

 

 

TCTD....

 

 

 

 

 

 

Đầu tư vào các DN khác

 

 

 

 

 

 

Công ty....

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*) đối với Báo cáo tài chính hợp nhất

10. Tài sản cố định hữu hình:

- Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình kỳ này:

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ quản lý

TSCĐ khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Mua trong kỳ

- Đầu tư XDCB hoàn thành

- Tăng khác

- Chuyển sang BĐS đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Chuyển sang BĐS đầu tư

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

- Các thông tin khác về tài sản cố định hữu hình:

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố cho các khoản vay

 

 

Cam kết mua TSCĐ có giá trị lớn trong tương lai

 

 

Cam kết bán TSCĐ có giá trị lớn trong tương lai

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình tạm thời không được sử dụng vào sản xuất kinh doanh

 

 

Nguyên giá TSCĐ hữu hình đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ hữu hình đang chờ thanh lý

 

 

Các thay đổi khác

 

 

11. Tài sản cố định thuê tài chính:

- Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính kỳ này:

Khoản mục

Nhà cửa, vật kiến trúc

Máy móc thiết bị

Phương tiện vận tải, truyền dẫn

Thiết bị dụng cụ quản lý

TSCĐ khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ thuê tài chính

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Thuê tài chính trong kỳ

- Tăng khác

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Mua lại TSCĐ thuê tài chính

- Trả lại TSCĐ thuê tài chính

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ thuê tài chính

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

12. Tài sản cố định vô hình

- Tăng, giảm tài sản cố định vô hình kỳ này:

Khoản mục

Quyền sử dụng đất có thời hạn

Bản quyền, bằng sáng chế

Nhãn hiệu hàng hóa

Phần mềm máy vi tính

TSCĐ vô hình khác

Tổng cộng

Nguyên giá TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Mua trong kỳ

- Tạo ra từ nội bộ doanh nghiệp

- Tăng do hợp nhất kinh doanh

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

 

 

Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

- Khấu hao trong kỳ

- Tăng khác

- Thanh lý, nhượng bán

- Giảm khác

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình

 

 

 

 

 

 

- Tại ngày đầu kỳ

- Tại ngày cuối kỳ

 

 

 

 

 

 

- Các thông tin về TSCĐ vô hình đặc biệt:

Khoản mục

Nguyên giá/ Giá hợp lý khi ghi nhận ban đầu

Giá trị khấu hao lũy kế

Giá trị còn lại

Thời gian khấu hao còn lại

TSCĐ vô hình, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản

 

 

 

 

Giá trị hợp lý của TSCĐ vô hình do Nhà nước cấp

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đã dùng để thế chấp cho các khoản nợ phải trả

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình tạm thời không sử dụng

 

 

 

 

Nguyên giá của TSCĐ vô hình khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng

 

 

 

 

Giá trị còn lại của TSCĐ vô hình đang thanh lý

 

 

 

 

Chi phí trong giai đoạn nghiên cứu, triển khai

 

 

 

 

Giá trị cam kết mua, bán TSCĐ vô hình có giá trị lớn trong tương lai

 

 

 

 

Các thay đổi khác

 

 

 

 

13. Bất động sản đầu tư (Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất)

- Tình hình về bất động sản đầu tư kỳ này của tập đoàn TCTD:

Khoản mục

Số đầu năm

Tăng trong năm

Giảm trong năm

Số cuối năm

Nguyên giá Bất động sản đầu tư

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Bất động sản đầu tư khác

 

 

 

 

Giá trị hao mòn lũy kế

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Bất động sản đầu tư khác

 

 

 

 

Giá trị còn lại của bất động sản đầu tư

 

 

 

 

- Quyền sử dụng đất

- Nhà

- Nhà và quyền sử dụng đất

- Bất động sản đầu tư khác

 

 

 

 

14. Tài sản Có khác

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

 

2. Các khoản phải thu (*)

 

 

3. Tài sản có khác

 

 

4. Dự phòng rủi ro cho các tài sản có khác

 

 

Tổng

 

 

(*) Không bao gồm tài sản thuế thu nhập hoãn lại và các khoản phải thu từ các giao dịch nội bộ.

14.1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

 

Cuối kỳ

Đầu kỳ

- Chi phí XDCB dở dang

Trong đó: Những công trình lớn:

+ Công trình…...................

+ Công trình…....................

 

 

 14.2. Các khoản phải thu

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Các khoản phải thu nội bộ

 

Các khoản phải thu bên ngoài

 

Tổng

 

14.3. Tài sản gán nợ đã chuyển quyền sở hữu cho TCTD, đang chờ xử lý

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Bất động sản

 

Cổ phiếu

 

Khác

 

Tổng

 

14.4. Phân tích chất lượng tài sản có khác được phân loại là tài sản có rủi ro tín dụng

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Nợ đủ tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ cần chú ý

...

 

...

