Quyết định 8131/QĐ-UBND Hà Nội 2019 về dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

Số: 8131/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2017

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

---------------------

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Liên sở: Tài chính - Văn hóa và Thể thao tại Tờ trình số 4558/TTrLS:TC-VHTT ngày 19/7/2017, Công văn số 6512/STC-TCHCSN ngày 12/10/2017 của Sở Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội, gồm 18 dịch vụ. (Chi tiết theo biểu đính kèm)

Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

1. Sở Văn hóa và Thể thao, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội:

- Chủ động tham mưu xây dựng, trình UBND Thành phố ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội.

- Xây dựng, gửi Sở Tài chính thẩm tra, báo cáo UBND Thành phố xem xét, phê duyệt giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa và ththao của thành phố Hà Nội trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí được cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ.

- Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa và thể thao theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành, sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa và thể thao tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Tchức thẩm định giá dịch vụ đối với các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội theo phương án do Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất.

- Tham gia ý kiến về hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa và thể thao theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành.

3. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

Quyết định lựa chọn đơn vị sự nghiệp công để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa và thể thao theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu theo phân cấp của Thành phố và các quy định hiện hành sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

4. Trường hợp các văn bản của Trung ương có liên quan đến các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội được ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế thì thực hiện theo các quy định mới.

Trong quá trình thực hiện và sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành danh mục sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa và thể thao, liên Sở: Tài chính - Văn hóa và Thể thao tiếp tục rà soát, tổng hợp, tham mưu trình UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và thể thao của thành phố Hà Nội phù hợp với thực tế và theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực văn hóa và thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn To
n;
- VPUB: CVP, PCVP: T.V.Dũng, N.N.Kỳ, KT
, KCVX, TKBT;
- Lưu: VT, KT

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Doãn Toản

 

 

DANH MỤC

DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THỂ THAO CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI
(Kèm theo Quyết định số 8131/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 của UBND thành phố Hà Nội)

 

TT

Tên dịch vụ sự nghiệp công

NSNN đảm bảo toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ

NSNN đm bảo một phần chi phí thực hiện dịch vụ chưa tính vào giá theo lộ trình tính giá

A

Lĩnh vực văn hóa

 

 

I

Điện ảnh

 

 

1

Dịch vụ quay phim tư liệu các sự kiện lớn của Thành phố

x

 

2

Dịch vụ tổ chức hoạt động chiếu phim tại rạp phục vụ nhiệm vụ chính trị: Tuyên truyền các ngày lễ ln, chtrương chính sách của Đảng và Nhà nước

x

 

3

Dịch vụ tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhiệm vụ chính trị: Tuyên truyền các ngày lễ lớn, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

x

 

II

Nghệ thuật biểu diễn

 

 

1

Dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật phục vụ các ngày lễ lớn theo quy mô cấp quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương

x

 

2

Dịch vụ tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật chèo phục vụ khán giả trong nước và quốc tế

 

x

3

Dịch vụ tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật cải lương phục vụ khán giả trong nước và quốc tế

 

x

4

Dịch vụ tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật xiếc phục vụ khán giả trong nước và quốc tế

 

x

5

Dịch vụ tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật kịch nói phục vụ khán giả trong nước và quốc tế

 

x

6

Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao mang tính phúc lợi xã hội phục vụ thiếu nhi Thđô (các ngày: Ngày khuyết tật 18/4; Ngày trẻ tự kỷ 02/4; Ngày quốc tế thiếu nhi 01/6; Ngày rằm trung thu và các sự kiện chính trị theo chỉ đạo của Thành phố)

x

 

III

Văn hóa cơ sở

 

 

1

Dịch vụ tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể thao phục vụ quần chúng nhân dân Th đô

 

x

IV

Mỹ thuật, nhiếp nh và triển lãm

 

 

1

Dịch vụ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thông tin tuyên truyền cổ động, triển lãm cho cán bộ văn hóa quận huyện, thị xã

x

 

V

Di sản văn hóa

 

 

1

Dịch vụ bảo quản và trưng bày hiện vật (đá, gỗ, kim loại...) tại các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ Thành phố giao

x

 

2

Dịch vụ tổ chức kiểm kê, bảo quản, trưng bày và giới thiệu các tài liệu, hiện vật về lịch sử di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng và di sản văn hóa vật thể và phi vật thể

x

 

3

Dịch vụ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo Luật Di sản văn hóa cho cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở

x

 

4

Dịch vụ tổ chức Hội chữ Xuân

 

x

B

Lĩnh vực thể dục thể thao

 

 

1

Dịch vụ đào tạo vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp Thành phố

x

 

2

Dịch vụ đào tạo vận động viên, hun luyện viên đội tuyn trẻ cấp Thành phố

x

 

3

Dịch vụ đào tạo vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu các cấp

x

 

 

 

 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 8131/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa và thể thao của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 8131/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Doãn Toản
Ngày ban hành: 23/11/2017 Ngày hết hiệu lực: Đã biết
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng , Văn hóa-Thể thao-Du lịch
Nội dung văn bản đang được cập nhật, Quý khách vui lòng quay lại sau!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này đã Hết hiệu lực nên không có nội dung MIX. Xin thông tin đến Quý khách hàng. Trân trọng!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác