Thông báo 119/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng tại buổi làm việc với Bộ Tài chính

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 119/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2021

 

 

 

THÔNG BÁO

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính

_____________

 

Ngày 29 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp với Bộ Tài chính về tình hình, kết quả công việc; những vấn đề còn tồn đọng; những vấn đề, nội dung cấp bách cần giải quyết và kiến nghị, đề xuất. Tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Bộ Tài chính báo cáo, ý kiến của các đại biểu dự họp, phát biểu của Phó Thủ tướng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận như sau:

1. Biểu dương Bộ Tài chính đã có báo cáo đầy đủ, khá toàn diện về các kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong những năm qua, nhất là giai đoạn 2016-2020, Bộ Tài chính và toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích nổi bật, góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước sau 35 năm đổi mới và nâng cao vai trò, tiềm lực, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

2. Cơ bản đồng ý nội dung báo cáo về 05 khó khăn, 09 tồn tại, vướng mắc cần khắc phục và các kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài chính tại văn bản số 36/BC- BTC ngày 27 tháng 4 năm 2021. Giao Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ đạo xử lý cụ thể, kịp thời từng vấn đề, nội dung kiến nghị của Bộ Tài chính, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

3. Thời gian tới, yêu cầu Bộ Tài chính tập trung thực hiện các định hướng chỉ đạo và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

3.1. Định hướng, tư tưởng chỉ đạo:

a) Kế thừa, phát huy hơn nữa những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua; phấn đấu năm nay tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này hơn nhiệm kỳ trước, tạo khí thế, động viên toàn ngành Tài chính tiếp tục đề cao trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

b) Tinh thần chỉ đạo trong xử lý công việc là nghĩ phải kỹ, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, đồng thời thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát đến kết quả cuối cùng. Đối với những vấn đề đã “chín”, đã rõ, được thực tiễn chứng minh là đúng, thực hiện có hiệu quả, được đa số đồng tình thì tiếp tục thực hiện, tiếp tục phát huy; những vấn đề chưa rõ, còn ý kiến khác nhau hoặc chưa có quy định hoặc vượt quy định thì mạnh dạn thí điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, mở rộng dần, không cầu toàn, không nóng vội với tinh thần là đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, trước hết. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đồng thời khuyến khích đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

c) Tham mưu thiết kế chính sách phải xuất phát từ thực tiễn, công khai, minh bạch, hài hòa, hợp lý, ổn định, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích chung lên trên hết. Luôn bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách. Làm cái mới cần phải tổng kết cái cũ; xây dựng cơ sở dữ liệu cần thiết để làm cơ sở cho phân tích, đánh giá và xây dựng chính sách. Thiết kế chính sách phải lấy ý kiến đối tượng chịu tác động; đánh giá, dự báo những tác động, ảnh hưởng, chú ý lắng nghe ý kiến phản biện có tính xây dựng và tâm huyết; rà soát kỹ, tránh chồng chéo, vướng mắc; bảo đảm tính khả thi, hiệu quả khi triển khai thực hiện.

d) Tập trung vào công tác quản lý nhà nước; sắp xếp tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ tập trung hơn cho quản lý nhà nước; nhất là xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, xây dựng thể chế, cơ chế, chính sách và thực hiện kiểm tra, giám sát.

đ) Tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện thể chế; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các bộ, ngành, địa phương liên quan đến thể chế, cơ chế, chính sách do Bộ Tài chính ban hành, tham mưu, đề xuất hoặc có liên quan đến Bộ Tài chính; đặc biệt là thể chế liên quan đến thu hút nguồn lực, chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường phân cấp thu chi hơn nữa để tạo sự chủ động tích cực khuyến khích tiết kiệm và nuôi dưỡng nguồn thu. Xây dựng cơ chế, chính sách về tài chính - ngân sách nhà nước phải trên tinh thần nuôi dưỡng nguồn thu; khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, cả nội lực và ngoại lực; thúc đẩy giải phóng mọi năng lực sản xuất, phát huy hơn nữa những tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển đất nước cả trước mắt và lâu dài.

e) Tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đối với thiết kế công cụ để tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước; đổi mới cách làm để phù hợp thực tiễn, đề cao trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, nhất là cá thể hóa trách nhiệm của người đứng đầu. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, đúng hướng, tăng cường phân cấp. Đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với các lĩnh vực, cả chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, nghiên cứu tổng kết mô hình một số nơi làm tốt để nhân rộng.