Nợ dưới tiêu chuẩn

...

 

...

Nợ nghi ngờ

...

 

...

Nợ có khả năng mất vốn

...

 

...

Tổng

...

 

...

14.5. Dự phòng rủi ro các tài sản Có nội bảng khác

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

 

Dự phòng rủi ro tín dụng

 

 

 

- Dự phòng chung

...

 

...

- Dự phòng cụ thể

...

 

...

Dự phòng rủi ro khác (nếu nội dung kinh tế phù hợp)

...

 

...

- Chi tiết theo tính trọng yếu từng loại dự phòng rủi ro

...

 

...

Tổng

...

 

...

15. Lợi thế thương mại (đối với Báo cáo tài chính hợp nhất)

 

Kỳ này

Kỳ trước

Tổng giá trị Lợi thế thương mại

 

 

Thời gian phân bổ

 

 

Giá trị LTTM đã phân bổ lũy kế đầu kỳ

 

 

Giá trị LTTM chưa phân bổ đầu kỳ

 

 

Lợi thế thương mại tăng trong kỳ

 

 

- Lợi thế thương mại phát sinh trong kỳ

 

 

- Điều chỉnh do sự thay đổi giá trị của tài sản và công nợ có thể xác định được

 

 

Lợi thế thương mại giảm trong kỳ

 

 

- LTTM giảm do thanh lý, nhượng bán một phần hoặc toàn bộ TCTD

 

 

- Giá trị LTTM phân bổ trong kỳ

 

 

- Các điều chỉnh giảm khác của LTTM

 

 

Tổng giá trị Lợi thế thương mại chưa phân bổ cuối kỳ

 

 

16. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN141

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

16.1. Vay NHNN

 

Vay theo hồ sơ tín dụng

 

Vay chiết khấu các giấy tờ có giá

 

Vay có bảo đảm bằng cầm cố giấy tờ có giá

 

Vay thanh toán bù trừ

 

Vay đặc biệt

 

Vay khác (bao gồm cả các khoản vay có thời hạn theo các mục tiêu Chính phủ chỉ định)

 

Nợ quá hạn

 

16.2. Tiền gửi của KBNN

 

Tiền gửi bằng đồng Việt Nam

 

Tiền gửi bằng ngoại tệ

 

16.3. Giao dịch bán và mua lại trái phiếu  Chính phủ với Kho bạc Nhà nước

 

16.4. Các khoản nợ khác

 

Tổng

 

…”

17. Tiền gửi và vay các TCTD khác

17.1. Tiền gửi của các TCTD khác

 

 

 

 

Cuối kỳ

 

Đầu kỳ

a. Tiền gửi không kỳ hạn

...

 

...

- Bằng VND

...

 

...

- Bằng ngoại hối

...

 

...

b. Tiền gửi có kỳ hạn

...

 

...

- Bằng VND

...

 

...

- Bằng ngoại hối

...

 

...

Tổng

...

 

...

17.2. Vay các TCTD khác

 

 

 

- Bằng VND

...

 

...

Trong đó: Vay chiết khấu, tái chiết khấu

...

 

...

Vay cầm cố, thế chấp

...

 

...

- Bằng ngoại hối

...

 

...

Trong đó: Vay chiết khấu, tái chiết khấu

...

 

...

Vay cầm cố, thế chấp

...

 

...

Tổng

...

 

...

Tổng tiền gửi và vay TCTD khác

...

 

...

Ngoài các thông tin trên, TCTD trình bày cụ thể về các khoản vay mất khả năng thanh toán và vi phạm hợp đồng bao gồm:

- Chi tiết những lần không trả được (nếu có) của nợ gốc, nợ lãi của các khoản vay đó;

- Giá trị ghi sổ của khoản vay mà đơn vị không có khả năng thanh toán tại ngày báo cáo; và

- Thông tin về việc khắc phục tình trạng mất khả năng thanh toán nêu trên của TCTD hoặc việc đàm phán lại điều khoản trả nợ đối với những khoản vay đó.

17.3. Tiền gửi của các QTDND (áp dụng riêng đối với Ngân hàng Hợp tác xã)

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

Tiền gửi không kỳ hạn

 

Trong đó:

- Tiền gửi thanh toán

 

 

- Tiền gửi duy trì tối thiểu

 

Tiền gửi có kỳ hạn

 

Trong đó: Tiền gửi điều hòa

 

Tổng

 

18. Tin gửi của khách hàng

- Thuyết minh theo loại tiền gửi:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

Tiền gửi không kỳ hạn

 

 

 

- Tiền gửi không kỳ hạn bằng VND

 

- Tiền gi không kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ

Tiền, vàng gửi có kỳ hạn

 

 

 

- Tiền gửi kỳ hạn bằng VND

 

- Tiền gi kỳ hạn bằng vàng, ngoại tệ

Tiền gửi vốn chuyên dùng

 

 

 

Tiền gửi ký quỹ

 

