Quyết định 7443/QĐ-UBND công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Hà Nội

Thuộc tính Nội dung VB gốc Tiếng Anh Liên quan Hiệu lực Lược đồ Nội dung MIX Tải về
LuatVietnam.vn độc quyền cung cấp bản dịch chính thống Công báo tiếng Anh của Thông Tấn Xã Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Số: 7443/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2019

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

______________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách;

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 8575/STC-QLNS ngày 19/12/2019 về việc công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai thuyết minh và số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội (chi tiết tại các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng HĐND Thành phố;
- Các Sở: Tài chính TTTT;
- VPUB: CVP, các PCVP, TKBT, KT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Chung

 

 

THUYẾT MINH

TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số 7443/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội)

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành, UBND Thành phố trình HĐND Thành phố phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2018, cụ thể như sau:

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu ngân sách địa phương năm 2018:

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 246.539 tỷ đồng, đạt 103,4% dự toán giao, tăng 16% so với năm 2017. Trong đó: Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 17.541 tỷ đồng, đạt 87,3% dự toán, bằng 96,6% so với năm 2017; Thu từ dầu thô: 2.938 tỷ đồng, đạt 157,1% dự toán, tăng 25,9% so với năm 2017. Thu nội địa là 226.050 tỷ đồng, đạt 104,5% dự toán, tăng 17,7% so với năm 2017.

Trong năm 2018, đối với các khoản thu nội địa, có 09/18 khoản thu hoàn thành và tăng so với dự toán; 09/18 khoản thu không đạt dự toán. Nguyên nhân chính là do số giao thu năm 2017 cao hơn khả năng thực hiện (số giao dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2018 của thành phố Hà Nội không kể tiền sử dụng đất và tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước tăng 21,4% so với thực hiện năm 2017), nhiều doanh nghiệp đang trong quá trình thực hiện cổ phần hóa, cơ cấu lại nên chưa ổn định kinh doanh, một số doanh nghiệp có nguồn tiền nhàn rỗi và dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 sẽ tăng trưởng tốt nên đã tạm kê khai và nộp thuế tại thời điểm tháng 12/2017...

2. Thu ngân sách địa phương:

Quyết toán thu ngân sách địa phương là 164.460 tỷ đồng, trong đó:

- Thu cân đối sau điều tiết từ thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất và các khoản thu khác theo phân cấp: 101.783 tỷ đồng, đạt 108,5% dự toán.

- Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương: 1.701 tỷ đồng.

- Thu chuyển nguồn từ ngân sách năm 2017: 35.296 tỷ đồng.

- Thu kết dư ngân sách năm 2017: 25.680 tỷ đồng.

3. Chi ngân sách địa phương năm 2018:

Tổng chi ngân sách địa phương: 132.913 tỷ đồng, trong đó:

3.1. Chi cân đối ngân sách địa phương: 75.084 tỷ đồng, đạt 78,7% dự toán sau điều chỉnh, bổ sung (sau đây gọi tắt là dự toán). Trong đó:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản địa phương: 29.713 tỷ đồng, đạt 66,8% dự toán. Chi đầu tư xây dựng cơ bản cấp Thành phố 12.312 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán.

- Chi thường xuyên: 42.222 tỷ đồng, đạt 88,9% dự toán; trong đó, chi thường xuyên cấp Thành phố 16.994 tỷ đồng, đạt 84,9% dự toán.

3.2. Chi chuyển nguồn: Tổng số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương năm 2018 sang năm 2019 là 57.802 tỷ đồng; Trong đó: Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 34.768 tỷ đồng (trong đó: Chuyển nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương là 5.624 tỷ đồng; Chuyển nguồn các dự án đầu tư xây dựng cơ bản là 28.215 tỷ đồng; Chuyển nguồn một số khoản chi sự nghiệp là 929 tỷ đồng); Chuyển nguồn của ngân sách cấp quận, huyện, thị xã: xã phường, thị trấn: 23.034 tỷ đồng (trong đó: kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và các khoản tại cấp ngân sách là 13.022 tỷ đồng, kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản là 8.916 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp là 1.096 tỷ đồng).

4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH, TỔNG HỢP BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2018:

4.1. Về quy trình xây dựng Báo cáo: Báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2018 đã được tổng hợp trên cơ sở Báo cáo quyết toán của 30 quận, huyện, thị xã và các đơn vị dự toán ngân sách cấp Thành phố; đã so sánh, đối chiếu khớp đúng với số liệu hạch toán kế toán của hệ thống Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

4.2. Về kết quả kiểm toán đối với báo cáo Tổng quyết toán ngân sách Thành phố năm 2018:

Thực hiện Quyết định số 1218/QĐ-KTNN ngày 24/6/2019 của Tổng Kiểm toán nhà nước, Đoàn Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm toán tại các đơn vị của Thành phố. Sau quá trình làm việc, Kiểm toán nhà nước đã kiểm tra chi tiết và không có kiến nghị điều chỉnh quyết toán ngân sách năm 2018 của Thành phố./.

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 

 

 

Thuộc tính văn bản
Quyết định 7443/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2018 của Thành phố Hà Nội
Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Số công báo: Đang cập nhật
Số hiệu: 7443/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành: 30/12/2019 Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
Áp dụng: Đã biết Tình trạng hiệu lực: Đã biết
Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem VB liên quan.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!
Vui lòng đăng nhập tài khoản gói Tiêu chuẩn hoặc Nâng cao để xem Hiệu lực.
Nếu chưa có tài khoản Quý khách đăng ký tại đây!

Để được hỗ trợ dịch thuật văn bản này, Quý khách vui lòng nâng cấp gói Tiếng Anh hoặc Nâng cao.

Tôi muốn dịch văn bản này (Request a translation)
* Lưu ý: Để đọc được văn bản tải trên Luatvietnam.vn, bạn cần cài phần mềm đọc file DOC, DOCX và phần mềm đọc file PDF.
Văn bản này chưa có Chỉ dẫn thay đổi nên chưa có Nội dung MIX, Quý khách vui lòng quay lại sau!

Tải App LuatVietnam miễn phí trên Android tại đây trên IOS tại đây. Xem thêm

Văn bản cùng lĩnh vực
Văn bản khác