g) Tập trung đầu tư hiện đại hóa công tác quản lý thu, chi ngân sách, nhất là quản lý thuế, hải quan, kho bạc nhà nước theo hướng công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả, ổn định trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và xây dựng cơ sở dữ liệu lớn (cần dành nguồn lực và ưu tiên cho chuyển đổi số).

h) Coi trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất; kiên quyết, kiên trì chống tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu gây phiền hà hoặc để lợi dụng tác động chính sách. Bám sát các quy định tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và khóa XII), các quy định của Đảng về nêu gương, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quán triệt và thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức, hoạt động và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 74-KL/TW ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Chính trị.

i) Phát huy tối đa yếu tố con người, đây là yếu tố quyết định, quan trọng nhất trong các nguồn lực. Phải chăm lo xây dựng và phát huy đội ngũ cán bộ trên nguyên tắc dân chủ khách quan, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ.

3.2. Một số vấn đề, nhiệm vụ cụ thể:

a) Xây dựng cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách nhà nước phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường và tính chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; dứt khoát xóa bỏ quan liêu bao cấp, tư duy xin cho; phải biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể, trên cơ sở bảo đảm công bằng, hài hòa lợi ích giữa các bên. Cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đối với tạo môi trường đổi mới sáng tạo trong thu chi ngân sách. Tiếp tục cơ cấu lại thu, chi ngân sách nhà nước và quản lý nợ công theo tinh thần Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, bảo đảm vai trò chủ đạo của ngân sách trung ương một cách hợp lý và sát thực tiễn, khuyến khích sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm và vai trò chủ động của địa phương.

b) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để ưu tiên bố trí, phân bổ vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các công trình trọng điểm, có sức lan tỏa, dẫn dắt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

c) Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 19-NQ/TW để tạo điều kiện tăng thu từ khu vực sự nghiệp; rà soát, xây dựng cơ chế để Hội đồng nhân dân có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn.

d) Tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách thuế phù hợp với tình hình thực tế của đất nước và kinh nghiệm quốc tế, đảm bảo lợi ích quốc gia nhưng cũng cần khuyến khích doanh nghiệp phát triển hợp lý, vì lợi ích chung.

đ) Phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu việc xây dựng Luật đăng ký và quản lý tài sản, góp phần hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực này.

e) Phải đi đầu trong chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cần thiết; thiết kế công cụ kiểm soát nợ công một cách hợp lý, hiệu quả, bền vững.

g) Tính toán khoa học, bảo đảm sự hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước trong từng giai đoạn.

h) Việc bố trí, phân bổ kinh phí cho các Chương trình mục tiêu quốc gia cần cân nhắc tính hiệu quả, rõ ràng, minh bạch, không chồng chéo, khuyến khích người dân tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên.

i) Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ.

k) Chuẩn bị nội dung chuyên đề về thu, chi ngân sách nhà nước theo đúng tinh thần, nhiệm vụ được Quốc hội giao, phù hợp với thẩm quyền của Chính phủ; bảo đảm cân đối thu, chi; tập trung cho đầu tư phát triển, giảm chi thường xuyên, tiết kiệm ngay từ khi giao dự toán ngân sách, báo cáo Thường trực Chính phủ.

l) Chuẩn bị nguồn lực để thực hiện cải cách chính sách tiền lương từ ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân; không hy sinh an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, nhất là chính sách cho người yếu thế, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số.

m) Hoàn thiện thể chế liên quan đến thị trường chứng khoán, bảo hiểm, các dịch vụ tài chính khác, bảo đảm hoạt động hiệu quả, an ninh, an toàn, minh bạch, bền vững.

3.3. Bộ Tài chính cùng với các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, quốc tế; tăng cường năng lực đánh giá, phân tích, dự báo; chủ động có kịch bản, phương án, giải pháp phù hợp, kịp thời đối với những vấn đề mới phát sinh, góp phần nâng cao sức chống chịu và khả năng thích ứng của nền kinh tế, nhất là trong điều kiện đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp kéo dài như hiện nay.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện/.

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: TC, KHĐT, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: TH, TKBT, QHQT, ĐMDN, CN, NN, KGVX, PL, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân

 

 

Thuộc tính văn bản
Thông báo 119/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với Bộ Tài chính
Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 119/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Thông báo Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 22/05/2021 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Lược đồ.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!