Tổng

 

- Thuyết minh theo đối tượng khách hàng, loại hình doanh nghiệp:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

Tiền gi của TCKT

 

(Trình bày chi tiết theo chỉ tiêu loại hình doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê quy định)

 

 

 

Tiền gửi của cá nhân

 

Tiền gi của các đối tượng khác

 

Tổng

 

19. Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay bằng VND

 

Vốn nhận tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay bằng vàng, ngoại tệ

 

Tổng

 

20. Phát hành giấy tờ có giá thông thường (không bao gm công cụ tài chính phức hợp)

Thuyết minh về các giấy tờ có giá TCTD đã phát hành, phân loại theo kỳ hạn (dưới 12 tháng, từ 12 tháng tới 5 năm và từ 5 năm trở lên), loại giấy tờ có giá phát hành, mệnh giá, chiết khấu, phụ trội...

21. Các khoản nợ khác

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

Các khoản phải trả nội bộ

 

Các khoản phải trả bên ngoài

 

Dự phòng rủi ro khác:

 

- Dự phòng đối với các cam kết đưa ra

 

- Dự phòng cho các dịch vụ thanh toán

 

- Dự phòng rủi ro khác (dự phòng rủi ro hoạt động, không bao gồm dự phòng khác đối với tài sản có nội bảng)

 

Quỹ khen thưởng, phúc lợi

 

Tổng

 

22. Thuế thu nhập hoãn lại

22.1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản chênh lệch tạm thời được khấu trừ

 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản l tính thuế chưa sử dụng

 

- Tài sản thuế thu nhập hoãn lại liên quan đến khoản ưu đãi tính thuế chưa sử dụng

 

- Khoản hoàn nhập tài sản thuế thu nhập hoãn lại đã được ghi nhận từ các kỳ trước

 

Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

 

22.2. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

- Thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh từ các khoản chênh lệch tạm thời chịu thuế

 

- Khoản hoàn nhp thuế thu nhập hoãn lại phải trả đã được ghi nhận từ các kỳ trước

 

Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

 

23. Vốn chủ sở hữu

23.1. Báo cáo tình hình thay đổi vốn chủ sở hữu:

 

Vốn góp/Vốn điều lệ

Thặng dư vốn cổ phần

Cổ phiếu quỹ

Chênh lệch đánh giá lại tài sản

Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Quỹ đầu tư phát triển

Quỹ dự phòng tài chính

Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/Lỗ lũy kế

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát142

Vốn chủ sở hữu khác

Tổng cộng

A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

S dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tăng trong kỳ

- Tăng vốn trong kỳ

- Lợi nhun tăng trong kỳ

- Chuyn từ quỹ d trữ sang vốn

- Bán c phiếu quỹ

- Các khoản tăng khác

Giảm trong kỳ

- Sử dụng trong k

- Trích bổ sung các quỹ cho k trước

- Tm trích lập các qu

- Mua cổ phiếu quỹ

- Chia c tức

- Các khoản gim khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số dư cuối k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.2. Thu nhập trên một cổ phiếu:

- Lợi nhun hoặc lỗ để tính lãi cơ bản trên c phiếu;

- Số bình quân gia quyền cổ phiếu phổ thông để tính lãi cơ bản;

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu;

- Các giao dịch cổ phiếu ph thông hoặc giao dịch c phiếu ph thông tim năng xy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán.

23.3. Thuyết minh về các công cụ tài chính phức hợp:

Trái phiếu chuyển đổi:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

- Tổng giá trị

 

- Giá trị cấu phần Nợ

 

- Giá trị cấu phần Vốn CSH:

 

Cổ phiếu ưu đãi

 

 

 

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

- Tổng giá trị

 

- Giá trị cấu phần Nợ

 

- Giá trị cấu phần Vốn CSH:

 

23.4. Chi tiết vốn đầu tư của TCTD:

 

Kỳ này

Kỳ trước

Tổng số

Vốn CP thường

Vốn CP ưu đãi

Tổng số

Vốn CP thường

Vốn CP ưu đãi

- Vốn đầu tư của Nhà nước

 

 

 

 

 

 

- Vốn góp (cổ đông, thành viên.)

 

 

 

 

 

 

- Thng dư vốn c phần

 

 

 

 

 

 

- C phiếu quỹ

(…)

(…)

(  .)

(.  )

(…)

( ..)

Tổng

 

 

 

 

 

 

* Giá trị trái phiếu đã chuyn thành c phiếu trong kỳ: ………

23.5. C tức:

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc niên độ kế toán:

+ Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu thường: ……………

+ Cổ tức đã công b trên cổ phiếu ưu đãi: ……………

- Cổ tức của c phiếu ưu đãi lũy kế chưa được ghi nhận: ……………

23.6. Cổ phiếu:

 

Cuối k

 

Đầu kỳ

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành

 

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng

 

 

 

+ Cổ phiếu phổ thông

…</